LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO
NR. 1V-841 „dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7
 PRIORITETOKOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS
NR. 07.1.1-CPVA-R-905 PRIEMONĖS MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO patvirtinimo
“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 1V-142

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir 17.1 papunktį išdėstau taip:

17.1. kai tokio juridinio asmens vieni iš dalininkų arba akcininkų yra valstybė arba savivaldybė ir juridinis asmuo teikia viešąsias paslaugas, už kurių organizavimą atsakinga savivaldybė, arba tokio juridinio asmens steigėjas ir visų akcijų savininkas yra savivaldybė ar valstybė; arba“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Agnė Bilotaitė