r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 METŲ LAPKRIČIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-217 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 27 d. Nr. T-274

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, remdamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-832 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2023 metais savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijaus patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-217 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa):

1.  Programos 21 punktą išdėstyti taip:

21. Atsižvelgiant į 2023 metams skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui lėšas, t. y. 96 100 Eur, ir į 2023 m. iš Savivaldybės biudžeto lėšas, potencialias galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir kitus šaltinius, Programos finansavimo galimybės yra ribotos.“

2. Programos 25 punktą išdėstyti taip:

25. Numatoma, kad įgyvendinant 2023 m. Programą, bus laikinai įdarbinta ne mažiau kaip 10 ieškančių darbo asmenų, galinčių dalyvauti Programoje ir registruotų Užimtumo tarnyboje, kurie atnaujins darbinius įgūdžius, įgis motyvaciją tolesnei darbo paieškai“.

3. Programos VI skyriaus 2 lentelę „Programos užduotys ir jų įgyvendinimo kriterijai“ išdėstyti taip:

2 lentelė

Programos užduotys ir jų įgyvendinimo kriterijai

Tikslas

Užduotis

Kriterijus

„Mažinti nedarbo lygį Akmenės rajone

Įdarbinti bedarbius ir ilgalaikius bedarbius

Įdarbinti ne mažiau kaip 10 asmenų

Mažinti socialinę atskirtį tarp rajono gyventojų

Užtikrinti programoje dalyvaujantiems nekvalifikuotiems darbuotojams ne mažesnį nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesinį darbo užmokestį ir ne mažesnį nei 860 Eur (vadovaujantis 2023 m. valstybės biudžeto projektu) darbo užmokestį kvalifikuotiems darbuotojams.

Gerinti socialinius ir darbinius įgūdžius

Įdarbinti asmenis ne trumpesniam nei 6 mėn. laikotarpiui su galimybe pratęsti darbo sutartį.“

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas