LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 m. Birželio 25 d. NUTARIMO nr. VII-107 „DĖL paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 26 d. Nr. VIII-15

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) nutaria:

Pakeisti Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Tarybos 2012 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VII-107 „Dėl Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.       Pakeisti Aprašo 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių ir tarp jų yra komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojas. Posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas. Prašymams vertinti komisija gali pasitelkti ekspertų. Komisija gali rengti posėdžius elektroniniu būdu, kai posėdžio klausimai pateikiami ir komisijos nariai savo nuomonę pareiškia elektroniniu paštu.

2.       Pakeisti Aprašo 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu. Jei susitarti nepavyksta, balsuojama. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių komisijos narių. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas. Balsavimas elektroniniu būdu laikomas teisėtu, jei per paskirtą laiką (ne trumpesnį nei trys darbo dienos), individualiai balsuojant nuomonę pareiškia daugiau kaip pusė komisijos narių. Posėdžio elektroniniu būdu galutiniai sprendimai priimami vienbalsiai, o išsiskyrus komisijos narių nuomonėms renkamasi posėdžiui į Tarybą.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Dainius H. Pauža