A black and white image of a person on a horse holding a sword  Description automatically generated

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1-45 „DĖL ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1-411

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Jolanta Čyžienė

 


 

Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

 

GRĘŽINIO PASAS

 

 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.

 

Duomenų naudojimo apribojimas, metai

 

 

 

 

Paso pateikėjas

 

Leidimo tirti žemės gelmes Nr.

 

Buveinė (adresas)

 

 

 

Rangovas

 

Leidimo tirti žemės gelmes Nr.

 

Buveinė (adresas)

 

 

 

Gręžinio žiočių koordinatės, m  (LKS-94 sistemoje):

X

 

 

Y

 

 

 

Gręžinio kirtavietės koordinatės, m  (LKS-94 sistemoje):

X

 

 

Y

 

 

 

Gręžinio adresas

 

Žemės sklypo kadastro numeris

 

 

 

 

 

Gręžinio pavadinimas

 

 

Pirminio dokumento tipas

 

 

Pirminio dokumento Nr.

 

 

 

 

Gręžinio įrengimo data

 

Gręžinio gylis, m

 

Gręžinio žiočių aukštis, m

 

Gręžinio kamieno ilgis, m

 

 

 

Objekto tipas

 

 

Objektas

 

 

Žemės gelmių tyrimo identifikavimo Nr.

 

 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.

 

 

Gręžinio paskirtis

Data nuo

Išteklių rūšis

Išteklių panaudojimo sritis

(pildoma tik požeminiam vandeniui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gręžinio būklė

Data nuo

Juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, leidimo tirti žemės gelmes Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gręžimo būdai

Nuo (m)

Iki (m)

 

Atlikti tyrimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reljefo forma

 

VAZ* 1-oji juosta, m

 

 

Gręžinio vietos žemėlapis M 1:1 000

 

 

*Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zona.

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

Savininkas:*

 

 

Vardas

Pavardė

Fizinio asmens kodas

Fizinis asmuo

 

 

 

Adresas

 

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris

 

Data nuo

 

 

Data iki

 

 

Juridinis asmuo

 

Juridinio asmens kodas

 

Buveinė (adresas)

 

 

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris

 

Data nuo

 

 

Data iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pasikeitus gręžinio savininkui, apie tai būtina pranešti Žemės gelmių registro tvarkytojui.

 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

Geologinio pjūvio aprašymas

 

Eil. Nr.

Pado gylis nuo žemės paviršiaus, m

Ilgis

nuo

žemės paviršiaus*, m

Sluoksnio geologinis indeksas

Pagrindinė sluoksnio uoliena

Sluoksnio aprašymas

Kerno išeiga, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nuotolis nuo žemės paviršiaus iki sluoksnio pado išilgai gręžinio kamieno.

 

Gręžinio identifikavimo Nr.    

 

 

Vandeningųjų sluoksnių charakteristikos (matavimai nuo žemės paviršiaus)

 

 

 

Nr.

Kraigas (m)

Padas (m)

Tipas

Geologinis indeksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandens lygis H (m)

Lygio pjezolaidumo a (m2/parą)

Filtracinio laidumo T (m2/parą)

Filtracijos K (m/parą)

Vandens atidavimo µ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išpumpavimai:

 

 

Nr.

Debitas Q (l/s)

Pažemėjimas S (m)

Trukmė t (para)

Išpumpavimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

Vandeningųjų sluoksnių hidrogeocheminės charakteristikos

 

Parametras

Matavimo vienetas

HN 24: 2023

ribinė vertė

Mėginio paėmimo data

 

 

 

 

Gylis (nuo žemės paviršiaus): nuo-iki

m

 

 

 

 

 

pH

b/d

6,5-9,5

 

 

 

 

Savitasis elektros laidis

µS cm-1

2500

 

 

 

 

Sausa liekana

mg/l

 

 

 

 

 

Bendras kietumas

mg-ekv./l

 

 

 

 

 

Karbonatinis kietumas

mg-ekv./l

 

 

 

 

 

Nekarbonatinis kietumas

mg-ekv./l

 

 

 

 

 

Permanganato skaičius

mg/l O2

5

 

 

 

 

Spalva 

mg/l Pt

30

 

 

 

 

Kvapas 

 

 

 

 

 

 

Skonis 

 

 

 

 

 

 

Drumstumas 

DV

4

 

 

 

 

Chloridas

mg/l

250

 

 

 

 

Sulfatas

mg/l

250

 

 

 

 

Hidrokarbonatai

mg/l

 

 

 

 

 

Karbonatai

mg/l

 

 

 

 

 

Nitritai

mg/l

0,5

 

 

 

 

Nitratai

mg/l

50

 

 

 

 

Natris

mg/l

200

 

 

 

 

Kalis

mg/l

 

 

 

 

 

Kalcis

mg/l

 

 

 

 

 

Magnis

mg/l

 

 

 

 

 

Geležis (II)

mg/l

 

 

 

 

 

Geležis (III)

mg/l

 

 

 

 

 

Bendroji geležis

mg/l

0,2

 

