LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2020 M. GEGUŽĖS 5 d. ĮSAKYMO NR. V-1067 „DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, GALINČIŲ IŠPLISTI IR KELTI GRĖSMĘ, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS steigimo ir jos nuostatų bei DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V-939

Vilnius

 

1.       P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatus:

1.1.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).

1.1.2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – NVSC.“

1.1.3.   Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. tvarko Informacinės sistemos duomenis (tarp jų – ir asmens duomenis) Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Informacinės sistemos veiklą, nustatyta tvarka;“.

1.1.4.   Pakeičiu 13.4–13.6 papunkčius ir juos išdėstau taip:

13.4. užtikrina duomenų subjektų teisių, nustatytų Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje, įgyvendinimą pagal Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomose informacinėse sistemose tvarkos aprašą, patvirtintą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. VKE-73 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomose informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

13.5. Nuostatų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Informacinės sistemos veiklą, nustatyta tvarka užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/679 32–36 straipsniuose nustatytų prievolių, atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo pobūdį ir turimą informaciją;

13.6. užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, ištrina visus asmens duomenis ir jų kopijas, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose reikalaujama asmens duomenis saugoti;“.

1.1.5. Pripažįstu netekusiu galios 13.7 papunktį.

1.1.6. Pakeičiu 13.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.8. teikia pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus asmens duomenų priežiūros institucijai ir duomenų subjektui bei atlieka kitas reikalingas asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo procedūras pagal Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VKE-596 „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1.1.7. Pripažįstu netekusiu galios 13.13.1 papunktį.

1.2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Saugos nuostatai taikomi Informacinės sistemos valdytojui ir tvarkytojui bei asmens duomenų valdytojui ir tvarkytojui – Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 153, LT-08352, Vilnius), Informacinės sistemos saugos įgaliotiniui, Informacinės sistemos administratoriui, Informacinės sistemos naudotojams.“

1.2.2. Pripažįstu netekusiu galios 7.4 papunktį.

1.2.3. Pripažįstu netekusiu galios 7.8 papunktį.

1.2.4. Pripažįstu netekusiu galios 7.10 papunktį.

2. P a v e d u Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos per 2 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo patvirtinti Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo nuostatus bei duomenų saugos nuostatus.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti Sveikatos apsaugos ministrą Monika Navickienė