VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1K-129 „DĖL AKTYVIOJO GYDYMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS SĄNAUDŲ APSKAITOS IR PRISKYRIMO SĄNAUDŲ GRUPĖMS PAGAL GIMININGŲ DIAGNOZIŲ GRUPIŲ METODĄ MODELIO NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2023 m. kovo 15 d.   Nr. 1K-75

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąnaudų apskaitos ir priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą modelio naudotojo instrukciją, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1K-129 Dėl Aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąnaudų apskaitos ir priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą modelio naudotojo instrukcijos patvirtinimo:

1.1. Pakeičiu 8.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.2. kitų paslaugų teikimo sąnaudų grupės – ambulatorinių ir aktyviajam gydymui nepriskiriamų stacionarinių (ilgalaikio gydymo, medicininės reabilitacijos, transplantacijos ir pan.) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudų grupės.“

1.2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Į lentelę „Veiklos rezultatų ataskaita – pagrindinės veiklos sąnaudos“ ASPĮ įveda pagrindinės veiklos sąnaudų duomenis iš ataskaitinio laikotarpio ASPĮ veiklos rezultatų ataskaitos B dalies „Pagrindinės veiklos sąnaudos“, išskyrus 2 eilutėje pateikiamus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų duomenis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“, į pagrindinės ASPĮ veiklos sąnaudas neturi būti įtraukiamos kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, pvz., palatų komforto pagerinimo, greitosios pagalbos automobilio nuomos, nakvynės, maitinimo bei su kitos veiklos vykdymu susijusios darbo užmokesčio, komunalinės sąnaudos ir pan.). Šios lentelės 2 eilutėje pateikiami tik ASPĮ lėšomis įsigyto ilgalaikio ASPĮ turto ir ilgalaikio materialiojo turto (medicinos priemonių (prietaisų)), kurį ASPĮ valdo patikėjimo teise arba įsigijo kitų finansavimo šaltinių lėšomis ir kurio įsigijimo vertė neviršija vertės, nurodytos brangios medicinos priemonės (prietaiso) sąvokos apibrėžime, pateikiamame Brangių medicinos priemonių (prietaisų) įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-947 „Dėl Brangių medicinos priemonių (prietaisų) įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašo patvirtinimo“, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų duomenys. Prireikus papildoma pagrindinės veiklos sąnaudų kategorija ir jai priskiriamų sąnaudų duomenys nurodomi šios lentelės „Z“ eilutėje. Jei pildoma „Z“ eilutė, reikia pasirinkti atitinkamą sąnaudų paskirstymo bazę B3 lape (iš sąrašo, kuris atsiveria spustelėjus pele ant B3 lapo „Z“ skilties ir paspaudus šalia skilties atsirandančią rodyklę). Papildant pagrindinės veiklos sąnaudų kategorijas, reikia vadovautis Instrukcijos 7 punkto reikalavimais. Tolesni skaičiavimai atliekami automatiškai, t. y. automatiškai apskaičiuojama kiekvienai pagrindinės veiklos sąnaudų kategorijai tenkanti sąnaudų dalis (procentais), palyginti su visomis pagrindinės veiklos sąnaudomis, ir suminės ASPĮ pagrindinės veiklos sąnaudų reikšmės.

1.3. Pakeičiu 35.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.1.2. dalies „Kitų paslaugų teikimo sąnaudų grupės“ 17 ir 18 skiltyse nurodomos ambulatorinių ir aktyviajam gydymui nepriskiriamų stacionarinių (ilgalaikio gydymo, medicininės reabilitacijos, transplantacijos ir pan.) asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudos.“

1.4. Pakeičiu 38.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

38.1.1. padalinio sąnaudos, priskirtos pagrindinių sąnaudų grupėms, susijusioms su darbo užmokesčiu (gydytojų darbo užmokestis, slaugos personalo darbo užmokestis, kito personalo darbo užmokestis), paskirstomos atitinkamoms aktyviojo gydymo ir kitų paslaugų teikimo sąnaudų grupėms, atsižvelgiant į padalinio darbuotojų darbo laiko pasiskirstymą: skaičiuojama, kiek vidutiniškai darbo laiko per savaitę darbuotojai praleidžia padalinyje, laboratorijoje, operacinėje, priėmimo-skubiosios pagalbos, procedūrų, vaizdo gavimo, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose, teikdami aktyviojo gydymo paslaugas pacientams, taip pat teikdami ambulatorines ir aktyviajam gydymui nepriskiriamas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir t. t. Pagal šiuos duomenis nustatoma tipinė padalinio darbuotojo savaitės darbo laiko struktūra ir apskaičiuojama darbo užmokesčio sąnaudų, tenkančių atitinkamoms aktyviojo gydymo ir kitų paslaugų teikimo sąnaudų grupėms, dalis;“.

1.5. Pakeičiu 38.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

38.1.2. padalinio sąnaudos, priskirtos pagrindinių sąnaudų grupėms, nesusijusioms su darbo užmokesčiu (vaistinių preparatų, protezų ir implantų, kraujo komponentų), paskirstomos atitinkamoms aktyviojo gydymo ir kitų paslaugų teikimo sąnaudų grupėms, atsižvelgiant į tai, kokia dalis vidutiniškai panaudojama pacientams, kuriems teikiamos atitinkamos aktyviojo gydymo, aktyviajam gydymui nepriskiriamos stacionarinės ar ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;“.

1.6. Pakeičiu 38.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

38.1.3. laboratorijos, vaizdo gavimo, kitas aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių ar procedūras atliekančių padalinių sąnaudos paskirstomos atitinkamoms aktyviojo gydymo ir kitų paslaugų teikimo sąnaudų grupėms, atsižvelgiant į tai, kokia dalis šių paslaugų ar procedūrų tenka pacientams, kuriems teikiamos atitinkamos aktyviojo gydymo, aktyviajam gydymui nepriskiriamos stacionarinės ar ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;“.

1.7. Pakeičiu 38.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

38.1.4. priėmimo-skubiosios pagalbos padalinio sąnaudos priskiriamos atitinkamoms aktyviojo gydymo ir kitų paslaugų teikimo sąnaudų grupėms, atsižvelgiant į tai, kokiai daliai šio skyriaus priimtų pacientų buvo teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos arba, juos hospitalizavus, buvo teikiamos aktyviojo gydymo ar aktyviajam gydymui nepriskiriamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;“.

1.8. Pakeičiu 38.1.5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

38.1.5.4. rajono lygmens ASPĮ – operacijų sąnaudų grupei priskiriami 26 proc. atitinkamo padalinio gydytojų chirurgų ir gydytojų akušerių ginekologų darbo užmokesčio sąnaudų; gydytojų darbo užmokesčio sąnaudų grupei priskiriami 69 proc. atitinkamo padalinio gydytojų chirurgų ir gydytojų akušerių ginekologų darbo užmokesčio sąnaudų (likę 5 proc. priskiriami priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus sąnaudoms ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudoms);“.

1.9. Pakeičiu 77.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.5.2. aktyviajam gydymui nepriskiriamoms stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tenkanti ASPĮ sąnaudų dalis;“.

1.10. Pakeičiu 77.5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.5.3. ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tenkanti ASPĮ sąnaudų dalis;“.

1.11. Pakeičiu 78.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

78.3. ASPĮ veiklos sąnaudų, tenkančių aktyviojo gydymo paslaugoms ir aktyviajam gydymui nepriskiriamoms stacionarinėms bei ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, rodikliai naudojami kaip pagalbiniai kitų rodiklių reikšmėms interpretuoti. Daugelis rodiklių turi būti interpretuojami atsižvelgiant į ASPĮ paslaugų struktūrą, t. y. aktyviojo gydymo paslaugų, aktyviajam gydymui nepriskiriamų stacionarinių bei ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų santykį;“.

1.12. Pakeičiu 80.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

80.3. 1.1.3 eilutėje „iš Europos Sąjungos, kitų užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų“ įrašomi duomenys apie finansavimo pajamas, gautas iš Europos Sąjungos, kitų užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;“.

1.13. Pakeičiu 80.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

80.5. 1.2.1 eilutėje „Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto pajamos“ įrašomi duomenys apie pajamas, gautas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;“.

1.14. Pakeičiu 80.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

80.9. 4.2 eilutėje „Nusidėvėjimo ir amortizacijos, įskaitant:“ įrašomi duomenys apie ASPĮ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas, tenkančias stacionarinėms aktyviojo gydymo, kitoms stacionarinėms bei ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bendra suma turi sutapti su ataskaitinio laikotarpio ASPĮ veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ nurodyta nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų suma);“.

1.15. Pakeičiu 80.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

80.10. 4.2.1 eilutėje „ilgalaikio turto, įsigyto PSDF biudžeto lėšomis“ įrašomi duomenys apie ASPĮ ilgalaikio turto, įsigyto PSDF biudžeto lėšomis, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas, tenkančias stacionarinėms aktyviojo gydymo, kitoms stacionarinėms bei ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms;“.

1.16. Buvusius 80.10 ir 80.11 papunkčius laikau atitinkamai 80.11 ir 80.12 papunkčiais.

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                          Gintaras Kacevičius