vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2023 M. SPALIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-1603 „dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ klaidos ištaisymo

 

2023 m. spalio 31 d. Nr. O3E-1608

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į AB Litgrid 2023 m. spalio 27 d. el. laišką (reg. Nr. R1-15479), 2023 m. spalio 30 d. raštą Nr. 32SD-4706 (reg. Nr. R1-15523) ir el. laiškus (reg. Nr. R1-15493 ir R1-15504) bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2023 m. spalio 30 d. pažymą Nr. O5E- 945 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3E-1603 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ klaidos ištaisymo“, Taryba n u t a r i a:

1.    Ištaisyti Tarybos 2023 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3E-1603 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ 1 punkte esančią klaidą ir punktą išdėstyti taip:

1. Paskelbti LITGRID AB vadovo 2023 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 23IS-281 nustatytas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas 2024 metams ir patvirtintą jų taikymo tvarką (toliau – Tvarka) Teisės aktų registre (pridedama).“.

2.    Pakeisti 1 punkte nurodytu nutarimu patvirtintą Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarką (pridedama).

 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                 Renatas Pocius

 

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2023 m. spalio 31 d. nutarimo

Nr. O3E-1608

priedas

 

 

Patvirtinta

LITGRID AB vadovo

2023 m. spalio 23 d. įsakymu

Nr. 23IS-281

 

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGŲ KAINOS IR JŲ TAIKYMO TVARKA

 

1.       Šia elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomos nuo 2024 m. sausio 1 d. elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB taikomos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos, jų taikymo tvarka bei esminės sąlygos.

2.       Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

2.1.    skirstomųjų tinklų operatoriai – AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Dainavos elektra“;

2.2.      gamintojai ir kaupimo įrenginiai – AB „Ignitis gamyba“, UAB „Energy cells“, UAB Kauno termofikacijos elektrinė, UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, AB „Panevėžio energija“, kitos kogeneracinės ir atsinaujinančių energijos šaltinių elektrinės ir elektrinių parkai bei kiti energijos kaupimo įrenginiai, elektros energiją tiekiantys į perdavimo sistemos operatoriaus elektros perdavimo tinklus;

2.3.      vartotojas asmuo, kurio įrenginiai prijungti prie perdavimo sistemos operatoriaus elektros perdavimo tinklų ir kuris perka elektros energiją vartojimo tikslams. Ši sąvoka apima ir vartotojus, turinčius elektros energiją generuojančius šaltinius;

2.4.      ūkinėms reikmėms suvartota elektros energija gamintojo arba vartotojo elektrinės gaminamos ir gaunamos iš perdavimo tinklo elektros energijos apimtis, skirta ne elektros energijos (šilumos) gamybos technologiniam procesui, bet kitiems gamintojo ar vartotojo ūkinės veiklos vartojimo poreikiams užtikrinti;

2.5.    leistinoji naudoti (pareikšta sutartyse) galia – perdavimo paslaugos sutartyje tarp tinklų naudotojų (vartotojų ir skirstomųjų tinklų operatorių) ir perdavimo sistemos operatoriaus nustatoma galia, kurią pareiškia tinklų naudotojai. Tinklų naudotojai, pareikšdami galią, turi įvertinti visą savo ūkinėms reikmėms būtiną galios kiekį, t. y. pareikšta galia turi apimti ir tą galią, kuri būtina paimti iš perdavimo tinklo tuo atveju, kai tinklų naudotojai negamina elektros energijos savo generuojančiuose šaltiniuose. Ši galia gali būti mažinama 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus, o didinama 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus arba didinama prijungiant naujus vartotojus 1 (vieną) kartą per mėnesį, suderinus galią su perdavimo sistemos operatoriumi ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki pakeitimo įsigaliojimo pradžios, kuri turi sutapti su kalendorinio mėnesio pradžia.

3.       Perdavimo paslaugos kainos (be PVM) taikomos už elektros perdavimo paslaugą:

3.1.    nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina – 1,328 ct/kWh, kai įrenginių nuosavybės riba yra 330–110 kV įtampos tinkluose;

3.2.    diferencijuota perdavimo paslaugos kaina:

3.2.1. galios dedamoji – 2,064 Eur/kW per mėnesį, kai įrenginių nuosavybės riba yra 330−110 kV įtampos tinkluose; 2,094 Eur/kW per mėnesį, kai įrenginių nuosavybės riba yra 35−6 kV įtampos tinkluose;

3.2.2. energijos dedamoji – 0,898 ct/kWh, kai įrenginių nuosavybės riba yra 330−110 kV įtampos tinkluose; 0,953 ct/kWh, kai įrenginių nuosavybės riba yra 35−6 kV įtampos tinkluose;

3.3.    nediferencijuota papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji – 1,3091 ct/kWh;

3.4.    diferencijuota papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji – 6,596 Eur/kW per mėnesį.

4.       Perdavimo paslaugos kaina (be PVM) taikoma už pagamintą ir į perdavimo tinklą patiektą elektros energiją (G dedamoji) − 0 ct/kWh.

5.       Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš (į) valstybių, kurių elektros perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties
Nr. SUT-84-11 (angl. ITC clearing and settlement Multi-Year agreement; toliau – Sutartis) šalys, yra skelbiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) internetinio puslapio skiltyje „Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos“. Šios kainos dydis nustatytas remiantis Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotu ir patvirtintu tarifu, kurį turi mokėti asmenys, importuojantys elektros energiją iš valstybių arba eksportuojantys elektros energiją į valstybes, kurių elektros perdavimo sistemos operatorius nėra Sutarties šalis. Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinus naują tarifą, nauja kaina taikoma iš karto po to kai LITGRID AB informuoja Tarybą apie minėtos kainos pasikeitimą ir ši kaina paskelbiama Tarybos internetinio puslapio skiltyje „Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos“.

6.  Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, atsiskaitydami už elektros perdavimo paslaugą, moka:

6.1.    už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią diferencijuota perdavimo paslaugos kainos galios dedamąja pagal Tvarkos 3.2.1 papunktį, Eur/kW per mėnesį;

6.2.    už faktiškai iš perdavimo tinklo perduotos elektros energijos kiekį per mėnesį diferencijuota perdavimo paslaugos kainos energijos dedamąja pagal Tvarkos 3.2.2 papunktį, ct/kWh;

6.3.    už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią papildomų paslaugų dedamosios kaina pagal Tvarkos 3.4 papunktį, Eur/kW per mėnesį. Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, turintys skirstomųjų tinklų operatoriaus licenciją, nemoka už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, proporcingai elektros energijos suvartojimui priskirtą skirstomojo tinklo technologiniams nuostoliams ir savoms reikmėms.

7.       Gamintojai ir kaupimo įrenginiai, nurodyti Tvarkos 2.2 papunktyje, atsiskaitydami už elektros perdavimo paslaugą, moka už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, UAB „Energy cells“ bei kitiems energijos kaupimo įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra ne mažesnė negu 1 MW, persiųstą įkrauti energiją, kada energijos kaupimo įrenginiams įkrauti patiektas elektros energijos kiekis, išskyrus technologinius nuostolius, vėliau yra grąžinamas į operatorių elektros tinklus, už kurį nemokama perdavimo paslaugos kaina ir papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji) − nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina pagal 3.1 papunktį ir nediferencijuota papildomų paslaugų įsigijimo dedamąja pagal Tvarkos 3.3 papunktį.

8.       Viršijus leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią per ataskaitinį mėnesį, skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai papildomai sumoka elektros perdavimo sistemos operatoriui už viršytą leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią, kuri suskaičiuojama iš faktinio maksimalaus (elektros energijos perdavimo sutartyse su vartotojais nustatyto periodo) ataskaitinio  mėnesio galios kiekio, gauto iš perdavimo tinklo atėmus leistinosios naudoti (pareikštosios) galios kiekį, pagal dvigubą galios dedamosios kainą, nurodytą Tvarkos 3.2.1 papunktyje, ir pagal dvigubą papildomų paslaugų įsigijimo dedamąją, nurodytą Tvarkos 3.4 papunktyje.

9.       Už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą moka (kainos be PVM) – 0,21 ct/kVarh ir už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo – 0,105 ct/kVarh:

9.1.    skirstomųjų tinklų operatoriai;

9.2.    vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau;

9.3.    įsigaliojus Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų pakeitimams – elektros jėgainių parkų moduliai, kurie yra apibrėžti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarime Nr. O3E-684 „Dėl bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo “, tais atvejais, kai prijungimo prie tinklo taške nėra užtikrinamas reaktyvios galios generavimas į tinklą 0 MVAr esant aktyviajai galiai 0 MW bei viršijamas 5 % reaktyvios galios naudojimas iš perdavimo tinklo kiekį nuo maksimalios Q/Pmax vertės esant aktyviajai galiai 0 MW.

10.     Asmenys, importuojantys elektros energiją iš valstybių arba eksportuojantys elektros energiją į valstybes, kurių elektros perdavimo sistemos operatorius nėra Sutarties šalis, moka Tvarkos 5 punkte nurodytą kainą už importuotą arba eksportuotą elektros energijos kiekį. Ši kaina netaikoma disbalanso ir balansavimo elektros energijai.

________________