LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. SPALIO 1 D. NUTARIMO NR. VII-115 „DĖL MOKSLO PROJEKTŲ IR JŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 27 d. Nr. VIII-27

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI-625, 5 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. VIII-21 patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrąsias taisykles, n u t a r i a :

1. Pakeisti Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-115 „Dėl Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti Aprašo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Paraiškas bei mokslines ataskaitas (toliau – ataskaitos) vertina ekspertų grupė, kuri savo darbą organizuoja remdamasis Tarybos pirmininko patvirtintu Ekspertų grupės, vertinančios mokslo ar sklaidos projektus ir ataskaitas, darbo reglamentu. Atskirais atvejais ataskaitos ekspertinį vertinimą gali atlikti pavienis ekspertas.“

1.2. Pakeisti Aprašo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Pavienį ekspertą ataskaitoms vertinti skiria Komitetas, išimtiniais atvejais – Tarybos pirmininkas. Paraiškoms ar ataskaitoms įvertinti ekspertų grupę sudaro ir jos vadovą paskiria Komitetas, išimtiniais atvejais ekspertų grupę sudaryti ir jos vadovą paskirti gali Tarybos pirmininkas. Komitetas taip pat gali paskirti ekspertą pranešėją, kurio pagrindinė užduotis yra parengti kiekvienos paraiškos (ataskaitos) apibendrinamąjį įvertinimą. Ekspertų grupę turi sudaryti ne mažiau kaip penki (jei paskirtas ekspertas pranešėjas) arba keturi (jei ekspertas pranešėjas nepaskirtas) nariai, įskaitant grupės vadovą.“

1.3. Pakeisti Aprašo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Sudarant ekspertų grupę būtina numatyti tai, kad:

5.1. vienas ekspertas individualiai neturi vertinti daugiau kaip 20 paraiškų (ataskaitų);

5.2. paraiškos individualių vertinimų turi būti:

5.2.1. ne mažiau kaip du, jei projekto sąmatinė vertė mažesnė kaip 29 tūkst. Eur;

5.2.2. ne mažiau kaip trys, jei projekto sąmatinė vertė yra 29 tūkst. Eur arba didesnė, bet mažesnė nei 231 tūkst. Eur;

5.2.3. ne mažiau kaip keturi, jei projekto sąmatinė vertė yra 231 tūkst. Eur arba didesnė;

5.3. ataskaitos individualių vertinimų turi būti ne mažiau kaip du.“

1.4. Pakeisti Aprašo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Ekspertų grupę ir jos vadovą, pavienį ekspertą tvirtina, apmokėjimo už darbą skaičiavimo tvarką nustato Tarybos valdyba. Papildomasis ekspertas skiriamas Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka, jo apmokėjimo už darbą skaičiavimo tvarką nustato Tarybos valdyba.“.

2. Išdėstyti nauja redakcija Aprašo priedus (pridedama):

2.1. Įžanginio paraiškos ekspertinio įvertinimo pavyzdinę formą;

2.2. Išsamiojo paraiškos ekspertinio įvertinimo pavyzdinę formą.

3. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.3 papunktis įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                Dainius H. Pauža

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-115

(Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. VIII-27 redakcija)

Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Įžanginio paraiškos ekspertinio įvertinimo pavyzdinė forma)

 

ĮŽANGINIS PARAIŠKOS EKSPERTINIS ĮvertinimAS

 

Paraiškos registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto pavadinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Aš, čia pasirašęs ekspertas, patvirtinu, kad:

¨           šio projekto sėkmės ar nesėkmės atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialios ar asmeninės naudos;

¨           šio projekto negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. Ar numatomi moksliniai tyrimai atitinka programą? (vertinant programų paraiškas)

 

¨   TAIP

¨   NE

 

 

Jei „NE“, paaiškinkite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. Įvertinimas pagal kriterijų:

Vertinimo kriterijus

Įvertis

Įvertinimo paaiškinimas

Ar projekto idėja aktuali ir nauja?

TAIP arba NE

 

 

III. Galutinė išvada:

 

¨           PARAIŠKA TEIKTINA IŠSAMIAJAM VERTINIMUI

¨           PARAIŠKA NETEIKTINA IŠSAMIAJAM VERTINIMUI

 

IV. Kitos pastabos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Data . . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas

(Kai individualus įvertinimas)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)

 

Ekspertų grupės vadovas

(Kai apibendrinamasis įvertinimas)

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-115

(Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. VIII-27 redakcija)

Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Išsamiojo paraiškos ekspertinio įvertinimo pavyzdinė forma)

 

IŠSAMUSIS PARAIŠKOS EKSPERTINIS ĮvertinimAS

 

Paraiškos registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto pavadinimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekto vadovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Aš, čia pasirašęs ekspertas, patvirtinu, kad:

¨           šio projekto sėkmės ar nesėkmės atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialios ar asmeninės naudos;

¨           šio projekto negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. Ar numatomi moksliniai tyrimai atitinka programą? (vertinant programų paraiškas ir jei nebuvo įžanginio paraiškų ekspertinio vertinimo)

 

¨   TAIP

¨   NE

 

 

Jei „NE“, paaiškinkite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. Ar paraiškoje suplanuota, kaip bus sprendžiami su projekto veiklomis susiję etiniai klausimai?

 

¨   TAIP

¨   NE

¨   NETAIKOMA

 

Jei „NE“, paaiškinkite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. Įvertinimas pagal kriterijus:

 

Vertinimo kriterijus

Maksimalus galimas įvertis

Slenkstinis įvertis

Įvertinimo paaiškinimas

1. Idėjos reikšmingumas ir pagrįstumas

1.1. Idėjos originalumas ir aktualumas, galimas indėlis į mokslo krypties raidą

5

3

 

1.2. Uždavinių ir darbo plano racionalumas bei galimos rizikos numatymo ir valdymo pagrįstumas

5

3

 

2. Pagrindinių vykdytojų kompetencija

2.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių vykdytojų mokslinė kompetencija

5

2

 

2.2. Projekto vykdytojų grupės sudėties atitiktis projekto uždaviniams įgyvendinti

5

2

 

3. Planuojamų projekto rezultatų svarba, jų publikavimas ir sklaida bei projekto tarptautiškumas

5

2

 

Įvertinimas iš viso pagal visus kriterijus:

25

14

 

 

IV. Ar projekto išlaidų sąmata yra tinkamai suplanuota projekto tikslams pasiekti?

 

¨   TAIP

¨   NE

 

 

Jei „NE“, paaiškinkite, nurodydami, jei reikia, kokiai veiklai numatytas išlaidas siūloma keisti, kiek ir kokių išlaidų siūloma atsisakyti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V. Kitos pastabos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VI. Galutinė išvada:

 

¨           PROJEKTAS FINANSUOTINAS

¨           PROJEKTAS NEFINANSUOTINAS

 

Data . . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas

(Kai individualus įvertinimas)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)

 

Ekspertų grupės vadovas

(Kai apibendrinamasis įvertinimas)

 

_________________