LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1065 „DĖL SUTEIKIAMŲ KVALIFIKACIJŲ IR STUDIJŲ KRYPČIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VYKDOMOS TRUMPOSIOS STUDIJOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. V-346

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. V-1065 „Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 52 straipsnio 11 dalį, įvertinęs Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos siūlymus, pateiktus Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 2021 m. kovo 29 d. raštu Nr. 1-25 „Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose siūlomos vykdyti trumposios studijos, sąrašo“, sektorinių profesinių komitetų siūlymus, pateiktus Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2021 m. balandžio 16 d. raštu Nr. V7-152 „Dėl V LTKS lygio kvalifikacijų, kurios galėtų būti įgyjamos studijuojant pagal trumpųjų studijų programas, siūlymo“, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 2022 m. spalio 10 d. raštą Nr. SR-3818 „Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo papildymo“, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2022 m. spalio 26 d. raštą Nr. V7-828 „Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašo papildymo“, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 2022 m. gruodžio 23 d. raštą Nr. 1-58 „Dėl Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių sąrašo, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos pakeitimo ir papildymo“, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2023 m. sausio 23 d. raštą Nr. V7-38 „Dėl sektorinio profesinio komiteto pozicijos“,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių, kuriose gali būti vykdomos trumposios studijos, sąrašą ir 12 punktą išdėstau taip:

12. Elektros įrangos gamybos meistras (elektros inžinerijos studijų kryptis).“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė