LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl BENDRŲ JAUNIMO IR VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ GEBĖJIMAMS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYJE UGDYTI, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2024–2025 METAIS NUOSTATŲ patvirtinimo

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. A1-168

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, 15.9 papunkčiu, Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1‑1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, įgyvendindama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2023–2024 m. projektų atrankos konkursų skelbimo 2023–2024 m. plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A1-128 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2023–2024 m. projektų atrankos konkursų skelbimo 2023–2024 m. plano patvirtinimo“, 2 punkte nurodytą priemonę, siekdama skaidraus ir sklandaus projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, įgyvendinimo:

1. T v i r t i n u  Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                      Monika Navickienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 

2023 m. kovo 16 d. įsakymu

Nr. A1-168

 

 

BENDRŲ JAUNIMO IR VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ GEBĖJIMAMS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYJE UGDYTI, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2024–2025 METAIS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas, finansuojamas veiklas ir pareiškėjams teikiamus finansavimo prioritetus, reikalavimus pareiškėjams, projektų vykdytojams, paraiškoms ir projektams, paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams, projektų vertinimo ir atrankos tvarką, Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo projektams tvarką, projektų vykdymo kontrolę ir jų įgyvendinimo kriterijus.

2. Nuostatuose vartojama sąvoka:

2.1. Vyresnio amžiaus žmogus – asmuo nuo 60 metų.

3. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme.

4. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija). Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

5. Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1‑1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), todėl Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos vadovaujantis Taisyklėmis.

6. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti bendrus jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti.

7. Siektinas konkurso rezultatas – atrinkti ir finansuoti geriausiai įvertinti projektai, kurių vykdytojai organizuos bendras jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių veiklas, skirtas vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti.

8. Konkursas skelbiamas viešai Ministerijos interneto svetainės https://socmin.lrv.lt skilties „Konkursai“ dalyje „Projektų konkursai“ (https://socmin.lrv.lt/lt/konkursai-1/projektu-konkursai) ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento (toliau – SPPD) interneto svetainėje https://sppd.lrv.lt/. Skelbime nurodoma:

8.1. konkurso tikslas ir siektinas rezultatas;

8.2. projektų priėmimo pradžia ir pabaiga (projektų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos);

8.3. informacija apie tai, kad paraiškos teikiamos per informacinę sistemą;

8.4. telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas pasiteirauti, konsultacijų pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikimo laikas;

8.5. nuoroda į Nuostatus;

8.6. konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

8.7. didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

 

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS IR KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

 

9. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d., pratęsus finansavimą 2025 metams, – nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

10. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2024 metais – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, 2025 metais – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų.

11. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

12. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų.

 

III SKYRIUS

FINANSUOTINOS PROJEKTŲ VEIKLOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

13. Konkurso lėšomis finansuotinos projektų veiklos:

13.1. mokymo medžiagos vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti parengimas;

13.2. jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į mokymų veiklas informacinių technologijų srityje skatinimas, organizuojant renginius ir skleidžiant informaciją apie tokių mokymų galimybes, jų naudą;

13.3. vyresnio amžiaus žmonių, siekiančių ugdytis ir (ar) tobulinti gebėjimus bei įgūdžius informacinių technologijų srityje, poreikių ir galimybių įvertinimas;

13.4. jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių bendrų veiklų organizavimas, ugdant vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje;

13.5. vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti reikalingų priemonių (įrangos, programų) įsigijimas ir (ar) nuoma;

13.6. jaunų žmonių parengimas ir konsultavimas, kaip ugdyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje.

14. Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams, kurie turi:

14.1. mokymų ir praktinių įgūdžių ugdymo informacinių technologijų srityje veiklų organizavimo patirties;

14.2. bendrų vyresnio amžiaus žmonių bei jaunimo veiklų ir (ar) veiklų, skatinančių kartų solidarumą, vykdymo patirties;

14.3. į projekto veiklų (dalies veiklų) įgyvendinimą įtrauks ne mažiau kaip 3 partnerius.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS IR PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINTOJAMS

 

15. Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

15.1. turi būti įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir vienijantis ne mažiau negu 10 nacionalinių ir kitų bendrų tikslų siekiančių nevyriausybinių organizacijų;

15.2. turi veikti ne mažiau negu 8 metai po įsteigimo.

16. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, laikomas nevyriausybine organizacija pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą ir nevyriausybinės organizacijos žymą įregistravęs Juridinių asmenų registre. Projekto partneriams taip pat keliamas reikalavimas turėti patirties dirbant su jaunimu ir (ar) jaunimo politikos srityje.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, ESMINIAI KRITERIJAI IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI IR (AR) KRITERIJAI

 

17. Pareiškėjas, projekto vykdytojas prisiima Taisyklių 9 punkte išvardytus privalomus pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus. 

18. Vykdydamas projektą, pareiškėjas, projekto vykdytojas įsipareigoja iki 2024 m. gruodžio 31 d., o pratęsus projekto finansavimą 2025 m. – iki 2025 m. gruodžio 31 d. pasiekti šiuos rodiklius:

18.1. kiekybinius:

18.1.1. suorganizuoti ne mažiau kaip 3 renginiai, kuriuose informuota apie mokymų veiklų informacinių technologijų srityje galimybes ir naudą, kiekviename iš jų dalyvavo ne mažiau kaip 50 vyresnio amžiaus žmonių;

18.1.2. į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 partneriai (jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos ir (ar) vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančios organizacijos);

18.1.3. parengta ne mažiau kaip 15 jaunų žmonių vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti;

18.1.4. į mokymų veiklas informacinių technologijų srityje įtraukta ne mažiau kaip 150 vyresnio amžiaus žmonių (dalyvaujantieji keliose veiklose skaičiuojami tik vieną kartą);

18.2. kokybinius:

18.2.1. užtikrinti, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra pagrįstos vyresnio amžiaus žmonių poreikiais, suplanuotos remiantis jų padėties analize ir yra orientuotos į jų interesus;

18.2.2. sudaryti sąlygas, kad vyresnio amžiaus žmonės būtų skatinami tobulėti ir ugdyti reikalingus gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje;

18.2.3. siekiant kartų solidarumo, sudarytos galimybės jaunimui įsitraukti į bendras veiklas su vyresnio amžiaus žmonėmis, įgyjant kompetencijų, reikalingų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti.

19. Vykdydamas Nuostatų 13 punkte nurodytas veiklas, projekto vykdytojas iki 2024 m. gruodžio 31 d., o pratęsus projekto finansavimą 2025 m. – iki 2025 m. gruodžio 31 d. užtikrina, kad per ataskaitinius metus bus pasiekti šie esminiai kiekybiniai rodikliai:

19.1. ne mažiau nei 150 vyresnio amžiaus žmonių bus įtraukta į mokymų veiklas (iki 2024 m. rugsėjo 30 d. – ne mažiau nei 100 vyresnio amžiaus žmonių);

19.2. įgyvendintos ne mažiau nei 6 veiklos projekto tikslui pasiekti (iki 2024 m. rugsėjo 30 d. – ne mažiau nei 5 veiklos projekto tikslui pasiekti).

20. Nepasiekus esminių kiekybinių rodiklių gali būti taikomos Nuostatų 48 punkte nustatytos sankcijos.

21. Projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė grupė ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, vykdymo eigą ir jo rezultatus. Viešindamas projektą, projekto vykdytojas negali pažeisti viešosios tvarkos, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos ir nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Ministerija. Viešindamas projektą, projekto vykdytojas privalo tiksliai nurodyti, kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo skirta ir panaudota vykdant projektą. SPPD tikrina, kaip projekto vykdytojas laikosi šiame punkte nustatyto įsipareigojimo.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

22. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. Jei projekto finansavimas Nuostatų XII skyriuje nustatyta tvarka pratęsiamas 2025 metams, tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.). Projekto vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1 330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

23. Projekto vykdytojas gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertinęs valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik sutartimi patvirtintoje projekto išlaidų sąmatoje (toliau – išlaidų sąmata) nurodytai veiklai vykdyti.

24. Projektų vykdytojai atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais privalo vykdyti vadovaudamiesi Civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais.

25. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Įsigyjant su projekto veiklomis susijusias paslaugas ir prekes, privaloma vadovautis Europos socialinio fondo agentūros atlikta prekių ir paslaugų kainų rinkos analize.

26. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos, pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais (sąskaitomis faktūromis, darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, pervedimo išrašais) arba jų kopijomis:

26.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 procentų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų):

26.1.1. projekto vadovo darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos (jei projekto vadovas yra pareiškėjo (projekto vykdytojo) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

26.1.2. asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, yra pareiškėjo (projekto vykdytojo) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

26.1.3. buhalterinės apskaitos paslaugų pagal paslaugų teikimo sutartį išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra pareiškėjo (projekto vykdytojo) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

26.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 13 punkte numatytų veiklų vykdymu):

26.2.1. darbuotojų, tiesiogiai įgyvendinančių projekto veiklas, darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos (jei jie yra pareiškėjo (projekto vykdytojo) ar (ir) pareiškėjo (projekto vykdytojo) partnerio (-ių) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį);

26.2.2. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms ir (ar) paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su projekto veiklomis ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

26.2.2.1. ryšio paslaugų (interneto ryšio, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto) įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas savanoriškai veiklai organizuoti;

26.2.2.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų (transporto priemonės nuomos su vairuotojo ar be jo, degalų, tepalų, visuomeninio transporto priemonių bilietų) įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas savanoriškai veiklai organizuoti;

26.2.2.3. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) (taikoma tik pareiškėjo (projekto vykdytojo) ar (ir) pareiškėjo (projekto vykdytojo) partnerio (-ių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis);

26.2.2.4. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos (patalpų ir (ar) įrangos bei technikos, skirtų projekto veiklai vykdyti) išlaidos;

26.2.2.5. projekto veiklų vykdytojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos, susijusios su atstovavimo vyresnio amžiaus žmonių interesams gebėjimų didinimu (mokymų, seminarų, skirtų kvalifikacijai kelti, išlaidos, įskaitant išlaidas savanorių kvalifikacijai kelti);

26.2.2.6. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (lektorių) paslaugoms (pagal paslaugų ar autorines sutartis), tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti;

26.2.2.7. komunalinių paslaugų (patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, eksploatavimo (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo ir kt.) išlaidos;

26.2.2.8. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms ir reikmenims (kanceliarinėms, ūkinėms prekėms, įrangai, smulkiam inventoriui, maisto produktams, nealkoholiniams gėrimams, kitoms prekėms, skirtoms projekto vykdytojo atstovų susitikimams darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių, organizacijų atstovais, apsaugos priemonėms: medicininėms kaukėms, respiratoriams, dezinfekciniams skysčiams) įsigyti, išskyrus ilgalaikį turtą, nurodytą Nuostatų 27.5 papunktyje;

26.2.2.9. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms (leidybos, mokymų, renginių organizavimo, projekto sklaidos ir viešinimo), tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti, taip pat mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas.

27. Tikslinės valstybės biudžeto lėšos negali būti naudojamos:

27.1. pareiškėjo (projekto vykdytojo), taip pat pareiškėjo (projekto vykdytojo) partnerio (-ių) ar kito (-ų) juridinio (-ių) asmens (-ų) įsiskolinimams padengti ir (ar) investiciniams projektams finansuoti;

27.2. pastatų statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam ir einamajam remontui, techninei priežiūrai, pastatų ir teritorijos tvarkymui ir (ar) priežiūrai;

27.3. išperkamajai nuomai;

27.4. patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui (projekto vykdytojui) ar pareiškėjo (projekto vykdytojo) partneriui (-iams), nuomai projekto veiklai vykdyti;

27.5. ilgalaikiam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) eurų ir didesnė, įsigyti;

27.6. kelionių (komandiruočių) užsienyje išlaidoms dengti;

27.7. išlaidoms, susijusioms su veikla, vykdyta projekto parengiamajame etape, iki pateikiant paraišką Ministerijai, taip pat išlaidoms, patirtoms ir apmokėtoms iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai, taip pat po 2024 m. gruodžio 31 d., jei projekto finansavimas nebūtų pratęstas 2025 metams, o pratęsus projekto finansavimą 2025 metams – išlaidoms, patirtoms ir apmokėtoms po 2025 m. gruodžio 31 d., padengti;

27.8. transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui;

27.9. kitoms su projekto įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusioms išlaidoms padengti.

28. Nuostatų 26.1.1, 26.1.2 ir 26.2.1 papunkčiuose nurodytos išlaidos darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas, turi sudaryti iki 40 procentų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PROJEKTŲ TEIKIMAS

 

29. Projektai aprašomi informacinėje sistemoje lietuvių kalba, užpildant 2024 m. ir 2025 m. paraiškas, vadovaujantis Nuostatų 18 punkte reglamentuotais reikalavimais ir detaliomis projektų įgyvendinimo sąmatomis pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Paraiška užpildyta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

30. Paraiškoje nurodoma:

30.1. informacija apie pareiškėją (juridinio asmens pavadinimas ir kodas) ir pareiškėjo vadovą (pareigos, vardas, pavardė); organizacijos vadovo įgaliojimo informacija;

30.2. projekto pavadinimas;

30.3. projektui įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma;

30.4. banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

30.5. trumpas projekto aprašymas (santrauka);

30.6. projekto tikslas;

30.7. projekto uždaviniai;

30.8. problemos iškėlimas ir pagrindimas;

30.9. tikslinė (-ės) projekto grupė (-ės);

30.10. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

30.11. laukiami kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai;

30.12. informacija apie planuojamą projekto veiklų ir rezultatų viešinimą;

30.13. veiklos vykdymą užtikrinantys ištekliai (pvz.: darbuotojų ir savanorių skaičius, projekto įgyvendinimo laikotarpiui pasibaigus planuojamos turėti ar gauti lėšos ir pan.);

30.14. projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti projektą (įgytos kvalifikacijos pavadinimas, įgijimo data; patirties įgijimo laikotarpiai; gebėjimų sritys);

30.15. informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose Ministerijos organizuojamuose (organizuotuose) konkursuose ir (ar) einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos gautas lėšas pagal kitas programas (priemones);

30.16. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai) (juridinio (-ių) asmens (-enų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga;

30.17. kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į Nuostatų 13 punkte nurodytas finansuotinas projekto veiklas;

30.18. detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, taip pat nurodant planuojamų išlaidų detalizavimą;

30.19. pareiškėjo atitiktis Nuostatų 14 punkte nustatytiems finansavimo prioritetams (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 14 punkte nurodytus finansavimo prioritetus);

30.20. informacija apie projekto partnerį (-ius);

30.21. pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu.

31. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti informacijos ir šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) elektronines kopijas .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga, bei nuorodas į dokumentus ir informaciją internete:

31.1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz., nuostatų, įstatų, steigimo sutarties).;

31.2. galiojančios sutarties, jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;

31.3. projekto vadovo gyvenimo aprašymo, kuriame turi būti nurodyti kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus, reikalingus projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

31.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pvz., įgaliojimo, sutarties);

31.5. pasirašytos Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, deklaracijos (Nuostatų 1 priedas);

31.6. projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymo (-ų), kuriame (kuriuose) turi būti nurodyti kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus, reikalingus projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie projektą įgyvendinsiančių darbuotojų baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

31.7. dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjas veikia nacionaliniu, regioniniu ar teritoriniu lygmeniu, atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams, vienija nevyriausybinės organizacijos narius pagal amžių, o ne pagal jų profesinę, kultūrinę ar kitokią veiklą, pomėgius ar įpročius (pvz., projektų įgyvendinimo, bendradarbiavimo sutarčių);

31.8. dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei jame numatoma vykdyti veiklas (pvz., sutarčių);

31.9. dokumento, kuriuo paskirtas (išrinktas) pareiškėjo vadovas;

31.10. nuorodą į pareiškėjo veiklos ataskaitas pareiškėjo interneto svetainėje (jeigu ją turi), viešai skelbiamą informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;

31.11. dokumentų ir informacijos, patvirtinančių patirtį, įgytą organizuojant mokymų ir praktinių įgūdžių informacinių technologijų srityje ugdymo veiklas (pvz.: projektų įgyvendinimo, paslaugų sutarčių, mokymų ir praktinių įgūdžių ugdymo veiklų vykdymo ataskaitų; informacinių pranešimų, straipsnių spaudoje, nuorodų į interneto puslapius ir kt.) (jeigu pretenduoja atitikti Nuostatų 14.1 papunktyje nustatytą finansavimo prioritetą);

31.12. dokumentų ir informacijos, patvirtinančių patirtį, įgytą vykdant bendras vyresnio amžiaus žmonių bei jaunimo veiklas ir (ar) veiklas, skatinančias kartų solidarumą (pvz.: projektų įgyvendinimo paslaugų sutarčių, veiklų vykdymo ataskaitų; informacinių pranešimų, straipsnių spaudoje, nuorodų į interneto puslapius ir kt.) (jeigu pretenduoja atitikti Nuostatų 14.2 papunktyje nustatytą finansavimo prioritetą);

31.13. dokumentų (bendradarbiavimo sutarčių), įrodančių pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriais;

31.14. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

32. Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos 24.00 val.

33. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurios teikiamos tel. 8 658 59 325. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

34. Informacija apie tai, kad paraiška gauta ir kad jai suteiktas numeris, paskelbiama SPPD interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo paskutinės skelbime nurodytos paraiškų pateikimo dienos (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, paraiškos užregistravimo data ir paraiškai suteiktas registracijos numeris).

35. Paraiškų turiniui ir jų teikimui taikomi Taisyklių IV skyriaus reikalavimai.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

36. Paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams vertinama, paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų neskiriama Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

37. Projektai, kuriems įgyvendinti siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis Taisyklėse ir Nuostatų 39–44 punktuose nustatytos tvarkos.

38. Ekspertai paraiškas vertina, užpildydami SoPAS esančią vertinimo anketą, vadovaudamiesi konkurso Nuostatų 39 punkte nurodytais vertinimo kriterijais.

39. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balų už:

39.1. paraiškoje numatyto tikslo, uždavinių ir projekto santraukos aiškumą, atitiktį finansuotinoms veikloms, nurodytoms Nuostatų 13 punkte, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – neaiškūs, nepagrįsti ir neinformatyvūs, neatitinka konkurso tikslo; 1–9 – iš dalies pagrįsti, iš dalies aiškūs ir informatyvūs, iš dalies atitinka konkurso tikslą; 10 – pagrįsti, aiškūs, informatyvūs, atitinka konkurso tikslą;

39.2. projekto atitiktį nustatytiems finansavimo prioritetams (Nuostatų 14 punktas), vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – projektas neatitinka prioritetų; 2 – projektas atitinka 1 (vieną) prioritetą; 5 – projektas atitinka 2 (du) prioritetus; 10 – projektas atitinka visus prioritetus;

39.3. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – veiklos nenuoseklios, netinkamos projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti; 1–9 – veiklos iš dalies nuoseklios, iš dalies tinkamos projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti; 10 – veiklos nuoseklios, tinkamos projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti;

39.4. projekto sąmatos aiškumą, skaičiavimų teisingumą, tikslumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą, atitiktį ir proporcingumą projekte numatytoms veikloms, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – lėšos neatitinka planuojamų atlikti veiksmų ir (ar) priemonių sąrašo, sąmata nedetali, nereali ir visiškai nepagrįsta; 1–9 – lėšos iš dalies atitinka planuojamų atlikti veiksmų ir (ar) priemonių sąrašą, sąmata iš dalies detali, reali ir pagrįsta; 10 – lėšos atitinka planuojamų atlikti veiksmų ir (ar) priemonių sąrašą, sąmata detali, reali ir pagrįsta;

39.5. projekto vykdytojo (-ų) tinkamumą, kompetenciją, kvalifikaciją, darbo patirtį ir gebėjimus įgyvendinti projektą, vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – kompetencija, kvalifikacija, darbo patirtis ir gebėjimai netinkami projektui sėkmingai įgyvendinti; 1–4 – kompetencija, kvalifikacija, darbo patirtis ir gebėjimai iš dalies tinkami projektui sėkmingai įgyvendinti; 5 – kompetencija, kvalifikacija, darbo patirtis ir gebėjimai visiškai tinkami projektui sėkmingai įgyvendinti; 

39.6. laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – nereikšmingi, nerealūs ir nepagrįsti; 1–9 – iš dalies reikšmingi, iš dalies realūs ir pagrįsti; 10 – reikšmingi, realūs ir pagrįsti.

40. Galimas didžiausias projektui skirtinų balų skaičius – 55. Privaloma surinkti minimali balų suma – 40. Projektai, nesurinkę privalomos surinkti minimalios balų sumos, nefinansuojami.

41. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio sąmatoje lėšų dalis, skirta projektui administruoti, yra mažesnė. Projektas, kuriam neužteko konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Lėšos rezervinių projektų sąraše esantiems projektams skiriamos Taisyklių 64 punkte nustatyta tvarka.

42. Jeigu Taisyklių 37 punkte nurodytais atvejais paraiškai įvertinti paskiriamas trečiasis ekspertas, SPPD apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydamas dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui.

43. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, komisija gali siūlyti finansuoti šiuos projektus vadovaujantis Taisyklių 51 punkte nurodytais vertinimo kriterijais.

44. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 39 punkte nustatytais vertinimo kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, kuriame rekomenduoja (pvz., kai siūloma mažinti veiklų apimtį) arba nurodo (pvz., kai konkurso nuostatuose nurodomas konkrečios paslaugos gavėjo ar veiklos dalyvio įkainis ir ekspertai nurodo mažinti paslaugos gavėjų ar dalyvių skaičių), kurių veiklų atsisakyti ar kurių veiklų apimtį mažinti ir kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

45. Komisija sudaroma ir jos darbas organizuojamas Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

46. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis pasirašoma Taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

 

xI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR Stebėsena

 

47. Projektai vykdomi ir jų stebėsena atliekama Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

48. Jei netinkamai įgyvendinamas projektas ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesivadovaujama Nuostatų 19 punkte nustatytais esminiais kriterijais, t. y. esminių kriterijų ar jų dalies nepavyksta pasiekti, Taisyklių 110 punkte nustatyta tvarka gali būt taikomos šios sankcijos:

48.1. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė vieno iš Nuostatų 19 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 50 procentų projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

48.2. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė dviejų iš Nuostatų 19 punkte nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų.

 

XII SKYRIUS

TĘSTINIS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

49. Projektų finansavimas gali būti pratęstas kitiems kalendoriniams metams, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į racionaliai suplanuotus projekto įgyvendinimo rodiklius ir išlaidas, kitais metais projektui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma gali būti iki 10 procentų didesnė, palyginti su einamiesiems metams skirta valstybės biudžeto lėšų suma, tačiau bendra finansuojamų projektų suma negali viršyti konkursui skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos vieniems metams. Pratęsus projektų finansavimą, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2025 m. sausio 1 d. iki pratęsus projekto finansavimą sudarytoje sutartyje numatytos projekto įgyvendinimo galutinės datos, tačiau ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. Jei sutartis dėl pratęsto finansavimo 2025 metais nepasirašoma, kaip nurodyta Nuostatų 51 punkte, vykdant projekto veiklas 2025 metais projekto vykdytojo patirtos ar apmokėtos išlaidos nekompensuojamos.

50. Prašydamas SPPD pratęsti projekto finansavimą, projekto vykdytojas iki 2024 m.  lapkričio 15 d. per SoPAS pateikia prašymą (Nuostatų 2 priedas) ir  Taisyklių 115 punkte nurodytus dokumentus.

51. Prašymai pratęsti projekto finansavimą nagrinėjami ir sprendimai dėl projektų finansavimo Taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka svarsto SPPD. SPPD susipažįsta su projekto vykdytojo prašymu pratęsti projekto finansavimą, remdamasis šiuo prašymu, sprendžia, ar projektas įgyvendintas ir valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, ir komisijai pateikia motyvuotą siūlymą pratęsti arba nepratęsti projekto finansavimą 2025 metams.

52. Prašymai pratęsti projektų finansavimą nagrinėjami ir sprendimai dėl projektų finansavimo priimami Taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

54. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai konkursui, ir (ar) pasikeitus dokumentams (pvz., programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo (projekto vykdytojo) skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus jo paraišką.

55. Ministerijos veiksmai ir neveikimas, Ministerijos kanclerio sprendimas dėl lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, SPPD ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie SPPD ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o SPPD ir (ar) komisija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl ją atmeta, pareiškėjas šį SPPD ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

56. Ministerija ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (veiklos ar buveinės adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo (projekto vykdytojo) nepasiekia laiškai arba su juo negalima susisiekti kitu būdu.

57. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia bendrą visiems projektams įgyvendinti konkrečiais metais skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą ir pagal SPPD pateiktą formą apibendrintas priemonių įgyvendinimo / konkursų vykdymo ataskaitas.

58. SPPD savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas konkursų vykdymo ir (ar) priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

59. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

__________________

 

part_64546b04af3747eea68be1f00fcdf52d_end