LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ OBLIGACIJŲ SAVININKŲ INTERESŲ GYNIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. XII-2443

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato obligacijų savininkų, įskaitant ir konvertuojamųjų obligacijų savininkus, interesų gynimą palaikant ryšius su akcinėmis bendrovėmis ir uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, siekiant, kad akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė įvykdytų sprendime išleisti obligacijas ir kituose dokumentuose nurodytus įsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Kai šio įstatymo normos taikomos ir akcinei bendrovei, ir uždarajai akcinei bendrovei, vartojamas žodis „bendrovė“.

2. Šis įstatymas obligacijų išleidimui ir atsiskaitymui už jas taikomas tiek, kiek to nereguliuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas (toliau – Vertybinių popierių įstatymas).

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Obligacijų savininkų patikėtinis – asmuo, kuris atstovauja obligacijų savininkams, veikia jų naudai ir gina jų interesus palaikydamas ryšius su bendrove ir trečiaisiais asmenimis.

2. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Vertybinių popierių įstatyme.

 

3 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis

1. Šio įstatymo nuostatos taikomos:

1) Lietuvos Respublikoje įsteigtoms bendrovėms, kai jos išleidžia viešai siūlomų obligacijų emisiją, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus;

2) Lietuvos Respublikoje įsteigtoms bendrovėms, kai bendrovės organas, priėmęs sprendimą išleisti obligacijų emisiją, nusprendžia taikyti šio įstatymo nuostatas;

3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų bendrovių obligacijų savininkams ir obligacijų savininkų patikėtiniams.

2. Šio įstatymo nuostatos šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytoms bendrovėms netaikomos, kai yra bent viena iš Vertybinių popierių įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktuose nustatytų sąlygų.

3. Bendrovės organas, priėmęs sprendimą išleisti viešai siūlomą obligacijų emisiją, gali nuspręsti taikyti šio įstatymo nuostatas ir šio straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju.

 

4 straipsnis. Obligacijų savininkų patikėtinis

1. Obligacijų savininkų patikėtinis atstovauja visiems tos pačios obligacijų emisijos obligacijų savininkams ir yra atskaitingas obligacijų savininkų susirinkimui.

2. Obligacijų savininkų patikėtinį skiria obligacijų emisiją išleidusios bendrovės vadovas. Obligacijų savininkų patikėtiniu gali būti skiriamas fizinis ar juridinis asmuo, atitinkantis šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, taip pat šio straipsnio 5 dalyje nustatytas subjektas. Laikoma, kad juridinis asmuo atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, kai juridinis asmuo raštu bendrovei ir, kai taikoma, obligacijų savininkams yra patvirtinęs, kad obligacijų savininkų patikėtinio – juridinio asmens vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai yra nepriekaištingos reputacijos ir kad šiam asmeniui teikiant obligacijų savininkų patikėtinio paslaugas atstovaujantis fizinis asmuo atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, ir pateikęs tai patvirtinančius dokumentus, o jei obligacijų savininkų patikėtinio paslaugas teikti numatoma paskirti fizinį asmenį ar šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytą subjektą, – kai atitinkamai šis fizinis asmuo ar šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytas subjektas raštu bendrovei ir, kai taikoma, obligacijų savininkams yra pateikęs atitiktį šiame įstatyme nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Bendrovė ir, kai taikoma, obligacijų savininkų įgaliotas asmuo, turėdami duomenų, keliančių pagrįstų abejonių dėl obligacijų savininkų patikėtinio paslaugas teikti ketinančio asmens atitikties šiame įstatyme nustatytiems reikalavimams, turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie tokį asmenį jų turimą informaciją. Institucijos, įstaigos ir įmonės tokią informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti tokią informaciją gavimo dienos, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

3. Obligacijų savininkų patikėtinis – fizinis asmuo arba obligacijų savininkų patikėtiniui – juridiniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1) būti nepriekaištingos reputacijos;

2) turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, verslo, finansų ar vadybos studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

3) turėti ne trumpesnį kaip trejų metų atestuoto auditoriaus (toliau – auditorius), finansų maklerio arba bankroto administratoriaus veiklos vykdymo (paslaugų teikimo) stažą per paskutinius penkerius metus.

4. Fizinis asmuo šio įstatymo tikslais laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis nebuvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nepaisant to, ar išnyko teistumas, nebuvo nuteistas už kitą tyčinę nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs, nebuvo atleistas iš darbo, pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus ir (ar) netekęs teisės verstis atitinkama veikla už įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitikimą ar etikos normų pažeidimą, nepiktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu.

5. Obligacijų savininkų patikėtiniais gali būti ir kitoje valstybėje narėje įsteigti ar besinaudojantys Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis įsidarbinimo ar vertimosi savarankiška veikla Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis subjektai, turintys teisę verstis analogiška nurodytai šiame įstatyme obligacijų savininkų patikėtinio paslaugų teikimo veikla.

6. Obligacijų emisiją išleidusi bendrovė negali būti tos obligacijų emisijos obligacijų savininkų patikėtine. Obligacijų savininkų patikėtiniu taip pat negali būti:

1) viešosios apyvartos tarpininkas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi sutartį dėl obligacijų platinimo;

2) šią obligacijų emisiją išleidusios bendrovės dukterinė įmonė, taip pat asmuo, kai obligacijų emisiją išleidusi bendrovė yra šio asmens dukterinė įmonė;

3) obligacijų emisiją išleidusios bendrovės vienasmenio valdymo organo, kolegialaus valdymo organo ar kolegialaus priežiūros organo narys ar šių organų nario sutuoktinis, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikri ir netikri broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su šios bendrovės vienasmenio valdymo organo, kolegialaus valdymo organo ar kolegialaus priežiūros organo nariu susijęs asmuo;

4) audito įmonė ar auditorius, su kuria (kuriuo) bendrovė yra arba per pastaruosius vienus metus buvo sudariusi sutartį dėl paslaugų teikimo;

5) finansų makleris, kuris profesinę veiklą vykdo sudaręs sutartį su šios dalies 1 punkte nurodytu juridiniu asmeniu.

7. Obligacijų savininkų patikėtinis veikia vadovaudamasis šiuo įstatymu ir civiline (paslaugų) sutartimi su bendrove (toliau – sutartis dėl obligacijų savininkų interesų gynimo). Sutartį dėl obligacijų savininkų interesų gynimo bendrovė su obligacijų savininkų patikėtiniu, atitinkančiu šiame įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, turi sudaryti prieš išleisdama obligacijas. Sutartį dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su obligacijų savininkų patikėtiniu sudaro ir ją nutraukia bendrovės vadovas. Santykiai tarp obligacijų savininkų patikėtinio ir bendrovės sutartimi dėl obligacijų savininkų interesų gynimo reguliuojami tiek, kiek jų nereguliuoja šis įstatymas.

8. Sutartis dėl obligacijų savininkų interesų gynimo pasibaigia:

1) kai bendrovė tinkamai įvykdo visus įsipareigojimus obligacijų savininkų naudai;

2) kai auditorius, finansų makleris ar bankroto administratorius netenka teisės teikti atitinkamas paslaugas arba šio straipsnio 5 dalyje nurodyti subjektai netenka teisės verstis analogiška nurodytai šiame įstatyme obligacijų savininkų patikėtinio paslaugų teikimo veikla, arba obligacijų savininkų patikėtinis – juridinis asmuo įgyja bankrutuojančio ar likviduojamo juridinio asmens teisinį statusą;

3) kitais sutartyje dėl obligacijų savininkų interesų gynimo nustatytais atvejais;

4) kitais šiame įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatytais atvejais.

9. Informacija apie obligacijų savininkų patikėtinį ir sutarties dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su juo sudarymą paskelbiama bendrovės interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šios sutarties sudarymo dienos, o jei bendrovė jos neturi, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šios sutarties sudarymo dienos Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.“

 

5 straipsnis. Obligacijų savininkų patikėtinio teisės ir pareigos

1. Obligacijų savininkų patikėtinis turi teisę:

1) gauti iš bendrovės obligacijų savininkų sąrašą;

2) gauti iš bendrovės sprendimo išleisti obligacijas kopiją;

3) vadovaudamasis šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, susipažinti su bendrovės ir obligacijų savininkų jam priskirtoms funkcijoms atlikti reikalingais kitais dokumentais ir informacija ir gauti šių dokumentų kopijas;

4) turėdamas obligacijų savininkų susirinkimo pritarimą, sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis, kai tai būtina tinkamam obligacijų savininkų interesų gynimui užtikrinti;

5) kreiptis į teismą, kad būtų apgintos obligacijų savininkų teisės.

