http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 19 d. Nr. 1K-100

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Kitos gydytojų specialistų paslaugos“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3600“, pavadinimo „Kompleksinė gydytojo reumatologo konsultacija II“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3601

Gydytojo oftalmologo (kai naudojamos teleoftalmologijos priemonės)

 

 

 

 

3602

Gydytojo oftalmologo (kai atliekamas akių tyrimas ultragarsu ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir naudojamos teleoftalmologijos priemonės)“

 

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir pavadinimai priskiriami atitinkamoms paslaugoms, suteiktoms nuo 2019 m. liepos 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                 Viačeslavas Zaksas