Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, Linijinis piešimas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl SUBSIDIJŲ, KURIOMIS SIEKIAMA SKATINTI ĮMONIŲ INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KOMERCIALIZAVIMĄ, SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO
TVARKOS
aprašo patvirtinimo

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 4-460

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 14 straipsniu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.18 ir 9.20 papunkčius, 

t v i r t i n u Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                      Aušrinė Armonaitė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 4-460

 

SUBSIDIJŲ, KURIOMIS SIEKIAMA SKATINTI ĮMONIŲ INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KOMERCIALIZAVIMĄ, SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO
TVARKOS
APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sąlygas ir reikalavimus, kuriuos atitinkantys privatūs juridiniai asmenys gali kreiptis dėl negrąžinamosios subsidijos (toliau – subsidija) gavimo, subsidijos skyrimo ir administravimo tvarką.

2.    Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – de minimis reglamentas);

2.2. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas).

3.   Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.      Finansavimo sutartis – sutartis dėl subsidijos skyrimo Projekto vykdytojo išlaidoms padengti, Aprašo 5 punkte numatytoms veikloms įgyvendinti.

3.2.      Paraiška dokumentas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus ir Aprašo 1 priede nurodytą formą, siekiant gauti subsidiją.

3.3.      Pareiškėjas – privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės ar vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kaip šios sąvokos apibrėžtos Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priede, statusą, siekiantis gauti finansavimą pagal šio Aprašo nuostatas bei atsakingas už Paraiškoje numatytos veiklos įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą.

3.4.      Projekto vykdytojas pareiškėjas, su kuriuo Aprašo 61 ir 62 punktuose nustatyta tvarka buvo pasirašyta Finansavimo sutartis.

3.5.   Projektas  planingų ir tarpusavyje susijusių veiksmų seka, siekiant per nustatytą laikotarpį nustatytais finansiniais ištekliais pasiekti užsibrėžtus tikslus ir rezultatus.

3.6.   Sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

3.7.   Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos de minimis reglamente, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, Bendrajame bendrosios išimties reglamente ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas).

4. Pagal Aprašą skiriamos subsidijos tikslas – skatinti įmonių inovacinę veiklą komercializuojant produktus, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę lyginant su tradiciniais ir buvo sukurti vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir (ar) inovacijų (toliau – MTEPI)  veiklas. Laukiamas pokytis – ekonominė nauda, gauta pateikus rinkai aukštos pridėtinės vertės produktus. Pagrindinis pareiškėjo projekto rezultatas matuojamas rodikliu „Pateiktų rinkai aukštos pridėtinės vertės produktų skaičius“.

5. Pagal Aprašą remiamos inovacinės veiklos, skirtos paskatinti produktų, sukurtų vykdant MTEPI veiklas, pateikimą į rinką:

5.1. dizaino veikla (veikla, apimanti produkto formos ar išvaizdos ar struktūros sukūrimą, kuri prisidėtų prie sukurto produkto patrauklumo arba funkcionalumo padidinimo);

5.2. rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla (veikla, apimanti naujų MTEPI produktų pateikimo ir pardavimo skatinimą, MTEPI produktų reklamą (vaizdo įrašų, garso įrašų, fotografijų, reklaminių skydelių ir medijos priemonių, skirtų reklamai ir produkto patekimui į rinką, kūrimą, reklamos gamybą), jų žinomumo didinimą (reklamos transliavimą „Facebook“, „Instagram“ ir panašiose platformose, jos pritaikymą įvairiems reklamos kanalams), prisidedančią prie naujų MTEPI produktų prekių ženklo vertės kūrimo);

5.3. veiklos, susijusios su intelektine nuosavybe, intelektinės nuosavybės apsauga ir teisių į ją įsigijimu, įskaitant sertifikavimą (veikla, kuria siekiama įregistruoti intelektinės nuosavybės teises (išskyrus išradimų patentavimą ir dizaino registravimą) ir sertifikatą gauti arba jas įsigyti iš kitų subjektų, įskaitant licencijų arba pačios intelektinės nuosavybės įsigijimą).

6. Pagal Aprašą iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos subsidijos, kurių bendra suma einamiesiems metams yra nustatoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio tvirtinamoje Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių atitinkamų metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, 01 tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ 05-001-01-05 (P) uždavinio „Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą“ 05-001-01-05-08 (TP) priemonės „Organizuoti inovacijų skatinimo veiklą“ detaliojoje sąmatoje (toliau – detalioji sąmata) veiklos Skatinti inovacines veiklas“ poveiklės „Teikti inovacinę veiklą skatinančias konsultavimo paslaugas ir paramą įmonėms“ daliai, skirtai skatinti įmones komercializuoti produktus, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę lyginant su tradiciniais ir buvo sukurti vykdant MTEPI veiklas (toliau – patvirtinti asignavimai).

7. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – subsidija. Skiriama subsidija yra de minimis pagalba, teikiama laikantis de minimis reglamento nuostatų. Einamaisiais metais vienam pareiškėjui, atitinkančiam Aprašo II skyriuje nurodytus reikalavimus ir pateikusiam viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai (toliau – Agentūra) paraišką kartu su Aprašo 37 punkte nurodytais dokumentais, finansavimas gali būti skirtas vieną kartą.

8. Didžiausia galima vienam projektui skirtina subsidijos suma – iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų ir ne daugiau kaip 10 000 Eur. Pareiškėjas prisidės prie inovacinės veiklos vykdymo savo ir (arba) kitų finansavimo šaltinių lėšomis.

9. Vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma negali viršyti 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma turi neviršyti 100 000 Eur. Šios ribos taikomos nepriklausomai nuo de minimis pagalbos formos arba siekiamų tikslų ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės skirta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

10. Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir Agentūra atlieka Aprašo VI-X skyriuose nustatytas funkcijas.

11. Agentūros interneto svetainėje www.inovacijuagentura.lt kasmet skelbiamas kvietimas teikti paraiškas dėl subsidijos skyrimo įmonių inovatyvių produktų komercializavimo skatinimui (toliau – kvietimas), kuriame be kitos informacijos privalo būti nurodyta:

11.1. kvietimo galiojimo laikas, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo kvietimo paskelbimo dienos ir kuris galioja ne ilgiau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d.;

11.2. tiksli bendra suma, kurią planuojama paskirstyti einamaisiais metais ir kuri negali būti didesnė už detaliojoje sąmatoje patvirtintus asignavimus. Jeigu teigiamai įvertinus paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, Ministerija gali priimti sprendimą dėl skiriamos subsidijos bendros sumos padidinimo, nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

12. Kvietimas neskelbiamas, jei einamųjų metų detaliojoje sąmatoje veiklos Skatinti inovacines veiklas“ poveiklės „Teikti inovacinę veiklą skatinančias konsultavimo paslaugas ir paramą įmonėms“ daliai, skirtai skatinti įmones komercializuoti produktus, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę lyginant su tradiciniais ir buvo sukurti vykdant MTEPI veiklas, asignavimai nepatvirtinti.

13. Paraiškų atranka Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka atliekama projektų konkurso būdu vienu etapu.

14. Aprašo 5 punkte nurodyta remiama veikla gali būti finansuojama vienu iš šių būdu:

14.1. kompensavimo su avansu – kai pareiškėjas prašo avansu apmokėti Aprašo 34 punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, skirtas Aprašo 5 punkte nurodytų veiklų vykdymui. Ministerijos sprendimu gali būti skirtas iki 30 procentų avansas nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos, o likusi tinkamų finansuoti išlaidų suma kompensuojama pateikus Aprašo 67 punkte nurodytus dokumentus, įrodančius rezultatų pasiekimą ir patirtas bei apmokėtas išlaidas;

14.2. kompensavimo be avanso – kai projekto vykdytojas neprašo avanso ir Aprašo 67 punkte nustatyta tvarka pateikia rezultatų pasiekimą ir išlaidų patyrimą bei apmokėjimą įrodančius dokumentus;

14.3. de minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

15. Pagal Aprašą dėl subsidijos gali kreiptis pareiškėjas, atitinkantis šiuos reikalavimus:

15.1. yra vykdantis aktyvią ekonominę veiklą, t. y. pareiškėjo metinė apyvarta per paskutinius finansinius metus (iki paraiškos pateikimo) yra ne mažesnė kaip 5 000 Eur. Jei įmonė veikia trumpiau nei metus, pareiškėjo apyvarta turi būti ne mažesnė kaip 5 000 Eur nuo įsteigimo iki paraiškos pateikimo dienos;

15.2. yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (toliau – įsipareigojimai). Ši nuostata netaikoma, jei pareiškėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir dėl to yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus; pareiškėjo įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur;

15.3. nesantis galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu pripažintas nevykdančiu pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

15.4. yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip tai nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“;

15.5. turi teisę gauti de minimis pagalbą. Paraiškos vertinimo metu patikrinama pareiškėjo teisė gauti de minimis pagalbą remiantis de minimis reglamentu.

16. Subsidija gali būti skiriama pareiškėjams visose srityse, išskyrus de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius.

17. Pagal Aprašą subsidija nėra skiriama pareiškėjui, kuris atitinka nors vieną šių sąlygų:

17.1. kuriam taikomas neįvykdytas vykdomasis raštas išieškoti lėšas po ankstesnio Europos Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

17.2. kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

18. Projekto aprašyme turi būti pagrįstas projekto reikalingumas rezultatui pasiekti, nurodyti tikslai, uždaviniai, aprašyta veikla ir planuojamas rezultatas.

19. Projekto veikla gali būti pradėta vykdyti ne anksčiau, nei paskelbtas kvietimas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo finansavimo sutarties sudarymo dienos ir turi būti baigta ne vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 10 d. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda atitenka Lietuvos Respublikai.

20. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

21. Projekte numatomas pasiekti pagrindinis rezultatas „Pateiktų rinkai aukštos pridėtinės vertės produktų skaičius“ nurodomas kiekybine išraiška, o rezultatai pagal kiekvieną planuojamą vykdyti veiklą turi būti nurodyti kiekybine  arba kokybine išraiška.

22. Didžiausia galima projekto vertė nėra ribojama.

23. Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat kurioms apmokėti skyrus finansavimą, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą. Agentūra, vertindama pateiktas paraiškas, turi užtikrinti, kad bus išvengta dvigubo finansavimo.

 

IV SKYRIUS

Bendrieji finansavimo REIKALAVIMAI

 

24. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

25. Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – subsidija nustatoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, vadovaujantis projekto biudžete pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patikimi ir gali būti patikrinami ir siekia 80 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų projekte. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma įvertinus mažiausios kainos komercinius pasiūlymus arba pasirašytas paslaugų pirkimo sutartis ir darbo užmokestį pagrindžiančius dokumentus, pridedant netiesiogines išlaidas. Vadovaujantis skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principais ir siekdamas pagrįsti prašomas finansuoti išlaidas pareiškėjas privalo pateikti ne mažiau kaip tris komercinius pasiūlymus, išlaidų pagrindimą grindžiant mažiausios kainos pasiūlymu.  

26. Pareiškėjas planuoja tik tas veiklas, žmogiškuosius išteklius ir paslaugų pirkimus, be kurių neįmanoma pasiekti projekto rezultato.

27. Lėšos Aprašo 34.1.1 papunktyje nurodytoms išlaidoms finansuoti nurodomos atsižvelgiant į bendruosius ir atitinkamos kategorijos darbuotojams Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus darbo užmokesčiui bei vadovaujantis šiais principais:

27.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusios darbdavio įsipareigojimų išlaidas apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka, atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos. Projekto vykdytojas negali sudaryti darbo ir savanoriško darbo sutarčių su tuo pačiu projekto veiklas įgyvendinančiu darbuotoju, t. y. projekto vykdytojo darbuotojas negali turėti tame pačiame projekte dėl projekto veiklų vykdymo kelių darbo sutarčių skirtingoms projekto veikloms, arba savanoriško darbo sutarties;

27.2. autorinės arba paslaugų teikimo sutartys negali būti sudaromos su projekto vykdytojo darbuotojais.

28Subsidijos dalis, skiriama Aprašo 34.1.1 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti, negali viršyti 50 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

29. Subsidijos dalis, skiriama Aprašo 34.1.2, 34.1.3. ir 34.1.4 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms apmokėti, nėra ribojama.

30. Subsidijos dalis, skiriama Aprašo 34.2 papunktyje nurodytoms išlaidoms apmokėti, negali viršyti 4 procentų projekto tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų.

31. Projekto vykdytojas negali prašyti kompensuoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) iš lėšų skirtų projektui finansuoti, jeigu, remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, projekto vykdytojo sumokėtas PVM gali būti traukiamas į PVM atskaitą ir susigrąžintas iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir (ar) gali būti susigrąžintas kitais būdais (remiantis kitais galiojančiais teisės aktais, pasirašytomis sutartimis). Projekto vykdytojas įsipareigoja neprašyti kompensuoti PVM iš lėšų skirtų projektui finansuoti nuo to momento, kai įgyja teisę susigrąžinti PVM bet kokiais kitais būdais. Minėta nuostata galioja ir tuo atveju, kai projekto vykdytojas turėjo ar įgijo teisę susigrąžinti PVM, nepaisant grąžinimo būdų, tačiau savo teise dėl nežinojimo ar kitų priežasčių nepasinaudojo. Projekto vykdytojas, kuris du kartus susigrąžino PVM, privalo grąžinti į Lietuvos Respublikos biudžetą PVM permoką.

32Projekto vykdytojas negali PVM traukti į atskaitą ar kitaip susigrąžinti to PVM, kuris jau buvo kompensuotas iš lėšų skirtų projektui finansuoti. Jei projekto vykdytojas, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui, įgyja teisę susigrąžinti PVM (nepaisant grąžinimo būdų) (pavyzdžiui, PVM mokėtoju ir įgyja teisę PVM traukti į atskaitą), kuris jau buvo kompensuotas iš lėšų skirtų projektui finansuoti, tai tokiu atveju projekto vykdytojas įsipareigoja šia teise nepasinaudoti.

 

V SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

33. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti:

33.1.  aiškiai apibrėžtos pagal Aprašo 34 punkte nustatytas išlaidų kategorijas;

33.2.  būtinos projekto veikloms įvykdyti ir numatytos pagal finansavimo sutartį;

33.3patirtos išimtinai projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, laikantis ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų;

33.4.  patirtos projekto įgyvendinimo metu, t. y. patirtos ne anksčiau nei nurodyta Aprašo 19 punkte, paraiškoje ir finansavimo sutartyje, kurioje nustatytas projekto pradžios ir pabaigos laikas;

33.5.  faktiškai patirtos ir užregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje ir turi būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, atitinkančiais finansinė apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, arba lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

34Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

34.1. tiesioginės išlaidos:

34.1.1.   projekto veiklas vykdančio personalo darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų) išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (toliau – darbo užmokesčio išlaidos);

34.1.2. intelektinės nuosavybės apsaugos ir (ar) teisių į ją įsigijimo išlaidos;

34.1.3. rinkodaros ir (ar) prekių ženklų vertės kūrimo paslaugų pirkimo išlaidos (vaizdo įrašų, garso įrašų, fotografijų, reklaminių skydelių ir medijos priemonių skirtų reklamai ir produkto patekimui į rinką, kūrimo, reklamos gamybos, reklamos transliavimo „Facebook“, „Instagram“ ir panašiose platformose);

34.1.4. dizaino paslaugų įsigijimo išlaidos.

34.2. netiesioginės išlaidos, susijusios su projekto administravimu ir valdymu.

35Netinkamos finansuoti išlaidos:

35.1.    nenumatytos projekte, nesusijusios su finansuojama veikla ir neišvardintos Aprašo 33-34 punktuose;

35.2.    baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;

35.3.    debeto palūkanos, finansinių operacijų išlaidos, uostų, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti grynai finansinių sandorių kaštai;

35.4.    paskolų, išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos;

35.5.    pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo;

35.6.    paraiškos parengimo išlaidos;

35.7.    projekto viešinimo (informacijos sklaidos) išlaidos;

35.8.    patirtos iki projekto pradžios, kuri yra nurodyta paraiškoje;

35.9. patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos.

36Išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei atitinka reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms bei yra teisingai paskirstytos pagal Aprašo 34 punkte nustatytas išlaidų kategorijas.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ teikimas

 

37. Pareiškėjas, siekdamas gauti subsidiją įgyvendinti projektą, Aprašo 11 punkte nustatytu laikotarpiu Agentūrai elektroniniu paštu, nurodytu kvietime, pateikia užpildytą paraišką, pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą. Agentūra neatsako už ne laiku pateiktas paraiškas ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos, gautos praleidus paraiškų teikimo terminą ar pareiškėjas susidūrė su kitais paraiškos pateikimo trukdžiais. Kitu laiku nei nurodyta kvietime ir (ar) būdu gautos paraiškos nebus priimamos vertinti ir nebus vertinamos. Kartu su teikiama paraiška, užpildyta pagal Aprašo 1 priedo formą, pareiškėjas Agentūrai pateikia ir šiuos dokumentus:

37.1. pareiškėjo Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

37.2. „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Ministerijos parengtą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“ paskelbtą rekomenduojamą formą pagal de minimis reglamentą;

37.3. deklaruotų išlaidų sumas paraiškoje pagrindžiančius dokumentus (ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai);

37.4. įrodančius projekto įgyvendinimo komandos narių kompetencijas vykdyti planuojamas inovacines veiklas;

37.5. pagrindžiančius, kad įmonė vykdė MTEPI veiklas (Valstybės duomenų agentūrai teiktas formas, nuorodas į MTEPI projektus, finansuotus iš nacionalinių ir tarptautinių MTEPI programų) (šiuos dokumentus turi pateikti tie pareiškėjai, kurie nori gauti papildomų vertinimo balų).

38. Paraiška ir Aprašo 37 punkte nurodyti dokumentai turi būti pasirašyti pareiškėjo vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Jeigu dokumentus pasirašo ne pareiškėjo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, kartu su paraiška turi būti pateiktas įgaliojimas.

39. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Pareiškėjas paraišką teikia savarankiškai ir gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas, pateikęs paraišką, pastebėjo, kad nurodė neteisingą ir (ar) ne visą informaciją (duomenis) arba paraiškoje nurodyta informacija (duomenys) pasikeitė, jis paraišką gali patikslinti ir pateikti naują paraišką subsidijai gauti. Paraiška gali būti tikslinama iki kvietimo galiojimo pabaigos. Jeigu paraiška tikslinama, paraiškos pateikimo Agentūrai data yra laikoma paskutinės patikslintos paraiškos pateikimo data.

40. Paraiška prilyginama pareiškėjo įsipareigojimams, kurių pareiškėjas privalo laikytis, jam skyrus subsidiją.

41. Pareiškėjui pateikus daugiau nei vieną paraišką, Agentūra vertina paskutinę pareiškėjo pateiktą paraišką. Visos iki jos to paties pareiškėjo pateiktos paraiškos nėra vertinamos ir yra atmetamos.

42. Agentūra gautą paraišką užregistruoja ir paraiškai suteikia unikalų paraiškos kodą (toliau – paraiškos kodas).

43. Pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas paraiškos gavimo ir registravimo patvirtinimas, kuriame nurodomas paraiškos kodas ir paraiškos gavimo data bei tikslus laikas: paraiškos gavimo diena, valanda ir minutė.

44. Informacija apie gautas ir užregistruotas paraiškas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kvietimo galiojimo pabaigos skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.inovacijuagentura.lt. Skelbiamoje informacijoje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, paraiškos kodas, prašomo skirti finansavimo suma, bendras pagal kvietimą gautų ir užregistruotų paraiškų skaičius bei bendra pagal pateiktas paraiškas prašomą skirti finansavimą suma.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, SUBSIDIJOS SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

45. Agentūra gautas paraiškas įvertina per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas galiojimo pabaigos. Laikotarpis, nustatytas paraiškos tikslinimui, į šį terminą neįskaičiuojamas.

46. Vertinant paraiškas yra atliekamas pirminis paraiškos vertinimas ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimas (Aprašo 2 priedas).

47. Pirminio paraiškos vertinimo metu tikrinama, ar:

47.1. paraiška gauta Aprašo 37 punkte nustatytu būdu ir terminu; 

47.2. paraiška atitinka Aprašo 1 priede nustatytą formą ir paraiškoje pateikta visa prašoma informacija ir duomenys; 

47.3. paraiška pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą; 

47.4. pareiškėjas atitinka Aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus; 

47.5. veikla, kuriai prašomas finansavimas, atitinka Aprašo 5 punkte nustatytas remiamas veiklas; 

47.6. veiklos įgyvendinimo laikotarpis atitinka Aprašo 19 punkte nustatytą laikotarpį; 

47.7. išlaidos, nurodytos paraiškoje ir pridedamuose dokumentuose, atitinka Aprašo 28–30 ir 33–34 punktuose nurodytus reikalavimus. 

48. Jeigu Agentūra, atlikdama pirminį paraiškos vertinimą, nustato, kad pateikta paraiška nepasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, paraiškoje pateikta ne visa prašoma informacija, duomenys ir (ar) dokumentai arba vertinimui atlikti nepakanka pagal Aprašo 37 punktą pateiktų dokumentų ar jie pridėti ne visi, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus per Agentūros nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo tokio Agentūros prašymo gavimo dienos, per kurį pareiškėjas privalo papildyti ir (ar) patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) pateikti papildomus dokumentus, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus galima patikrinti viešuose Lietuvos Respublikos registruose ir valstybės informacinėse sistemose. Laikotarpis, nustatytas paraiškai tikslinti, į Aprašo 45 punkte nurodytą terminą neįskaičiuojamas.

49. Trūkstama informacija, duomenys ir (arba) dokumentai pateikiami ta apimtimi, kuri yra nurodoma Agentūros prašyme, iš esmės nekeičiant jau pateiktų paraiškos, duomenų ir (arba) dokumentų turinio. Jei pareiškėjas paraišką pateikė ne Aprašo 37 punkte nustatytu laiku ir (ar) būdu arba per Agentūros nustatytą terminą neištaiso paraiškos trūkumų, nepateikia trūkstamos, informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų, nepapildo ir (ar) nepatikslina paraiškoje ar kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodytos informacijos, duomenų ir (arba) dokumentų, pateikia patikslintą paraišką, kuri yra analogiška prieš tai pateiktai paraiškai arba kurioje nėra ištaisyti paraiškos trūkumai ir (arba) ištaisyti ne visi trūkumai, paraiška atmetama.

50.  Susirašinėjimas su pareiškėjais vyksta elektroniniu paštu. Laikoma, kad pareiškėjas informaciją iš Agentūros gavo elektroninio pašto išsiuntimo dieną, jei informacija elektroniniu paštu išsiųsta Agentūros darbo laiku (darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val.) arba kitą dieną po išsiuntimo dienos, jei informacija elektroniniu paštu išsiųsta po Agentūros darbo valandų. Pareiškėjui per nustatytą terminą nepatikslinus informacijos, duomenų ir (ar) nepateikus trūkstamų dokumentų, paraiška atmetama dėl informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų nepateikimo. Dėl paraiškos atmetimo Agentūra informuoja pareiškėjus per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiųsdama jam informacinį pranešimą elektroniniu paštu nurodytu paraiškoje.

51. Baigusi pirminį paraiškų vertinimą Agentūra atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą vadovaudamasi Aprašo 2 priede nustatytais projekto tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijais. Kiekviena paraiška įvertinama jai skiriant balus.

52. Didžiausia galima surinkti paraiškos balų suma pagal Aprašą yra 17. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 8. Atliekant projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, už „Produkto verslo plėtros potencialas“ ir/ar „Produkto inovatyvumas“ kriterijus pagal jų vertinimo skalę skyrus 0 balų, tokia paraiška atmetama.

53. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas Agentūros sprendimu, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Agentūra ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškų vertinimo termino pratęsimo priėmimo dienos apie tai paskelbia pranešimą Agentūros interneto svetainėje www.inovacijuagentura.lt.

54. Baigus paraiškų projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir nustačius projekto išlaidų fiksuotąsias sumas, Agentūra ne vėliau kaip per 2 darbo dienas paraiškas reitinguoja pagal balus (mažėjančia tvarka). Jeigu paraiškų reitingavimo metu nustatoma, kad pareiškėjų pateiktos paraiškos surinko vienodą balų sumą, vienodą balų sumą surinkusios paraiškos reitinguojamos pagal anksčiausią paraiškų pateikimo datą ir laiką. Reitinguodama paraiškas Agentūra parengia:

54.1. Potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodo:

54.1.1. pareiškėjo juridinio asmens kodą ir pavadinimą;

54.1.2. paraiškos kodą ir pateikimo datą ir laiką;

54.1.3. siūlomo skirti finansavimo sumą;

54.2. Rezervinį pareiškėjų sąrašą, į kurį įtraukiamos visos sureitinguotos paraiškos, kurioms finansuoti nepakako Aprašo 6 punkte nurodyto finansavimo. Rezervinis pareiškėjų sąrašas rengiamas tik tuo atveju, jei pagal įvertintas paraiškas tinkamų finansuoti paraiškų finansuotina suma yra didesnė nei numatytas skirti Aprašo 6 punkte nurodytas finansavimas. Tuo atveju, jei rengiamas Rezervinis pareiškėjų sąrašas, jame nurodomas:

54.2.1. pareiškėjo juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

54.2.2. paraiškos kodas ir pateikimo data ir laikas;

54.2.3. tinkamų finansuoti išlaidų suma.

54.3. Netinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą (jei tokių nėra – sąrašas nerengiamas), kuriame nurodo:

54.3.1. Pareiškėjo juridinio asmens kodą ir pavadinimą;

54.3.2. Paraiškos kodą ir pateikimo datą ir laiką;

54.3.3. Paraiškos netinkamumo finansuoti pagrindą.

55. Agentūra gali siūlyti skirti mažesnį, nei prašoma paraiškoje, finansavimą, jei įvertinusi paraišką nustato, kad dalis prašomų finansuoti išlaidų yra netinkamos finansuoti.

56. Agentūrai projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas ir (ar) paraiška yra netinkami finansuoti, ji apie paraiškos atmetimą pareiškėją informuoja elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo, nurodyto 58 punkte, priėmimo dienos.

57. Agentūra parengusi Potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų, Rezervinį pareiškėjų sąrašą ir Netinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių sąrašų sudarymo pateikia juos Ministerijai.

 

VIII SKYRIUS

SPRENDIMų skirti finansavimą PRIĖMIMAS

 

58. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo, atsisakymo skirti finansavimą ar įtraukimo į rezervinį pareiškėjų sąrašą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 57 punkte nurodytų sąrašų gavimo dienos priima Ministerija. Sprendimas dėl finansavimo skyrimo, atsisakymo skirti finansavimą ar įtraukimo į rezervinį pareiškėjų sąrašą įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu.

59. Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl finansavimo skyrimo, atsisakymo skirti finansavimą ir (ar) įtraukimo į rezervinį pareiškėjų sąrašą nurodoma:

59.1. teisinis ir faktinis pagrindas skirti finansavimą, atsisakyti skirti finansavimą arba įtraukti į rezervinį pareiškėjų sąrašą;

59.2. pareiškėjų, kuriems skiriamas finansavimas, sąrašas, kuriame nurodomas pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, pateiktos paraiškos kodas, kiekvienam pareiškėjui skiriamo finansavimo dydis;

59.3. pareiškėjų, kurie įtraukiami į rezervinį pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, pateiktos paraiškos kodas, kiekvienam pareiškėjui skiriamo finansavimo dydis;

59.4. pareiškėjų, kuriems atisakyta skirti finansavimą sąrašas, kuriame nurodomas pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, pateiktos paraiškos kodas, atsisakymo skirti finansavimą pagrindas.

59.4. kita Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta informacija.

60. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą skirti finansavimą, atsisakyti skirti finansavimą, įtraukti į rezervinį pareiškėjų sąrašą arba panaikinti sprendimą dėl finansavimo skyrimo, informacija apie priimtą sprendimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimo priėmimo dienos, raštu pateikiama Agentūrai. Agentūra nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, apie ekonomikos ir inovacijų ministro priimtą sprendimą dėl finansavimo skyrimo, atsisakymo skirti finansavimą, įtraukimo į rezervinį pareiškėjų sąrašą arba finansavimo skyrimo panaikinimo paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją ir pateikia su pareiškėju susijusią Aprašo 59 punkte nurodytą informaciją.

61. Agentūra per 5 darbo dienas nuo Aprašo 58 punkte nurodyto sprendimo dėl finansavimo skyrimo priėmimo parengia ir pateikia pareiškėjui paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu finansavimo sutarties, kuri sudaroma tarp Agentūros ir pareiškėjo, projektą. Suderinus projektą Agentūra per 3 darbo dienas pasirašo finansavimo sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir išsiunčia Pareiškėjui. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo finansavimo sutarties gavimo dienos kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, pasirašo finansavimo sutartį ir pasirašytą finansavimo sutartį elektroninėmis priemonėmis persiunčia Agentūrai Aprašo 37 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu.

62. Agentūra per 5 darbo dienas nuo ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo įsigaliojimo dienos registruoja skirtą finansavimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

63. Pareiškėjui Aprašo 61 punkte nurodytu terminu nepateikus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, pasirašytos finansavimo sutarties, Agentūra apie tai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio termino pabaigos informuoja Ministeriją. Ministerija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos iš Agentūros gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti išmokėti skirtą finansavimą ir apie priimtą sprendimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Agentūrą. Agentūra nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos apie šį sprendimą, elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, informuoja pareiškėją ir nurodo tokio sprendimo apskundimo tvarką, terminus ir kitą Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją.

 

IX SKYRIUS

FINANSAVIMAS IR ATSISKAITYMAI

 

64. Agentūra perveda projekto vykdytojui lėšas finansavimo sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir periodiškumu.

65. Lėšos gali būti pervedamos Aprašo 14 punkte nustatytais būdais. Pasirašius finansavimo sutartį ir numačius, kad lėšos pervedamos avansiniu būdu, Agentūra projekto vykdytojui per 20 darbo dienų nuo finansavimo sutarties pasirašymo perveda iki 30 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos avansą.

66. Avansu gautos ir nepanaudotos lėšos įgyvendinant projektą Agentūrai turi būti grąžinamos finansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

67. Per 10 dienų nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. projekto vykdytojas turi pateikti Agentūrai Priemonės projekto įgyvendinimo ataskaitą (Aprašo 3 priedas) su dokumentais, įrodančiais rezultato pasiekimą.

68. Jei projekto vykdytojas Aprašo 67 punkte nurodytu terminu nepateikia rezultato pasiekimą įrodančių dokumentų, Agentūra apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją, nustatydama pateikimo terminą. Jeigu projekto vykdytojas, be pateisinamos priežasties ir per Agentūros rašte nustatytą terminą nepateikia rezultato pasiekimą įrodančių dokumentų, Agentūra turi teisę nutraukti su juo sudarytą finansavimo sutartį.

 

X SKYRIUS

KONTROLĖ

 

69. Už teisingos ir tikslios informacijos pateikimą, gautų lėšų teisėtą panaudojimą pagal tikslinę finansavimo sutartyje nurodytą paskirtį, išlaidų dvigubo finansavimo prevenciją ir finansinės apskaitos tvarkymą atsako lėšų gavėjas (projekto vykdytojas).

70. Agentūra turi teisę atlikti finansavimo sutarties vykdymo einamąją kontrolę ir gali atlikti planuotas ir neplanuotas patikras vietoje pagal Agentūros nustatytą tvarką.

71. Patikros vietoje neprivaloma atlikti, jeigu galima įsitikinti visų projekto veiklų ar jų rezultatų (parengtos dokumentacijos, straipsnio, laidos, interneto puslapio ir pan., atitinkamai kurie patys, kurių įrašai, nuorodos ir pan. pateikiami Agentūrai) faktiniu įvykdymu nevykstant į vietą.

72. Jei finansavimo sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka turi būti priimtas sprendimas nutraukti finansavimo sutartį, Agentūra apie tokį poreikį informuoja Ministeriją. Ministerija priima sprendimą dėl skirto finansavimo panaikinimo ir informuoja Agentūrą apie priimtą sprendimą. Agentūra Aprašo 60 punkte nustatytais terminais ir būdu informuoja projekto vykdytoją apie priimtą sprendimą ir inicijuoja finansavimo sutarties nutraukimą bei pagal finansavimo sutartį išmokėtų lėšų grąžinimą. Projekto vykdytojas grąžintinas lėšas turi grąžinti ne vėliau kaip iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos. Grąžintinų lėšų sumą projekto vykdytojas turi pervesti į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą (-as) Agentūros kredito įstaigos sąskaitą (-as). Projekto vykdytojui negrąžinus grąžintinų lėšų per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą, skaičiuojami 0,02 procento nuo grąžintinos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Projekto vykdytojui praleidus grąžintinų lėšų sumos ar jos dalies grąžinimo terminą, Agentūra ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po sprendime nustatyto termino pabaigos inicijuoja grąžintinų lėšų sumos ar jos dalies ir mokėtinų delspinigių išieškojimą Agentūros nustatyta tvarka. Agentūra gavusi grąžintinas lėšas jas perveda Ministerijai.

73. Agentūra grąžintinas lėšas išieško pagal savo parengtus darbo procedūrų aprašus, finansavimo sutartyje numatytas sąlygas.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

74Už paraiškoje ir kartu su paraiška pateiktos informacijos, duomenų ir dokumentų bei juose nurodytos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas.

75. Už Ministerijai pateiktų potencialiai tinkamų finansuoti ir (ar) rezervinio pareiškėjų sąrašuose nurodytos informacijos ir duomenų teisingumą ir tikslumą atsako Agentūra.

76. Projekto įgyvendinimo metu sukurta intelektinė nuosavybė 3 metus po projekto finansavimo negali būti perduota neatlygintinai, neatsižvelgiant į rinkos kainas, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

77. Visi, išskyrus ministro įsakymus, su subsidijos skyrimu susiję teisės aktai, dokumentai, informacija ir duomenys tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinės subsidijos suteikimo dienos, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka, išskyrus nevertinamas paraiškas, kurios saugomos vieną mėnesį po paraiškos atmetimo. Dokumentų saugojimą nustatytą laiką užtikrina Agentūra. Ministro įsakymai šiais klausimais saugomi Ministerijoje nuolat.

78. Projektų vykdytojai, skelbdami publikacijas vykdant projektą, viešindami projekto rezultatus nurodo, kad darbus „Bendrai finansuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija“.