2. Obligacijų savininkų patikėtinis privalo:

1) imtis priemonių, kad būtų laikomasi bendrovės prisiimtų įsipareigojimų obligacijų savininkams;

2) šaukti obligacijų savininkų susirinkimus;

3) paskelbti apie šaukiamus obligacijų savininkų susirinkimus šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

4) teikti dokumentus ir informaciją obligacijų savininkų susirinkimui;

5) teikti obligacijų savininkų susirinkimui, kuriame sprendžiamas klausimas dėl pritarimo bendrovės siūlomoms bendrovės neįvykdytų įsipareigojimų obligacijų savininkams vykdymo priemonėms, rekomendacinio pobūdžio išvadą, kurioje pateikiama motyvuota nuomonė pritarti arba nepritarti bendrovės siūlomoms bendrovės neįvykdytų įsipareigojimų obligacijų savininkams vykdymo priemonėms;

6) vykdyti obligacijų savininkų susirinkimo priimtus sprendimus;

7) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo obligacijos (obligacijų) savininko (savininkų) prašymo dėl informacijos pateikimo gavimo dienos neatlygintinai pateikti su jo (jų) interesų gynimu susijusią informaciją apie bendrovę, obligacijų emisiją ir kitą su šia emisija susijusią informaciją, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytas išimtis;

8) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo obligacijos (obligacijų) savininko (savininkų) prašymo dėl sutarties dėl obligacijų savininkų interesų gynimo pateikimo gavimo dienos neatlygintinai pateikti šios sutarties kopiją obligacijos (obligacijų) savininkui (savininkams);

9) teikti obligacijos (obligacijų) savininkui (savininkams) kitą su jo (jų) interesų gynimu susijusią informaciją;

10) ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti bendrovę, kad jis neteko teisės teikti auditoriaus, finansų maklerio ar bankroto administratoriaus paslaugas, šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodyti subjektai neteko teisės verstis analogiška nurodytai šiame įstatyme obligacijų savininkų patikėtinio paslaugų teikimo veikla, įgijo bankrutuojančio ar likviduojamo juridinio asmens teisinį statusą.

3. Obligacijų savininkų patikėtinis privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti obligacijų savininkų interesams, ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks prieštaravimas yra, taip pat nesiimti veiksmų, kuriais būtų pažeidžiami obligacijų savininkų interesai ar dėl kurių kiltų grėsmė, kad bendrovės prisiimti įsipareigojimai obligacijų savininkams nebus įvykdyti. Obligacijų savininkų patikėtinis privalo per vieną darbo dieną raštu pranešti bendrovei ir obligacijų savininkams apie galimo interesų konflikto situacijos aplinkybes ir nurodyti jų pobūdį ir, jei įmanoma, svarbą.

4. Obligacijų savininkų patikėtinis obligacijų savininkų vardu ir naudai turi teisę įgyvendinti įkaito turėtojo ir hipotekos kreditoriaus teises, kai bendrovės išleidžiamos obligacijos yra užtikrintos atitinkamai turto įkeitimu ar hipoteka. Bendrovei neįvykdžius prievolių ar jų dalies, kurių įvykdymas buvo užtikrintas atitinkamai turto įkeitimu ar hipoteka, iš bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų gautas lėšas ir (ar) kitą turtą obligacijų savininkų patikėtinis privalo perduoti obligacijų savininkams.

5. Obligacijų savininkų patikėtinis, šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu atveju gavęs obligacijos (obligacijų) savininko (savininkų) prašymą pateikti informaciją, neteikia konfidencialios informacijos ar bendrovės komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančios informacijos, taip pat gali informacijos neteikti, kai prašymas nėra pagrįstas. Apie atsisakymą teikti informaciją ar tam tikrą jos dalį obligacijų savininkų patikėtinis per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu informuoja prašymą pateikusį obligacijos (obligacijų) savininką (savininkus), motyvuotai nurodydamas atsisakymo tenkinti prašymą ar prašymo dalį priežastis.

6. Obligacijų savininkų patikėtinis turi ir kitų šiame įstatyme ir su juo sudarytoje sutartyje dėl obligacijų savininkų interesų gynimo nustatytų teisių ir pareigų.

 

6 straipsnis. Obligacijų savininkų teisės ir pareigos

1. Obligacijų savininkai turi teisę:

1) dalyvauti obligacijų savininkų susirinkimuose;

2) balsuoti obligacijų savininkų susirinkimuose;

3) šiame įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoti obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimą;

4) šiame įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka priimti sprendimą sušaukti obligacijų savininkų susirinkimus;

5) gauti iš obligacijų savininkų patikėtinio su obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją apie bendrovę, jos išleistą obligacijų emisiją ir kitą su emisija ir obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje nustatytas išimtis;

6) gauti iš obligacijų savininkų patikėtinio sutarties dėl obligacijų savininkų interesų gynimo kopiją.

2. Obligacijos savininkas, per šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytą terminą iš obligacijų savininkų patikėtinio negavęs šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytos informacijos apie bendrovę ir jos išleistą obligacijų emisiją, turi teisę prašyti bendrovės pateikti jam šiame prašyme nurodytą informaciją, išskyrus atvejus, kai obligacijos savininkas gavo obligacijų savininkų patikėtinio motyvuotą rašytinį atsisakymą pateikti šią informaciją.

3. Obligacijos savininkas, iš obligacijų savininkų patikėtinio negavęs sutarties dėl obligacijų savininkų interesų gynimo kopijos per šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytą terminą, turi teisę prašyti ir per šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytą terminą gauti iš bendrovės sutarties dėl obligacijų savininkų interesų gynimo kopiją.

4. Obligacijų savininkai turi ir kitų teisių, nustatytų šiame įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose obligacijų savininkų teises, taip pat teisių, nurodytų sprendime išleisti obligacijas.

5. Obligacijų savininkų pareigos nustatomos sprendime išleisti obligacijas.

 

7 straipsnis. Obligacijų savininkų susirinkimo kompetencija

1. Obligacijų savininkų susirinkimas priima sprendimus:

1) nušalinti obligacijų savininkų patikėtinį ir paskirti naują šiame įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkantį obligacijų savininkų patikėtinį, kartu įpareigoti bendrovę nutraukti su nušalintu obligacijų savininkų patikėtiniu sudarytą sutartį dėl obligacijų savininkų interesų gynimo ir sudaryti sutartį dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su šiame sprendime nurodytu nauju obligacijų savininkų patikėtiniu;

2) nurodyti obligacijų savininkų patikėtiniui, kad bendrovės padarytas pažeidimas yra neesminis, todėl nėra būtinybės imtis priemonių ginant obligacijų savininkų teises;

3) pritarti bendrovės siūlomoms prisiimtų, bet neįvykdytų įsipareigojimų obligacijų savininkams vykdymo priemonėms;

4) nustatyti, kokią informaciją periodiškai arba obligacijų savininkų prašymu obligacijų savininkų patikėtinis privalo teikti obligacijų savininkų susirinkimams, taip pat šios informacijos pateikimo tvarką;

5) kitais šiame įstatyme obligacijų savininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.

2. Obligacijų savininkų susirinkimas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sprendimą gali priimti, jei yra gautas šiuo sprendimu skiriamo naujo obligacijų savininkų patikėtinio rašytinis sutikimas ir, jei naujas obligacijų savininkų patikėtinis yra juridinis asmuo, – rašytinis patvirtinimas, kad šio juridinio asmens vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai yra nepriekaištingos reputacijos ir šis asmuo, taip pat jam atstovausiantis fizinis asmuo atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus, ir tai patvirtinantys dokumentai, o jei naujas obligacijų savininkų patikėtinis yra fizinis asmuo ar šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytas subjektas, – dokumentai, patvirtinantys jo atitiktį šiame įstatyme nustatytiems reikalavimams. Sprendime turi būti nurodytas obligacijų savininkų susirinkimo įgaliotas asmuo, kuris per sprendime nurodytą terminą informuoja bendrovę apie obligacijų savininkų susirinkimo priimtą sprendimą, išskyrus atvejus, kai obligacijų savininkų susirinkime dalyvauja bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

3. Obligacijų savininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus su obligacijų savininkų interesų gynimu susijusius klausimus.

