Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo nr. 918 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. 1269

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“:

 

1.   Pakeisti 8.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.1.3.

Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimo (išplėtimo) statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. II ketv.“

 

2.   Pakeisti 8.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.2.3.

330 kV Vilniaus transformatorių pastotės

skirstyklos ir Lietuvos elektrinės

skirstyklos rekonstravimo statybos rangos

darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos

darbų priėmimo–

perdavimo aktas, išduotas

statybos užbaigimo aktas

2021 m. I ketv.“

 

3.   Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.3.

 

Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas

sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema

8.3.1.

 

Atjungtos 750 kV tarpsisteminės elektros

perdavimo linijos LN705 (jungties su

Baltarusijos Respublika), einančios iš

Ignalinos atominės elektrinės

transformatorių pastotės, Lietuvos

Respublikos teritorijoje esančios dalies

išmontavimas

Pasirašytas statybos rangos

(griovimo) darbų

priėmimo–perdavimo

aktas, gauta pažyma apie

statybinių atliekų

perdavimą ir (ar)

sutvarkymą, gauta pažyma

apie statinio nugriovimą

2020 m. II ketv.

8.3.2.

 

330 kV Utenos transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. IV ketv.

8.3.3.

 

330 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. IV ketv.

8.3.4.

 

330 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės įrenginių perkėlimas į Lietuvos elektrinės skirstyklą, šių įrenginių montavimo darbai ir eksploatacijos pradžia

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2021 m. III ketv.“

 

4.   Pakeisti 9.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.1.1.

Sinchroninių kompensatorių įrengimo perdavimo tinkluose pirmasis etapas

9.1.1.1.

330 kV Alytaus transformatorių pastotės ir 330 kV Telšių transformatorių pastotės parengimas įrengti naujus sinchroninius kompensatorius, sinchroninių kompensatorių prijungimas ir derinimas (statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas)

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2023 m. I ketv.

9.1.1.2.

Sinchroninių kompensatorių įrengimo perdavimo tinkluose pirmojo etapo testavimas ir priėmimas

Surašyta perdavimo sistemos operatoriaus pažyma apie testavimo rezultatus ir pirmojo etapo tinkamą įvykdymą

2023 m. II ketv.“

 

5.   Pakeisti 13.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.2.2.

Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2021–2025 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka

Su Projekto įgyvendinimu susijusios perdavimo sistemos operatoriaus 2021–2025 m. veiklos sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą

2021 m. IV ketv.“

 

6.   Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimo veikimo užtikrinimo ir jos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu klausimus nagrinėja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta komisija.

7.   Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Už Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą perdavimo sistemos operatorius (ir kiti atsakingi asmenys, jeigu taikoma) atsiskaito Ministerijai Plano 23 punkte nustatyta tvarka.“

 

 

 

Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas                               Saulius Skvernelis

 

 

 

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas                               Žygimantas Vaičiūnas