LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-259 „DĖL TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. lapkričio 30 d. Nr. D1-386

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą
Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.17. veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, pradėjusius veikti iki 2018 m. gruodžio 20 d., kurių vardinė (nominali) šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė, bet nesiekia 20 MW, įskaitant vidaus degimo variklius ir dujų turbinas, taršos leidimą su specialiąja dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“ privalo turėti:

2.17.1. kai kurą deginančio įrenginio vardinė (nominali) šiluminė galia didesnė kaip 5 MW, – nuo 2024 m. sausio 1 d.;

2.17.2. kai kurą deginančio įrenginio vardinė (nominali) šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė, bet mažesnė arba lygi 5 MW, – nuo 2029 m. sausio 1 d.;“.

1.2. Papildau 2.171 papunkčiu:

2.171. veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems kurą deginančius įrenginius, pradėjusius veikti iki 2018 m. gruodžio 20 d., kurių vardinė (nominali) šiluminė galia yra didesnė kaip 5 MW, įskaitant vidaus degimo variklius ir dujų turbinas, ir:

2.171.1. neturintiems taršos leidimo arba turintiems taršos leidimą be specialiosios taršos leidimo dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ taršos leidimai išduodami arba pakeičiami, papildant juos šia specialiąją taršos leidimo dalimi ir įrašant leidimo sąlygas:

2.171.1.1. iki 2024 m. gruodžio 31 d. atitinkančias Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“, (toliau – LAND 43-2013) reikalavimus;

2.171.1.2. nuo 2025 m. sausio 1 d., – atitinkančias nuo 2025 m. sausio 1 d. vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams taikomus reikalavimus, nurodytus Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ (toliau – VKDĮ normos);

2.171.2. turintiems taršos leidimus su specialiąja taršos leidimo dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“ – iki 2024 m. gruodžio 31 d. taršos leidimai pakeičiami, nustatant juose nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias taršos leidimo sąlygas, atitinkančias nuo 2025 m. sausio 1 d. vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams taikomus VKDĮ normų reikalavimus;“.

1.3. Papildau 2.172 papunkčiu:

2.172. veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems kurą deginančius įrenginius, pradėjusius veikti iki 2018 m. gruodžio 20 d., ir kurių vardinė (nominali) šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė, bet mažesnė arba lygi 5 MW, įskaitant vidaus degimo variklius ir dujų turbinas, ir:

2.172.1. neturintiems taršos leidimo arba turintiems taršos leidimą be specialiosios taršos leidimo dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ – taršos leidimai išduodami arba pakeičiami, papildant juos šia specialiąją taršos leidimo dalimi ir įrašant leidimo sąlygas:

2.172.1.1. iki 2029 m. gruodžio 31 d. – atitinkančias LAND 43-2013;

2.172.1.2. nuo 2030 m. sausio 1 d. – atitinkančias nuo 2030 m. sausio 1 d. vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams taikomus VKDĮ normų reikalavimus;

2.172.2. turintiems taršos leidimus su specialiąja taršos leidimo dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“, – iki 2029 m. gruodžio 31 d. taršos leidimai pakeičiami, nustatant juose nuo 2030 m. sausio 1 d. taršos leidimo sąlygas, atitinkančias nuo 2030 m. sausio 1 d. vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams taikomus VKDĮ normų reikalavimus;“.

1.4. Papildau 2.173 papunkčiu:

2.173. AAA šio įsakymo 2.171.2 papunktyje nurodytus veiklos vykdytojus ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 30 d. informuoja apie prievolę pakeisti taršos leidimą;“.

1.5. Papildau 2.174 papunkčiu:

2.174. AAA šio įsakymo 2.172.2 papunktyje nurodytus veiklos vykdytojus ne vėliau kaip iki 2028 m. gruodžio 31 d. informuoja apie prievolę pakeisti taršos leidimą.“

1.6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles:

1.6.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Taršos leidimų (toliau – leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paraiškos gauti ar pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytą leidimą rengimo, pateikimo, viešinimo, nagrinėjimo, priėmimo, leidimo projekto rengimo, leidimo išdavimo, leidimo sąlygų peržiūrėjimo, leidimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką. Taisyklės nustato vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių ir taršos mažinimo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, aplinkos oro taršos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, atliekų prevencijos ir jų tvarkymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, klimato kaitos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatyme, įgyvendinimą, kitų aplinkos apsaugos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.“

1.6.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008, 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva Nr. 2014/101/ES, 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 96/61/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2023/959, 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 2004/35/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančia kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2018/853 ir Direktyva 2009/16/EB, 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo ir 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse.

