LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos mokslo tarybos fizinių ir technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2015 m. birželio 29 d. Nr. V – 157

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 8 d. pasirašytą Europos kosmoso agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos sutartį dėl fizinių ir technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių kosmoso technologijų srityje įgyvendinimo,

t v i r t i n u Lietuvos mokslo tarybos fizinių ir technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Dainius H. Pauža

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

pirmininko 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V – 157

 

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRIČIŲ LIETUVOS ABSOLVENTŲ STAŽUOČIŲ EUROPOS KOSMOSO AGENTŪROJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠas

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Fizinių ir technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato paraiškų vykti į stažuotes, šių paraiškų vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir stažuočių administravimo Lietuvos mokslo taryboje tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2015 m. balandžio 8 d. Europos kosmoso agentūros (toliau – Agentūra) ir Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) sutartimi dėl fizinių ir technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių kosmoso technologijų srityje (toliau – Sutartis).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. finansavimo sutartis – dėl kiekvienos stažuotės pasirašoma trišalė Tarybos pirmininko patvirtintos formos stažuotės finansavimo sutartis. Finansavimo sutarties šalys yra Taryba, vykdančioji institucija ir stažuotojas;

3.2. paraiška – Tarybos nustatytos formos dokumentas, kurį Tarybai teikia pareiškėjas, siekdamas gauti paramą vykti į stažuotę Agentūroje;

3.3. pareiškėjas – fizinių ar technologijos mokslų sričių absolventas, kartu su vykdančiąja institucija, teikiantys paraišką Tarybai;

3.4. stažuotojas – fizinių ar technologijos mokslų sričių absolventas, atrinktas vykti į stažuotę;

3.5. stažuotė – nepertraukiama, vienerių metų trukmės tobulinimosi kosmoso technologijų srityje programa Agentūroje;

3.6. vykdančioji institucija – juridinis asmuo, sudarantis sąlygas stažuotojui vykti į stažuotę ir teisės aktų nustatyta tvarka administruojantis stažuotei skirtas valstybės biudžeto lėšas.

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Šis Aprašas galioja tiek, kiek jis neprieštarauja 2 punkte nurodytos Sutarties nuostatoms.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

6. Paraišką gali teikti fizinių ar technologijos mokslų sričių absolventas, kartu su vykdančiąja institucija.

7. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo.

8. Vykdančioji institucija turi atitikti šiuos kriterijus:

8.1. veikti mokslo ir (ar) studijų srityje;

8.2. teisinis jos statusas negali būti bankrutavusi, bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklą;

8.3. turi būti įvykdžiusi su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

8.4. institucijos vadovas ar vyriausiasis buhalteris turi neturėti neišnykusio teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ar verslo tvarkai arba finansų sistemai.

9. Absolventas turi turėti ne žemesnį nei magistro laipsnį fizinių ar technologijos mokslų srityje, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

10. Absolventas gali teikti po vieną paraišką pagal kiekvieną kvietime teikti paraiškas nurodytą stažuotės temą.

11. Stažuotojas gali gauti paramą stažuotei ne daugiau kaip vieną kartą.

12. Kvietime teikti paraiškas Taryba gali nustatyti papildomus reikalavimus (sąlygas) pareiškėjams.

 

III SKYRIUS

STAŽUOČIŲ FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

13. Parama stažuotei skiriama vieneriems kalendoriniams metams.

14. Stažuotei finansuoti skirtos lėšos gali būti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti stažuotės išlaidų.

15. Tuo atveju, jei finansavimo sutartyje nenustatyta kitaip, stažuotės išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai:

15.1.  yra apskaičiuotos remiantis Tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu V-191 „Dėl mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtintais fiksuotųjų įkainių dydžiais, juos dauginant iš realaus fiksuotųjų įkainių matavimo vienetų skaičiaus;

15.2. realus fiksuotųjų įkainių matavimo vienetų skaičius atitinka šias sąlygas:

15.2.1. yra panaudotas stažuotės įgyvendinimo laikotarpiu;

15.2.2. yra būtinas stažuotės įgyvendinimui. Fiksuotųjų įkainių matavimo vienetų skaičių turi būti įmanoma nustatyti ir patikrinti pagal dokumentinius įrodymus. Išlaidos, deklaruojamos pagal fiksuotojo įkainio metodiką, pagrindžiamos teikiant dokumentinius įrodymus apie pasiektus veiklos rezultatus (pavyzdžiui, stažuotės įvykdymo sertifikatas), o pirminiai bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai nėra teikiami.

16. Netinkamomis išlaidomis yra pripažįstamos:

16.1. išlaidos nesusijusios su stažuote;

16.2. baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;

16.3. finansinių operacijų išlaidos, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti finansinių sandorių kaštai.

17. Įmonėms finansavimas skiriamas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

 

IV SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

18. Paraiškos teikiamos pagal kvietimą, kurį skelbia Taryba.

19. Taryba kvietimą teikti paraiškas skelbia Tarybos interneto svetainėje www.lmt.lt (toliau – Svetainė).

20. Tarybos skelbiamame kvietime nurodomos paraiškų teikimo bendrosios nuostatos, stažuočių temos, specialieji konkretaus konkurso reikalavimai ir kita informacija.

21. Stažuočių temos nustatomos šia tvarka:

21.1. Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komitetas (toliau – Komitetas), atsižvelgdamas į nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ priemones ir Agentūros veiklos kryptis, siūlo prioritetines stažuočių temas;

21.2. Tarybos mokslo fondas (toliau – Mokslo fondas) pateikia prioritetines stažuočių temas Agentūrai;

21.3. Atsižvelgdama į Komiteto siūlymą, Agentūra nustato galutines stažuočių temas ir pateikia jų aprašymus.

22. Paraiškos rengiamos pagal Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintą formą ir teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis.

23. Pasibaigus Tarybos nustatytam paraiškų priėmimo terminui, paraiškos nepriimamos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

24. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

25. Administracinę patikrą vykdo Mokslo fondas. Jos metu tikrinama, ar konkursui pateiktos paraiškos atitinka Apraše ir kvietime nurodytus reikalavimus.

26. Administracinės patikros metu nustačius, kad trūksta informacijos ar duomenų, Mokslo fondas turi teisę prašyti paaiškinti papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, ir nustatyti terminą, per kurį tai turi būti padaryta. Jei pareiškėjas informacijos laiku nepateikia arba pateikia ne visą prašomą, paraiškos administracinė patikra atliekama pagal pateiktą informaciją.

27. Administracinės patikros rezultatai įforminami Tarybos pirmininko patvirtintos formos administracinės patikros pažymoje.

28. Tarybai pateiktų paraiškų administracinės patikros rezultatai (konkursui pateiktų paraiškų ir paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašai, nurodant paraiškos registracijos numerį, pareiškėją) skelbiami Svetainėje.

29. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

30. Tarybai pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą pagal nustatytus kriterijus (Aprašo priedas) atlieka ekspertų grupės, kurios yra sudaromos ir savo darbą organizuoja pagal Tarybos patvirtintą Ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą ir Sutarties nuostatas. Ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas taikomas tiek, kiek neprieštarauja Sutarties nuostatoms.

31. Agentūrai pasiūlius ir (arba) Komitetui nusprendus, gali būti organizuojami pokalbiai su ekspertų grupės geriausiai įvertintų paraiškų, patekusių į finansuotinų sąrašą, absolventais. Pokalbius, kurie yra ekspertinio vertinimo dalis, su atrinktais absolventais organizuoja Mokslo fondas.

32. Pokalbiuose su absolventais dalyvauja ekspertų grupės nariai, Mokslo fondo atstovas (-ai). Pokalbiuose gali dalyvauti ir Agentūros atstovai.

33. Pasibaigus Tarybai pateiktų paraiškų ekspertiniam vertinimui, Komitetas, vadovaudamasis ekspertų grupių sudarytais finansuotinų paraiškų sąrašais ir atsižvelgdamas į turimas lėšas, parengia siūlymą Agentūrai dėl finansuojamų stažuočių.

34. Agentūra turi teisę patvirtinti arba atmesti siūlymą dėl finansuojamų stažuočių savo nuožiūra.

35. Agentūrai patvirtinus siūlymą Tarybos pirmininkas, vadovaudamasis patvirtintu siūlymu, tvirtina finansuojamų stažuočių sąrašą, nurodydamas kiekvienai stažuotei skiriamą lėšų sumą.

36. Svetainėje skelbiamas finansuojamų stažuočių (nurodant paraiškos registracijos numerį, pareiškėją, kurio stažuotei skiriamas finansavimas, stažuotei skirtą lėšų sumą) sąrašas.

 

VI SKYRIUS

STAŽUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

37. Tarybos pirmininkui patvirtinus finansuojamų stažuočių sąrašą, dėl kiekvienos stažuotės pasirašoma finansavimo sutartis.

38. Iki finansavimo sutarties pasirašymo paraiška gali būti tikslinama, tik atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo ir atrankos proceso metu pateiktus siūlymus. Jei pareiškėjas nepataiso paraiškos pagal Tarybos pateiktus siūlymus (jei tokių buvo), finansavimo sutartis gali būti nepasirašyta.

39. Finansavimo sutartis pasirašoma per 10 darbo dienų nuo finansavimo sutarties projekto išsiuntimo dienos. Stažuotojas ir vykdančioji institucija gali vieną kartą kreiptis dėl finansavimo sutarties pasirašymo termino nukėlimo. Nepasirašius finansavimo sutarties per nustatytą terminą ir nesikreipus dėl finansavimo sutarties pasirašymo termino nukėlimo, laikoma, kad stažuotojas ir vykdančioji institucija finansavimo sutartį pasirašyti atsisakė.

40. Už finansavimo sutarčių pasirašymo koordinavimą atsakingas Mokslo fondas. Taryba stažuotei skirtas lėšas perveda vykdančiajai institucijai, kuri finansavimo sutartyje nustatyta tvarka šias lėšas išmoka stažuotojui.

41. Stažuotojas negali nutraukti stažuotės anksčiau nei nurodyta finansavimo sutartyje, jei Tarybos ar Agentūros nenustatyta kitaip.

42. Stažuotojas ir vykdančioji institucija už stažuotei skirtas lėšas Tarybai atsiskaito finansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

43. Pasibaigus stažuotei, stažuotojas ir vykdančioji institucija Tarybai teikia Agentūros išduodamą sertifikatą dėl stažuotės įgyvendinimo. Taryba gali prašyti pateikti ir Agentūros atliktą stažuotojo veiklos įvertinimą.

44. Finansiniai dokumentai teikiami sutartyje nurodytais terminais. Finansinius dokumentus vertina Mokslo fondas, kuris gali prašyti papildomos informacijos dėl finansiniuose dokumentuose nurodytų duomenų, prašyti juos patikslinti ar pateikti paaiškinimų, taip pat nepripažinti patirtų išlaidų tinkamomis.

45. Taryba turi teisę kviesti stažuotoją pristatyti stažuotės rezultatus.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

46. Taryba gali organizuoti patikras vykdančiojoje institucijoje, siekdama įsitikinti ar stažuotei skirtos lėšos naudojamos tinkamai.

47. Jei Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius nustato, kad asmuo pažeidė akademinę etiką, ar Taryba nutaria, kad Tarybos finansuojamą (finansuotą) projektą vykdantis (vykdęs) asmuo pažeidė Tarybos patvirtintus mokslinės veiklos etikos principus, paraiškos, kuriose tas asmuo, nurodytas kaip stažuotojas ar pagrindinis projekto vykdytojas, pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis nesvarstomos penkerius metus nuo Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius sprendimo priėmimo dienos.

48. Jei Komitetas nutaria projekto įgyvendinimą nutraukti arba projektą pripažinti neįgyvendintu, projektų pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis paraiškos, kuriose nutrauktam ar neįgyvendintam projektui vadovavęs mokslininkas vėl nurodomas kaip būsimo projekto vadovas, nesvarstomos trejus metus nuo nutarimo priėmimo dienos.

 

__________________________________

 


 

Fizinių ir technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje įgyvendinimo tvarkos aprašo priedas

 

(Stažuotės Europos kosmoso agentūroje ekspertinio įvertinimo forma)

 

PARAIŠKOS EKSPERTINIS ĮvertinimAS

 

Paraiškos registracijos numeris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Absolventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Aš, čia pasirašęs ekspertas, patvirtinu, kad:

¨           šios paraiškos sėkmės ar nesėkmės atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialios ar asmeninės naudos;

¨           šios paraiškos negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. Įvertinimas pagal kriterijus:

 

Vertinimo kriterijus

Maksimalus galimas įvertis

Slenkstinis įvertis

Įvertinimo paaiškinimas

1. Absolvento kompetencija

1.1. Absolvento mokslinis potencialas, atsižvelgiant į stažuotojo karjeros etapą

5

3

 

1.2. Absolvento mokslinės kompetencijos atitikimas siūlomai stažuotės tematikai

5

3

 

2. Planuojamos stažuotės nauda

2.1.Stažuotės nauda absolventui

5

3

 

2.2. Stažuotės nauda vykdančiajai institucijai

5

2

 

2.3. Stažuotės reikšmė nacionalinei mokslo programai „Link ateities technologijų“

5

3

 

Įvertinimas iš viso pagal visus kriterijus:

25

16

 

 

II. Kitos pastabos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. Galutinė išvada:

 

¨           PARAIŠKA FINANSUOTINA

¨          PARAIŠKA NEFINANSUOTINA

 

Data . . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas

(Kai individualus įvertinimas)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vardas, pavardė)

 

Ekspertų grupės vadovas

(Kai apibendrinamasis įvertinimas)