r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RŪKYMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BALKONUOSE, TERASOSE, LODŽIJOSE

 

2023 m. birželio 15 d. Nr. A-360

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6, 8, 10–13 punktais, atsižvelgdama į Respublikos g. 3A, Naujojoje Akmenėje, 2023 m. birželio 8 d. pareikštą prieštaravimą:

1Skelbiu, kad draudžiama rūkyti daugiabučio, esančio Respublikos g. 3A, Naujojoje Akmenėje, Akmenės r. sav. (toliau – Daugiabutis), namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

2Pavedu Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui apie šio įsakymo priėmimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis pranešti Naujosios Akmenės miesto daugiabučio namo Respublikos g. 3A savininkų bendrijai (toliau – Savininkų bendrija), kaip bendrojo naudojimo objektų administratoriui.

3Įpareigoju Daugiabučio namo savininkų bendriją:

3.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo 2 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos, apie šį įsakymą paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoti Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus;

3.2. įrengti informacinius ženklus apie draudimą rūkyti Daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, šio įsakymo įsigaliojimo dieną.

4Nustatau, kad šis įsakymas:

4.1. skelbiamas Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje;

4.2. įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Aromeda Laucienė