LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2022 M. LIEPOS 13 D. ĮSAKYMO NR. 1K-256 „DĖL TVARIŲ VIEŠŲJŲ FINANSŲ PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS „STIPRINTI VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĘ IR SKATINTI PRIVAČIŲ INVESTICIJŲ PRITRAUKIMĄ“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 27 d. Nr. 1K-365

Vilnius

 

P a k e i č i u Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 04-001-08-05-04Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-256 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą“, 2 priedą:

1. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.5. Finansuojamo projekto veikla – NPĮ konsolidavimas: pasirengimas NPĮ konsolidavimui (NPĮ koncepcijos ir veiklos modelio galimybių studijos ir NPĮ konsolidavimo veiksmų plano parengimas, pasirengimas kitos teisinės formos NPĮ įsteigimui), NPĮ konsolidavimo veiksmų plano įgyvendinimas ir veiklų, susijusių su konsoliduojamų įstaigų darbuotojų perkėlimu, vykdymas, konsoliduotos NPĮ veikimo modelio įgyvendinimas ir vidinė integracija (vieno langelio visuomenei ir dėl finansavimo besikreipiantiems subjektams principo įgyvendinimas, informacinių sistemų konsolidavimo ir diegimo, verslo operacijų, rinkodaros ir kita veikla, siekiant sklandaus NPĮ konsolidavimo, atitinkančio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ nustatytus tikslus).

 

2. Pripažįstu netekusiu galios 2.6 papunktį.

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė