LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2022 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 4-568 „DĖL SKATINAMOSIOS FINANSINĖS PRIEMONĖS „PERSPEKTYVA“ SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 4-151

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4-568 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ schemos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5.

Sąvokos

Schemoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – SVV įstatymas), Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme, Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme.“

 

1.2. Pakeičiu 7.1.2.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

 

„7.1.2.14. Paskolos gavėjo, Projekto ir (ar) Paskolos negrąžinimo rizika yra priimtino rizikingumo lygio pagal Paskolos davėjo patvirtintą metodiką;“.

 

1.3. Papildau 7.1.2.15 papunkčiu:

 

 

 

„7.1.2.15. Paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis (nuosavo kapitalo ir viso turto santykis) po Paskolos suteikimo nėra mažesnis kaip 0,1, skaičiuojant pagal paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ar paskutinį tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Jeigu pagal paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį nuosavybės rodiklis po Paskolos suteikimo yra mažesnis kaip 0,1, o pagal paskutinį tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį yra didesnis kaip 0,1, Paskolos gavėjas privalo pateikti Paskolos davėjui nuosavybės struktūros pokyčius pagrindžiančius dokumentus (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus nuosavybės struktūros pokyčius įrodančius dokumentus).“

 

1.4. Pakeičiu 11.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

 

11.6. Paskolos gavėjui tinkamai įgyvendinus Projektą (pasiekus Paskolos sutartimi nustatytas Projekto veiklų įgyvendinimo reikšmes) ir grąžinus Paskolos davėjui ne mažiau kaip 80 procentų Paskolos sumos bei priskaičiuotas visos Paskolos palūkanas, likusi negrąžinta Paskolos suma, kuri negali būti didesnė kaip 20 procentų Paskolos sumos, Paskolos gavėjui skiriama kaip papildoma subsidija. Papildoma subsidija skiriama tik Paskolos gavėjo pasirinkimu, nurodant paraiškoje (jei prašoma paskolos suteikimo metu) ir laisvos formos prašyme suteikti papildomą subsidiją, ir tuo atveju, jei neviršijamas didžiausias galimas suteikti de minimis pagalbos dydis, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje, ar valstybės pagalbos dydis, kaip nurodyta šios schemos 13.6.2 papunktyje.“

 

1.5. Pakeičiu 13.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

 

13.3.3. Jeigu nustatoma, kad de minimis pagalbos dydis, išreikštas subsidijos ekvivalentu, yra mažesnis nei didžiausias galimas de minimis pagalbos dydis, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnyje, Paskolos gavėjui tai nurodžius paraiškoje (jei prašoma paskolos suteikimo metu) ir laisvos formos prašyme nustatomas papildomos subsidijos dydis. Papildomos subsidijos dydis apskaičiuojamas kaip galimo didžiausio de minimis pagalbos dydžio ir apskaičiuoto de minimis pagalbos dydžio, išreikšto subsidijos ekvivalentu, skirtumas. Papildomos subsidijos dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų Paskolos sumos. Papildoma subsidija Paskolos gavėjui skiriama tik tuo atveju, jei Paskolos gavėjas tinkamai įgyvendino Projektą (pasiekė Paskolos sutartimi nustatytas Projekto veiklų įgyvendinimo reikšmes) ir grąžino Paskolos davėjui Paskolos sumą, lygią Paskolos sumos ir suteikiamos papildomos subsidijos sumos skirtumui, bei priskaičiuotas visos Paskolos palūkanas. Jei nustatytas galimos skirti papildomos subsidijos dydis yra mažesnis nei likusi grąžinti Paskolos suma, papildoma subsidija skiriama tik tuo atveju, jei Paskolos gavėjas bus grąžinęs Paskolos sumos ir galimos suteikti papildomos subsidijos sumos skirtumą.“

 

1.6. Pakeičiu 13.6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

„13.6.4. jeigu nustatoma, kad Paskolos subsidijos ekvivalentas yra mažesnis nei didžiausias galimas suteikti valstybės pagalbos dydis, apskaičiuotas pagal šios schemos 13.6.2 papunktyje nurodytą formulę, Paskolos gavėjui paraiškoje ir laisvos formos prašyme paprašius suteikti papildomą subsidiją, nustatomas papildomos subsidijos dydis. Papildomos subsidijos dydis apskaičiuojamas kaip didžiausio galimo suteikti valstybės pagalbos dydžio ir Paskolos subsidijos ekvivalento skirtumas. Papildomos subsidijos dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų Paskolos sumos. Papildoma subsidija Paskolos gavėjui skiriama tik tuo atveju, jei Paskolos gavėjas tinkamai įgyvendino Projektą (pasiekė Paskolos sutartimi nustatytas Projekto veiklų įgyvendinimo reikšmes) ir grąžino Paskolos davėjui Paskolos sumą, lygią Paskolos sumos ir suteikiamos papildomos subsidijos sumos skirtumui, bei priskaičiuotas visos Paskolos palūkanas. Jei nustatytas galimos skirti papildomos subsidijos dydis yra mažesnis nei likusi grąžinti Paskolos suma, papildoma subsidija skiriama tik tuo atveju, jei Paskolos gavėjas bus grąžinęs Paskolos sumos ir galimos suteikti papildomos subsidijos sumos skirtumą;“.

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) vertinant ir paskolų gavėjų paraiškas, pateiktas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, tuo atveju, jei „Invegos“ sprendimai suteikti paskolą pagal pateiktas paraiškas iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo priimti.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                                  Aušrinė Armonaitė