LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-339 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2-ESFA-V-729 PRIEMONĖS „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO, pakeitimo

 

2017 m. gruodžio20 d. Nr. V-1044

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.2 papunkčiu,

 

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-339 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

 

1.  Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą numatoma skirti iki 27 553 807,30 Eur (dvidešimt septynių milijonų penkių šimtų penkiasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų septynių eurų 30 ct) ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo (toliau – ESF) lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“

 

2.   Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Projektais turi būti siekiama toliau išvardintų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

 

20.1. projektu, planuojamu pagal Aprašo 9.1 papunktyje numatomą finansuoti veiklą:

 

20.1.1. produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382). Minimali rodiklio reikšmė – 200 švietimo įstaigų darbuotojų; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 24 švietimo įstaigų darbuotojai;

 

20.2. projektu, planuojamu pagal Aprašo 9.2 papunktyje numatomą finansuoti veiklą:

 

20.2.1. produkto rodiklio „Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis suteiktos neformalioji švietimo paslaugos“ (rodiklio kodas P.N.740). Minimali rodiklio reikšmė – 100 000 mokinių, tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 63 636 mokiniai;

 

20.2.2. produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382). Minimali rodiklio reikšmė – 200 švietimo įstaigų darbuotojų; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 24 švietimo įstaigų darbuotojai;

 

20.2.3. produkto rodiklio „Mokyklos, dalyvavusios kūrybinėse partnerystėse“ (rodiklio kodas P.N.729). Minimali rodiklio reikšmė – 163 mokyklos; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 85 mokyklos;

 

20.3. projektu, planuojamu pagal Aprašo 9.3 papunktyje numatomą finansuoti veiklą:

 

20.3.1. produkto rodiklio „Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“ (rodiklio kodas „P.S.383). Minimali rodiklio reikšmė – 1808 mokinių; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 181 mokinių;

 

20.3.2. produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382). Minimali rodiklio reikšmė – 500 švietimo įstaigų darbuotojų; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 50 švietimo įstaigų darbuotojai.“

 

3. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

 

27. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma pagal Aprašo 9.1 papunktyje numatytą veiklą yra 2 172 150,00 Eur (du milijonai vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct) ESF lėšų; pagal Aprašo 9.2 papunktyje numatytą veiklą – 21 353 916,00 Eur (dvidešimt vienas milijonas trys šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai šešiolika eurų 00 ct) ESF lėšų iš kurių ne mažiau kaip 18 234 260,00 Eur (aštuoniolika milijonų du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct) neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programų vykdymui; pagal Aprašo 9.3 papunktyje numatytą veiklą – 4 027 741,30 Eur (keturi milijonai dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras 30 ct) ESF lėšų.“

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                            Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                             

 

Viešosios įstaigos Europos socialinio

 

fondo agentūros 2017 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. SB-2017-00995