LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 68 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gegužės 11 d. Nr. XIV-1951

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokslo ir studijų institucijos, siekdamos užtikrinti vykdomos studijų ir mokslinės veiklos kokybę, gali ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui kviesti kitų mokslo ir studijų institucijų dėstytojus ir mokslo darbuotojus, atitinkančius pirmaujančiojo ar pripažinto tyrėjo karjeros pakopos reikalavimus. Šiems darbuotojams suteikiamas kviečiančios mokslo ir studijų institucijos kviestinio dėstytojo ar mokslo darbuotojo statusas. Su tokiais darbuotojais gali būti sudaromos terminuotos darbo sutartys.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Šiame įstatyme nustatyti kompetencijos reikalavimai netaikomi iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos į darbą priimtiems kviestiniams dėstytojams ir mokslo darbuotojams.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_081a2d010f48495f9f12ad2eeaec1fb1_end