1.6.3. Pakeičiu 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.5. sąvokos „esamas vidutinis kurą deginantis įrenginys“, „naujas vidutinis kurą deginantis įrenginys“, „vidutinis kurą deginantis įrenginys“, „vardinė (nominali) šiluminė galia“, „kurą deginančio įrenginio veikimo valandos“ suprantamos kaip apibrėžta ar vartojama Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ (toliau – Vidutinių kurą deginančių įrenginių normos);“.

1.6.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme apibrėžtas sąvokas.“

1.6.5. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Kai PAV įstatyme nustatytos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros neprivalomos, o veiklos vykdytojas pagal šių Taisyklių reikalavimus turi gauti ar pakeisti leidimo specialiąją dalį „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“, veiklos vykdytojas turi pateikti įrodymus AAA, kad veiklos vykdymo metu su nuotekomis išleidžiami teršalai aplinkoje neviršys jiems nustatytos aplinkos kokybės normos (ribinės ar kitos vertės). Todėl turi būti atliktas poveikio priimtuvui vertinimas, kai tai privaloma pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), reikalavimus.“

1.6.6. Papildau 171 punktu:

171. Kai PAV įstatyme nustatytos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros neprivalomos, o veiklos vykdytojas pagal šių Taisyklių reikalavimus turi gauti ar pakeisti leidimą patikslinant jo specialiąją dalį „Aplinkos oro taršos valdymas“ ir (ar) jos sąlygas, veiklos vykdytojas turi pateikti įrodymus AAA, kad veiklos vykdymo metu, įskaitant kai veikla vykdoma neįprastomis (neatitiktinėmis) veiklos sąlygomis, į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis neviršys aplinkos oro kokybės normos, nustatytos Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. Todėl turi būti atliktas išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimas (toliau – teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai), kuris atliekamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (toliau – foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka) nustatyta tvarka. Teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimų atlikti neprivaloma, jeigu:

171.1. nekeičiami specialiojoje taršos leidimo dalyje nurodyti teršalai ir jiems nustatytos išmetimo į aplinkos orą ribinės vertės (leidžiama tarša), arba sumažinamas leidime nurodytų išmetamų teršalų skaičius, ir (ar) įsigaliojus naujiems arba pasikeitus teisės aktų reikalavimams –  išmetamiems teršalams leidime nustatomos griežtesnės į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės (leidžiama tarša), ir nesikeičia taršos šaltinių fiziniai duomenys (aukštis, skersmuo, dujų srauto greitis, temperatūra, tūrio debitas), ir (ar) veiklos mastas ar pobūdis, dėl kurių gali pakisti išmetamų teršalų sklaida;

171.2. planuojant vietoje taršos leidime nurodyto kurą deginančio įrenginio laikinai, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesius vienoje prie šilumos perdavimo tinklo prijungtoje vietoje, eksploatuoti kilnojamąjį kurą deginantį įrenginį, kai kilnojamojo kurą deginančio įrenginio į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis neviršija taršos leidime laikinai planuojamam pakeisti kurą deginančiam įrenginiui nustatytų į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinių verčių (leidžiamos taršos).

1.6.7. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš įrenginių išduodamas, pakeičiamas ir jo galiojimas panaikinamas Klimato kaitos valdymo įstatymo 7 straipsnio ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

1.6.8. Pakeičiu 30.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.2. kiekvieno įrenginio stacionarius taršos šaltinius, iš kurių į aplinkos orą išmetami teršalai. Eksploatuojant naujus vidutinius kurą deginančius įrenginius, vienu stacionariu taršos šaltiniu (kurą deginančiu įrenginiu) laikomi pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normas sujungti nauji kurą deginantys įrenginiai. Eksploatuojant esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, vienu stacionariu taršos šaltiniu (kurą deginančiu įrenginiu) laikoma esamų kurą deginančių įrenginių (katilų) grupė, kuriuose kuras oksiduojamas norint panaudoti deginimo proceso metu gaunamą šilumos energiją, o išmetamosios dujos į aplinkos orą išmetamos pro vieną kaminą. Kai eksploatuojama kurą deginančių įrenginių (katilų) grupė, sudaryta iš vieno ar daugiau naujų kurą deginančių įrenginių ir vieno ar daugiau esamų kurą deginančių įrenginių, ir jų išmetamosios dujos į aplinkos orą išmetamos pro vieną kaminą, naujas kuras deginantys įrenginys ar jų grupė ir esamas kurą deginantys įrenginys ar jų grupė laikomi atskirais stacionariais taršos šaltiniais (kurą deginančiais įrenginiais);“.

1.6.9. Pakeičiu 30.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.6.2. Taisyklių 171 punkte nurodyti teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai, kai taikoma;“.

1.6.10. Pakeičiu 31.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.3.2. veiklos vykdytojo įsipareigojimas, nurodytas Taisyklių 2 priedo 9 priedėlyje, teikti iki kiekvienų metų kovo 31 d. ŠESD ataskaitas ir kiekvienais kalendoriniais metais iki rugsėjo 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris lygus per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.“

1.6.11. Pakeičiu 1 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip :

2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, pradėjęs veikti 2018 m. gruodžio 20 d. arba vėliau, kurio:

2.1.1. vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW, įskaitant vidaus degimo variklius ir dujų turbinas;

2.1.2. vardinė (nominali) šiluminė galia yra mažesnė kaip 1 MW, kai šiame įrenginyje yra ne mažesnės kaip 0,5 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kietuoju kuru kūrenamas katilas, išskyrus vidaus degimo variklius ir dujų turbinas;“.

1.6.12. Pakeičiu 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuris pradėjo veikti iki 2018 m. gruodžio 20 d. ir kurio:

2.2.1. vardinė (nominali) šiluminė galia yra didesnė kaip 5 MW, bet nesiekia 50 MW, įskaitant vidaus degimo variklius ir dujų turbinas;

2.2.2. vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė arba lygi 5 MW, kai šiame įrenginyje yra ne mažesnės kaip 0,5 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kietuoju kuru kūrenamas katilas, išskyrus vidaus degimo variklius ir dujų turbinas;“.

1.6.13. Pakeičiu 1 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW, įskaitant vidaus degimo variklius ir dujų turbinas;“.

1.6.14. Pakeičiu 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 1 MW, kai šiame įrenginyje yra ne mažesnės kaip 0,5 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kietuoju kuru kūrenamas katilas, išskyrus vidaus degimo variklius ir dujų turbinas;.

16.15. Pakeičiu 1 priedo 2.4.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4.13. medienos ir medienos produktų pjaustymas, smulkinimas, malimas, šlifavimas, obliavimas, kai apdirbimo pajėgumas didesnis kaip 10 000 m3 per metus;“.

1.6.16. Pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Naftos ir (ar) jos produktų, išskyrus mazutą, saugojimas, kai vienu metu gali būti saugoma 1000 m3 ar daugiau.“

1.6.17. Papildau 1 priedo 1 priedėlį nauju 13 punktu:

13. Mazuto ir (ar) skalūnų alyvos ir (ar) jos produktų saugojimas, kai vienu metu gali būti saugoma 500 m3 ar daugiau.“

1.6.18. Papildau 1 priedo 1 priedėlį nauju 14 punktu:

14. Naftos ir (ar) naftos produktų krova terminaluose.“

1.6.19. Papildau 1 priedo 1 priedėlį 15 punktu:

15. Lijalinio vandens tvarkymas.“

1.6.20. Buvusius 1 priedo 1 priedėlio 13 ir 14 punktus laikyti atitinkamai 16 ir 17 punktais.

1.6.21. Pakeičiu 2 priedo 9 priedėlio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestą ŠESD kiekį, teikti ataskaitas ir kiekvienais kalendoriniais metais iki rugsėjo 30 d. atsisakyti ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.“

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.6.10, 1.6.11, 1.6.12, 1.6.21 papunkčiai įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2.2. šio įsakymo 1.6.13 ir 1.6.14 papunkčiai įsigalioja 2029 m. sausio 1 d.;

2.3. veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, kurie nuo šio įsakymo įsigaliojimo atitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijus ir kuriems eksploatuoti iki šio įsakymo įsigaliojimo išduotas taršos leidimas, iki 2024 m. birželio 30 d. turi pateikti paraišką pakeisti leidimą – gauti specialiąją leidimo dalį „Kvapų valdymas“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Simonas Gentvilas