HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. D1-264 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO ir lietuvos respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo nr. 469 „dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 12 d. Nr. D1-150

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. D1 - 264 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3.1. šio įsakymo 1.2.3, 1.2.11 papunkčiai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.;

3.2. šio įsakymo 1.2.7 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 31 d.;

3.3. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (toliau – techninis reglamentas) ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, suderintas su Aplinkos apsaugos agentūra iki šio įsakymo įsigaliojimo ar šio įsakymo 3.4 papunktyje nustatytu atveju, galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.;

3.4. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos techninio reglamento, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano, laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos derinimo procedūros baigiamos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka;

3.5. jei techninis reglamentas suderintas su Aplinkos apsaugos agentūra iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. ar šio įsakymo 3.4 papunktyje nustatytu atveju, atliekas tvarkanti įmonė parengia ir Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka suderina su Aplinkos apsaugos agentūra atnaujintą techninį reglamentą, atitinkantį šiuo įsakymu patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, pagal šį veiksmų planą:

3.5.1. techniniai reglamentai, suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra iki 2020 m. gruodžio 31 d., turi būti atnaujinti iki 2024 m. balandžio 30 d.;

3.5.2. techniniai reglamentai, suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. ar šio įsakymo 3.4 papunktyje nustatytu atveju, turi būti atnaujinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.;

3.6. jei įmonė planuoja veiklos pakeitimus, susijusius su atliekų tvarkymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pasikeitimais, dėl kurių būtina pakeisti techninį reglamentą, šio įsakymo 3.5 punkte nustatytas techninių reglamentų atnaujinimo veiksmų planas netaikomas.“

2. Papildau 4 punktu:

4. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai 3.5 papunktyje nurodytą veiksmų planą paskelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Simonas Gentvilas