LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. v-758 „Dėl LIETUVOS higienos normos HN 28:2003 „natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-909

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“:

1.1. pripažįstu netekusiu galios 7.5 papunktį.

1.2. pakeičiu 1 priedo 6.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1.4. teritorijos demarkacija, geriamojo ar požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų ir kitų šaltinio apsaugos nuo užteršimo priemonių detalus aprašymas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                 Rimantė Šalaševičiūtė