vytis

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS NARIŲ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONTROLĖS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. birželio 23  d. Nr. Į-173

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. ĮV-417 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-218 „Dėl Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu,

t v i r t i n u Mokslinės archeologijos komisijos narių viešųjų ir privačių interesų kontrolės aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                                     Robertas Motuzas

pavaduojantis direktorių


 

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus

2023 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. Į-173

 

 

MOKSLINĖS ARCHEOLOGIJOS KOMISIJOS NARIŲ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONTROLĖS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokslinės archeologijos komisijos narių viešųjų ir privačių interesų kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) narių privačių interesų patikrinimų atvejus, intervalą, patikrinimų vykdymą, išankstinių rekomendacijų ir priminimų teikimo tvarką.

2. Aprašo paskirtis – užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams. Atsižvelgiant į tai, deklaruojančių asmenų veiklos skaidrumas ir priimamų sprendimų nešališkumas gali būti veiksmingai įgyvendinti objektyviai užtikrinus šiame Apraše nustatytų pareigų vykdymo kontrolę ir priežiūrą.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Deklaracija – privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG).

3.2. Viešojo administravimo įgaliojimai – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyti įgaliojimai.

3.3. Artimi asmenys deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

3.4. Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

3.5. Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

3.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PATIKRINIMŲ OBJEKTAS IR INTERVALAS

 

4. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Departamente atsakingas subjektas (toliau – Atsakingas subjektas), užtikrindamas tinkamą MAK narių viešųjų ir privačių interesų kontrolę atlieka patikrinimus vadovaudamasis Įstatymu, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pateiktomis rekomendacijomis dėl Įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros bei šiuo Aprašu. 

5. Įstatymo laikymosi kontrolė apima:

5.1. pareigos nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus užtikrinimas;

5.2. galimų interesų konfliktų rizikos veiksnių nustatymas;

5.3. galimų interesų konfliktų valdymas (nešališkumo anketų teikimas, nusišalinimas ir kt.);

5.4. išankstinių rekomendacijų teikimas;

5.5. Įstatymo nuostatų pažeidimų nustatymas.

6. Atsakingas subjektas MAK narių privačių interesų laikymosi kontrolę vykdo vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 9 punkto, 9 straipsnio ir 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

7. Atsakingas subjektas ne rečiau kaip kartą per metus atlieka MAK narių privačių interesų patikrinimą.

8. Patikrinimas gali būti vykdomas ir rečiau negu kartą per metus, jeigu rizikos tikimybės ir poveikio vertinimo skalėmis, patvirtintomis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. Į-120 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“, atliktų dviejų patikrinimų iš eilės rizikos tikimybė ir poveikio vertinimas nustatomas kaip nelabai tikėtinas arba mažai tikėtinas.  

 

III SKYRIUS

PATIKRINIMO VYKDYMAS

 

9.     Siekiant užtikrinti veiksmingą interesų konfliktų prevenciją, Atsakingas subjektas vykdo MAK narių privačių interesų, deklaruojamų Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, patikrinimus, naudodamasis PINREG. Tikrinami Įstatymo 6 ir 7 straipsniuose nurodyti vieši duomenys, jų tikslinimas ir papildymas.  

10.   Vykdant privačių interesų deklaravimo kontrolę, atliekama deklaracijose pateiktų duomenų lyginamoji patikra siekiant nustatyti, ar deklaracijose nurodyti privatūs interesai nedaro ir negali daryti įtakos deklaruojančiam asmeniui priimant sprendimus MAK.

11.   Pasirinktos atrankos būdu tikrinamas MAK narių pareikštų nusišalinimų valdymas. Sprendžiant dėl deklaruojančio MAK nario pareikšto nusišalinimo įvertinami nusišalinimo motyvai taip pat:

11.1. įvertinama, ar pareikštas nusišalinimas atliktas Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-218 „Dėl Mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

11.2. įvertinama, ar nusišalinimas yra realus, t. y. MAK narys nei tiesiogiai, nei netiesiogiai po nusišalinimo nedalyvavo klausimo, kuris jam kelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo, sprendimo priėmimo ar kitose procedūroje. 

12.   Atsakingas subjektas, atlikęs patikrinimą, parengia išvadą bei tarnybiniu pranešimu ją teikia Departamento direktoriui.

 

IV SKYRIUS

IŠANKSTINIŲ REKOMENDACIJŲ, PRIMINIMŲ TEIKIMAS

 

13.   Išankstinė rašytinė rekomendacija – interesų konfliktų prevencijos valdymo priemonė, skirta situacijoms, kai asmuo gali atsidurti ir (ar) atsiduria interesų konflikto situacijoje, suvaldyti.

14.   Patikrinimo metu, atlikus deklaracijoje pateiktų duomenų lyginamąją patikrą ir nustačius, kad deklaracijoje nurodyti deklaruojančio MAK nario privatūs interesai gali daryti įtaką vykdant MAK nario veiklą Atsakingas asmuo, vadovaudamasis Įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi:

14.1. teikia deklaruojančiam asmeniui, kurio privačių interesų deklaracijoje nurodyti duomenys gali daryti įtaką jiems vykdant funkcijas, rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių pareigų atlikimo (pavedimo vykdymo) jie privalo nusišalinti;  

14.2. informuoja MAK pirmininką ir sekretorių apie pateiktų rekomendacijų turinį.   

15.   Išankstines rašytines rekomendacijas rengia Atsakingas asmuo, o jas pasirašo Departamento direktorius.

16.   Išankstinės rašytinės rekomendacijos, vadovaujantis deklaracijomis arba MAK ar jos nario prašymu, yra parengiama konkrečiai situacijai.

17.   Departamento direktoriaus patvirtintos išankstinės rašytinės rekomendacijos gali būti
skelbiamos viešai, savo nuožiūra, kiek tai nepažeidžia kitų trečiųjų asmenų teisių ir jų teisėtų interesų.

18.   Atsakingas subjektas teikia MAK ar jo nariui rekomendacinio pobūdžio siūlymus, priminimus ar paaiškinimus dėl Aprašo ir susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo, nustatytų pareigų laikymosi bei gerosios praktikos formavimo.

19.   Jeigu deklaruojantis asmuo nevykdo pareigos nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, vykdant kitas tarnybines pareigas, kai tai susiję su privačiais interesais, už tai teisės aktų nustatyta tvarka atsako deklaruojantis asmuo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.   Tyrimas dėl galimo deklaruojančio asmens padaryto Įstatymo nuostatų pažeidimo atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nustatyta tvarka.

21.   Aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Departamento direktoriaus įsakymu. 

 

_________

part_80c34cfad8d849aea0096b2ccf6a83e1_end