LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. a1-393 „DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ŠEIMOS POLITIKOS STIPRINIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-004-02-05-01 „GERINTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ, DIDINTI SOCIALINĖS PARAMOS VEIKSMINGUMĄ KRIZINIAIS ATVEJAIS ŠEIMOJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. A1-591

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-393 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑004‑02‑05‑01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu III skyriaus lentelės 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas)

I

Europos socialinio fondo agentūra

P

Taip

D

2 376,772

2021–2027 IP, ES

R – dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ir (ar) patobulino kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją, dalis (proc.)

90

(2029 m.)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

-“.

125,093

2021–2027 IP, BF

P – asmenys, dalyvavę kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo veiklose (asmenys)

625

(2029 m.)

 

2. Pakeičiu III skyriaus lentelės 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

Europos socialinio fondo agentūra

P

Taip

D

20 758,614

2021–2027 IP, ES

R – dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ir (ar) patobulino kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją, dalis (proc.)

90

(2029 m.)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

-“.

1 092,559

2021–2027 IP, BF

P – asmenys, dalyvavę kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo veiklose (asmenys)

6 070

(2029 m.)

 

3. Pakeičiu III skyriaus lentelės pastabas ir jas išdėstau taip:

Pastabos:

1. 2 skiltyje nurodomi veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is).

2. 4 skiltyje nurodomas projektų atrankos būdas: P – planavimas.

3. 6 skiltyje nurodoma taikoma finansavimo forma: D – dotacija.

4. 8 skiltyje finansavimo šaltiniai nurodomi įrašant trumpinius: 2021–2027 metų IP – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa (ES – 2021–2027 m. ES struktūrinė parama, „Europos socialinis fondas +“, BF – 2021–2027 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos), VB – valstybės biudžetas.

5. 9 skiltyje rezultato rodiklis žymimas R, produkto – P.

6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ 8 veiklos „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Sostinės regione“ ir 9 veiklos „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų aprašas pateiktas 1 priede.

7. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ 11 veiklos „Socialinių paslaugų standartų sukūrimas, diegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra Sostinės regione“ ir 12 veiklos „Socialinių paslaugų standartų sukūrimas, diegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų aprašas pateiktas 2 priede.

8. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ 15 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas)“ ir 16 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas pateiktas 3 priede.

4. Papildau 3 priedu (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                     Monika Navickienė


 

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 09‑004‑02‑05‑01 „Gerinti socialinių

paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės

paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje

aprašo

3 priedas

 

 

20212030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ŠEIMOS POLITIKOS STIPRINIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09‑004‑02‑05‑01 „GERINTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ, DIDINTI SOCIALINĖS PARAMOS VEIKSMINGUMĄ KRIZINIAIS ATVEJAIS ŠEIMOJE“ 15 VEIKLOS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SUDERINAMUMO SU INDIVIDUALIAIS ASMENS (ŠEIMOS) POREIKIAIS DIDINIMAS, PASLAUGŲ TEIKĖJAMS SUTEIKIANT REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ (SOSTINĖS REGIONAS)“ IR 16 VEIKLOS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SUDERINAMUMO SU INDIVIDUALIAIS ASMENS (ŠEIMOS) POREIKIAIS DIDINIMAS, PASLAUGŲ TEIKĖJAMS SUTEIKIANT REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑004‑02‑05‑01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje 15 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas)“ ir 16 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Finansavimo sąlygų aprašas) nustatomos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai (toliau – ESIP) lėšomis planuojamo finansuoti projekto, kuriuo įgyvendinamos 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑004‑02‑05‑01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ apraše nurodyta 15 veikla „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas)“ ir 16 veikla „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ (toliau – projektas), finansavimo sąlygos.

2. Projekto finansavimo sąlygos ir reikalavimai:

 

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos ar poveiklės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prioritetas ar komponentas

Uždavinys ar priemonė

Veikla ar

papriemonė

Interven-cinės priemonės kodas

Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė

Paramos formos kodas

Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai)

Ekonominės veiklos kodas (-ai)

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai

Lyčių lygybės matmens kodas

Nepanaudotos Ekonomi-kos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

(Taip / Ne)

15. Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas)

ESIP lėšos

6

6.1

6.1. Stiprinti socialinės srities paslaugų ir pagalbos sistemą

162

Sostinės regionas (Vilniaus apskritis)

01 – dotacija

33 – nesiorientuo-jama į teritoriškumą

26 – kitos nenurodytos paslaugos

09 – netaikoma

03 – neutralus

-

 

Pastabos:

1. Trečioje skiltyje nurodomas ESIP prioriteto, prie kurio įgyvendinimo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris.

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomas ESIP uždavinio, prie kurio vykdymo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris.

3. Penktoje skiltyje nurodomas ESIP veiklos, prie kurios vykdymo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris ir pavadinimas.

4. Šeštoje skiltyje nurodomas intervencinės priemonės kodas pagal 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 1 priedo 1 lentelę.

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė ir pasiekimo data

Asmenys, dalyvavę kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo veiklose

P-09-004-02-05-01-07 (P.S.2.1528)

Asmenys

188 (2024 m.)

625 (2029 m.)

Dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ir (ar) patobulino kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją, dalis

R-09-004-02-05-01-02 (R.S.2.3534)

Procentai

90 (2029 m.)

 

Pastaba. Projekto įgyvendinimo plane (toliau – PĮP) įrašomas lentelės antrajame stulpelyje „Rodiklio kodas“ skliausteliuose nurodytas kodas.

 

Ministerijos stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Siektini stebėsenos rodikliai apskaičiuojami pagal stebėsenos rodiklių korteles, pateiktas 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑004‑02‑05‑01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašo (toliau – Informacijos pagrindimo aprašas) 2 ir 7 prieduose, kurie skelbiami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės socmin.lrv.lt skiltyje „Plėtros programos“, prie konkrečios plėtros programos priemonės dokumentų.

 

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos ar poveiklės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prioritetas ar komponentas

Uždavinys ar priemonė

Veikla ar

papriemo-nė

Interven-cinės priemonės kodas

Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė

Paramos formos kodas

Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai)

Ekonominės veiklos kodas (-ai)

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai

Lyčių lygybės matmens kodas

Nepanaudotos Ekonomi-kos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

(Taip / Ne)

16. Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

ESIP lėšos

6

6.1

6.1. Stip-rinti socialinės srities paslaugų ir pagalbos sistemą

162

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (visos apskritys, išskyrus Vilniaus apskritį)

01 – dotacija

33 – nesiorientuo-jama į teritoriškumą

26 – kitos nenurodytos paslaugos

09 – netaikoma

03 – neutralus

-

 

Pastabos:

1. Trečioje skiltyje nurodomas ESIP prioriteto, prie kurio įgyvendinimo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris.

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomas ESIP uždavinio, prie kurio vykdymo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris.

3. Penktoje skiltyje nurodomas ESIP veiklos, prie kurios vykdymo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris ir pavadinimas.

4. Šeštoje skiltyje nurodomas intervencinės priemonės kodas pagal Reglamento (ES) 2021/1060 1 priedo 1 lentelę.

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė ir pasiekimo data

Asmenys, dalyvavę kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo veiklose

P-09-004-02-05-01-07 (P.S.2.1528)

Asmenys

1 821 (2024 m.)

6 070 (2029 m.)

Dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ir (ar) patobulino kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją, dalis

R-09-004-02-05-01-02 (R.S.2.3534)

Procentai

90 (2029 m.)

 

Pastaba. PĮP įrašomas lentelės antrajame stulpelyje „Rodiklio kodas“ skliausteliuose nurodytas kodas.

 

Ministerijos stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Siektini stebėsenos rodikliai apskaičiuojami pagal stebėsenos rodiklių korteles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. Taikomi teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant PĮP, priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Finansavimo sąlygų aprašą:

1.1. Bendrieji teisės aktai:

1.1.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo
de minimis pagalbai su visais pakeitimais;

1.1.2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.1.3. Reglamentas (ES) 2021/1060;

1.1.4. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013;

1.1.5. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija;

1.1.6. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės);

1.1.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės);

1.1.8. Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.

1.2. Specialieji teisės aktai:

1.2.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

1.2.2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

1.2.3. 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021– 2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

1.2.4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos stiprinimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 930 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos patvirtinimo“;

1.2.5. Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų sąrašo patvirtinimo“.

2. Reikalavimai projektams, pareiškėjams ir partneriams

2.1. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą finansuojamos projekto veiklos:

2.1.1. socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas):

2.1.1.1. individualios priežiūros darbuotojų mokymai, kurių trukmė ne trumpesnė nei 160 akademinių valandų ir kurie numatyti Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalies 2 punkte;

2.1.1.2. mokymai, suteikiantys socialinių paslaugų srities darbuotojams kompetencijų, padedančių atliepti individualius asmenų (šeimos) poreikius taikant specializuotas metodikas (pvz.: tikslų formulavimas, pasitikėjimu grįstų santykių intervencija, agresijos prevencija ir valdymas, darbas su iššūkių keliančiu elgesiu);

2.1.2. socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas):

2.1.2.1. individualios priežiūros darbuotojų mokymai, kurių trukmė ne trumpesnė nei 160 akademinių valandų ir kurie numatyti Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalies 2 punkte;

2.1.2.2 mokymai, suteikiantys socialinių paslaugų srities darbuotojams kompetencijų, padedančių atliepti individualius asmenų (šeimos) poreikius taikant specializuotas metodikas (pvz.: tikslų formulavimas, pasitikėjimu grįstų santykių intervencija, agresijos prevencija ir valdymas, darbas su iššūkių keliančiu elgesiu).

2.2. Šios lentelės 2.1 papunktyje nurodytos veiklos vykdomos įgyvendinant vieną projektą. Projekto veikla priskiriama vienam iš regionų, neatsižvelgiant į tai, kurio regiono tikslinė grupė dalyvauja projekto veikloje.

2.3. Galima pareiškėja – Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA).

2.4. Partneriai negalimi.

2.5. Projektui taikoma finansavimo forma – dotacija.

2.6. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą finansuojamas projektas turi būti įgyvendinamas ne ilgiau nei iki 2029 m. liepos 31 d.

2.7. Projektui įgyvendinti skiriama iki 24 353 038 (dvidešimt keturių milijonų trijų šimtų penkiasdešimt trijų tūkstančių trisdešimt aštuonių) eurų, iš jų: iki 23 135 386 (dvidešimt trijų milijonų šimto trisdešimt penkių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt šešių) eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir iki 1 217 652 (vieno milijono dviejų šimtų septyniolikos tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt dviejų) eurų – bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš jų:

2.7.1. iki 2 501 865 (dviejų milijonų penkių šimtų vieno tūkstančio aštuonių šimtų šešiasdešimt penkių) eurų, iš kurių iki 2 376 772 (dviejų milijonų trijų šimtų septyniasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt dviejų) eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 125 093 (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt trys) eurai – bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos šios lentelės 2.1.1 papunktyje nurodytai projekto veiklai finansuoti;

2.7.2. iki 21 851 173 (dvidešimt vieno milijono aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio šimto septyniasdešimt trijų) eurų, iš kurių iki 20 758 614 (dvidešimties milijonų septynių šimtų penkiasdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų keturiolikos) eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir iki 1 092 559 (vieno milijono devyniasdešimt dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt devynių) eurų – bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos šios lentelės 2.1.2 papunktyje nurodytai projekto veiklai finansuoti.

