HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymo nr. d1-483 „DĖL PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO IR PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATŲ REGISTRO TVARKYMO KAINORAŠČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. D1-114

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. D1-483 „Dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO IR PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATŲ REGISTRO TVARKYMO ĮMOKŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 51 straipsnio 5 dalimi,

t v i r t i n u pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo įmokų dydžius (pridedama).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. D1-483

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-114 

redakcija)

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ĮMOKŲ DYDŽIAI

 

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina,

Eur

PEA 1.1

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestavimas pirmą kartą.

145,00

PEA 1.2

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestavimas pakartotinai.

70,00

PEA 1.3

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestato pratęsimas.

110,00

PEA 1.4

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimas.

110,00

PEA 1.5

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestato pakeitimas.

15,00

PEA 1.6

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto naujo kvalifikacijos atestato išdavimas, kai šis prarandamas.

15,00

PER 1.7

Išrašo iš registro apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestato galiojimą išdavimas.

5,00

 

________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.D1-483

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-114

redakcija)

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo ĮMOKŲ DYDŽIAI

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina,

Eur

PER 1.8

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymas registruojant vieną sertifikatą.

7,50

PER 1.8T

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymas registruojant vieną buto energinio naudingumo sertifikatą, išduotą remiantis Aplinkos ministerijos patvirtintu tipiniu sertifikatu

3,50

________________