VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2019 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1-17 „DĖL ĮPLAUKŲ LENTELĖS, TURISTO PRAŠYMO DĖL NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO IR FINANSINĖS GARANTIJOS FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 12 d. Nr. 1-92

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. 1-17 „Dėl Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮPLAUKŲ LENTELĖS, KELIAUTOJO PRAŠYMO DĖL NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO IR FINANSINĖS GARANTIJOS FORMŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ su visais pakeitimais ir papildymais, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-239 „Dėl kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo ir nuostolių atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo ir nuostolių atlyginimo tvarkos aprašo 3, 5 punktais ir 10.1 papunkčiu,

t v i r t i n u:

1. Įplaukų lentelės formą (pridedama);

2. Keliautojo prašymo dėl nuostolių atlyginimo formą (pridedama);

3. Finansinės garantijos formą (pridedama).“

 

 

 

Direktorė                                                                                                              Goda Aleksaitė