2.8. Projektas turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo taisyklių 2 priede.

2.9. Projekto matomumo užtikrinimo ir informavimo apie projektą veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

2.10. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Finansavimo sąlygų apraše, Projektų administravimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

2.11. Kartu su PĮP pareiškėjas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) turi pateikti dokumentus, kuriais remiantis apskaičiuotos planuojamos projekto veiklų išlaidos (pvz.; paslaugų teikėjų pasiūlymus, projekto vykdytojo atitinkamų kategorijų pareigas einančių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentus).

3. Reikalavimai jungtinio projekto projektams ir jungtinio projekto projektų pareiškėjams

Netaikoma.

4. Projektų tikslinės grupės

Tinkama projekto tikslinė grupė – socialinių paslaugų srities darbuotojai.

5. Horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai

5.1. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus, taip pat užtikrinant prieinamumo visiems reikalavimo laikymąsi.

5.2. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi (socialinėje srityje) principo, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimo – gerinti socialinių paslaugų kokybę ir atitiktį individualiems poreikiams, didinant socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetenciją (kvalifikaciją).

5.3. Projektu turi būti prisidedama prie lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo, ugdant socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijas lyčių lygybės bei lygių galimybių srityse.

5.4. Projekte turi būti užtikrintas lygių galimybių principo įgyvendinimas, t. y. projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems projekto dalyviams, taip pat ir specialiųjų (individualiųjų pagalbos) poreikių (pvz.: judėjimo, klausos ar kt.) turintiems asmenims.

5.5. Įvertinus ESIP 6.1 uždaviniui įgyvendinti numatytų veiksmų (veiklų) poveikį šešiems aplinkos tikslams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nustatyta, kad socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijos (kvalifikacijos) didinimas pagal planuojamų įgyvendinti veiklų pobūdį neturės jokio numatomo poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jų poveikis bus nereikšmingas, t. y. nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka principą „nedaroma reikšminga žala“. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimai pateikiami Projekto, kuriuo įgyvendinamos 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės 09‑004‑02‑05‑01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ apraše nurodytos 15 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas)“ ir 16 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“, atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (priedas).

6. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai

6.1. Įgyvendinant projektą, turi būti laikomasi Chartijoje nustatytų teisių ir principų, iš kurių svarbiausi: diskriminacijos uždraudimas, moterų ir vyrų lygybė, laisvė pasirinkti profesiją ir dirbti, asmens duomenų apsauga, tinkamos ir teisingos darbo sąlygos:

6.1.1. draudžiama bet kokia diskriminacija, pvz., dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos;

6.1.2. užtikrinama lyčių lygybė, vienodas požiūris ir lygios galimybės, nediskriminavimas ir neįgaliųjų teisės pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją;

6.1.3 užtikrinama asmens duomenų apsauga. Asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais teisės aktų nustatytais teisėtais pagrindais. Įgyvendinant projektą, turi būti užtikrinta asmens teisė susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis, teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis, ir kitos Reglamente (ES) 2016/679 numatytos teisės.

6.2. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos fondais būtų naudojamasi laikantis Chartijos nuostatų, jei jos yra taikytinos, įskaitant atvejus, kai nutraukiami mokėjimų terminai, sustabdomi mokėjimai ir atliekamos finansinės pataisos, taip pat kai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį taikoma pažeidimo tyrimo procedūra.

7. Apskritis, kurioje gali būti įgyvendinami projektai

Netaikoma.

8. Reikalavimai valstybės pagalbai (nenurodyti kituose Aprašo punktuose)

8.1. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą de minimis pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.

8.2. De minimis pagalbos gavėja – organizacija (įstaiga), kuri vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurios veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje, kurios darbuotojai dalyvauja šios lentelės 2.1 papunktyje nurodytose projekto veiklose.

8.3. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per trejų finansinių metų laikotarpį. Sąvoka „viena įmonė“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta reglamento Nr. (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje.

8.4. Leistina suteikti de minimis pagalbos suma turi būti įrodoma remiantis PĮP, projekto sutartyje ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – registras) pateiktais duomenimis.

8.5. Projekto įgyvendinimo metu ESFA turi užtikrinti projekto atitiktį de minimis pagalbai, kaip ji apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1407/2013.

8.6. ESFA ar jos įgaliotas juridinis asmuo projekto įgyvendinimo metu surenka informaciją, reikalingą projekto atitikčiai de minimis pagalbai įvertinti, ir įvertina:

8.6.1. de minimis pagalbos gavėjo atitiktį Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytiems reikalavimams, užpildydama (-as) Pavyzdinį atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą, paskelbtą Europos Sąjungos investicijų interneto svetainės esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos patikros lapai“;

8.6.2. de minimis pagalbos gavėjo sąsajas pagal Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytą vienos įmonės sąvoką;

8.6.3. ar nebus viršytos de minimis pagalbos suteikimo ribos, nustatytos šios lentelės 8.3 papunktyje, atsižvelgiant į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenis. Jei numatomos suteikti de minimis pagalbos dydis viršija galimą de minimis pagalbos suteikimo ribą, de minimis pagalba gali būti teikiama tik tiek, kiek neviršija galimos de minimis pagalbos suteikimo ribos, de minimis pagalbos gavėjui sutikus padengti likusią išlaidų dalį. De minimis pagalbos gavėjui nesutikus padengti likusios išlaidų dalies, de minimis pagalba neteikiama ir ESFA apie atsisakymo suteikti de minimis pagalbą priežastis informuoja de minimis pagalbos gavėją.

8.7. ESFA, atlikusi šios lentelės 8.5 papunktyje nurodytą įvertinimą, priima sprendimą dėl de minimis pagalbos suteikimo konkretiems de minimis pagalbos gavėjams ir, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), registre pateikia duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą. De minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalimi.

8.8. ESFA raštu arba elektroniniu paštu informuoja de minimis pagalbos gavėjus apie priimtą sprendimą suteikti de minimis pagalbą, nurodydama jos dydį bei pobūdį, pateikdama aiškią nuorodą į Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013. ESFA taip pat pateikia informaciją ūkio subjektams apie pasekmes, jei būtų nustatyta, kad teikiama pagalba neatitiko de minimis pagalbos teikimo nuostatų. 

8.9. Duomenys apie de minimis pagalbą tikslinami arba de minimis pagalba išregistruojama, jei pakeičiamas sprendimas dėl de minimis pagalbos suteikimo konkretiems de minimis pagalbos gavėjams.

8.10. Projekto įgyvendinimo metu ESFA, deklaruodama de minimis pagalbos gavėjui tenkančias išlaidas, teikia CPVA dokumentus, pagal kuriuos galima įvertinti, ar suteikta de minimis pagalba atitinka Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytas sąlygas.

9. Projektų atrankos kriterijai

Netaikoma.

10. Jungtinio projekto projektų atrankos kriterijai (pildoma tik jungtiniam projektui)

Netaikoma.

11. Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

Netaikoma.

12. Kiti reikalavimai

12.1. Projekto vykdytojas privalo surengti komunikacinį renginį ar kitą komunikacinę veiklą, įtraukdamas Europos Komisijos ir vadovaujančiosios institucijos – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – atstovus.

12.2. Projekto vykdytojas, vykdydamas šios lentelės 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas ir siekdamas įsitikinti, kad projekto dalyvis priklauso projekto tikslinei grupei, turi teisę gauti šio projekto dalyvio asmens duomenis (vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą, darbovietę), esančius registruose, valstybės ir kitose informacinėse sistemose. Kreipiantis dėl asmens duomenų pateikimo, nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, darbovietė, duomenų gavimo teisinis pagrindas, panaudojimo tikslas, prašomų pateikti duomenų apimtis ir duomenų pateikimo būdas arba duomenys teikiami duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas negali prašyti pateikti daugiau asmens duomenų, nei reikia šios lentelės 2.1 papunktyje nurodytoms remiamoms veikloms vykdyti ir projekto dalyvio priklausymui projekto tikslinei grupei nustatyti.