79. Teikdamas paraišką, pareiškėjas sutinka, kad paraiškoje pateikta informacija, išskyrus informaciją, kuri negali būti atskleista teisės aktų nustatyta tvarka, Agentūros gali būti viešinama skelbiant su Aprašo įgyvendinimu susijusią informaciją be atskiro pareiškėjo sutikimo. Asmens duomenys pagal Reglamentą viešinami nebus (viešinamas pareiškėjo pavadinimas ir gautas finansavimas).

80. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys (paraišką pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, projekto įgyvendinimo komandos narių vardai, pavardės, pareigos, pareiškėjo vadovo vardas, pavardė, pareigos) tvarkomi vadovaujantis Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – netinkamų finansuoti, potencialiai tinkamų finansuoti ir (ar) rezervinių pareiškėjų sąrašų sudarymas, sprendimui dėl finansavimo skyrimo priimti ir lėšoms išmokėti, finansavimo panaudojimo kontrolei atlikti, sprendimams dėl skirto finansavimo grąžinimo, dalinio grąžinimo priimti ir finansų apskaitai. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

81. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

82. Aprašas gali būti keičiamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu. Nuo Aprašo pakeitimo dienos tiesiogiai taikomos naujos Aprašo nuostatos.

 

________________

 

Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ir administravimo paraiškos forma)

 

______________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

____________________________________________________________

(teisinė forma, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai,

el. p. paraiskos@inovacijuagentura.lt

 

 

SUBSIDIJŲ, KURIOMIS SIEKIAMA SKATINTI ĮMONIŲ INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KOMERCIALIZAVIMĄ, PARAIŠKA

 

_________________ Nr. _____

(data)

 

Kvietimo numeris

 

 

1.   Pareiškėjo duomenys

1.1.

Juridinio asmens pavadinimas

1.2.

Juridinio asmens kodas

 

1.3.

Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas

 

1.4.

Buveinės adresas

 

1.5.

Telefono numeris

 

1.6.

Elektroninio pašto adresas

 

1.7.

Kredito įstaigos pavadinimas ir sąskaitos numeris

 

1.8.

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jei skiriasi nuo nurodytų aukščiau)

 

 

2.       Informacija apie pareiškėjo veiklos sritį

2.1.

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

2.2.

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

2.3.

Informacinės ir ryšių technologijos

2.4.

Kita

 

3. Projektas

3.1.

Produkto inovacijos aprašymas

 

Aprašykite ir pagrįskite planuojamą komercializuoti produktą, pagrįskite jo inovatyvumą. Ar įmonė turi produkto, proceso, technologijos ar metodo pagal sritį inovaciją, iki 1000 ženklų.

3.2.

Produkto verslo plėtros potencialas

 

Nuosekliai aprašyti verslo aplinką, kurioje bus vystomas produktas, kokios plėtros galimybės, kokie konkurentai, pateikimo į rinką rizikos, iki 5000 ženklų.

3.3.

Inovacijos naujumas

Aprašykite ir pagrįskite, ar pateikiamas produktas bus naujas rinkoje, pasaulyje.

3.4.

Siektinas projekto rezultatas

Aprašyti kokį bendrą projekto rezultatą planuoja pasiekti pareiškėjas, įgyvendinęs visas projekto veiklas. Nurodyti siekiamą kiekybinę rezultato rodiklio „Pateiktų rinkai aukštos pridėtinės vertės produktų skaičius“ išraišką.

 

4. Informacija apie planuojamas vykdyti veiklas projekte (Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 5 p.)

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Veiklos aprašymas, siekiami veiklos kiekybiniai/kokybiniai rodikliai

4.1.

Dizaino veikla

 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis (nuo - iki)

 

4.2.

Rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla

 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis (nuo - iki)

 

4.3.

veiklos, susijusios su intelektine nuosavybe, intelektinės nuosavybės apsauga ir teisių į ją įsigijimu, įskaitant sertifikavimą

 

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis (nuo - iki)

 

 

5. Projekto įgyvendinimo komanda

Eil.

Nr.

Vykdytojas (vardas, pavardė, pareigos įmonėje)

Darbo pavadinimas

Aprašymas (aprašyti kokius darbus įgyvendins projekte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Projekto biudžetas

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos (Aprašo 34 p.)

Kaina, Eur be  PVM

Darbo užmokesčio pažyma (ar kitas dokumentas) arba komercinį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, komercinio pasiūlymo data ir numeris, kitas dokumentas pagrindžiantis išlaidų kainą

6.1. Tiesioginės išlaidos:

 

 

6.1.1.

Darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų arba darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos

 

6.1.2.

Intelektinės nuosavybės apsaugos ir (ar) teisių į ją įsigijimo, įskaitant sertifikavimą išlaidos

 

6.1.3.

Rinkodaros ir (ar) prekių ženklų vertės kūrimo paslaugų pirkimo išlaidos

 

6.1.4.

Dizaino paslaugų įsigijimo išlaidos

 

 

6.2.

Netiesioginės išlaidos (4 proc. nuo tiesioginių išlaidų)

 

 

Suma iš viso:

 

Bendra projekto tinkamų išlaidų suma, Eur

 

 

Įmonės prašomas finansavimas, Eur

 

 

Įmonės prašomas finansavimas proc.

 

 

Įmonės prašoma avanso suma

 

Nurodoma, jei prašomas avansas

 

7. Pareiškėjo deklaracija.

Patvirtinu kad:

7.1.

Pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės ar vidutinės įmonės statusą.

7.2.

Pareiškėjas turi teisę gauti de minimis pagalbą pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas  Nr. 1407/2013).

7.3.

Pareiškėjui nėra taikomas neįvykdytas vykdomasis raštas išieškoti lėšas po ankstesnio Europos Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

7.4.

Yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (toliau – įsipareigojimai). Ši nuostata netaikoma, jei pareiškėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir dėl to yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus; pareiškėjo įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur.

7.5.

Yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip tai nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

7.6.

Pareiškėjui nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

7.7.

Pareiškėjas užtikrina, kad paraiškoje nurodytos projekto veiklos nėra finansuotos ar finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, taip pat kurioms apmokėti skyrus finansavimą, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

7.8.

Pareiškėjas susipažino ir sutinka su tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimais, atsiskaitymo ir išlaidų apmokėjimo sąlygomis ir tvarka.

7.9.

Pareiškėjas sutinka, kad, gavus finansavimą, informacija apie skirtą finansavimą, būtų skelbiama viešosios įstaigos Inovacijų agentūros (toliau – Agentūra) interneto svetainėje www.inovacijuagentura.lt.

7.10.

Pareiškėjas patvirtina, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

Žinau, kad:

finansavimas skiriamas kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013. Didžiausia de minimis pagalbos suma vienai įmonei, atitinkančiai vienos įmonės apibrėžtį pagal Reglamento Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį, negali būti didesnė kaip 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių) eurų per trejus mokestinius metus;

 

finansavimo paraiškoje pateikti ir kiti būtini duomenys finansavimui apskaičiuoti ir gauti gali būti tvarkomi finansavimo administravimo tikslais;

 

asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies c punktas ir Aprašas;

 

asmens duomenų tvarkymo tikslas – netinkamų finansuoti, potencialiai tinkamų finansuoti ir (ar) rezervinių pareiškėjų sąrašų sudarymas, sprendimui dėl finansavimo skyrimo priimti ir lėšoms išmokėti, finansavimo panaudojimo kontrolei atlikti, sprendimams dėl skirto finansavimo grąžinimo, dalinio grąžinimo priimti ir finansų apskaitai. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka;

 

asmens duomenis Agentūra tvarko ir saugo 10 metų nuo paskutinio dokumento pagal Aprašą gavimo datos;

 

nepateikus paraiškoje prašomos informacijos, asmens duomenų (vardo, pavardės, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso ir kitų duomenų, nurodytų paraiškoje), paraiška, vadovaujantis Aprašo 48 punktu, nebus vertinama. Nevertinamos paraiškos saugojimo laikotarpis – 1 mėnuo po paraiškos atmetimo;

 

ne nustatytu laiku ir (ar) būdu pateikta paraiška, atsižvelgiant į Aprašo 48 punktą, nebus vertinama. Agentūra neatsako už ne laiku pateiktas paraiškas ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos, gautos praleidus paraiškų teikimo terminą arba jei pareiškėjas susidūrė su kitais paraiškos pateikimo trukdžiais;

 

 

Esu susipažinęs su:

 informacija, kad Aprašo nuostatas įgyvendinanti Ekonomikos ir inovacijų ministerija, juridinio asmens kodas 188621919, buveinės adresas: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845, el. paštas kanc@eimin.lt. ir Agentūra, juridinio asmens kodas 125447177, buveinės adresas: Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius, tel. 8 620 75 756, el. paštas info@inovacijuagentura.lt yra duomenų valdytojos. Agentūra Apraše numatytų funkcijų atlikimo, siekdama įgyvendinti aukščiau Aprašo priede nustatytą asmens duomenų tvarkymo tikslą bei atrankinių patikrų metu tikrindama nurodytos pareiškėjo informacijos tikrumą tvarkys asmens duomenis (paraišką pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, projekto įgyvendinimo komandos narių vardai, pavardės, pareigos, pareiškėjo vadovo vardas, pavardė, pareigos);

 

 informacija, kad Aprašo nuostatas įgyvendinančios Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Agentūra duomenis apie pareiškėją (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris), apie kontaktinį asmenį (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), projekto įgyvendinimo komandos narius (vardai, pavardės, pareigos), apie pareiškėjo vadovą (vardas, pavardė, pareigos), tikrins Apraše nurodytose duomenų bazėse ir registruose (Juridinių asmenų registre, Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose arba lygiaverčiuose kitos valstybės registruose, jei šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose, iš kurių būtų suprantama pareiškėjo nuosavybės ir kontrolės struktūra ir veiklos pobūdis, Licencijų informacinėje sistemoje, Įmonių ir fizinių asmenų bankroto vykdomų procedūrų informacinėje sistemoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://vrm.lrv.lt/, institucinių sektorių paieškos svetainėje, Nekilnojamojo turto registre, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos sankcijų paieškos sistemoje, „Creditinfo“, Valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, „Ondato“ ir kituose registruose, informacinėse sistemose) siekdama įvertinti paraišką;

 

 informacija, kad Agentūra, siekdama įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslą, asmens duomenis teiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;

 finansavimo teikimo tvarka, nustatyta Apraše;

 

 Ekonomikos ir inovacijos ministerijos interneto svetainės https://eimin.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ ir Agentūros interneto svetainės www.inovacijuagentura.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiama informacija ir man yra aiškus jų turinys;

 

 savo (pareiškėjo, kuriam atstovauju), kaip duomenų subjekto, teisėmis, įtvirtintomis Reglamente 2016/679:

- teise žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- teise susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

- teise reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

- teise reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

- teise apriboti asmens duomenų tvarkymą;

- teise pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui, jei manau (manysiu), kad mano asmens duomenys paraiškos vertinimo metu tvarkomi pažeidžiant Reglamento 2016/679 nuostatas;

 

 informacija, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Agentūra, laikydamosi Reglamento 2016/679 reikalavimų, turi teisę teikti tvarkomus asmens duomenis ir jais keistis su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, kurios tvarko asmens duomenis, reikalingus pareiškėjo tinkamumui pagal Aprašą įvertinti, pareiškėjo pateiktų duomenų teisingumui patikrinti, finansavimui skirti ir mokėti, paskirtų lėšų panaudojimo kontrolei vykdyti.

 

Sutinku, kad:

nurodęs neteisingą, neišsamią ar netikslią informaciją (duomenis) ir jos pagrindu gavęs finansavimą, pareiškėjas privalo grąžinti visą nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gautą finansavimą su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles;

 

Apraše nustatyta tvarka nustačius, kad finansavimas suteiktas Apraše nustatytų reikalavimų neatitinkančiam pareiškėjui, nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gautas finansavimas ar jos dalis bus susigrąžinta Apraše nustatyta tvarka;

 

pareiškėjas, kuriam skirtas finansavimas, visus dokumentus, reikalingus patikroms ir (ar) auditui atlikti, teikia neatlygintinai.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

duomenu.apsauga@inovacijuagentura.lt (duomenų valdytojos viešosios įstaigos Inovacijų agentūra duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas); dap@eimin.lt (duomenų valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas).

 

Pridedami dokumentai:

1.  Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai);

2.  „Vienos įmonės“ deklaracija;

3.  Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija;

4.  Dokumentai, įrodantys projekto įgyvendinimo komandos narių kompetenciją;

5.  Dokumentas, įrodantis deklaruotas mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas Valstybės duomenų agentūrai;

6.  Kiti dokumentai.

 

 

______________________ _________________ ________________________

(pareigos)                                        (parašas) (vardas ir pavardė)

________________

 

Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA INOVACIJŲ AGENTŪRA

 

PROJEKTO Tinkamumo finansuoti VERTINIMO LENTELĖ 

 

_________________ Nr._____

(data)

 

Paraiškos numeris

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1.       Atitiktis paraiškos pateikimo, pareiškėjo, projekto remiamų veiklų, projekto tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimams

Eil. Nr.

Reikalavimai

Taip

Ne

Pastabos

1.1.

Paraiška užpildyta pagal Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą,  skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priede nustatytą formą ir pasirašyta kvalifikuotu parašu, ir su Aprašo 37 punkte nurodytais dokumentais pateikta Aprašo 37 punkte nurodytu būdu.

 

1.2.

Pareiškėjas atitinka Aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus.

 

1.3.

Projekto veiklos ir jų įgyvendinimo laikotarpis atitinka Aprašo 5 ir 19 punktų reikalavimus.

 

1.4.

Prašomos finansuoti išlaidos ir jų suma atitinka Aprašo IV–V skyriuose nustatytus reikalavimus.

 

 

Siūlymas:

 

Siūlyti paraišką tikslinti

Komentaras

 

Siūlyti vertinti projekto kriterijus

Komentaras

 

Siūlyti paraišką atmesti

Komentaras

 

2.    Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai (vertinamas atliekamas tik tuo atveju, kai teigiamai įvertinama šio priedo 1 dalis)

 

Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas 

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai 

Didžiausias galimas kriterijaus balas 

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius 

Komentarai 

1. Produkto verslo plėtros potencialas

Vertinimo skalė:

1.1. projekto metu numatomas pateikti rinkai produktas turi didelį komercinį potencialą, didelę ir (ar) augančią potencialią rinką su ribota konkurencija; projekto dalyviai jau užima rinkos dalį ar yra tinkamai pasirengę ją užimti – skiriama iki 5 balų;

1.2. projekto metu numatomas pateikti rinkai produktas turi ribotą komercinį potencialą ir potencialią rinką, konkurencija joje didelė; projekto dalyviai yra pasirengę užimti rinkos dalį – skiriama iki 3 balų;

1.3. projekto metu numatomas vystyti produktas neturi komercinio potencialo ir potencialios rinkos, konkurencija joje didelė; projekto dalyviai nėra pasirengę užimti rinkos dalies – skiriama 0 balų.

5

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu)

2. Produkto inovatyvumas

Vertinimo skalė:

2.1. produkte pateikti nauji technologiniai sprendimai, galintys turėti įtakos visos technologijų srities plėtrai; sukurtas produktas remiasi naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais, yra naujas ir žymiai geresnis nei alternatyvūs sprendimai – skiriama iki 5 balų;

2.2. produkto inovatyvumas pritaikomas tik projekto vykdytojo veikloje; produktas remiasi mokslinių tyrimų rezultatais, jis geresnis nei alternatyvūs sprendimai – skiriama iki 3 balų;

2.3. produktas neturės įtakos projekto dalyvių veiklai; nėra naujas produktas ar reikšmingai pagerintas – skiriama 0 balų.

5

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu)

 

3. Inovacijos naujumas

Vertinimo skalė:

3.1. produkto inovacija nauja tarptautinėje rinkoje – skiriama iki 5 balų;

3.2. produkto inovacija nauja Lietuvos Respublikos mastu – skiriama iki 3 balų;

3.3. produkto inovacija yra nauja įmonės mastu – skiriama 0 balų.

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pareiškėjas yra įgyvendinęs mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir (ar) inovacijų (toliau – MTEPI) projektus finansuotus iš nacionalinių ir tarptautinių MTEPI programų lėšų ir siekia komercializuoti jų rezultatą.

Vertinimo skalė:

1.1. pareiškėjas yra įgyvendinęs MTEPI projektus – 1 balas;

1.2. pareiškėjas neturi įgyvendintų MTEPI projektų – 0 balų.

1

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu)

 

3.   5. Pareiškėjas yra deklaravęs MTEP veiklos vykdymą Valstybės duomenų agentūrai už praeitus metus ir pateikęs deklaraciją iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Vertinimo skalė:

2.1. pareiškėjas yra deklaravęs MTEP veiklos vykdymą Valstybės duomenų agentūrai už praeitus metus ir pateikęs deklaraciją iki einamųjų metų gegužės 1 d. – 1 balas;

2.2.    pareiškėjas nėra deklaravęs MTEP veiklos vykdymo Valstybės duomenų agentūrai už 2 praeitus metus ir pateikęs deklaracijos iki einamųjų metų gegužės 1 d. – 0 balų.

1

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu)

 

Maksimali projektų kriterijų suma iš viso:

 

17

Sumuojami skiltyse įrašyti balai

 

Minimali privaloma surinkti kriterijų suma iš viso: 

 

8

Sumuojami skiltyse įrašyti balai

 

 

 

3.   GALUTINĖ PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO IŠVADA:

 

Sprendimas:

 

Siūlyti paraišką tikslinti

komentaras

 

Siūlyti finansuoti paraišką

komentaras

 

Siūlyti atmesti paraišką

komentaras

 

4.    Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma (tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma, jei vertinant projektų tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus bendra balų suma viršija 8 balus ir atitinka Aprašo 52 p. nuostatos):

Eil. Nr.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos (Aprašo 34 p.)

Pareiškėjo deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur

Vertinimo metu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur

Siūlymas skirti finansavimą, Eur

Komentaras

4.1.

Tiesioginės išlaidos

 

 

 

 

4.1.1.

Darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos

 

 

 

 

4.1.2.

Intelektinės nuosavybės apsaugos ir (ar) teisių į ją įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

4.1.3.

Rinkodaros ir (ar) prekių ženklų vertės kūrimo paslaugų pirkimo išlaidos

 

 

 

 

4.1.4.

Dizaino paslaugų įsigijimo išlaidos

 

 

 

 

4.2.

Netiesioginės išlaidos (4 proc. nuo tiesioginių išlaidų)

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma:

 

 

 

 

 

5.    Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 

Taip, nebandė

 

 

Ne, bandė

 

 

Sprendimas:

 

Siūlyti paraišką tikslinti

Komentaras

 

Siūlyti finansuoti paraišką, skiriant fiksuotąją projekto išlaidų sumą

Komentaras

 

Siūlyti atmesti paraišką

Komentaras

 

Aš, toliau pasirašęs, paraiškos vertintojas patvirtinu, kad atlikdami savo pareigas ir atlikdami projekto tinkamumo finansuoti vertinimą nepatekome į interesų konfliktą ir buvome objektyvūs bei nešališki, taip pat pasižadame saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais bei tvarka naudoti mums patikėtą ir (ar) žinomą, įskaitant, bet neapsiribojant su projekto tinkamumo finansuoti vertinimu susijusią konfidencialią informaciją.

 

 

_______________________________________                              ___________________                                  _______________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos                                                      (parašas)                                                           (vardas pavardė)

atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

______________________

 

Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ataskaitos forma)

 

______________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

____________________________________________________________

(teisinė forma, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai,

el. p. paraiskos@inovacijuagentura.lt

 

SUBSIDIJŲ, KURIOMIS SIEKIAMA SKATINTI ĮMONIŲ INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KOMERCIALIZAVIMĄ, SKYRIMO ATASKAITA

 

_________________ Nr. ______

(data)

 

Finansavimo sutarties data, numeris

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

Projekto kodas

 

 

1. Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą

Vykdytos projekto veiklos

Prašome pabraukti įgyvendintas projekto veiklas:

dizaino veikla;

rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla;

projekto veiklos susijusios su intelektine nuosavybe, intelektinės nuosavybės apsauga ir teisių į ją įsigijimą.

Projekto veiklų aprašymas (aprašyti įgyvendintas projekto veiklas pagal kiekvieną įgyvendintą projekto veiklą, kaip prisidėjo prie galutinio rezultato pasiekimo)

 

Pasiekti rezultatai (aprašyti rezultatus pagal kiekvieną įgyvendintą projekto veiklą ir bendrą rezultatą)

 

Aprašyti bendrą projekto rezultatą

 

 

2.   Projekto fiksuotoji išlaidų suma (nurodyti bendrą projektui skirtą fiksuotąją išlaidų sumą), Eur

 

 

 

Pridedami dokumentai: projekto (-ų) rezultatų pasiekimą įrodantys dokumentai, informacija, nuorodos internete.

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi.

 

 

 

_____________________________________                ___________________                                           ______________________________________

(pareigos)                                                                           (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

______________________