 

8 straipsnis. Obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimas

1. Obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi obligacijų savininkų patikėtinis, obligacijų savininkai, kuriems priklauso ne mažiau kaip 1/10 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų, ir bendrovė.

2. Obligacijų savininkų susirinkimas šaukiamas obligacijų savininkų patikėtinio sprendimu, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.

3. Obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, išskyrus atvejus, kai iniciatorius yra obligacijų savininkų patikėtinis, obligacijų savininkų patikėtiniui pateikia paraišką dėl obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo. Paraiškoje turi būti pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, siūlomi sprendimų darbotvarkės klausimais projektai, reikalingi sprendimui sušaukti obligacijų savininkų susirinkimą priimti.

4. Obligacijų savininkų patikėtinis per 5 darbo dienas nuo paraiškos dėl obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo gavimo dienos turi priimti sprendimą sušaukti obligacijų savininkų susirinkimą. Obligacijų savininkų susirinkimo sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų. Obligacijų savininkų patikėtinis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paraiškos dėl obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo gavimo dienos turi raštu informuoti obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių apie atsisakymą sušaukti obligacijų savininkų susirinkimą, motyvuotai nurodydamas paraiškos trūkumus, ir apie obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriaus teisę pateikti patikslintą paraišką.

5. Obligacijų savininkų susirinkimas šaukiamas obligacijų savininkų, kuriems priklauso daugiau kaip 1/10 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų, rašytiniu sprendimu, kai:

1) obligacijų savininkų susirinkimas nušalino obligacijų savininkų patikėtinį, o bendrovė nesudarė sutarties dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su obligacijų savininkų susirinkimo sprendime nurodytu nauju obligacijų savininkų patikėtiniu;

2) obligacijų savininkų patikėtinis per 5 darbo dienas nuo obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turinčių asmenų paraiškos dėl obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo gavimo dienos nepriėmė sprendimo sušaukti obligacijų savininkų susirinkimą, išskyrus atvejus, kai paraiška neatitiko visų šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.

6. Jeigu šio straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip 1/10 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų, nepriėmė sprendimo sušaukti obligacijų savininkų susirinkimą per 10 darbo dienų nuo obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių paraiškos dėl obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo pateikimo dienos, obligacijų savininkų susirinkimas gali būti šaukiamas bendrovės valdybos (jei ji nesudaroma, – bendrovės vadovo) rašytiniu sprendimu.

7. Kai obligacijų savininkų susirinkimas šaukiamas obligacijų savininkų, kuriems priklauso daugiau kaip 1/10 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų, arba bendrovės valdybos (jei ji nesudaroma, – bendrovės vadovo) rašytiniu sprendimu, šio straipsnio 3 dalyje nurodyta paraiška teikiama atitinkamai obligacijų savininkams arba bendrovei, išskyrus atvejus, kai obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir sprendimą sušaukti obligacijų savininkų susirinkimą priimantis subjektas sutampa.

8. Obligacijų savininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame įstatyme nustatytų terminų, jei visi tos pačios obligacijų emisijos obligacijų savininkai, kuriems priklausančios obligacijos suteikia balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime, su tuo pasirašytinai sutinka.

 

 

9 straipsnis. Informavimas apie šaukiamą obligacijų savininkų susirinkimą

1. Subjektas, priėmęs sprendimą sušaukti obligacijų savininkų susirinkimą, išskyrus atvejus, kai susirinkimas šaukiamas obligacijų savininkų patikėtinio sprendimu arba kai obligacijų savininkų patikėtinis yra nušalintas, pateikia obligacijų savininkų patikėtiniui informaciją, reikalingą pranešimui apie obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Tuo atveju, kai obligacijų savininkų patikėtinis yra nušalintas, informacija, reikalinga pranešimui apie obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimą parengti, pateikiama subjekto, priėmusio sprendimą sušaukti obligacijų savininkų susirinkimą, įgaliotam asmeniui.

2. Obligacijų savininkų patikėtinis arba subjekto, priėmusio sprendimą sušaukti obligacijų savininkų susirinkimą, įgaliotas asmuo, kai obligacijų savininkų patikėtinis yra nušalintas, apie obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimą paskelbia bendrovės interneto svetainėje, o jei bendrovė jos neturi, – Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki obligacijų savininkų susirinkimo dienos. Jei obligacijų savininkas šios dalies pirmajame sakinyje nurodytam asmeniui yra išreiškęs pageidavimą pranešimą apie obligacijų savininkų susirinkimo sušaukimą gauti elektroniniu paštu ir yra nurodęs gavėjo elektroninio pašto adresą, pranešimas papildomai išsiunčiamas jo nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki obligacijų savininkų susirinkimo dienos. Informacija apie šaukiamą obligacijų savininkų susirinkimą skelbiama visą laikotarpį nuo pranešimo apie šaukiamą obligacijų savininkų susirinkimą paskelbimo obligacijų savininkams dienos iki obligacijų savininkų susirinkimo dienos. Pranešime apie šaukiamą obligacijų savininkų susirinkimą turi būti nurodytas bendrovės pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, obligacijų emisijos kodas, obligacijų savininkų susirinkimo vieta, data, laikas ir susirinkimo darbotvarkė.

3. Obligacijų savininkų patikėtinis visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip nuo pranešimo apie šaukiamą obligacijų savininkų susirinkimą paskelbimo obligacijų savininkams dienos, turi iki obligacijų savininkų susirinkimo dienos savo interneto svetainėje, jei ją turi, skelbti informaciją apie šaukiamą obligacijų savininkų susirinkimą. Jei obligacijų savininkų patikėtinis neturi interneto svetainės, pranešimas apie šaukiamą obligacijų savininkų susirinkimą skelbiamas sutartyje su obligacijų savininkų patikėtiniu nurodytoje interneto svetainėje.

 

10 straipsnis. Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimų priėmimas ir paskelbimas

1. Dalyvauti obligacijų savininkų susirinkime turi teisę tos pačios obligacijų emisijos obligacijų savininkai ir obligacijų savininkų patikėtinis. Obligacijų savininkų patikėtinis privalo dalyvauti tais atvejais, kai ne mažiau kaip 1/10 balsavimo teisę turinčių obligacijų savininkų raštu patvirtina tokį poreikį. Obligacijų savininkų susirinkime taip pat turi teisę dalyvauti bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, išskyrus atvejus, kai tam prieštarauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso ne mažiau kaip 1/10 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

2. Obligacijų savininkų susirinkimas gali vykti ir obligacijų savininkai jame dalyvauti ir balsuoti gali naudodamiesi elektroninių ryšių priemonėmis. Kad obligacijų savininkai galėtų dalyvauti ir balsuoti obligacijų savininkų susirinkime naudodamiesi elektroninių ryšių priemonėmis, gali būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini obligacijų savininkų tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, ir tik tuo atveju, kai jie yra proporcingi šiems tikslams pasiekti.

3. Obligacijų savininkų susirinkime viena turima obligacija suteikia vieną balsą.

4. Obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip 1/2 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, susirinkimas laikomas neįvykusiu ir šaukiamas pakartotinis obligacijų savininkų susirinkimas. Pakartotiniam obligacijų savininkų susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas. Pakartotinis obligacijų savininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 darbo dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 10 darbo dienų nuo neįvykusio obligacijų savininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį obligacijų savininkų susirinkimą obligacijų savininkams turi būti pranešta šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki pakartotinio obligacijų savininkų susirinkimo. Šaukiant pakartotinį obligacijų savininkų susirinkimą taip pat atitinkamai taikomos šio įstatymo 8 straipsnio 8 dalis ir 9 straipsnio 3 dalis.

5. Obligacijų savininkų susirinkimui pirmininkauja obligacijų savininkų patikėtinis, jeigu obligacijų savininkų susirinkimas nenusprendžia kitaip. Obligacijų savininkų susirinkimas turi išrinkti obligacijų savininkų susirinkimo sekretorių. Visi obligacijų savininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas surašomas 2 egzemplioriais ir pasirašomas obligacijų savininkų susirinkimo pirmininko ir obligacijų savininkų susirinkimo sekretoriaus. Vienas protokolo egzempliorius skirtas obligacijų savininkų patikėtiniui, o kitas perduodamas bendrovei.

6. Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau obligacijų savininkų susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių obligacijų savininkų balsų negu prieš jį, išskyrus atvejus, kai šis įstatymas nustato didesnę daugumą.

7. Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimas dėl klausimo, nustatyto šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte, turi būti priimamas ne mažiau kaip 3/4 susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių obligacijų savininkų balsų dauguma.

8. Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimai yra privalomi visiems tos pačios obligacijų emisijos obligacijų savininkams, išskyrus atvejus, kai obligacijų savininkų susirinkimo sprendime yra nurodyti įpareigojimai obligacijų savininkų patikėtiniui atlikti tam tikrus veiksmus.

9. Obligacijų savininkų patikėtinis obligacijų savininkų susirinkimo sprendimus turi paskelbti savo interneto svetainėje, išskyrus tą sprendimo dalį, kurioje yra konfidencialios informacijos. Jei obligacijų savininkų patikėtinis neturi interneto svetainės, jis turi sudaryti galimybę obligacijų savininkams susipažinti su obligacijų savininkų susirinkimo sprendimais obligacijų savininkų patikėtinio buveinėje, kai obligacijų savininkų patikėtinis yra juridinis asmuo, arba sutartyje su obligacijų savininkų patikėtiniu nurodytu adresu.

10. Ginčai dėl obligacijų savininkų susirinkimo sprendimų sprendžiami teisme. Ieškinį dėl obligacijų savininkų susirinkimo sprendimų negaliojimo gali pareikšti obligacijų savininkų patikėtinis, bendrovė ar bet kuris tos emisijos obligacijų savininkas, jeigu kyla įtarimų, kad sprendimo turinys ar (ir) forma, ar (ir) priėmimo procedūra prieštarauja tai nustatantiems įstatymams ar pažeidžia teisėtus obligacijų savininkų interesus. Tokiems ieškiniams nustatomas 20 darbo dienų ieškinio senaties terminas nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti ginčijamą sprendimą.

 

11 straipsnis. Obligacijų savininkų patikėtinio suteiktų paslaugų apmokėjimas

Bendrovė obligacijų savininkų patikėtiniui moka sutartyje dėl obligacijų savininkų interesų gynimo nurodyto dydžio atlygį. Atlygis obligacijų savininkų patikėtiniui mokamas iki sprendime išleisti obligacijas nurodytų įsipareigojimų visiško įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis dėl obligacijų savininkų interesų gynimo pasibaigia anksčiau.

 

12 straipsnis. Atsiskaitymai, bendrovei neišpirkus obligacijų ir (ar) nesumokėjus palūkanų

1. Bendrovei laiku neišpirkus obligacijų, visi atsiskaitymai su obligacijų savininkais atliekami per depozitinę obligacijų savininkų patikėtinio sąskaitą.

2. Bendrovei laiku neišpirkus obligacijų ir (ar) nesumokėjus palūkanų, obligacijų savininkų patikėtinis turi pirmumo teisę iš bendrovės jam pervedamų sumų, skirtų atsiskaityti su obligacijų savininkais proporcingai jų turimų neišpirktų obligacijų nominaliai vertei, padengti ginant obligacijų savininkų interesus patirtas būtinąsias ir dokumentais pagrįstas išlaidas. Obligacijų savininkų patikėtinis šias išlaidas iš obligacijų savininkams mokėtinų sumų gali išskaičiuoti, kai jas savo sprendimu patvirtina obligacijų savininkų susirinkimas. Jei obligacijų savininkų susirinkimas per 40 darbo dienų nuo viešo paskelbimo apie šaukiamą obligacijų savininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę įtrauktas obligacijų savininkų patikėtinio išlaidų patvirtinimo klausimas, obligacijų savininkų patikėtinio patirtų išlaidų nepatvirtina, obligacijų savininkų patikėtinis turi teisę kreiptis į teismą dėl šių išlaidų patvirtinimo.

3. Teismų sprendimai dėl atsiskaitymo su obligacijų savininkais vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis. Bendrovės pareigos, susijusios su obligacijų savininkų patikėtinio veikla

1. Bendrovė turi gauti obligacijų savininkų susirinkimo pritarimą dėl bendrovės siūlomų ir prisiimtų, bet neįvykdytų įsipareigojimų obligacijų savininkams vykdymo priemonių.