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

13. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

13.1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

13.2. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos projekto dalyvių kelionių ir komandiruočių išlaidos.

13.3. Jei šios lentelės 2.1.1.1 ir 2.1.2.1 papunkčiuose nurodytuose mokymuose dalyvaujantis asmuo pateikia pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis išklausė ne trumpesnius nei 160 akademinių valandų mokymus, nors dėl pateisinamų priežasčių (darbuotojo nedarbingumas, atostogos, papildomos poilsio dienos, valstybinių ir visuomeninių pareigų atlikimas, komandiruotės ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktuose (pvz.: Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, pareigūnų tarnybos santykius reglamentuojančiuose statutuose ir kt.) nustatyti atvejai, taip pat nenugalimos jėgos aplinkybės (pvz., kai dėl oro sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių dalyviai negali patekti į mokymo vietą ar pan.)) dalyvavo ne visoje mokymų programoje, kuri suteikia jam teisę dirbti individualios priežiūros darbuotoju, laikoma, kad patirtos projekto dalyvio mokymo išlaidos yra tinkamos finansuoti projekto lėšomis.

13.4. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

13.5. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis – iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

13.6. Pareiškėjas savo iniciatyva savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

13.7. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos nuo projekto sutarties įsigaliojimo. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto sutartyje.

14. Projektų veikloms ir jungtinio projekto projektams įgyvendinti taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Q Indeksuojama

Neindeksuojama

Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

Papildoma informacija

14.1. Netiesioginės projekto išlaidos skaičiuojamos nuo tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų

FN-01

01

7 proc. fiksuotoji norma

-

14.2. Privalomos projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonės ir jų įgyvendinimo išlaidos

FS-01-01

-

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS be PVM

Taikoma, jei PĮP vertinimo metu nustatoma, kad PVM netinkamas finansuoti.

FS-01-02

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su PVM

-

 

14.3. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų per mėnesį dalis, skirta kasmetinėms atostogoms, apskaičiuojama nuo faktiškai patirtų tinkamų finansuoti darbo užmokesčio už faktiškai dirbtą laiką išlaidų

FN-05-01 

-

Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 20 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 24 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos

-

FN-05-02 

-

Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 

-

FN-05-03 

-

Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 

-

FN-05-04 

-

Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 

-

FN-05-05 

-

Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 43 iki 47 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos 

-

FN-05-06 

-

Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso 40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos

-

FN-05-07 

-

Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaitę) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per savaitę) kasmetinės atostogos

-

 

10.4. Tarpmiestinių kelionių Lietuvoje išlaidos

FĮ-22-01

-

Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, be PVM

Taikoma, jei PĮP vertinimo metu nustatoma, kad PVM yra netinkamas finansuoti.

FĮ-22-02

-

Kelionių išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto įkainis, su PVM

-

Pastaba. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nurodyti Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre, skelbiamame ESFA interneto svetainės www.esf.lt skiltyje „Veiklos sritys“, ieškant „Metodinės pagalbos centras“.

 

_________________________

part_216774b99cb74034860eff6a8adf6ac3_end


 

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos

priemonės Nr. 09‑004‑02‑05‑01 „Gerinti socialinių

paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės

paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“

15 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su

individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas,

paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų

(Sostinės regionas)“ ir 16 veiklos „Socialinių paslaugų

suderinamumo su individualiais asmens (šeimos)

poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant

reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos

regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

priedas

 

PROJEKTO, KURIUO ĮGYVENDINAMOS 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ŠEIMOS POLITIKOS STIPRINIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09‑004‑02‑05‑01 „GERINTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ, DIDINTI SOCIALINĖS PARAMOS VEIKSMINGUMĄ KRIZINIAIS ATVEJAIS ŠEIMOJE“ 15 VEIKLOS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SUDERINAMUMO SU INDIVIDUALIAIS ASMENS (ŠEIMOS) POREIKIAIS DIDINIMAS, PASLAUGŲ TEIKĖJAMS SUTEIKIANT REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ (SOSTINĖS REGIONAS)“ IR 16 VEIKLOS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SUDERINAMUMO SU INDIVIDUALIAIS ASMENS (ŠEIMOS) POREIKIAIS DIDINIMAS, PASLAUGŲ TEIKĖJAMS SUTEIKIANT REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS)“, ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

Finansavimo šaltinis, pagal kurį finansuojamas projektas, kuriuo įgyvendinamos 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑004‑02‑05‑01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ 15 veikla „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas)“ ir 16 veikla „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ (toliau – projektas) (tinkamą variantą pažymėkite Q):

 

£ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP)

Q Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – ESIP)

 

Aplinkos tikslai

(pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088)

Pagrindimas

(remiantis priemonių (jei finansavimo šaltinis – EGADP lėšos) arba veiksmų (veiklų) (jei finansavimo šaltinis – ESIP lėšos) vertinimo klausimynais)

Pagrindimo dokumentai

(nurodomas dokumentas, kuris bus vertinamas siekiant įvertinti projekto atitiktį aplinkos tikslams, arba pateikiama šią atitiktį pagrindžianti informacija)

1.  Klimato kaitos švelninimas

Planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, t. y. nenumatoma, kad įgyvendinamas projektas turės neigiamą poveikį žmonėms, gamtai ar turtui arba kad įgyvendinant išsiskirs daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Netaikoma, nes finansavimo tikslas didinti socialinės srities paslaugų kokybę ir užtikrinti geresnę paslaugų atitiktį individualiems klientų poreikiams, stiprinant socialinių paslaugų srities darbuotojų gebėjimus. Socialinių paslaugų srityje dirbančio darbuotojo tikslas – padėti asmenims, šeimoms, grupėms, organizacijoms, bendruomenėms įveikti socialines problemas, suteikti jiems reikiamų gebėjimų ir skatinti socialinius pokyčius visuomenėje.

2.  Prisitaikymas prie klimato kaitos

Planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, t. y. nenumatoma, kad įgyvendinamas projektas darys neigiamą poveikį dabartiniam ir ateities klimatui arba žmonėms, gamtai ar turtui.

Informacija pateikta šios lentelės 1 punkte.

3.  Taususis vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga

Planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, t. y. įgyvendinamas projektas nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad jis atitinka tausiojo išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą. Įgyvendinant projektą, nenumatoma kurti jokios infrastruktūros, kuri galėtų daryti poveikį tausiajam vandens ir jūrų išteklių naudojimui. Įgyvendinant projektą, nenumatoma naudoti vandens ir jūrų išteklių.

Informacija pateikta šios lentelės 1 punkte.

4.  Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą

Planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, nes vykdant veiklas nenumatoma kurti infrastruktūros, kuri galėtų daryti žalą žiedinei ekonomikai, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą. Nenumatoma, kad įgyvendinant projektą galėtų susidaryti atliekų.

Informacija pateikta šios lentelės 1 punkte.

5.  Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė

Planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, t. y. įgyvendinamas projektas nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad jis atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą. Įgyvendinant projektą, nenumatoma kurti infrastruktūros, dėl kurios susidarytų oro, vandens ir dirvožemio tarša.

Informacija pateikta šios lentelės 1 punkte.

6.  Biologinės įvairovės, ekosistemų apsauga ir atkūrimas

Planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, t. y. įgyvendinamas projektas nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad jis atitinka biologinės įvairovės, ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą. Įgyvendinant projektą, nenumatoma kurti infrastruktūros, kuri galėtų paveikti ekosistemų būklę ar kenktų buveinių ir rūšių, įskaitant ES svarbos buveines ir rūšis, apsaugai.

Informacija pateikta šios lentelės 1 punkte.

 

__________________________

part_ec475a5606e043fc9dfcdbdaa28e6bbd_end