 

 

 

Amonis

mg/l

0,5

 

 

 

 

Arsenas

µg/l

10

 

 

 

 

Manganas

µg/l

50

 

 

 

 

Fluoridas

mg/l

1,5

 

 

 

 

Boras

mg/l

1,5

 

 

 

 

Bromatas

µg/l

10

 

 

 

 

Kadmis

µg/l

5

 

 

 

 

Chromas

µg/l

50

 

 

 

 

Varis

µg/l

2000

 

 

 

 

Švinas

µg/l

10

 

 

 

 

Gyvsidabris

µg/l

1

 

 

 

 

Nikelis

µg/l

20

 

 

 

 

Aliuminis

µg/l

200

 

 

 

 

Selenas

µg/l

20

 

 

 

 

Stibis

µg/l

10

 

 

 

 

Benzenas

µg/l

1

 

 

 

 

Benzo(a)pirenas

µg/l

0,01

 

 

 

 

Cianidai

µg/l

50

 

 

 

 

 

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

Vandeningųjų sluoksnių hidrogeocheminės charakteristikos

 

Parametras

Matavimo vienetas

HN 24:

2023

ribinė vertė

Mėginio paėmimo data

 

 

 

 

Gylis (nuo žemės  paviršiaus): nuo-iki

m

 

 

 

 

 

1,2-dichloretanas

µg/l

3

 

 

 

 

Aldrinas

µg/l

0,03

 

 

 

 

Dieldrinas

µg/l

0,03

 

 

 

 

Heptachloras

µg/l

0,03

 

 

 

 

Heptachlorepoksidas

µg/l

0,03

 

 

 

 

 

Pesticidų suma

µg/l

0,5

 

 

 

 

 

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių suma

µg/l

0,1

 

 

 

 

 

Tetrachloretenas

µg/l

 

 

 

 

 

 

Trichloretenas

µg/l

 

 

 

 

 

 

Haloformų suma

µg/l

100

 

 

 

 

 

Indikacinė dozė

mSv

0,10

 

 

 

 

 

Radonas

Bq/l

100

 

 

 

 

 

Tritis

Bq/l

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti nustatyti junginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 


Telkinys 

 

 

Naftingų sluoksnių išbandymas kolonoje*

 

Išbandymo data

 

 

 

Naftingo sluoksnio geologinis indeksas

 

 

 

Efektyvaus intervalo storis, m

 

 

 

Išbandymo būdas

 

 

 

Kompresorinių vamzdžių nuleidimo gylis, m

 

 

 

Kompresorinių vamzdžių skersmuo, mm

 

 

 

Eksploatacinių vamzdžių skersmuo, mm

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

Perforacijos intervalas nuo – iki, m

 

 

 

Perforatoriaus tipas

 

 

 

Skylių tankis, 1 m

 

 

 

Išbandymo sąlygos

Riboklio skersmuo, mm

 

 

 

Pažeminimas (dinaminis lygis ), m

 

 

 

Depresija, MPa

 

 

 

Suminis pritekėjimo laikas, val.

 

 

 

Išbandymo rezultatai

Nafta, m3/parą

 

 

 

Vanduo, m3/parą

 

 

 

Sluoksnio

slėgis

Psl, MPa

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

Sluoksnio slėgis pritekėjimo metu

P gręžinio dugne

MPa

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

P žiotyse, MPa

 

 

 

Sluoksnio temperatūra, 0C

 

 

 

Temperatūra gręžinio dugne, 0C

 

 

 

Apskaičiuoti

efektyvaus intervalo parametrai

Produktyvumo koeficientas, m3/parą atm.

 

 

 

Hidropralaidumas, mkm2.cm/mPa.s

 

 

 

Skvarbumo koeficientas, mkm2.10–3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gylio matavimai pateikiami nuo žemės paviršiaus.

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

Naftingų sluoksnių charakteristikos*

 

Nr.

Kraigas

Padas

Naftingo sluoksnio tipas

Geologinis indeksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išbandymai sluoksnio bandytuvu (atvirame gręžinyje ir (ar) kolonoje)*

 

Išbandymo data

 

 

 

 

Naftingo sluoksnio geologinis indeksas

 

 

 

 

Išbandymo intervalas nuo–iki, m

 

 

 

 

Sluoksnio bandytuvo tipas

 

 

 

 

Išbandymo sąlygos

Bendras storis, m

 

 

 

 

Efektyvus storis, m

 

 

 

 

Depresija, MPa

 

 

 

 

Pritekėjimo laikas, min.

 

 

 

 

Bendras laikas, min.

 

 

 

 

Išbandymo rezultatai

Nafta, m3

 

 

 

 

Vanduo, m3

 

 

 

 

Sluoksnio                        

slėgis

Psl, MPa

 

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

 

Sluoksnio

temperatūra

T, 0C

 

 

 

 

Gylis, m

 

 

 

 

Skvarbumo koeficientas, mkm2.10–3

 

 

 

 

Hidropralaidumas, mkm2.cm/mPa.s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gylio matavimai pateikiami nuo žemės paviršiaus.

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

Naftos fizinių-cheminių savybių charakteristikos*

 

 

Sluoksnio bandytuvu

Kolonoje

Atviroje gręžskylėje

Mėginio paėmimo data

 

 

 

Naftingo sluoksnio geologinis indeksas

 

 

 

Mėginio paėmimo gylis nuo–iki, m

 

 

 

Sluoksnio slėgis, MPa

 

 

 

Sluoksnio temperatūra, 0C

 

 

 

Mėginio paėmimo sąlygos

Paviršinės

 

 

 

Giluminės

 

 

 

Tankis, g/cm3

 

 

 

Sluoksninis naftos tūrio koeficientas

 

 

 

Dujų faktorius, m3/t

 

 

 

Dujų išsiskyrimo (burbuliavimo) slėgis, MPa

 

 

 

Dinaminis klampumas, MPa.s

 

 

 

Kinematinis klampumas, mkm2/s

 

 

 

Spūdumo koeficientas, 10–5.1/MPa

 

 

 

Dujų tirpumo naftoje koeficientas, m3/m3.Pa

 

 

 

Stingimo temperatūra, 0C

 

 

 

Užvirimo temperatūra, 0C

 

 

 

 

 

 

Šviesiųjų frakcijų sudėtis (tūrio %) prie atitinkamos temperatūros, 0C

100

 

 

 

120

 

 

 

150

 

 

 

180

 

 

 

200

 

 

 

220

 

 

 

250

 

 

 

270

 

 

 

300

 

 

 

>300

 

 

 

 

 

 

 

Sudėtis,

masė %

Asfaltenų

 

 

 

Benzolinių dervų

 

 

 

Spirito benzolinių dervų

 

 

 

Tepalų

 

 

 

Parafino

 

 

 

Sieros

 

 

 

Kitų naudingųjų iškasenų

 

 

 

Mechaninių priemaišų

 

 

 

Vandens

 

 

 

Parafino lydymosi temperatūra, 0C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gylio matavimai pateikiami nuo žemės paviršiaus.

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 

Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

 

Dujų fizinių-cheminių savybių charakteristikos*

 

Mėginio paėmimo data

 

 

 

 

Naftingo sluoksnio geologinis indeksas

 

 

 

 

Mėginio paėmimo gylis nuo–iki, m

 

 

 

 

Mėginio paėmimo sąlygos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angliavandenilinių dujų sudėtis, tūrio %

Metanas CH4

 

 

 

 

Etanas C2H6

 

 

 

 

Propilenas C3H6

 

 

 

 

Propanas C3H8

 

 

 

 

Izobutanas C4H10

 

 

 

 

n–butanas nC4H10

 

 

 

 

Butilenas C4H8

 

 

 

 

Izopentanas iC5H12

 

 

 

 

n–pentanas nC5H12

 

 

 

 

Izoheksanas iC6H14

 

 

 

 

n–heksanas nC6H14

 

 

 

 

Kiti aukštieji

 

 

 

 

Sunkiųjų angliavandenilių suma

 

 

 

 

 

 

Neangliavandenilinių dujų sudėtis, tūrio %

Argonas Ar

 

 

 

 

Deguonis O

 

 

 

 

Azotas N

 

 

 

 

Anglies dioksidas CO2

 

 

 

 

Vandenilis H2

 

 

 

 

Helis He

 

 

 

 

Sieros vandenilis H2S

 

 

 

 

Dujų faktorius, m3/t

 

 

 

 

Dujų lyginamasis svoris, g/cm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gylio matavimai pateikiami nuo žemės paviršiaus.

Pastaba. Duomenys nepildomi, jeigu nurodyti tyrimai nebuvo atliekami.

 


Gręžinio identifikavimo Nr.     

 

 

Gręžinio konstrukcija

 

 

Nr.

 

Gylis nuo žemės paviršiaus

 

Skersmuo, mm

 

Konstrukcijos elementas

 

 

nuo, m

iki, m

tipas

medžiaga

likviduotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izoliacija

 

Gylis nuo žemės paviršiaus

Tamponavimo būdas

nuo, m

iki, m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvidavimas (tamponas)

 

Gylis nuo žemės paviršiaus

Juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, leidimo tirti žemės gelmes Nr.

Data

nuo

nuo, m

iki, m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

 

 

 

 

Užpildė:

Pareigų pavadinimas

Vardas, pavardė

Data

 

Telefono numeris

 

El. paštas

 

 

 

 

Paraiškos registracijos Nr.

 

Paraiškos pateikimo data

 

 

 

 

Gręžinio įregistravimo Žemės gelmių registre data:

Ataskaitos fondinis Nr.*

 

 

 

 

Knygų pakelio Nr.*

 

 

 

 

Knygos Nr.*

 

 

 

Fondinės kortelės Nr.*

 

 

*Pildo Žemės gelmių registro tvarkytojo darbuotojas

 

part_1eb03a210c67483781d3969408582c7c_end