2. Obligacijų savininkų patikėtinio rašytiniu prašymu bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi sudaryti galimybę obligacijų savininkų patikėtiniui susipažinti su dokumentais ir informacija, reikalingais obligacijų savininkų interesams užtikrinti, jeigu šie dokumentai ir informacija nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, taip pat gauti šių dokumentų kopijas. Obligacijų savininkų patikėtinis su bendrovės konfidencialia informacija turi teisę susipažinti tik pasirašęs pasižadėjimą neatskleisti šios informacijos.

3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija obligacijų savininkų patikėtiniui turi būti pateikiama neatlygintinai.

4. Bendrovė turi gauti obligacijų savininkų susirinkimo sutikimą dėl sutarties dėl obligacijų savininkų interesų gynimo pabaigos, kai sutartis dėl obligacijų savininkų interesų gynimo pasibaigia bendrovės iniciatyva. Šiuo atveju obligacijų savininkų susirinkimo sutikimas turi būti gautas ir sutartis dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su nauju obligacijų savininkų patikėtiniu turi būti sudaryta iki sutarties dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su ankstesniu obligacijų savininkų patikėtiniu pabaigos dienos. Sutartis dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su nauju obligacijų savininkų patikėtiniu sudaroma ne mažiau palankiomis obligacijų savininkams sąlygomis negu su ankstesniu obligacijų savininkų patikėtiniu. Ši sutartis įsigalioja iš karto baigus galioti sutarčiai su ankstesniu obligacijų savininkų patikėtiniu.

5. Paaiškėjus, kad obligacijų savininkų patikėtinis nebeatitinka šiame įstatyme nustatytų reikalavimų arba jis įgijo bankrutuojančio ar likviduojamo juridinio asmens statusą, taip pat sutarčiai dėl obligacijų savininkų interesų gynimo pasibaigus obligacijų savininkų patikėtinio iniciatyva, bendrovė per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo turi sudaryti sutartį dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su nauju obligacijų savininkų patikėtiniu. Ši sutartis sudaroma ne mažiau palankiomis obligacijų savininkams sąlygomis negu su ankstesniu obligacijų savininkų patikėtiniu.

6. Obligacijų savininkų susirinkimui įpareigojus bendrovę nutraukti su obligacijų savininkų patikėtiniu sudarytą sutartį ir sudaryti sutartį dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su šiame sprendime nurodytu kitu asmeniu, sutartis su nušalintu obligacijų savininkų patikėtiniu turi būti nutraukta ir su obligacijų savininkų susirinkimo siūlomu obligacijų savininkų patikėtiniu sudaryta ne vėliau kaip kitą darbo dieną obligacijų emisiją išleidusiai bendrovei gavus rašytinį pranešimą dėl obligacijų savininkų susirinkimo priimto sprendimo, išskyrus atvejus, kai obligacijų savininkų susirinkime dalyvavo bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kai obligacijų savininkų susirinkime dalyvavo bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, sutartis su nušalintu obligacijų savininkų patikėtiniu turi būti nutraukta ir su obligacijų savininkų susirinkimo siūlomu obligacijų savininkų patikėtiniu sudaryta ne vėliau kaip kitą darbo dieną po obligacijų savininkų susirinkimo dienos. Naujam obligacijų savininkų patikėtiniui mokamo atlygio dydis negali viršyti nušalintam obligacijų savininkų patikėtiniui bendrovės mokėto atlygio dydžio, išskyrus atvejus, kai tam pritaria bendrovė. Sutartis dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su nauju obligacijų savininkų patikėtiniu sudaroma ne mažiau palankiomis obligacijų savininkams sąlygomis negu su ankstesniu obligacijų savininkų patikėtiniu.

7. Bendrovė šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nurodytais atvejais informaciją apie naują obligacijų savininkų patikėtinį ir sutarties dėl obligacijų savininkų interesų gynimo su juo sudarymą paskelbia savo interneto svetainėje, o jei bendrovė jos neturi, – Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

8. Už šiame straipsnyje nurodytų sąlygų laikymąsi atsako bendrovės vadovas.

 

14 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nuostatos taikomos bendrovėms, kurios sprendimą dėl obligacijų emisijos išleidimo priėmė įsigaliojus šiam įstatymui.

 

15 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė