LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2011 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-182 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI EKONOMINIUS IR SOCIALINIUS SKIRTUMUS IŠSIPLĖTUSIOJE EUROPOS SĄJUNGOJE, PROGRAMOS „MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 18 d. Nr. V-118

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2015 m. gegužės 18 d. pasirašytu susitarimu Nr. 3 Dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo sutarties Nr. CH-3-ŠMM-01 išdėstymo nauja redakcija bei Jungtinio atrankos komiteto (angl. Joint Selection Commitee) pritarimu, išreikštu 2015 m. balandžio 28 d. įvykusiu elektroniniu balsavimu:

Pakeičiu Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. V-182 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtintą aprašą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                         Dainius H. Pauža

 


Patvirtinta

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

 

2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-118

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI EKONOMINIUS IR SOCIALINIUS SKIRTUMUS IŠSIPLĖTUSIOJE EUROPOS SĄJUNGOJE, PROGRAMOS „MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto (toliau – LŠBP) įgyvendinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato paraiškų projektams finansuoti pagal LŠBP teikimo, šių paraiškų vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir projektų administravimo Lietuvos mokslo taryboje (toliau –Taryba) tvarką.

2.   Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1.      2007 m. gruodžio 20 d. sudarytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Federacinės Tarybos pagrindų susitarimu dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, įgyvendinimo (Žin., 2008, Nr. 44-1632) (toliau – Pagrindų susitarimas);

2.2.      2010 m. gruodžio 14 d. sudarytu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip nacionalinės koordinavimo institucijos ir Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūros paramos susitarimu dėl paramos lėšų skyrimo projektui „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ (toliau – Paramos susitarimas);

2.3.      Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, administravimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1K‑418 (Žin., 2008, Nr. 143‑5717; 2010, Nr. 129-6594; TAR, 2014-09-25, Nr. 12873) (toliau – Administravimo taisyklės);

2.4.      Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, finansavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1K-132  (Žin., 2011, Nr. 42-2020) (toliau – Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklės);

2.5.      Informacijos apie Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1K-031 (Žin., 2010, Nr. 20-937) (toliau – Viešinimo taisyklės);

2.6.      Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. lapkričio 5 d. sudaryta Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo sutartimi Nr. CH-3-ŠMM-01 (su vėlesniais pakeitimais).

 

II. SĄVOKOS

 

3.         Apraše vartojamos šios sąvokos:

3.1.      Administracinis personalas – Projekto dalyvio darbuotojai, atsakingi už projekto administravimą ir finansinį valdymą. Administracinis personalas finansuojamas iš projekto valdymui skirtų lėšų, tačiau nepriklauso pareiškėjo (paramos gavėjo) ir (ar) partnerio grupės nariams;

3.2.      CPVA – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra;

3.3.      Ekspertas Komiteto paskirtas nepriklausomas vertintojas, atliekantis projekto ekspertinį vertinimą pagal Apraše nustatytus vertinimo kriterijus;

3.4.      Jungtinis atrankos komitetas (JAK) – bendras Lietuvos–Šveicarijos mokslininkų komitetas, sudarytas iš Lietuvos ir Šveicarijos ekspertų, kuriam kartu pirmininkauja vienas Lietuvos ir vienas Šveicarijos ekspertas;

3.5.      Komitetas – Tarybos Gamtos ir technikos mokslų arba Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas;

3.6.      Konsorciumas – pareiškėjas (paramos gavėjas) ir visi projekto partneriai, mažiausiai – vienas Lietuvos pareiškėjas (paramos gavėjas) ir vienas Šveicarijos partneris;

3.7.      Kvietimas teikti paraiškas (Kvietimas) – Tarybos skelbiamas kvietimas teikti paraiškas projektams finansuoti pagal LŠBP. Kvietime nurodomas paraiškų pateikimo terminas;

3.8.      Mokėjimo prašymas – Tarybai pateiktas paramos gavėjo prašymas projekto išlaidoms kompensuoti (apmokėti);

3.9.      Mokslo fondas Tarybos padalinys, įgyvendinantis jos sprendimus dėl mokslo programų ir mokslinių tyrimų projektų programinio konkursinio finansavimo ir atliekantis administracinį, organizacinį ir informacinį darbą;

3.10.    Paraiška užpildyta ir iki Kvietime nurodyto termino Tarybai pateikta nustatytos formos elektroninė paraiška ir jos priedai. Paraiška teikiama kartu su Kvietime nurodytais papildomais dokumentais;

3.11.    Paramos gavėjas – viešojo sektoriaus Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuriai paskirtas finansavimas pagal LŠBP, priimanti paramos gavėjo grupę;

3.12.    Pareiškėjas – viešojo sektoriaus Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kartu su tyrėjų grupe rengianti ir konsorciumo vardu Tarybai teikianti paraišką projektui finansuoti pagal LŠBP;

3.13.    Pareiškėjo (Paramos gavėjo) grupė – pareiškėjo (paramos gavėjo) tyrėjų ir kitų darbuotojų grupė, atsakinga už LŠBP Bendrų mokslinių tyrimų ar Institucijų partnerystės projekto įgyvendinimą;

3.14.    Pareiškėjo (Paramos gavėjo) grupės vadovas – mokslininkas, vadovaujantis pareiškėjo (paramos gavėjo) grupei;

3.15.    Partneris – viešojo sektoriaus Lietuvos ar Šveicarijos mokslo ir studijų institucija, priimanti projekto partnerio grupę;

3.16.    Partnerio grupė – partnerio tyrėjų ir kitų darbuotojų grupė, vykdanti LŠBP Bendrų mokslinių tyrimų ar Institucijų partnerystės projektą;

3.17.    Partnerio grupės vadovas – mokslininkas, vadovaujantis partnerio grupei;

3.18.    Priimančioji institucija projekto dalyvis, priimantis stažuotis kitoje šalyje esančio projekto dalyvio grupės narį (tyrėją).

3.19.    Projektas – visos bendrų mokslinių tyrimų ar institucijų partnerystės veiklos ir su jomis susijusios administravimo, finansinio valdymo ir viešinimo veiklos, finansuojamos pagal LŠBP;

3.20.    Projekto sutartis – trišalė Tarybos, paramos gavėjo ir paramos gavėjo grupės vadovo sutartis dėl LŠBP projekto įgyvendinimo;

3.21.    Projekto dalyvis – pareiškėjas (paramos gavėjas) ar partneris;

3.22.    Siunčiančioji institucija – projekto dalyvis, siunčiantis stažuotis savo grupės narį (tyrėją) į kitoje šalyje esančią projekto dalyvio instituciją.

3.23.    Viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucija pelno nesiekianti mokslo ir studijų institucija, kurią įsteigė Lietuvos Respublikos Seimas ar Vyriausybė arba Šveicarijos Konfederacijos ir Šveicarijos kantonų valdžios institucijos. Kitose šalyse – mokslo ir studijų institucija, įsteigta valdžios institucijų, ir kurios veikla reglamentuojama pagal tos šalies viešąją teisę.

 

III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 

4.         Tinkamas finansuoti Pareiškėjas pagal LŠBP yra viešojo sektoriaus Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

5.         Tinkami finansuoti partneriai pagal LŠBP yra:

5.1.      viešojo sektoriaus Šveicarijos mokslo ir studijų institucija;

5.2.      viešojo sektoriaus Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

6.         LŠBP nustatytos šios minimalios dalyvavimo Projekte sąlygos:

6.1.      turi dalyvauti mažiausiai du juridiniai asmenys;

6.2.      vienas iš 6.1. punkte nurodytų juridinių asmenų turi būti įsteigtas Lietuvoje ir vykdyti Pareiškėjo funkcijas;

6.3.      bent vienas iš 6.1. punkte nurodytų juridinių asmenų turi būti įsteigtas Šveicarijoje ir vykdyti Partnerio funkcijas.

7.         Įvykdžius 6 punkte nurodytas minimalias dalyvavimo sąlygas, Projekte Partnerio teisėmis gali dalyvauti ir kitos viešojo sektoriaus Lietuvos ar Šveicarijos mokslo ir studijų institucijos.

8.         Projektuose gali dalyvauti ir viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucijos iš kitų šalių (toliau – Tretieji asmenys). Jei Projekte dalyvauja Trečiasis asmuo, jis turi padengti visas savo dalyvavimo išlaidas.

9.         Pareiškėjo grupės vadovas ar kitas grupės narys gali teikti tik vieną to paties Kvietimo paraišką, jei Kvietime nenurodyta kitaip.

10.       Teikdamas paraišką Pareiškėjo grupės vadovas ar kitas grupės narys turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos Projekto įgyvendinimo pradžios iki Projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima toliau nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

10.1.    Nacionalinės mokslo programos;

10.2.    Lituanistikos programos mokslo projektai;

10.3.    Mokslininkų grupių projektai;

10.4.    LŠBP (taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektams).

 

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

11.       Tinkami finansuoti projektai pagal LŠBP:

11.1.    Bendrų mokslinių tyrimų projektai;

11.2.    Institucijų partnerystės projektai.

12.       Tinkamos finansuoti mokslinių tyrimų sritys:

12.1.    Bendrų mokslinių tyrimų projektams:

12.1.1. aplinkos apsaugos mokslai ir technologijos;

12.1.2. sveikatos (gyvybės) mokslai;

12.1.3. gamtos mokslai.

12.2.    Institucijų partnerystės projektams:

12.2.1. humanitariniai mokslai;

12.2.2. socialiniai mokslai;

12.2.3. fiziniai mokslai;

12.2.4. biomedicinos mokslai;

12.2.5. technologijos;

12.2.6. žemės ūkio mokslai.

13.       Bendrų mokslinių tyrimų projektas pagal LŠBP grindžiamas bendra Lietuvos ir Šveicarijos mokslinių tyrimų veikla, kurią Projekto metu atlieka Projekto dalyviai, 12.1 punkte nurodytose mokslinių tyrimų srityse.

14.       Tinkamos finansuoti Bendrų mokslinių tyrimų projekto veiklos:

14.1.    mokslinių tyrimų ir plėtros (toliau – MTP) veiklos;

14.2.    vizitai į Projekto dalyvių institucijas ir (ar) Projekto dalyvių susitikimų organizavimas;

14.3.    tiesiogiai būtinų priemonių ir įrangos įsigijimas MTP veiklai vykdyti;

14.4.    tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų, apskritojo stalo diskusijų, įvairių seminarų ir kitų renginių, tiesiogiai susijusių su Projekto įgyvendinimu, organizavimas ir dalyvavimas juose;

14.5.    bendrų straipsnių, leidinių ir panašių publikacijų, susijusių su Projekto mokslinių tyrimų tikslais, rengimas ir leidyba;

14.6.    kita veikla, tiesiogiai susijusi su Projekto įgyvendinimu;

14.7.    Projekto valdymo veiklos.

15.       Institucijų partnerystė pagal LŠBP – Lietuvos ir Šveicarijos viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucijų partnerystė, pagrįsta stažuočių ir bendrų renginių organizavimu 12.2 punkte nurodytose mokslinių tyrimų srityse.

16.       Tinkamos finansuoti Institucijų partnerystės projekto veiklos:

16.1.    Projekto dalyvio grupės nario (tyrėjo) stažuotė kito Projekto dalyvio institucijoje ne trumpesniam kaip 14 dienų ir ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

16.2.    kartu organizuojami renginiai, pvz. konferencijos, praktiniai ir kt. seminarai, mokymai ir kt.;

16.3.    dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose, apskritojo stalo diskusijose, praktiniuose ir kt. seminaruose ir kt., tiesiogiai susijusiuose su Projekto įgyvendinimu;

16.4.    bendrų mokslinių straipsnių, leidinių ir panašių publikacijų rengimas ir leidyba;

16.5.    viešinimo veiklos;

16.6.    Projekto valdymo veiklos, įskaitant Projekto dalyvių susitikimus.

17.       Jei Kvietime nenurodyta kitaip, ilgiausia galima Bendrų mokslinių tyrimų projekto trukmė – 42 mėnesiai, o ilgiausia galima institucijų partnerystės projekto trukmė – 12 mėnesių. Viename Institucijų partnerystės projekte gali būti 1 – 3 renginiai bei 1-5 stažuotės.

 

V. FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

18.       LŠBP biudžetas yra 9,708 mln. Šveicarijos frankų (toliau – CHF):

18.1.    Bendrų mokslinių tyrimų projektams skirta 8,708 mln. CHF;

18.2.    Institucijų partnerystės projektams skirta 1 mln. CHF;

18.3.    jei visa Institucijų partnerystės projektams skirta suma nebus panaudota, JAK siūlymu ir gavus Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūros patvirtinimą, nepanaudota suma gali būti paskirta Bendrų mokslinių tyrimų projektams.

19.       Kvietime preliminarus Kvietimo biudžetas nurodomas eurais.

20.       Didžiausia galima tinkamų finansuoti Projekto išlaidų vertė:

20.1.    Bendrų mokslinių tyrimų projekto vertė gali būti iki 1,0 mln. CHF. Didžiausia galima Bendrų mokslinių tyrimų projekto vertė eurais nurodoma Kvietime;

20.2.    Institucijų partnerystės projekto vertė gali būti iki 0,45 mln. CHF. Didžiausia galima Institucijų partnerystės projekto vertė eurais nurodoma Kvietime.

21.       Projektui finansuoti skirtos lėšos gali būti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų ir yra sudarytos iš 85 proc. Šveicarijos paramos ir 15 proc. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų.

22.       Projekto dalyviai yra atsakingi už tai, kad nė viena Projekto dalis nebūtų antrą kartą finansuojama iš kokio kito finansavimo šaltinio.

23.       Lėšų dalis, skiriama Šveicarijos partnerių tinkamoms išlaidoms finansuoti, negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

24.       Lėšų dalis, skiriama priemonių ir įrangos įsigijimo išlaidoms finansuoti, negali viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti Bendrų mokslinių tyrimų projekto išlaidų. Jei šios priemonės ir įranga gali būti naudojami ilgiau, ne tik Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, finansuoti tinkamomis išlaidomis laikomos tik nusidėvėjimo sąnaudos per Bendrų mokslinių tyrimų projekto įgyvendinimo laikotarpį, apskaičiuotos pagal gerosios apskaitos praktikos principus.

25.       Lėšų dalis, skiriama Bendrų mokslinių tyrimų projekto valdymo išlaidoms finansuoti negali viršyti 10 proc. visų tinkamų finansuoti Bendrų mokslinių tyrimų projekto išlaidų.

26.       Bendrų mokslinių tyrimų projekto netiesioginės (pridėtinės) išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jų dydis neviršija nustatytos vieno dydžio normos ir sudaro iki 10 proc. visų faktiškai patirtų tinkamų finansuoti tiesioginių Paramos gavėjo (Partnerio) išlaidų.

27.       Institucijų partnerystės projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei yra išmokamos taikant fiksuotuosius įkainius.

 

VI. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

28.       Įgyvendinant Bendrų mokslinių tyrimų projektą, patirtos išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei:

28.1.    yra realios ir pagrįstos finansiniais dokumentais;

28.2.    yra patirtos Projekto dalyvio;

28.3.    yra patirtos Projekto įgyvendinimo metu;

28.4.    yra skirtos tik Projekto tikslams ir numatytiems rezultatams pasiekti, yra būtinos ir atitinka ekonomiškumo ir efektyvumo principus;

28.5.    yra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše (29 punktas);

28.6.    atitinka papildomus ar specialiuosius išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, nustatytus 1 priede, Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse ir Projekto sutartyje.

29.       Bendrų mokslinių tyrimų projekto tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

29.1.    tiesioginės išlaidos (visos tinkamos finansuoti išlaidos, kurias galima tiesiogiai priskirti Projektui ir kurias Paramos gavėjas (Partneris) nurodo kaip tiesiogines, remdamasis savo apskaitos principais ir vidaus taisyklėmis):

29.1.1. išlaidos personalui;

29.1.2. Projekte dalyvaujančių darbuotojų kelionių, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai;

29.1.3. priemonių ir įrangos įsigijimo išlaidos;

29.1.4. išorės paslaugų išlaidos;

29.1.5. renginių organizavimo išlaidos;

29.1.6. veiklos išlaidos;

29.1.7. leidybos ir viešinimo išlaidos;

29.1.8. valdymo išlaidos.

29.2.    netiesioginės (pridėtinės) išlaidos (tai visos tinkamos finansuoti išlaidos, kurių Paramos gavėjas (Partneris) negali tiesiogiai priskirti Projektui, bet, remiantis Paramos gavėjo (Partnerio) apskaitos sistemos duomenimis, jas galima identifikuoti ir pagrįsti kaip tiesiogiai susijusias su tinkamomis finansuoti Projekto tiesioginėmis išlaidomis, pvz. šildymo, vandens, dujų, elektros, draudimo, ryšių, pašto išlaidos ir pan.);

29.3.    pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), jei nėra galimybės jo susigrąžinti, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, kaip nurodyta Pagrindų susitarime.

30.       Įgyvendinant Institucijų partnerystės projektą, patirtos išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei:

30.1.    yra apskaičiuotos 1 priede nurodytus fiksuotųjų įkainių dydžius dauginant iš realaus fiksuotųjų įkainių matavimo vienetų skaičiaus;

30.2.    realus fiksuotųjų įkainių matavimo vienetų skaičius atitinka šias sąlygas:

30.2.1. yra panaudotas Projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

30.2.2. yra būtinas Projekto įgyvendinimui. Fiksuotųjų įkainių matavimo vienetų skaičių turi būti įmanoma nustatyti ir patikrinti pagal dokumentinius įrodymus. Išlaidos, deklaruojamos pagal fiksuotojo įkainio metodiką, pagrindžiamos teikiant dokumentinius įrodymus apie pasiektus veiklos rezultatus (pavyzdžiui, veiklų vykdymo ataskaita), o pirminiai bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai nėra teikiami. Išlaidų, deklaruojamų pagal fiksuotuosius įkainius, suma gali nesutapti su realiai patirtų ir apmokėtų išlaidų suma.

30.3.    atitinka papildomus ar specialiuosius išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, nustatytus 1 priede, Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse ir Projekto sutartyje.

31.       Šios išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti ir negali būti priskirtos Projekto išlaidoms:

31.1.    nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų svyravimo;

31.2.    išlaidos patirtos prieš išlaidų tinkamumo laikotarpio pradžią ar jam pasibaigus;

31.3.    skolos palūkanos, žemės ar nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

31.4.    baudos, delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos;

31.5.    veiklų, finansuojamų iš kitų šaltinių, išlaidos;

31.6.    įnašai natūra;

31.7.    įvairūs mokėjimai valstybės tarnautojams, dirbantiems pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708);

31.8.    PVM, kurį susigrąžinti yra galimybė bet kokiu pagrindu, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, kaip nurodyta Pagrindų susitarime.

 

VII. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

32.       Paraiškos teikiamos pagal Kvietimą. Kvietimas skelbiamas Tarybos tinklalapyje www.lmt.lt, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje www.smm.lt ir tinklalapyje https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/projects/projekt-auswahl/call-for-proposals.html.

33.       Jei Kvietime nenurodyta kitaip, paraiškos teikiamos elektroniniu būdu, Elektronine paraiškų pateikimo sistema http://sistema.lmt.lt/.

34.       Paraiška teikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

35.       Paraišką teikia Pareiškėjas Konsorciumo vardu.

36.       Paraišką sudaro užpildyta nustatytos formos Bendrų mokslinių tyrimų projekto ar Institucijų partnerystės projekto elektroninė paraiška (2 ar 3 priedas) ir jos priedai:

36.1.    Pareiškėjo ir kiekvieno Partnerio grupės vadovo gyvenimo aprašymas;

36.2.    Pareiškėjo ir kiekvieno Partnerio grupės narių svarbiausi pasiekimai.

37.       Paraiška teikiama kartu su Pareiškėjo ir Partnerio (-ių) raštais, patvirtinančiais jų sutikimą vykdyti Projektą. Pareiškėjo (Partnerio) raštai turi būti pasirašyti įgaliotų asmenų. Tarybos pirmininkas gali patvirtinti pavyzdinę rašto formą.

38.       Aprašo 37 punkte nurodyti raštai turi būti pateikti elektroniniu būdu, Elektronine paraiškų pateikimo sistema http://sistema.lmt.lt/.

39.       Taryba turi teisę Kvietime nustatyti papildomų reikalavimų Projekto dalyviams.

40.       Paraiška kartu su raštais ir kitais nurodytais dokumentais Tarybai turi būti pateikta iki Kvietime nurodyto termino pabaigos. Paraiškos, pateiktos vėliau nei Kvietime nurodytas terminas, nevertinamos.

 

VIII. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

41.       Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, jos vertinamos.

42.       Paraiškų vertinimo etapai:

42.1.    administracinė patikra;

42.2.    ekspertinis vertinimas.

43.       Administracinę patikrą pagal formaliuosius kriterijus atlieka Mokslo fondas. Formalieji kriterijai nustatyti administracinės patikros formoje (4 priedas).

44.       Administracinės patikros metu, remiantis Pareiškėjo pateiktu biudžeto pagrindimu, įvertinamas Projekto biudžeto tinkamumas finansuoti. Administracinės patikros metu gali būti nustatyta, kad tinkamos finansuoti Projekto išlaidos skiriasi nuo nurodytų Paraiškoje.

45.       Jei Paraiška neatitinka nors vieno iš formaliųjų kriterijų Nr. 1–2 ar Nr. 7-14, ji atmetama ir toliau nevertinama. Apie Paraiškos atmetimą Pareiškėjas nedelsiant informuojamas raštu.

46.       Jei Paraiška neatitinka nors vieno iš formaliųjų kriterijų Nr. 3–6 ar Nr. 15–24 ir (arba) pateikta ne visa informacija (dokumentai) pagal šiuos kriterijus, Mokslo fondas raštu kreipiasi į Pareiškėją ir prašo tikslinti Paraišką ar pateikti trūkstamus dokumentus. Nustatyti neatitikimai turi būti pašalinti per 5 darbo dienas nuo Mokslo fondo raštiško kreipimosi išsiuntimo. Jeigu Pareiškėjas prašomų dokumentų ir (arba) informacijos laiku nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (arba) informaciją, Paraiška vertinama pagal Pareiškėjo pateiktą informaciją.

47.       Jei po prašymo tikslinti Paraišką ir (arba) pateikti trūkstamą informaciją Paraiška neatitinka bent vieno iš formaliųjų kriterijų Nr. 3–6, Nr. 15 ar Nr. 24, Paraiška atmetama ir toliau nevertinama. Apie Paraiškos atmetimą Pareiškėjas nedelsiant informuojamas raštu.

48.       Jei po prašymo tikslinti Paraišką ir (arba) pateikti trūkstamą informaciją Paraiška neatitinka bent vieno iš formaliųjų kriterijų Nr. 16–23a, Projekto biudžetas atitinkamai pakeičiamas. Pakeitus Projekto biudžetą laikoma, kad pakeisto biudžeto Paraiška atitinka visus formaliuosius reikalavimus.

49.       Jei prieš ekspertinį vertinimą, jo metu ar jam pasibaigus paaiškėja, kad Paraiška neatitinka vieno ar daugiau formaliųjų kriterijų, Paraiška atmetama.

50.       Visus formaliuosius kriterijus atitinkančios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.

51.       Bendrų mokslinių tyrimų projektų ekspertinis vertinimas:

51.1.    ekspertinį vertinimą pagal turinio vertinimo kriterijus atlieka Komitetas. Turinio vertinimo kriterijai, kiekvieno kriterijaus slenkstinis balas ir slenkstinė balų suma nustatyti ekspertinio vertinimo formoje (5 priedas);

51.2.    Komitetas paraiškoms vertinti pasitelkia ekspertų grupes – jas sudaro iš Lietuvos, Šveicarijos ir kitų šalių ekspertų;

51.3.    kiekvieną paraišką individualiai įvertina bent trys ekspertų grupės nariai. Individualiai vertinantis ekspertas dirba vienas ir paskiria balus bei parengia komentarus pagal kiekvieną kriterijų. Parengti komentarai turi atitikti įvertinimą balais ir turi būti tinkami naudoti grupės diskusijos metu bei rengiant įvertinimo grupėje ataskaitą;

51.4.    ekspertų grupės posėdžio metu išnagrinėjamos ir palyginamos individualaus ekspertinio įvertinimo ataskaitos (t. y. individualiai vertinusių ekspertų užpildytos ekspertinio vertinimo formos (5 priedas). Ekspertų grupė taip pat įvertina individualaus vertinimo metu skirtų balų pagrįstumą ir, jei reikia, siūlo kitus balus;

51.5.    rengdami Paraiškos įvertinimo grupėje ataskaitą, ekspertų grupės nariai siekia bendros nuomonės dėl kiekvieno kriterijaus įvertinimo balais bei susijusio komentaro ir užpildo ekspertinio vertinimo formą (5 priedas). Komentarai turi būti tinkamai parengti siųsti pareiškėjams. Jei Paraiška bent pagal vieną iš kriterijų įvertinama mažesniu balu nei nustatytas slenkstinis balas arba jei balų pagal visus kriterijus suma yra mažesnė nei nustatyta slenkstinė balų suma, Paraiška atmetama;

51.6.    ekspertų grupė parengia finansuotinų ir nefinansuotinų paraiškų sąrašus. Finansuotinos paraiškos išdėstomos pirmumo tvarka pagal paraiškų įvertinimo grupėje ataskaitose nurodytus sutartus bendrus balus;

51.7.    tinkamai pagrįstais atvejais ekspertai gali siūlyti tikslinti Projekto biudžetą, pripažintą tinkamu administracinės patikros metu;

51.8.    JAK nariai dalyvauja ekspertų grupių posėdžiuose be teisės balsuoti;

51.9.    Komitetas tvirtina ekspertų grupių parengtas paraiškų įvertinimo grupėje ataskaitas ir sudarytas paraiškų pirmumo eiles.

52.       Institucijų partnerystės projektų ekspertinis vertinimas:

52.1.    ekspertinį vertinimą pagal turinio vertinimo kriterijus atlieka Komitetas ir JAK. Turinio vertinimo kriterijai, kiekvieno kriterijaus slenkstinis balas ir slenkstinė balų suma nustatyti ekspertinio vertinimo formoje (6 priedas);

52.2.    Komitetas paraiškoms vertinti paskiria ekspertus;

52.3.    kiekvieną paraišką individualiai įvertina bent trys ekspertai. Individualiai vertinantis ekspertas dirba vienas ir paskiria balus bei parengia komentarus pagal kiekvieną kriterijų. Parengti komentarai turi atitikti įvertinimą balais ir turi būti tinkami naudoti JAK diskusijos metu bei rengiant JAK įvertinimo ataskaitą;

52.4.    JAK posėdžio metu išnagrinėjamos ir palyginamos individualaus ekspertinio įvertinimo ataskaitos (t. y. individualiai vertinusių ekspertų užpildytos ekspertinio vertinimo formos (6 priedas). JAK taip pat įvertina individualaus vertinimo metu skirtų balų pagrįstumą ir, jei reikia, siūlo kitus balus;

52.5.    rengdami Paraiškos įvertinimo grupėje ataskaitą, JAK nariai siekia bendros nuomonės dėl kiekvieno kriterijaus įvertinimo balais bei susijusio komentaro ir užpildo ekspertinio vertinimo formą (6 priedas). Komentarai turi būti tinkamai parengti siųsti pareiškėjams. Jei Paraiška bent pagal vieną iš kriterijų įvertinama mažesniu balu nei nustatytas slenkstinis balas arba jei balų pagal visus kriterijus suma yra mažesnė nei nustatyta slenkstinė balų suma, Paraiška atmetama;

52.6.    tinkamai pagrįstais atvejais ekspertai gali siūlyti tikslinti Projekto biudžetą, pripažintą tinkamu administracinės patikros metu;

52.7.    JAK parengia finansuotinų ir nefinansuotinų paraiškų sąrašus. Finansuotinos paraiškos išdėstomos pirmumo tvarka pagal paraiškų įvertinimo JAK ataskaitose nurodytus sutartus bendrus balus.

 

IX. PARAIŠKŲ ATRANKA IR SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

53.       Taryba administracinės patikros rezultatus, ekspertų grupių parengtas paraiškų įvertinimo ataskaitas ir paraiškų pirmumo eiles teikia JAK (taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektams).

54.       JAK priima sprendimą dėl Kvietimo biudžeto lėšų paskirstymo pagal mokslinių tyrimų sritis ir sudaro galutinį finansuojamų paraiškų, išdėstytų pirmumo tvarka, sąrašą.

55.       Galutinis sprendimas dėl finansavimo priimamas remiantis administracinės patikros bei ekspertinio įvertinimo rezultatais ir pagal LŠBP strateginius tikslus bei bendrą finansuojamų paraiškų pasiskirstymą pagal tinkamas finansuoti mokslinių tyrimų sritis.

56.       JAK gali peržiūrėti projektų sąmatas ir pasiūlyti skirtinas lėšas.

57.       Finansuojamų paraiškų skaičius galutiniame sąraše nustatomas pagal turimas LŠBP biudžeto lėšas. JAK taip pat gali sudaryti sąrašą rezervinių projektų, kurie finansuojami tuo atveju, kai į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktas Projektas atsisako skirto finansavimo ar pan.

58.       Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas trunka ne ilgiau kaip keturis mėnesius nuo kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. Taryba dėl didelio gautų paraiškų skaičiaus šį terminą gali pratęsti. Apie pratęstą paraiškų vertinimo ir atrankos terminą Taryba skelbia svetainėse www.lmt.lt, www.smm.lt ir

https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/projects/projekt-auswahl/call-for-proposals.html.

59.       Apie priimtą sprendimą dėl Projekto finansavimo Taryba informuoja Pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

60.       Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Taryba finansuojamų projektų sąrašą paskelbia svetainėse www.lmt.lt, www.smm.lt ir https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/projects/projekt-auswahl/call-for-proposals.html.

 

X. PROJEKTO SUTARČIŲ SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

61.       Su pareiškėjais ir pareiškėjų grupių vadovais, kurių projektus nuspręsta finansuoti, Taryba sudaro trišales projektų sutartis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

62.       Projekto sutartyje nurodoma Projekto finansavimui skiriama galima didžiausia lėšų suma eurais, mokėjimų terminai ir sąlygos, administracinė ir finansinė atsakomybė, šalių teisės ir pareigos.

63.       Jeigu galutiniame sprendime dėl Projekto finansavimo nurodoma, kad Projekto biudžetas turi būti tikslinamas, Mokslo fondas raštu kreipiasi į Paramos gavėją ir paprašo per nustatytą terminą patikslinti Projekto biudžetą. Tais atvejais, kai Projekto biudžetas mažinamas, Mokslo fondas taip pat paprašo Paramos gavėjo raštu patvirtinti, kad jis sutinka įgyvendinti Projektą su mažiau lėšų.

64.       Mokslo fondas, parengęs Projekto sutarties projektą su projekto viešinimo plano modeliu, išsiunčia jį Paramos gavėjui ir nurodo siūlomos pasirašyti Projekto sutarties sąlygas bei galiojimo terminą. Paramos gavėjui per rašte nurodytą siūlymo galiojimo terminą neparengus projekto viešinimo plano ir nepasirašius Projekto sutarties, siūlymas netenka galios ir Projektas nefinansuojamas.

65.       Projekto viešinimo planas rengiamas remiantis nustatytais Viešinimo taisyklėse reikalavimais projekto vykdytojui.

66.       Projekto sutartis keičiama ir nutraukiama Apraše ir Projekto sutartyje nustatytais atvejais bei tvarka.

67.       Vadovaudamasis Tarybos pirmininko patvirtinta pavyzdine konsorciumo (bendradarbiavimo) sutarties forma, Paramos gavėjas kartu su partneriais rengia konsorciumo sutartį, derina ją su Mokslo fondu ir suderinęs teikia pasirašyti visiems Projekto dalyviams.

68.       Konsorciumo (bendradarbiavimo) sutartis inter alia nustato:

68.1.    Projekto valdymo struktūrą;

68.2.    pirminių žinių ir Projekto rezultatų apsaugą;

68.3.    prieigos teises prie pirminių žinių, Projekto rezultatų ir jų panaudojimą.

69.       Konsorciumo (bendradarbiavimo) sutartis turi būti sudaryta iki Projekto sutartyje nustatyto termino pabaigos.

 

XI. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

70.       Projektai įgyvendinami laikantis Projekto sutarties nuostatų.

71.       Neleidžiami jokie, su Taryba nesuderinti, Projekto sutarties nukrypimai, keičiantys Projekto apimtį, išlaidas, pratęsiantys jo įgyvendinimo laikotarpį arba kitaip keičiantys Projektą ar Projekto sutartyje nustatytus šalių įsipareigojimus.

72.       Paramos gavėjo (Partnerio) grupės vadovas yra atsakingas už MTP veiklų vykdymą (stažuočių ir renginių organizavimą), Paramos gavėjas (Partneris) – už Projekto administravimą bei tinkamą Paramos gavėjui (Partneriui) skirtų lėšų panaudojimą.

73.       Paramos gavėjo grupės vadovas turi dirbti Bendrų mokslinių tyrimų projekte ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį.

74.       Paramos gavėjo grupės vadovas dėl svarbių priežasčių (liga, ilgalaikė komandiruotė ir pan.) gali atsistatydinti iš grupės vadovo pareigų. Paramos gavėjui pritarus, Tarybai teikiamas raštiškas grupės vadovo atsistatydinimo pareiškimas, kuriame pasiūloma kito Paramos gavėjo grupės vadovo kandidatūra. Galutinį sprendimą dėl Paramos gavėjo grupės vadovo keitimo priima Komiteto pirmininkas.

75.       Tais atvejais, kai keičiasi Partnerio grupės vadovas ar Paramos gavėjo (Partnerio) grupės narys –mokslininkas, būtinas Komiteto pirmininko sutikimas. Galutinį sprendimą dėl Partnerio grupės vadovo ar Paramos gavėjo (Partnerio) grupės nario – mokslininko keitimo priima Komiteto pirmininkas, gavęs rašytinį Paramos gavėjo grupės vadovo prašymą.

76.       Paramos gavėjas ar Lietuvos partneris:

76.1.    apskaičiuodamas personalo išlaidas, kurios deklaruojamos kaip tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis;

76.2.    apskaičiuodamas Bendrų mokslinių tyrimų projekte dalyvaujančių darbuotojų apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius, vadovaujasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

76.3.    patirdamas prekių įsigijimo ar paslaugų pirkimo išlaidas, kurios deklaruojamos kaip tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) ir kitų atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Pagrindų susitarimo, Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių, Paramos susitarimo ir Projekto sutarties nuostatomis.

77.       Šveicarijos partneris:

77.1.    apskaičiuodamas personalo išlaidas, kurios deklaruojamos kaip tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, vadovaujasi atitinkamais Šveicarijos Konfederacijos teisės aktais;

77.2.    apskaičiuodamas Bendrų mokslinių tyrimų projekte dalyvaujančių darbuotojų apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius, vadovaujasi atitinkamais Šveicarijos Konfederacijos teisės aktais;

77.3.    patirdamas prekių įsigijimo ar paslaugų pirkimo išlaidas, kurios deklaruojamos kaip tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, vadovaujasi Šveicarijos Konfederacijos viešųjų pirkimo taisyklių ir reglamentų, Pagrindų susitarimo ir Projekto sutarties nuostatomis.

78.       Siekiant skaidrumo ir užkirsti kelią korupcijai, visuose pagal LŠBP vykdomų viešųjų pirkimų konkursų dokumentuose turi būti nuostata dėl sąžiningumo.

79.       Paramos gavėjas (Partneris) teikia Tarybai deklaraciją dėl PVM, laikydamasis Projekto sutartyje nustatytos tvarkos ir terminų. Deklaracijoje dėl PVM nurodoma, ar Paramos gavėjas (Partneris), vadovaudamasis nacionaliniais teisės aktais, turi galimybę susigrąžinti PVM.

80.       Įtaręs, kad esama Projekto lėšų panaudojimo pažeidimų, Paramos gavėjas (Partneris) apie tai informuoja Tarybą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją.

81.       Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Projekto lėšomis įsigytos prekės naudojamos be apribojimų tik Projekto tikslais ir be išankstinio Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūros rašytinio sutikimo negali būti naudojamos kitais tikslais.

82.       Dėl Projekto lėšomis įsigytų prekių, naudojamų tik Projekto tikslais jo įgyvendinimo laikotarpiu, bet nebūtinai Projekto tikslais jam pasibaigus, Projekto sutarties šalys iki Projekto pabaigos nusprendžia dėl nuosavybės teisės į Projekto lėšomis įsigytas prekes ir naudojimosi jomis pasibaigus Projektui. Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra neprisiima jokios atsakomybės dėl minėtų prekių.

83.       Pasibaigus Projektui turi būti sudarytos fizinės, techninės ir finansinės prielaidos Projekte sukurtų produktų ir rezultatų išlaikymui ir tolesniam naudojimui.

 

XII. MOKĖJIMAI

 

84.       Mokėjimai Paramos gavėjui atliekami eurais.

85.       Mokėjimai atliekami pagal Tarybai pateiktus mokėjimo prašymus.

86.       Mokėjimo prašymus rengia Paramos gavėjas kartu su partneriais.

87.       Pagal Finansavimo ir įgyvendinimo taisykles galimi du Projekto išlaidų apmokėjimo būdai:

87.1.    išlaidų kompensavimo būdas taikomas Paramos gavėjo (Partnerio) patirtoms ir apmokėtoms Projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms kompensuoti. Kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas Bendrų mokslinių tyrimų projekte, Paramos gavėjas teikia Tarybai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas išlaidas ir pateikia išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas Institucijų partnerystės projekte, Paramos gavėjas teikia Tarybai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas išlaidas ir pateikia dokumentinius įrodymus apie pasiektus veiklos rezultatus (pavyzdžiui, veiklų vykdymo ataskaita);

87.2.    sąskaitų apmokėjimo būdas taikomas Bendrų mokslinių tyrimų projekte Paramos gavėjo (Partnerio) gautoms, bet dar neapmokėtoms sąskaitoms apmokėti. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, Paramos gavėjas Tarybai pateikia sąskaitų, paslaugų ar prekių tiekimo sutarčių, perdavimo–priėmimo aktų ir kitų išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas. Tarybai pervedus lėšas tam tikrai sąskaitai apmokėti, Paramos gavėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo dienos apmokėti paslaugų ar prekių tiekėjų sąskaitas arba perversti lėšas Partneriui ir pateikti Tarybai išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Gavęs lėšas iš Paramos gavėjo, Partneris privalo per 5 darbo dienas apmokėti paslaugų ar prekių tiekėjų sąskaitas ir per Paramos gavėją pateikti Tarybai išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Sąskaitų apmokėjimo būdas gali būti taikomas Projekto sutartyje nustatytais atvejais.

88. Konkretus išlaidų apmokėjimo būdas (būdai) nustatomas (-i) Projekto sutartyje. Projekto sutartyje gali būti numatytas avansas.

89.       Jei Projekto sutartyje nenustatyta kitaip, mokėjimo prašymai teikiami ne dažniau kaip kartą per mėnesį, bet ne rečiau kaip kas šeši mėnesiai.

90.       Jei Projekto sutartyje nenustatyta kitaip, Paramos gavėjas, rengdamas mokėjimo prašymus vadovaujasi Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėmis.

91.       Jei Projekto sutartyje nenustatyta kitaip, Paramos gavėjas Tarybai teikia po tris 90 punkte nurodytų dokumentų kopijas.

92.       Pateikti mokėjimo prašymai ir pagrindžiamieji dokumentai tikrinami ir tvirtinami Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse bei Projekto sutartyje nustatyta tvarka.

93.       Patvirtinus mokėjimo prašymą, Projekto sutartyje nustatyta tvarka Taryba perveda lėšas Paramos gavėjui.

94.       Paramos gavėjas gautas lėšas paskirsto partneriams, remdamasis Projekto sutarties ir konsorciumo (bendradarbiavimo) sutarties nuostatomis ir užtikrina, kad bet kuriuo metu būtų galima nustatyti kiekvienam Partneriui pervestas lėšas.

95.       Paramos gavėjas pagal Projektą gaunamas lėšas turi laikyti atskiroje banko sąskaitoje. Pagal šios banko sąskaitos išrašus turi būti įmanoma nustatyti visas atliktas finansines operacijas ir priskaičiuotas palūkanas.

96.       Apie 95 punkte nurodytos banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus Paramos gavėjas informuoja Tarybą per Projekto sutartyje nustatytą terminą.

97.       Projekto sutartyje gali būti nustatyta ir kitų mokėjimo sąlygų bei terminų.

 

XIII. ATSISKAITYMAS

 

98.       Paramos gavėjas Tarybai pateikia kartu su partneriais parengtas ataskaitas.

99.       Paramos gavėjai teikia šias Bendrų mokslinių tyrimų ir Institucijų partnerystės projektų ataskaitas:

99.1.    tarpinė įgyvendinimo ataskaita;

99.2.    metinė ataskaita;

99.3.    galutinė įgyvendinimo ataskaita.

100.     Tarpinėse ir galutinėse įgyvendinimo ataskaitose aprašoma Projekto pažanga pagal Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką. Pagrindžiamas bet koks nuokrypis nuo Projekto sutarties ir pasiūloma taisomųjų priemonių.

101.     Tarpinę įgyvendinimo ataskaitą sudaro:

101.1.  pagal CPVA nustatytą formą parengta ataskaita;

101.2.  Projekto įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį pagrindžiamieji dokumentai.

102.     Kaip numatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse, tarpinė įgyvendinimo ataskaita teikiama kartu su kiekvienu Paramos gavėjo parengtu mokėjimo prašymu (išskyrus galutinį mokėjimo prašymą).

103.     Bendrų mokslinių tyrimų ar Institucijų partnerystės projekto metinė ataskaita rengiama užpildant nustatytą metinės ataskaitos formą (7 ar 8 priedas). Jei Projekto sutartyje nenustatyta kitaip, metinė ataskaita rengiama lietuvių ir anglų kalbomis.

104.     Metinė ataskaita teikiama vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis Projekto sutartyje nustatytos tvarkos ir terminų. Metinės ataskaitos teikiamos atskirai nuo mokėjimo prašymų. Jei suėjus metinės ataskaitos teikimo terminui iki projekto įgyvendinimo pabaigos lieka mažiau negu 6 mėnesiai, ši ataskaita neteikiama, o visa už tuos metus teiktina informacija, pateikiama paskutinėje metinėje ataskaitoje.

105.     Galutinę įgyvendinimo ataskaitą sudaro:

105.1.  pagal CPVA nustatytą formą parengta ataskaita;

105.2.  Projekto įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį pagrindžiamieji dokumentai;

105.3.  Projekto rašytinė santrauka, kurioje aprašomas Projekto turinys ir rezultatai bei įvertinama sėkmė, trūkumai, įgyta patirtis ir bendradarbiavimo ilgalaikiškumas. Jei Projekto sutartyje nenustatyta kitaip, projekto rašytinė santrauka rengiama lietuvių ir anglų kalbomis. Tarybos pirmininkas gali patvirtinti pavyzdinę projekto rašytinės santraukos formą.

106.     Kaip numatyta Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse, galutinė įgyvendinimo ataskaita teikiama kartu su galutiniu Paramos gavėjo parengtu mokėjimo prašymu, laikantis Projekto sutartyje nustatytos tvarkos ir terminų.

107.     Taryba turi teisę prašyti pateikti kitokias su projekto įgyvendinimu susijusias ataskaitas.

 

XIV. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

108.     Projekto įgyvendinimo priežiūrą sudaro:

108.1.  mokėjimo prašymų ir tarpinių (galutinių) įgyvendinimo ataskaitų tikrinimas;

108.2.  metinių ataskaitų ekspertinis vertinimas;

108.3.  pirkimų priežiūra (taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektams);

108.4.  patikros vietose;

108.5.  išorinis auditas.

109.     Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka Taryba ir kitos institucijos, nurodytos Administravimo taisyklėse, Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse, Paramos susitarime ir Projekto sutartyje.

110.     Mokėjimo prašymai ir kartu su jais pateiktos tarpinės (galutinės) įgyvendinimo ataskaitos tikrinamos ir tvirtinamos 92 punkte nurodyta tvarka.

111.     Taryba gali inicijuoti Projekto sutarties nutraukimą, jeigu to paties Paramos gavėjo tas pats mokėjimo prašymas buvo atmestas tris kartus.

112.     Metinių ataskaitų ekspertinį vertinimą pagal tam tikroje ataskaitų ekspertinio vertinimo formoje nustatytus kriterijus (9 ar 10 priedas) atlieka ir jas tvirtina JAK. Esant būtinybei, JAK gali pasitelkti Komiteto paskirtus ekspertus.

113.     JAK nepatvirtinus metinės ataskaitos, Taryba gali inicijuoti Projekto sutarties nutraukimą.

114.     Pirkimų priežiūra atliekama pagal Administravimo taisyklėse, Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse, Paramos susitarime ir Projekto sutartyje nustatytą tvarką.

115.     Patikras vietoje pagal Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse ir Projekto sutartyje nustatytą tvarką turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir CPVA.

116.     Jei Projekto sutartyje nenustatyta kitaip, Projekto patikra įgyvendinimo vietoje atliekama mažiausiai vieną kartą per Projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto patikros vietoje metu siekiama įsitikinti, ar visa mokėjimo prašymuose ir įgyvendinimo ataskaitose pateikta informacija yra teisinga, ar nepakito sąlygos, galinčios daryti įtaką dėl finansavimo poreikio Projektui, ar laikomasi nustatytų viešinimo reikalavimų.

117.     Jei Projekto sutartyje nenustatyta kitaip, Paramos gavėjas perka pripažintą profesinę reputaciją turinčios viešosios institucijos arba privačios įmonės, kuri atlieka Projekto galutinį finansinį auditą, audito paslaugas. Šveicarijos parneriai yra atsakingi už jiems paskirtų Projekto lėšų panaudojimo galutinį finansinį auditą ir susijusių duomenų pateikimą Paramos gavėjui. Audito išvados pateikiamos Tarybai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu. Audito išlaidos yra tinkamos finansuoti ir turi būti numatytos kaip Paramos gavėjo ir vieno iš Šveicarijos partnerių valdymo išlaidų dalis.

118.     Taryba turi teisę papildomai organizuoti finansinius ir (ar) veiklos auditus.

119.     Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra ar bet kurios kitos jų paskirtos institucijos ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė turi teisę tikrinti ir kontroliuoti, kaip įgyvendinamas Projektas, taip pat turi teisę tikrinti ir kontroliuoti Paramos gavėjo (Partnerio) veiklą tiek, kiek ji susijusi su Projekto įgyvendinimu, Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir dešimt metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos.

120.     Paramos gavėjas (Partneris) privalo sugrąžinti nepanaudotas ir (ar) netinkamai išmokėtas arba panaudotas projekto lėšas, remdamasis Administravimo taisyklėse, Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse, Paramos susitarime ir Projekto sutartyje bei atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose išdėstytomis nuostatomis ir tvarka.

 

XV. DOKUMENTŲ SAUGOJIMO NUOSTATOS

 

121.     Paramos gavėjas (Partneris) saugo visus, su Projekto įgyvendinimu susijusius, dokumentus ir užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims.

122.     Paramos gavėjas (Partneris) saugo su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, nurodytus Finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse bei Projekto sutartyje.

123.     Paramos gavėjas (Partneris) 122 punkte nurodytus dokumentus saugo ne trumpiau kaip 10 metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos.

 

XVI. PROJEKTO VIEŠINIMAS IR PROJEKTO REZULTATŲ SKLAIDA

 

124.     Paramos gavėjas (Partneris) vykdo Projekto viešinimo veiklas, remdamasis Viešinimo taisyklėse nustatytais projekto vykdytojui reikalavimais ir laikydamasis Projekto sutarties nuostatų.

125.     Projekto rezultatų sklaidos veiklos negali prieštarauti intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojantiems Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos teisės aktams bei konfidencialumo įsipareigojimams.

126.     Visose publikacijose ar kitose Projekto mokslinių rezultatų sklaidos priemonėse turi būti nurodyta, kad minėti rezultatai buvo sukurti gavus LŠBP paramą:

Moksliniai tyrimai finansuojami pagal Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, projekto sutartį Nr. [xxx].

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

127.     Paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatai yra galutiniai. Taryba pateiktų paraiškų ekspertinio vertinimo ataskaitų nekomentuoja ir apeliacijų dėl paraiškų ekspertinio vertinimo ataskaitų nesvarsto.

128.     Paramos gavėjas (Partneris), vykdydamas Projekto veiklas, skatina lygias lyčių galimybes.

129.     Paramos gavėjas (Partneris) skatina jaunųjų tyrėjų dalyvavimą Projekto veiklose.

130.     Jei Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius nustato, kad asmuo pažeidė akademinę etiką, ar Taryba nutaria, kad Tarybos finansuojamą (finansuotą) projektą vykdantis (vykdęs) asmuo pažeidė Tarybos patvirtintus mokslinės veiklos etikos principus, Paraiškos, kuriose tas asmuo nurodytas kaip Pareiškėjo grupės vadovas (projekto vadovas) ar kitas Pareiškėjo grupės narys (pagrindinis projekto vykdytojas), pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis nesvarstomos penkerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

131.     Jei Komitetas nutaria projekto įgyvendinimą nutraukti arba projektą pripažinti neįgyvendintu, projektų pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis paraiškos, kuriose nutrauktam ar neįgyvendintam projektui vadovavęs mokslininkas vėl nurodomas kaip būsimo projekto Pareiškėjo grupės vadovas (projekto vadovas), nesvarstomos trejus metus nuo nutarimo priėmimo dienos.

132.     Aprašas galioja tiek, kiek jis neprieštarauja 2 punkte nurodytų teisės aktų ir kitų atitinkamų Lietuvos Respublikos bei Šveicarijos Konfederacijos teisės aktų imperatyvioms normoms.

133.     Taryba gali keisti Aprašą, kiek tai neprieštarauja galiojantiems 2 punkte nurodytiems teisės aktams ir kitiems atitinkamiems Lietuvos Respublikos bei Šveicarijos Konfederacijos teisės aktams.


Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

1 priedas

 

TINKAMŲ FINANSUOTI BENDRŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

 

Nr.

Išlaidų kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tiesioginės išlaidos tai visos tinkamos finansuoti išlaidos, kurias galima tiesiogiai priskirti Bendrų mokslinių tyrimų projektui ir kurias Paramos gavėjas (Partneris) nurodo kaip tiesiogines, remdamasis savo apskaitos principais ir vidaus taisyklėmis.

1.

Išlaidos personalui

Paramos gavėjo (Partnerio) grupės narių (tyrėjų, laborantų ir kitų darbuotojų) personalo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei:

a) yra tiesiogiai priskirtinos Projekto pagal LŠBP įgyvendinimui ir yra patirtos viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucijoje,

b) neviršija įprastų dalyvaujančios institucijos atlyginimų dydžio,

c) personalas, dalyvaujantis Projekto įgyvendinime, yra aiškiai identifikuojamas.

Tinkamos finansuoti personalo išlaidos –tai atlyginimas, socialinio draudimo įmokos ir kitas įstatymuose nustatytos išlaidos, susijusios su darbdavio įsipareigojimais.

2.

Projekte dalyvaujančių darbuotojų kelionių, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai

Su LŠBP projektu susijusios realios kelionių (įskaitant kelionių draudimą) ir gyvenimo išlaidos (įskaitant dienpinigius, apgyvendinimo išlaidas ir kitas, su komandiruotėmis susijusias, išlaidas, apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) paprastai yra pripažįstamos tinkamomis finansuoti tiesioginėmis išlaidomis, jei tai atitinka įprastinę Paramos gavėjo (Partnerio) praktiką.

Komandiruotėmis taip pat laikomas dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose praktiniuose bei kituose seminaruose, apskritojo stalo diskusijose, akademinėse konferencijose ir pan., jei jos yra tiesiogiai susijusios su Projekto tikslais ir įgyvendinimu (pvz. siekiant pristatyti ir aptarti Projekto rezultatus, kt.).

3.

Išlaidos priemonėms ir įrangai

Projekte naudojamų priemonių ir įrangos įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jų naudingo tarnavimo (nusidėvėjimo) laikotarpio pabaiga yra ne vėlesnė nei Projekto įgyvendinimo pabaiga. Jei priemonių ir įrangos naudingo tarnavimo laikotarpio pabaiga yra vėlesnė nei Projekto įgyvendinimo pabaiga, tinkamomis finansuoti pripažįstamos tik nusidėvėjimo sąnaudos, patirtos Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir apskaičiuotos vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais bei gerosios apskaitos praktikos principais.

4.

Išlaidos išorės paslaugoms

Pvz. pagal sutartis atliekamų mokslinių tyrimų ir techninių žinių, įsigytų rinkos kainomis iš kitų šaltinių, išlaidos ir konsultavimo bei joms tolygių paslaugų, skirtų tik Projekto veikloms, išlaidos. Išlaidos teisinėms konsultacijoms, notarų atlygiui, techniniams ir finansų ekspertams bei kitoms išorės paslaugoms, pripažįstamos tinkamomis, jei jos tiesiogiai susijusios su LŠBP projekto įgyvendinimu.

Dalyvavimo praktiniuose ir kt. seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose mokestis yra tinkamos išlaidos, jei jos tiesiogiai susijusios su Projekto įgyvendinimu.

5.

Renginių organizavimo išlaidos

Renginių, konferencijų, mokymų, susitikimų ir pan. nurodytose mokslinių tyrimų srityse organizavimo išlaidos yra tinkamos, jei jos būtinos Bendrų mokslinių tyrimų projektui įgyvendinti ir yra tiesiogiai su juo susijusios.

6.

Veiklos išlaidos

Kitos išlaidos, pvz. išlaidos medžiagoms, reikmenims ir pan. yra tinkamos finansuoti, jei jos tiesiogiai susijusios su Projekto veiklų įgyvendinimu.

7.

Leidybos ir viešinimo išlaidos

Šios išlaidos gali būti bendrų mokslinių straipsnių, žurnalų, kitų leidinių ir pan. parengimui ir leidybai. Tinkamos finansuoti Projekto viešinimo išlaidos taip pat yra stendų, lipdukų, plakatų, pranešimų žiniasklaidai, pranešimų interneto svetainėse, laikraščiuose skelbiamų straipsnių apie Projektą ir (ar) Projekto rezultatus išlaidos, taip pat išlaidos kitai Projekto informacinei medžiagai ar sklaidos veikloms.

8.

Projekto valdymo išlaidos

Projekto valdymo išlaidos (šios išlaidos turi būti tinkamai pagrįstos, užtikrinant išlaidų efektyvumą, ir negali viršyti 10 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų):

1) išlaidos administraciniam personalui yra tinkamos finansuoti, jei:

a) yra tiesiogiai priskirtinos Projekto pagal LŠBP įgyvendinimui ir yra patirtos viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucijoje,

b) neviršija įprastų dalyvaujančios institucijos atlyginimų dydžio,

c) personalas, dalyvaujantis Projekto įgyvendinime, yra aiškiai identifikuojamas.

Tinkamos finansuoti administracinio personalo išlaidos – tai atlyginimas, socialinio draudimo įmokos ir kitos įstatymuose nustatytos išlaidos, susijusios su darbdavio įsipareigojimais.

2) kitos išlaidos, pvz. apskaitos ar vertimo paslaugų išlaidos bei kitos tiesiogiai su Projekto valdymu susijusios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos tiesiogiai susijusios su Bendrų mokslinių tyrimų ar Institucijų partnerystės projektu ir būtinos jo įgyvendinimui. Apskaitos ir audito išlaidos turi tenkinti ir Projekto sutarties ar nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Netiesioginės (Pridėtinės) išlaidostai visos tinkamos finansuoti išlaidos, kurių Paramos gavėjas (Partneris) negali tiesiogiai priskirti Projektui, bet, remiantis Paramos gavėjo (Partnerio) apskaitos sistemos duomenimis, jas galima identifikuoti ir pagrįsti kaip tiesiogiai susijusias su tinkamomis finansuoti Projekto tiesioginėmis išlaidomis, pvz. šildymo, vandens, dujų, elektros, draudimo, ryšių, pašto išlaidos ir pan.

PVM išlaidos, jei nėra galimybės jų susigrąžinti vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, kaip nurodyta Pagrindų susitarime

 

 

TINKAMŲ FINANSUOTI INSTITUCIJŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ RŪŠYS

 

 

Nr.

Išlaidų rūšys

Tinkamos finansuoti išlaidos

1.

Darbo užmokesčio išlaidos

Paramos gavėjo (Partnerio) siunčiamų stažuotis grupės narių (tyrėjų) darbo užmokesčio išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei:

a) yra tiesiogiai priskirtinos Projekto pagal LŠBP įgyvendinimui ir yra patirtos tyrėją siunčiančiojoje institucijoje,

b) tyrėjas, kuris siunčiamas stažuotis Projekto įgyvendinimo metu, yra įdarbintas siunčiančioje institucijoje pagal darbo sutartį pilnu etatu,

c) tas pats tyrėjas yra siunčiamas stažuotis ne trumpesniam nei 14 d. ir ne ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui,

d) darbo užmokesčio išlaidos (įskaitant darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitas įmokas, dienpinigius, apgyvendinimo išlaidas, maitinimosi išlaidas, vietinio transporto stažuotės vietoje išlaidas ir kt. susijusias išlaidas) yra išmokamos taikant siunčiamo stažuotis tyrėjo metinio darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio dydį:

·    80.000 CHF1 kiekvienam Lietuvos arba Šveicarijos tyrėjui siunčiamam į Šveicariją arba Lietuvą metams, papildomai įskaitant susijusias socialinio draudimo ir kitas šalies arba kantono įstatymuose nustatytas įmokas;

·    jei tyrėjas dirba ne visus metus, taikomas dienos fiksuotasis įkainio dydis, apskaičiuojamas metinio fiksuotojo įkainio dydį dalinant iš 365, t. y., 219,18 CHF1 asmeniui per dieną, papildomai įskaitant susijusias socialinio draudimo ir kitas šalies arba kantono įstatymuose nustatytas įmokas.

e) išlaidos yra patirtos išskirtinai siunčiamo stažuotis tyrėjo naudai.

2.

Apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai

Apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai, susijusios su Projekto pagal LŠBP įgyvendinimu yra tinkamos finansuoti, jei:

a) kelionės trukmė yra iki 7 dienų;

b) komandiruotėmis laikomas dalyvavimas Projekto susitikimuose, tarptautiniuose ir nacionaliniuose praktiniuose bei kituose seminaruose, apskritojo stalo diskusijose, mokslinėse konferencijose ir pan., kurios yra tiesiogiai susijusios su Projekto tikslais ir įgyvendinimu (pvz. siekiant pristatyti ir aptarti Projekto rezultatus, kt.);

c) apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai (įskaitant apgyvendinimo išlaidas, maitinimosi išlaidas, vietinio transporto išlaidas komandiruotės vietoje ir kitas susijusias išlaidas) yra išmokamos taikant EK nustatytus dienpinigių fiksuotųjų įkainių dydžius:

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiem-2013-07-corrigendum-3-febr-2014_en.pdf

3.

Kelionių išlaidos

Kelionių išlaidos, susijusios su Projekto pagal LŠBP įgyvendinimu yra tinkamos finansuoti, jei:

a) yra susijusios su Paramos gavėjo (Partnerio) siunčiamais stažuotis grupės nariais (tyrėjais), Paramos gavėjo (Partnerio) grupės narių dalyvavimu Projekto susitikimuose, tiesiogiai su Projekto tikslais ir įgyvendinimu susijusiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose praktiniuose bei kituose seminaruose, apskritojo stalo diskusijose, mokslinėse konferencijose ir pan. (pvz. siekiant pristatyti ir aptarti Projekto rezultatus, kt.);

b) kelionės išlaidos yra išmokamos taikant šiuos kelionių fiksuotųjų įkainių dydžius2:

528 EUR kelionei į Europos šalių I grupę,

664 EUR kelionei į Europos šalių II grupę,

795 EUR kelionei į Europos šalių III grupę ir NVS bei Azijos šalis,

1483 EUR kelionei į Afriką, Aziją ir Šiaurės Ameriką.

4.

Mokslinių tyrimų, mokymų ir bendradarbiavimo veiklų išlaidos

 

Paramos gavėjo ir Partnerio mokslinių tyrimų, mokymų ir bendradarbiavimo veiklų išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei:

a) Paramos gavėjo (Partnerio) siunčiamo stažuotis grupės nario (tyrėjo) darbo užmokesčio išlaidos yra tinkamos finansuoti;

b) mokslinių tyrimų, mokymų ir bendradarbiavimo veiklų išlaidos yra išmokamos taikant tyrėjo stažuotės mėnesio fiksuotojo įkainio dydį:

·    po 1800 EUR kiekvienai siunčiančiajai ir priimančiajai institucijai;

·    jei tyrėjo stažuotė trunka ne visą mėnesį, taikomas dienos fiksuotasis įkainio dydis, apskaičiuojamas mėnesio fiksuotojo įkainio dydį dalinant iš 30, t. y., po 60 EUR už asmenį per dieną kiekvienai siunčiančiajai ir priimančiajai institucijai (siekiant supaprastinimo laikoma, kad kiekvienas mėnuo turi 30 dienų).

5.

Valdymo ir netiesioginės išlaidos

Paramos gavėjo ir Partnerio valdymo ir netiesioginės išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei:

a) Paramos gavėjo (Partnerio) siunčiamo stažuotis grupės nario (tyrėjo) darbo užmokesčio išlaidos yra tinkamos finansuoti;

b) valdymo ir netiesioginės išlaidos (įskaitant inter alia audito išlaidas, darbo užmokestį už kasmetines atostogas ir (arba) nepanaudotų kasmetinių atostogų kompensaciją ir pan.,) yra išmokamos taikant tyrėjo stažuotės mėnesio fiksuotojo įkainio dydį:

·    po 700 EUR kiekvienai siunčiančiajai ir priimančiajai institucijai;

·    jei tyrėjo stažuotė trunka ne visą mėnesį, taikomas dienos fiksuotasis įkainio dydis, apskaičiuojamas mėnesio fiksuotojo įkainio dydį dalinant iš 30, t. y., po 23,33 EUR už asmenį per dieną kiekvienai siunčiančiajai ir priimančiajai institucijai (siekiant supaprastinimo laikoma, kad kiekvienas mėnuo turi 30 dienų).

 

1 Fiksuotojo įkainio dydis eurais nurodomas Kvietime.

2 Vadovaujantis fiksuotų įkainių dydžiais, patvirtintais 2014 m. spalio 6 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu V-191 „Dėl mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“

 

 


Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

2 priedas

 

PARAIŠKOS FORMA

 

lIETUVOS-šVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

„MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA“

BENDRų MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTAS

 

 

 

I.          PAGRINDINIAI Duomenys apie Projektą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto mokslinių tyrimų sritis

 

1  Aplinkos apsaugos mokslai ir technologijos

 

2 Sveikatos (gyvybės) mokslai

 

3 Gamtos mokslai

 

Pasirinkite tinkamą variantą

 

Projekto pavadinimas

 

Lietuvių kalba

 

Ne daugiau kaip 200 spaudos ženklų

 

Anglų kalba

 

 

 

Projekto akronimas

 

Ne daugiau kaip 20 spaudos ženklų

 

Reikšminiai žodžiai

 

Ne daugiau kaip 5 reikšminiai žodžiai

 

Pareiškėjas

 

Pavadinimas

 

 

 

Įstaigos kodas

 

 

 

Adresas, telefonas ir el. paštas

 

 

 

Sąskaitos Nr.

 

 

 

Įgaliotas asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos

 

Kontaktinis asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos, telefonas ir el. paštas

 

Šveicarijos partneris

 

Pavadinimas

 

 

 

Įstaigos kodas

 

 

 

Adresas, telefonas ir el. paštas

 

 

 

Sąskaitos Nr.

 

 

 

Įgaliotas asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos

 

Kontaktinis asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos, telefonas ir el. paštas

 

Kitas Lietuvos (Šveicarijos) partneris

 

(Jei taikoma)

 

Pavadinimas

 

 

 

Įstaigos kodas

 

 

 

Adresas, telefonas ir el. paštas

 

 

 

Sąskaitos Nr.

 

 

 

Įgaliotas asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos

 

Kontaktinis asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos, telefonas ir el. paštas

 

Projekto trukmė

 

Trukmė mėnesiais

 

Pradžia

 

Metai, mėnuo

 

Pabaiga

 

Metai, mėnuo

 

Biudžetas

 

Iš viso, eurais

 

Anotacija

 

Lietuvių kalba

Anotacijoje pateikiama skaitytojui aiškiai suprantama informacija apie Projekto tikslus ir jų įgyvendinimą.

 

Ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų

 

Anglų kalba

 

Ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų

 

II. MOKSLINIŲ TYRIMŲ PLANAS

 

 

 

 

1. Projekto idėja ir tikslai (Ne daugiau kaip 2 puslapiai)

Paaiškinkite Projekto idėją. Nurodykite pagrindinius veiksnius, paskatinusius jus imtis šių mokslinių tyrimų ir teikti paraišką. Išsamiai aprašykite pagrindinius tikslus. Tikslai turėtų būti pasiekti Projekto metu, o ne tolesniuose etapuose, be to, jie turi būti išmatuojami ir patikrinami.

 

 

 

 

2. Numatoma pažanga, lyginant su Projekto tematikos tyrimų būkle (Ne daugiau kaip 4 puslapiai)

Aprašykite Projekto tematikos tyrimų būklę, savo indėlį į šią tematiką ir numatomą pažangą Projekto sėkmės atveju. Atskleiskite numatomų mokslinių tyrimų naujumą, originalumą, inovatyvumo mastą ir svarbą. Aprašykite Projekto indėlį sprendžiant bendro pobūdžio mokslines ir (ar) technologines problemas.

 

 

 

 

3. Mokslinių tyrimų metodika ir darbo planas (Ne daugiau kaip 5 puslapiai)

Aprašykite tyrimų metodiką ir bendrą darbo planą. Parenkite pagal veiklas detalųjį darbo planą, atitinkantį Projekto įgyvendinimo loginius etapus ir apimantį Projekto valdymą, pažangos ir rezultatų vertinimą (Nurodykite pagrindinius tarpinius tikslus, uždavinius ir rodiklius).

Aprašykite turimus ir reikalingus išteklius (Įskaitant įrangą).

Įvertinkite reikšmingą riziką ir parenkite jos valdymo planą.

Darbo planas turėtų būti pakankamai išsamus ir pagrįstas, kad būtų galima įvertinti planuojamą darbo apimtį ir atlikti Projekto įgyvendinimo stebėseną.

Pastaba. Pagal šioje dalyje pateiktą darbo planą užpildykite VI dalį „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“.

 

 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI

 

1. PROJEKTO PERSONALAS (Pastaba. Jei nepagrindinių grupės narių vardai ir pavardės dar nežinomi, pakanka nurodyti numatomą pareigybę ir darbo apimtį Projekte.)

 

Nr.

 

Mokslo laipsnis

 

Vardas, pavardė

 

Pareigybė Projekte

 

Darbo apimtis Projekte, mėn.

 

Telefonas, el. paštas

 

Pareiškėjas

 

Pareiškėjo grupės vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti grupės nariai (Įskaitant grupės narius, kurie nėra tyrėjai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šveicarijos partneris

 

Partnerio grupės vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti grupės nariai (Įskaitant grupės narius, kurie nėra tyrėjai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas Lietuvos (Šveicarijos) partneris (Jei taikoma)

 

Partnerio grupės vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti grupės nariai (Įskaitant grupės narius, kurie nėra tyrėjai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto dalyviai (Ne daugiau kaip 1 puslapis dalyviui)

Aprašydami Pareiškėją ir kiekvieną partnerį, trumpai aprašykite instituciją, nurodykite pagrindines Pareiškėjui ir partneriams skirtas užduotis ir turimą patirtį, tiesiogiai susijusią su šiomis užduotimis. Taip pat trumpai aprašykite grupių narius, atliksiančius darbą.

 

3. Konsorciumas (Ne daugiau kaip 2 puslapiai)

Aprašykite konsorciumo, kaip Projekto dalyvių visumos, turimas galimybes ir gebėjimus Projekto tikslams pasiekti ir pagrįskite Projekto dalyvių tinkamumą bei pasirengimą pavestoms užduotims atlikti. Atskleiskite, kaip Projekto dalyviai papildo vienas kitą. Pagrįskite konsorciumo sudėties tinkamumą pagal Projekto tikslus. Aprašykite po Projekto pabaigos planuojamą tęsti bendradarbiavimą.

 

IV. VALDYMAS IR FINANSINIS PLANAS

 

 

1. Valdymo struktūra ir procedūros (Ne daugiau kaip 1 puslapis)

Aprašykite Projekto organizacinę struktūrą (Pvz. Pareiškėjo bendravimas su partneriais, vaidmenų pasidalijimas ir susitikimų organizavimas) ir sprendimų priėmimo procedūras (Pvz. problemų sprendimas, stebėsena). Pagrįskite, kaip tai atitinka Projekto sudėtingumą ir mastą.

Pastaba. Pagal šioje dalyje pateiktą informaciją užpildykite VI dalį „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“.

 

2. Projekto biudžetas, Eur

Išlaidų kategorija

 

Pareiškėjas

Šveicarijos4 partneris

Kitas Lietuvos (Šveicarijos4) partneris (Jei taikoma)

Iš viso, Eur

Iš viso, proc.

1.1. Išlaidos personalui

 

 

 

 

 

1.2. Kelionių, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai

 

 

 

 

 

1.3. Priemonės ir įranga1

 

 

 

 

 

1.4. Išlaidos išorės paslaugoms

 

 

 

 

 

1.5. Renginių organizavimo išlaidos

 

 

 

 

 

1.6. Veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

1.7. Leidybos ir viešinimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

1.8. Valdymo išlaidos2

 

 

 

 

 

1.9. Netiesioginės išlaidos3

 

 

 

 

 

Iš viso, Eur

 

 

 

 

 

Iš viso, proc.

 

 

 

 

 

Finansavimo šaltiniai

1. Šveicarijos parama

 

 

2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

3. Projekto įplaukos (Jei taikoma)

 

 

1Projekto priemonių ir įrangos įsigijimo išlaidos negali viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

2Projekto valdymo išlaidos negali viršyti 10 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

3Projekto netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų tinkamų finansuoti tiesioginių Projekto išlaidų.

4Šveicarijos partnerių išlaidos negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

 

3. Išlaidų pagrindimas, EUR

Išlaidų kategorija (eilutė)

 

Vienetas

Vienetų skaičius

Vieneto įkainis, Eur

Iš viso, Eur

Išlaidų pagrindimas6

1. Pareiškėjo išlaidos (Iš viso)

...

 

1.1. Išlaidos personalui

 

 

-

...

-

1.1.1. Pareiškėjo grupės vadovas

Valanda1

 

 

 

 

1.1.2. ...

(Nurodykite grupės narį arba narius, jei jų vidutinis darbo valandos įkainis yra vienodas)

Valanda1

 

 

 

 

1.2. Kelionių, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai

 

 

-

...

-

1.2.1....

(Nurodykite numatomą Pareiškėjo grupės vadovo ar nario komandiruotę)

Komandi-ruotė

 

 

 

 

1.3. Priemonės ir įranga2

 

 

-

...

-

1.3.1. …

(Nurodykite numatomos įsigyti priemonės ar įrangos pavadinimą)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

1.4. Išlaidos išorės paslaugoms

-

-

-

...

-

1.4.1. …

(Nurodykite numatomos įsigyti paslaugos pavadinimą)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

1.5. Renginių organizavimo išlaidos

-

-

-

...

-

1.5.1.

(Nurodykite numatomą veiklą, susijusią su renginio organizavimu)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

1.6. Veiklos išlaidos

-

-

-

...

-

1.6.1.

(Nurodykite veiklos išlaidų ar jų grupės pavadinimą, pvz. kanceliarinės prekės)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

1.7. Leidybos ir viešinimo išlaidos

-

-

-

...

-

1.7.1. ...

(Nurodykite planuojamą leidybos veiklą)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

1.7.2 ....

(Nurodykite planuojamą viešinimo ar sklaidos veiklą)

Pastaba. Projekte privaloma numatyti bent dvi priemones, nurodytas Viešinimo taisyklėse.

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

 

1.8. Valdymo išlaidos3

-

-

-

...

-

 

1.8.1. Išlaidos administraciniam personalui

Valanda1

 

 

 

 

 

1.8.2. Auditas

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

 

1.8.3. ...

 

(Nurodykite valdymo veiklos pavadinimą)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

1.9. Netiesioginės išlaidos4

 

 

-

...

-

2. Šveicarijos5 partnerio išlaidos (Iš viso)

...

 

2.1. Išlaidos personalui

 

 

-

...

-

2.1.1. Partnerio grupės vadovas

Valanda1

 

 

 

 

2.1.2. ...

(Nurodykite grupės narį arba narius, jei jų vidutinis darbo valandos įkainis yra vienodas)

Valanda1

 

 

 

 

2.2. Kelionių, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai

 

 

-

...

-

2.2.1. ...

(Nurodykite numatomą Partnerio grupės vadovo ar nario komandiruotę)

Komandi-ruotė

 

 

 

 

2.3. Priemonės ir įranga2

 

 

-

...

-

2.3.1. …

(Nurodykite numatomos įsigyti priemonės ar įrangos pavadinimą)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

2.4. Išlaidos išorės paslaugoms

-

-

-

...

-

2.4.1. …

(Nurodykite numatomos įsigyti paslaugos pavadinimą)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

2.5. Renginių organizavimo išlaidos

-

-

-

...

-

2.5.1.

(Nurodykite numatomą veiklą, susijusią su renginio organizavimu)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

2.6. Veiklos išlaidos

-

-

-

...

-

2.6.1.

(Nurodykite veiklos išlaidų ar jų grupės pavadinimą, pvz. kanceliarinės prekės)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

2.7. Leidybos ir viešinimo išlaidos

-

-

-

...

-

2.7.1. ...

(Nurodykite planuojamą leidybos veiklą)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

2.7.2 ....

(Nurodykite planuojamą viešinimo ar sklaidos veiklą)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

 

2.8. Valdymo išlaidos3

-

-

-

...

-

 

2.8.1. Išlaidos administraciniam personalui

Valanda1

 

 

 

 

 

2.8.2. Auditas

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

 

2.8.3. ...

 

(Nurodykite valdymo veiklos pavadinimą)

Nurodykite matavimo vienetą

 

 

 

 

2.9. Netiesioginės išlaidos4

 

 

-

...

-

3. Kito Lietuvos (Šveicarijos5) partnerio išlaidos (Iš viso; jei taikoma)

...

 

3.1. Išlaidos personalui

 

 

 

 

 

3.1.1. Partnerio grupės vadovas

Valanda1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Projekto darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų vidutinis valandos įkainis apskaičiuojamas bendrą darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų sumą padalijus iš darbuotojo Projekte numatomų faktiškai dirbti valandų skaičiaus. Bendra Projekto darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų suma apskaičiuojama planuojamą darbuotojo vidutinį valandos darbo užmokestį padauginus iš Projekte numatomų faktiškai dirbti valandų (neįskaitant atostogų ar kito faktiškai nedirbto laiko) skaičiaus ir pridėjus darbo užmokestį už kasmetines atostogas ir (arba) nepanaudotų kasmetinių atostogų kompensaciją, apskaičiuotą už darbo įgyvendinant Projektą laiką, bei pridėjus darbdavio mokamus mokesčius nuo šių sumų (socialinio draudimo įmokas, įmokas į Garantinį fondą).

2Projekto priemonių ir įrangos įsigijimo išlaidos negali viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

3Projekto valdymo išlaidos negali viršyti 10 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

4Projekto netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų tinkamų finansuoti tiesioginių Projekto išlaidų.

5Šveicarijos partnerių išlaidos negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

6Pagrįskite kiekvieną išlaidų kategoriją (eilutę) pateikdami vienetų skaičiaus ir vieneto kainos skaičiavimą (paaiškinimą). Jei taikoma, nurodykite teisės aktus, į kurių nuostatas atsižvelgta.

 

 

V. POVEIKIS (Ne daugiau kaip 2 puslapiai)

 

 

 

1. Projekto poveikis

Aprašykite Projekto reikšmę instituciniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Kaip Projektas prisidės prie susijusių su Projekto tematika mokslinių klausimų sprendimo. Įvertinkite galimą Projekto ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį pramonei.

Nurodykite veiksmus aprašytam poveikiui pasiekti.

 

 

 

2. Projekto rezultatų sklaida ir (ar) panaudojimas. Projekto viešinimas

Aprašykite planuojamas Projekto rezultatų sklaidos ir (ar) panaudojimo priemones (leidiniai, straipsniai, praktinių ir kitų seminarų, konferencijų organizavimas ir dalyvavimas juose) ir nurodykite, kaip šios priemonės padės didinti Projekto poveikį. Planuojant šias priemones, taip pat būtina atsižvelgti į Viešinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus projekto vykdytojui.

Pastaba. Pagal šioje dalyje pateiktą informaciją užpildykite VI dalį „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“.

 

 

 

3. Intelektinės nuosavybės (IN) valdymas

Aprašykite numatomas Projekte sukurtos intelektinės nuosavybės apsaugos priemones. Nurodykite kitą, su IN valdymu susijusią, informaciją.

Pastaba. Pagal šioje dalyje pateiktą informaciją užpildykite VI dalį „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“.

 

VI. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Pastaba. Projekto įgyvendinimo stebėsena bus atliekama pagal šį grafiką.

 

Nr.

Projekto veikla

Projekto mėnuo, kai planuojama pradėti veiklą

Projekto mėnuo, kai planuojama baigti veiklą

Rodiklis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. JAUTRŪS ETINIAI KLAUSIMAI

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus embriono (Embriono kamieninių ląstelių) tyrimais?

Taip

Ne

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su vaikais?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su pacientais?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus genetika?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus biologiniais mėginiais?

 

 

Ar planuojamų mokslinių tyrimų metu ketinama kaupti duomenis, susijusius su žmonėmis?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su genetinių duomenų arba asmens duomenų apdorojimu (Pvz. sveikata, etninė kilmė, religija, filosofiniai įsitikinimai)?

 

 

Ar moksliniai tyrimai yra susiję su žmonių sekimu ar stebėjimu?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su gyvūnų tyrimais?

 

 

Jeigu Projekto veiklos yra susijusios su etiniais klausimais, išdėstykite, kaip į šiuos klausimus yra atsižvelgta: nurodykite, kokiomis nacionalinės arba tarptautinės teisės normomis vadovaujamasi. Apibrėžkite su jautriais etiniais klausimais susijusių mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimo principus (Ne daugiau kaip 1 puslapis).

 

VIII. PRIEDAI

 

1. Pareiškėjo ir kiekvieno partnerio grupės vadovo gyvenimo aprašymas (Ne daugiau kaip po 2 puslapius kiekvienam vadovui). Svarbiausių pastarųjų 5 metų publikacijų, tiesiogiai susijusių su Projektu, sąrašas.

 

2. Pareiškėjo ir kiekvieno partnerio grupės narių svarbiausieji pasiekimai:

 

- Svarbiausios pastarųjų 5 metų publikacijos, tiesiogiai susijusios su Projektu. Nurodykite ne daugiau kaip po 5 kiekvienos grupės publikacijas. Apie kiekvieną publikaciją pateikite šią informaciją: pavadinimas, autoriai, mokslo žurnalo pavadinimas, jo išleidimo metai, numeris, puslapiai žurnale, citavimas (t. y. Thomson Reuters Web of Science).

- Kita tiesiogiai susijusi informacija.

 

 


 

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

3 priedas

 

PARAIŠKOS FORMA

 

lIETUVOS-šVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

„MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA“

InstituCIJŲ partnerYSTĖS projeKtAS

 

 

 

I.          PAGRINDINIAI Duomenys apie Projektą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto mokslinių tyrimų sritis

1 Humanitariniai mokslai

 

2 Socialiniai mokslai

 

3 Fiziniai mokslai

 

4 Biomedicinos mokslai

 

5 Technologijos

 

6 Žemės ūkio mokslai

 

Pasirinkite tinkamą variantą

 

Projekto pavadinimas

 

Lietuvių kalba

 

Ne daugiau kaip 200 spaudos ženklų

 

Anglų kalba

 

 

 

Projekto akronimas

 

Ne daugiau kaip 20 spaudos ženklų

 

Reikšminiai žodžiai

 

Ne daugiau kaip 5 reikšminiai žodžiai

 

Pareiškėjas

 

Pavadinimas

 

 

 

Įstaigos kodas

 

 

 

Adresas, telefonas ir el. paštas

 

 

 

Sąskaitos Nr.

 

 

 

Įgaliotas asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos

 

Kontaktinis asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos, telefonas ir el. paštas

 

Šveicarijos partneris

 

Pavadinimas

 

 

 

Įstaigos kodas

 

 

 

Adresas, telefonas ir el. paštas

 

 

 

Sąskaitos Nr.

 

 

 

Įgaliotas asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos

 

Kontaktinis asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos, telefonas ir el. paštas

 

Kitas Lietuvos (Šveicarijos) partneris

 

(Jei taikoma)

 

Pavadinimas

 

 

 

Įstaigos kodas

 

 

 

Adresas, telefonas ir el. paštas

 

 

 

Sąskaitos Nr.

 

 

 

Įgaliotas asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos

 

Kontaktinis asmuo

 

Vardas, pavardė, pareigos, telefonas ir el. paštas

 

Projekto trukmė

 

Trukmė mėnesiais

 

Pradžia

 

Metai, mėnuo

 

Pabaiga

 

Metai, mėnuo

 

Biudžetas

 

Iš viso, eurai

 

Anotacija

 

Lietuvių kalba

Anotacijoje pateikiama skaitytojui aiškiai suprantama informacija apie Projekto tikslus ir jų įgyvendinimą.

 

Ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų

 

Anglų kalba

 

Ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų

 

II. STAŽUOČIŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PLANAS

 

 

 

 

1. Projekto idėja, aktualumas ir tikslai (Ne daugiau kaip 2 puslapiai)

Paaiškinkite Projekto idėją, jos aktualumą instituciniu požiūriu ir atsižvelgiant į Projekto tematikos tyrimų būklę. Atskleiskite Projekto originalumą, tarpdiscipliniškumą (transdiscipliniškumą, daugiadiscipliniškumą) (jei taikoma). Išsamiai aprašykite pagrindinius tikslus. Tikslai turi būti išmatuojami ir patikrinami.

 

 

 

 

2. Stažuočių ir renginių organizavimo planas (Ne daugiau kaip 7 puslapiai)

Pateikite bendrą Projekto įgyvendinimo strategiją. Aprašykite tyrimo metodologiją, nurodydami planuojamas mokslinių tyrimų ir (ar) inovacijų veiklas. Atsižvelgiant į mokslinius ir (ar) inovacinius tikslus, aprašykite žinių mainus tarp Projekto dalyvių. Parenkite detalųjį stažuočių ir renginių organizavimo darbo planą (konferencijos, praktiniai ir kiti seminarai, mokymai ir kt.). Nurodykite Projekto įgyvendinimo etapus, numatomas veiklas ir numatomus rezultatus. Paaiškinkite, kaip stažuotės sudarys Projekto visumą ir padės siekti Projekto tikslų. (Užpildykite 2a ir 2b lenteles).

 

2a Stažuotės

Siunčiamas stažuotis tyrėjas (pvz., St 1)

Siunčiančioji institucija

Priimančioji institucija

Projekto mėnuo, kai planuojama pradėti stažuotę (1-11)

Trukmė mėnesiais (0,5 - 6)

Tikslas:

Numatomi rezultatai:

Iš viso

(Iki 30 mėnesių)

 

2b Svarbiausi bendrai organizuojami mokymai, konferencijos, kt. ir Projekto dalyvių vaidmuo

 

Svarbiausi mokymai, konferencijos, kt.

Atsakingas projekto dalyvis

Numatomas projekto mėnuo

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

Įvertinkite reikšmingą riziką ir parenkite jos valdymo planą.

Darbo planas turėtų būti pakankamai išsamus ir pagrįstas, kad būtų galima įvertinti numatomą darbo apimtį ir atlikti Projekto įgyvendinimo stebėseną.

Pastaba. Pagal šioje dalyje pateiktą planą užpildykite VI dalį „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“.

 

 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI

 

1. PROJEKTO PERSONALAS (Pastaba. Jei nepagrindinių grupės narių vardai ir pavardės dar nežinomi, pakanka nurodyti numatomą pareigybę ir darbo apimtį Projekte.)

 

Nr.

 

Mokslo laipsnis

 

Vardas, pavardė

 

Pareigybė Projekte

 

Darbo apimtis Projekte, mėn.

 

Telefonas, el. paštas

 

Pareiškėjas

 

Pareiškėjo grupės vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti grupės nariai (Įskaitant siunčiamus stažuotis tyrėjus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šveicarijos partneris

 

Partnerio grupės vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti grupės nariai (Įskaitant siunčiamus stažuotis tyrėjus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas Lietuvos (Šveicarijos) partneris (Jei taikoma)

 

Partnerio grupės vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti grupės nariai (Įskaitant siunčiamus stažuotis tyrėjus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projekto dalyviai (Ne daugiau kaip 1 puslapis dalyviui)

Aprašydami kiekvieną Projekto dalyvį, trumpai aprašykite instituciją (turimą kompetenciją, žmogiškuosius išteklius, infrastruktūrą), nurodykite pagrindines projekto dalyviams skirtas užduotis ir turimą patirtį, tiesiogiai susijusią su šiomis užduotimis. Taip pat trumpai aprašykite grupių narius, vadovausiančius siunčiamiems stažuotis tyrėjams ir atliksiančius darbą.

 

3. Konsorciumas (Ne daugiau kaip 2 puslapiai)

Aprašykite konsorciumo, kaip Projekto dalyvių visumos, turimas galimybes ir gebėjimus Projekto tikslams pasiekti ir pagrįskite Projekto dalyvių tinkamumą bei pasirengimą pavestoms užduotims atlikti. Atskleiskite, kaip Projekto dalyviai papildo vienas kitą ir galimą sinergiją. Pagrįskite konsorciumo sudėties tinkamumą pagal Projekto tikslus. Aprašykite po Projekto pabaigos planuojamą tęsti bendradarbiavimą.

 

IV. VALDYMAS IR FINANSINIS PLANAS

 

 

1. Valdymo struktūra ir procedūros (Ne daugiau kaip 1 puslapis)

Aprašykite Projekto organizacinę struktūrą (Pvz. Pareiškėjo bendravimas su partneriais, vaidmenų pasidalijimas ir susitikimų organizavimas) ir sprendimų priėmimo procedūras (Pvz. problemų sprendimas, stebėsena). Pagrįskite, kaip tai atitinka Projekto sudėtingumą ir mastą.

Pastaba. Pagal šioje dalyje pateiktą informaciją užpildykite VI dalį „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“.

 

2. Projekto biudžetas, EUR

Išlaidų rūšis

 

Pareiškėjas

Šveicarijos1 partneris

Kitas Lietuvos (Šveicarijos1) partneris (Jei taikoma)

Iš viso, Eur

Iš viso, proc.

1.1. Darbo užmokesčio išlaidos

 

 

 

 

 

1.2. Socialinio draudimo ir kitos įmokos

 

 

 

 

 

1.3. Apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai

 

 

 

 

 

1.4. Kelionių išlaidos

 

 

 

 

 

1.5. Mokslinių tyrimų, mokymų ir bendradarbiavimo veiklų išlaidos

 

 

 

 

 

1.6. Valdymo ir netiesioginės išlaidos

 

 

 

 

 

Iš viso, Eur

 

 

 

 

 

Iš viso, proc.

 

 

 

 

 

Finansavimo šaltiniai

1. Šveicarijos parama

 

 

2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

 

 

1Šveicarijos partnerių išlaidos negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

 

3. Išlaidų pagrindimas, Eur

Išlaidų rūšis (eilutė)

 

Vienetas

Vienetų skaičius

Vieneto įkainis, Eur

Iš viso, Eur

Išlaidų pagrindimas

1. Pareiškėjo išlaidos (Iš viso)

...

 

1.1. Darbo užmokesčio išlaidos

 

 

-

...

-

1.1.1….

(Nurodykite siunčiamą stažuotis Pareiškėjo grupės narį (tyrėją)

Diena

 

219,18 CHF

 

-

1.2. Socialinio draudimo ir kitos įmokos

 

 

-

...

-

1.2.1. ...

(Nurodykite siunčiamą stažuotis Pareiškėjo grupės narį (tyrėją)

Diena

 

30,98 % ar

31 % ar Įrašyti kitą

(Pasirinkite tinkamą variantą)

 

Pagrįskite Pareiškėjo  mokamų socialinio draudimo ir kitų įmokų dydį, atsižvelgiant į atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus

1.3. Apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai

-

-

-

...

-

1.3.1....

(Nurodykite Pareiškėjo grupės nario komandiruotę)

Diena

1-7

(Pasirinkite tinkamą variantą)

(Pasirinkite tinkamą variantą)

 

Pagrįskite kiekvienos komandiruotės būtinumą

1.4 Kelionių išlaidos

-

-

-

...

-

1.4.1.

(Nurodykite Pareiškėjo grupės nario kelionę)

Kelionė

 

528 /

664 /

795 /

1483

(Pasirinkite tinkamą variantą)

 

Pagrįskite kiekvienos kelionės būtinumą

1.5. Mokslinių tyrimų, mokymų ir bendradarbiavimo išlaidos

-

-

-

...

-

1.5.1.

(Nurodykite siunčiamą (priimamą) stažuotis Pareiškėjo (Partnerio) grupės narį (tyrėją)

Mėnuo / Diena (0,033 mėn)

 

1800 / 60

 

-

1.6. Valdymo ir netiesioginės išlaidos

-

-

-

...

-

1.6.1.

(Nurodykite siunčiamą (priimamą) stažuotis Pareiškėjo (Partnerio) grupės narį (tyrėją)

Mėnuo / Diena (0,033 mėn)

 

700 / 23,33

 

-

2. Šveicarijos1 partnerio išlaidos (Iš viso)

...

 

2.1. Darbo užmokesčio išlaidos

 

 

-

...

-

2.1.1….

(Nurodykite siunčiamą stažuotis Partnerio grupės narį (tyrėją)

Diena

 

219,18 CHF

 

-

2.2. Socialinio draudimo ir kitos įmokos

 

 

-

...

-

2.2.1. ...

(Nurodykite siunčiamą stažuotis Partnerio grupės narį (tyrėją)

Diena

 

30,98 % ar

31 % ar Įrašyti kitą

(Pasirinkite tinkamą variantą)

 

Pagrįskite Partnerio  mokamų socialinio draudimo ir kitų įmokų dydį, atsižvelgiant į atitinkamus Šveicarijos Konfederacijos teisės aktus

2.3. Apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai

-

-

-

...

-

2.3.1....

(Nurodykite Partnerio grupės nario komandiruotę)

Diena

1-7

(Pasirinkite tinkamą variantą)

(Pasirinkite tinkamą variantą)

 

Pagrįskite kiekvienos komandiruotės būtinumą

2.4 Kelionių išlaidos

-

-

-

...

-

2.4.1.

(Nurodykite Partnerio grupės nario kelionę)

Kelionė

 

528 /

664 /

795 /

1483

(Pasirinkite tinkamą variantą)

 

Pagrįskite kiekvienos kelionės būtinumą

2.5. Mokslinių tyrimų, mokymų ir bendradarbiavimo išlaidos

-

-

-

...

-

2.5.1.

(Nurodykite siunčiamą (priimamą) stažuotis Pareiškėjo (Partnerio) grupės narį (tyrėją)

Mėnuo / Diena (0,033 mėn)

 

1800 / 60

 

-

2.6. Valdymo ir netiesioginės išlaidos

-

-

-

...

-

2.6.1.

(Nurodykite siunčiamą (priimamą) stažuotis Pareiškėjo (Partnerio) grupės narį (tyrėją)

Mėnuo / Diena (0,033 mėn)

 

700 / 23,33

 

-

3. Kito Lietuvos (Šveicarijos1) partnerio išlaidos (Iš viso; jei taikoma)

...

 

3.1. Darbo užmokesčio išlaidos

 

 

 

 

 

3.1.1….

(Nurodykite siunčiamą stažuotis Partnerio grupės narį (tyrėją)

Diena

 

219,18 CHF

 

-

 

 

 

 

 

1Šveicarijos partnerių išlaidos negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų.

 

 

V. POVEIKIS (Ne daugiau kaip 1 puslapis)

 

 

 

1. Projekto poveikis

Aprašykite, kaip Projektas prisidės prie tyrėjų karjeros raidos, žmogiškųjų gebėjimų didinimo, bendradarbiavimo tinklų kūrimo, gerosios praktikos sklaidos ir ilgalaikio bendradarbiavimo, pasibaigus Projektui. Aprašykite Projekto reikšmę instituciniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Įvertinkite Projekto indėlį sprendžiant aktualią mokslinę (technologinę) problemą. Aprašykite galimą Projekto socialinį poveikį.

Nurodykite veiksmus aprašytam poveikiui pasiekti.

 

 

 

2. Kompetencijos sklaida, rezultatų panaudojimas, žinių sklaida. Projekto viešinimas

Aprašykite planuojamas Projekto rezultatų sklaidos ir (ar) panaudojimo priemones (leidiniai, straipsniai, praktinių ir kitų seminarų, konferencijų organizavimas ir dalyvavimas juose) ir nurodykite, kaip šios priemonės padės didinti Projekto poveikį. Planuojant šias priemones taip pat būtina atsižvelgti į Viešinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus projekto vykdytojui.

Pastaba. Pagal šioje dalyje pateiktą informaciją užpildykite VI dalį „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“.

 

 

 

3. Intelektinės nuosavybės (IN) valdymas

Aprašykite numatomas Projekte sukurtos intelektinės nuosavybės apsaugos priemones. Nurodykite kitą, su IN valdymu susijusią, informaciją.

Pastaba. Pagal šioje dalyje pateiktą informaciją užpildykite VI dalį „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“.

 

 

 

VI. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Pastaba. Projekto įgyvendinimo stebėsena bus atliekama pagal šį grafiką

 

Nr.

Projekto veikla

Projekto mėnuo, kai planuojama pradėti veiklą

Projekto mėnuo, kai planuojama baigti veiklą

Rodiklis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. JAUTRŪS ETINIAI KLAUSIMAI

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus embriono (Embriono kamieninių ląstelių) tyrimais?

Taip

Ne

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su vaikais?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su pacientais?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus genetika?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su žmogaus biologiniais mėginiais?

 

 

Ar planuojamų mokslinių tyrimų metu ketinama kaupti duomenis, susijusius su žmonėmis?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su genetinių duomenų arba asmens duomenų apdorojimu (Pvz. sveikata, etninė kilmė, religija, filosofiniai įsitikinimai)?

 

 

Ar moksliniai tyrimai yra susiję su žmonių sekimu ar stebėjimu?

 

 

Ar planuojami moksliniai tyrimai yra susiję su gyvūnų tyrimais?

 

 

Jeigu Projekto veiklos yra susijusios su etiniais klausimais, išdėstykite, kaip į šiuos klausimus yra atsižvelgta: nurodykite, kokiomis nacionalinės arba tarptautinės teisės normomis vadovaujamasi. Apibrėžkite su jautriais etiniais klausimais susijusių mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimo principus (Ne daugiau kaip 1 puslapis).

 

 

 

VIII. PRIEDAI

 

1. Pareiškėjo ir kiekvieno partnerio grupės vadovo gyvenimo aprašymas (Ne daugiau kaip po 2 puslapius kiekvienam vadovui). Svarbiausių pastarųjų 5 metų publikacijų, tiesiogiai susijusių su Projektu, sąrašas.

 

2. Pareiškėjo ir kiekvieno partnerio grupės narių svarbiausi pasiekimai:

 

- Svarbiausios pastarųjų 5 metų publikacijos, tiesiogiai susijusios su Projektu. Nurodykite ne daugiau kaip po 5 kiekvienos grupės publikacijas. Apie kiekvieną publikaciją pateikite šią informaciją: pavadinimas, autoriai, mokslo žurnalo pavadinimas, jo išleidimo metai, numeris, puslapiai žurnale, citavimas (pvz.,. Thomson Reuters Web of Science).

- Kita tiesiogiai susijusi informacija.


 

 

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

4 priedas

 

PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS PATIKROS FORMA

 

Paraiškos registracijos numeris:

Projekto pavadinimas:

Pareiškėjo pavadinimas:

Projekto tipas (Pasirinkite tinkamą variantą):

 

Bendrų mokslinių tyrimų projektas

 

Institucijų partnerystės projektas

 

Nr.

FORMALUSIS KRITERIJUS

Pirminė patikra

Patikslinus

Taip

Ne

Komentarai

Taip

Ne

Komentarai

1.   

Taryba gavo paraišką iki Kvietime nustatyto termino pabaigos.

 

 

 

 

 

 

2.   

Taryba gavo Pareiškėjo ir visų partnerių raštus iki Kvietime nustatyto termino pabaigos.

 

 

 

 

 

 

3.   

Paraiška pateikta lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

 

 

 

 

4.   

Elektroninė paraiška užpildyta tinkamai1 ir atitinka nustatytą formą.

 

 

 

 

 

 

5.   

Pateikti visi paraiškos priedai:

 

 

 

 

 

 

5.1.

Pareiškėjo ir kiekvieno partnerio grupės vadovo gyvenimo aprašymai.

 

 

 

 

 

 

5.2.

Pareiškėjo ir kiekvieno partnerio grupės narių svarbiausi pasiekimai.

 

 

 

 

 

 

6.   

Raštai yra tinkamai parengti ir pasirašyti Pareiškėjo (Partnerio) įgaliotų asmenų.

 

 

 

 

 

 

7.   

Minimalios dalyvavimo LŠBP Projekte sąlygos išpildytos:

 

 

 

 

 

 

7.1.

Projekte dalyvauja ne mažiau kaip du dalyviai.

 

 

 

 

 

 

7.2.

Pareiškėjas yra viešojo sektoriaus Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

 

 

 

 

 

 

7.3.

Bent vienas Partneris yra viešojo sektoriaus Šveicarijos mokslo ir studijų institucija.

 

 

 

 

 

 

7.4.

Kiti partneriai yra viešojo sektoriaus Lietuvos (Šveicarijos) mokslo ir studijų institucijos.

 

 

 

 

 

 

8.

Pareiškėjo grupės vadovas ir kiti nariai atitinka Aprašo 3.14 ir 9-10 punktuose ir Kvietime nustatytus reikalavimus; Taryba netaiko apribojimų svarstyti jų pateiktas paraiškas.

 

 

 

 

 

 

9.

Projekto trukmė neviršija Kvietime nustatytos galimos Projekto trukmės.

 

 

 

 

 

 

10.

Projekto biudžetas neviršija Kvietime nustatytos didžiausios galimos Projekto vertės eurais.

 

 

 

 

 

 

11.

Šveicarijos partnerių išlaidos neviršija 50 proc. visų Projekto išlaidų.

 

 

 

 

 

 

12.

Projekto priemonių ir įrangos įsigijimo išlaidos neviršija 30 proc. visų Projekto išlaidų (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

13.

Projekto valdymo išlaidos neviršija 10 proc. visų Projekto išlaidų (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

14.

Projekto netiesioginės (pridėtinės) išlaidos neviršija 10 proc. visų tiesioginių Projekto išlaidų (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

15.

Pareiškėjo grupės vadovas darbui projekte skirs ne mažiau kaip 40 val. per mėnesį visą jo vykdymo laikotarpį (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

16.

Išlaidos personalui teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2 (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

16a.

Darbo užmokesčio išlaidos teisingai apskaičiuotos (Taikoma Institucijų partnerystės projektui).

 

 

 

 

 

 

16b.

Socialinio draudimo ir kitos įmokos teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2 (Taikoma Institucijų partnerystės projektui).

 

 

 

 

 

 

17.

Projekte dalyvaujančių darbuotojų kelionių, apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai teisingai apskaičiuoti ir tinkamai pagrįsti2 (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

17a.

Apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2 (Taikoma Institucijų partnerystės projektui).

 

 

 

 

 

 

17b.

Kelionių išlaidos teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2 (Taikoma Institucijų partnerystės projektui).

 

 

 

 

 

 

18.

Priemonių ir įrangos įsigijimo išlaidos (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui) teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2.

 

 

 

 

 

 

18a.

Mokslinių tyrimų, mokymų ir bendradarbiavimo išlaidos teisingai apskaičiuotos (Taikoma Institucijų partnerystės projektui).

 

 

 

 

 

 

19.

Išorės paslaugų išlaidos teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2 (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

20.

Renginių organizavimo išlaidos teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2 (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

21.

Veiklos išlaidos teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2 (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

22.

Numatytos leidybos ir viešinimo išlaidos mažiausiai dviem priemonėms, nurodytoms Viešinimo taisyklėse; Bendrų mokslinių tyrimų projekte jos yra teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2.

 

 

 

 

 

 

23.

Valdymo išlaidos teisingai apskaičiuotos ir tinkamai pagrįstos2 (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

23a.

Valdymo ir netiesioginės išlaidos teisingai apskaičiuotos (Taikoma Institucijų partnerystės projektui).

 

 

 

 

 

 

24.

Į Pareiškėjo ir vieno iš Šveicarijos partnerių valdymo išlaidas įtrauktos audito išlaidos (Taikoma Bendrų mokslinių tyrimų projektui).

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABOS IR IŠVADOS PO PIRMINĖS ADMINISTRACINĖS PATIKROS

(Kokios informacijos ar dokumentų trūksta, kriterijai, kurie netenkinami)

 

Paraiška atitinka visus formaliuosius kriterijus ir gali būti toliau vertinama.

Paraiška neatitinka šių formaliųjų kriterijų (Nurodykite kriterijų numerius, pvz. vienas iš 3–6 arba15–24), reikia prašyti Pareiškėjo informaciją patikslinti.

Paraiška neatitinka šių formaliųjų kriterijų (Nurodykite kriterijų numerius, pvz. vienas iš 1–2 arba 7–14) ir toliau negali būti vertinama.

 

Pirminę administracinę __________________          ____________                       ____________

patikrą atliko                     (vardas, pavardė)              (parašas )                                            (data)

 

PASTABOS IR IŠVADOS PO PARAIŠKOS PATIKSLINIMO (Jei atlikta)

(Kokios informacijos ar dokumentų trūksta, kriterijai, kurie netenkinami, susirašinėjimo su Pareiškėju istorija)

 

Paraiška atitinka visus formaliuosius kriterijus ir gali būti toliau vertinama.

Paraiška neatitinka šių formaliųjų kriterijų (Nurodykite kriterijų numerius, pvz. vienas iš 16–23), todėl tinkama finansuoti suma yra.......eurų. Paraiška gali būti toliau vertinama.

Paraiška neatitinka šių formaliųjų kriterijų (Nurodykite kriterijų numerius, pvz. vienas iš 3–6 arba 15 arba 24) ir toliau negali būti vertinama.

 

Administracinę patikrą _________________            ____________                       ____________

po patikslinimo atliko          (vardas, pavardė)           (parašas)                                             (data)

 

1Pastaba. Elektroninėje paraiškoje pateiktos informacijos išsamumą vertina ekspertai; administracinės patikros metu tikrinama, ar visos elektroninės paraiškos dalys užpildytos.

2Pastaba. Pagrindimas vertinamas pagal Paraiškos IV.3 dalyje „Išlaidų pagrindimas, eurais“ pateiktą informaciją; administracinės patikros metu tikrinama, ar pateiktas pagrindimas yra logiškas, ar nėra aritmetinių klaidų.


Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

5 priedas

 

BENDRŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTO PARAIŠKOS EKSPERTINIO ĮVERTINIMO FORMA

 

 

Paraiškos registracijos numeris:

Bendrų mokslinių tyrimų projekto pavadinimas:

Pareiškėjo pavadinimas:

 

Pastaba. Jei ekspertų grupė Paraišką bent pagal vieną iš kriterijų įvertina mažesniu balu nei nustatytas slenkstinis balas arba jei balų pagal visus kriterijus suma yra mažesnė nei nustatyta slenkstinė balų suma, Paraiška atmetama.

 

Balas

Didžiausias balas – 5

Balo paaiškinimas

1

Nepatenkinamai

2

Patenkinamai

3

Gerai

4

Labai gerai

5

Puikiai

 

 

Individualaus ekspertinio įvertinimo (ekspertinio įvertinimo grupėje) ataskaita

Turinio vertinimo kriterijai

Paskirtas balas

Eksperto (Ekspertų grupės) komentarai ir pastabos

1. Idėja, aktualumas ir tikslai

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Projekto aktualumas nurodytose mokslinių tyrimų srityse

Idėjos pagrįstumas ir tikslų kokybė

Numatoma pažanga, lyginant su Projekto tematikos tyrimų būkle

Planuojamų mokslinių tyrimų naujumas, originalumas, inovatyvumo mastas ir svarba

 

 

2. Mokslinių tyrimų metodikos pagrįstumas ir kokybė

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Pasirinktos metodikos ir taikomų metodų tinkamumas

Mokslinių tyrimų darbo plano kokybė ir efektyvumas

Numatomi rezultatai ir jų mokslinė reikšmė

 

 

3. Konsorciumo kompetencija

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Projekto dalyvių kompetencija ir patirtis su projekto tematika susijusiose mokslinių tyrimų srityse bei mokslinio bendradarbiavimo patirtis

Konsorciumo, kaip Projekto dalyvių visumos, kokybė (pagal Konsorciumo sudėties tinkamumą bei Projekto dalyvių vienas kito papildymą, taip pat jų galimybes tęsti bendradarbiavimą Projektui pasibaigus)

 

 

4. Valdymo efektyvumas ir biudžetas

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Valdymo struktūros ir procedūrų tinkamumas

Projekto įgyvendinamumas pagal biudžetą bei trukmę

Planuojamų išteklių (personalo, įrangos …) paskirstymo ir pagrindimo tinkamumas

 

 

5. Projekto rezultatų, jų sklaidos ir panaudojimo galimas poveikis

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Projekto poveikis

Projekto rezultatų sklaidos ir (ar) panaudojimo priemonių tinkamumas

Intelektinės nuosavybės valdymo efektyvumas

 

 

Bendra balų suma

Didžiausias balas – 25

Slenkstinis balas – 17

Ar pagal kiekvieną kriterijų Paraiškos balai yra tokie patys, ar didesni nei slenkstiniai balai ir bendra balų suma yra tokia pati, ar didesnė nei slenkstinis balas?

Ne

Taip

Pagrindimas (Ne daugiau kaip 1000 ženklų)

 

 

 

 

 

 

Projektui siūloma skirti lėšų suma:.................................................................................

Pagrindimas (Jei Projektui siūloma lėšų suma skiriasi nuo prašomos):...............................

 

Ar Paraiška susijusi su jautriais etiniais klausimais? Jei taip, pakomentuokite, ar Paraiškoje siūlomi tinkami jautrių etikos klausimų sprendimo būdai.

:.......................................................................................................................................................................................

 

 

 

Individualaus eksperto (Ekspertų grupės pirmininko) vardas, pavardė Data

 


Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

6 priedas

 

INSTITUCIJŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO PARAIŠKOS EKSPERTINIO ĮVERTINIMO FORMA

 

Paraiškos registracijos numeris:

Institucijų partnerystės projekto pavadinimas:

Pareiškėjo pavadinimas:

 

Pastaba. Jei JAK Paraišką bent pagal vieną iš kriterijų įvertina mažesniu balu nei nustatytas slenkstinis balas arba jei balų pagal visus kriterijus suma yra mažesnė nei nustatyta slenkstinė balų suma, Paraiška atmetama.

 

Balas

Didžiausias balas – 5

Balo paaiškinimas

1

Nepatenkinamai

2

Patenkinamai

3

Gerai

4

Labai gerai

5

Puikiai

 

Ekspertinio įvertinimo grupėje ataskaita

Turinio vertinimo kriterijai

Paskirtas balas

Ekspertų grupės komentarai ir pastabos

1. Idėja, aktualumas ir tikslai

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Projekto aktualumas nurodytose mokslinių tyrimų srityse ir dalyvaujančioms institucijoms

Idėjos pagrįstumas ir tikslų kokybė

Numatoma pažanga, lyginant su Projekto tematikos tyrimų būkle ir originalumas

 

 

2. Stažuočių ir renginių organizavimo plano kokybė ir efektyvumas

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Pasirinktos metodikos ir taikomų metodų tinkamumas, įvertinant mokslinius ir bendradarbiavimo aspektus

Stažuočių ir renginių organizavimo plano aiškumas, kokybė ir efektyvumas

Numatomi rezultatai ir jų reikšmė

 

 

3. Konsorciumo kompetencija

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Projekto dalyvių kompetencija ir patirtis su Projekto tematika susijusiose mokslinių tyrimų srityse bei mokslinio bendradarbiavimo patirtis

Konsorciumo, kaip Projekto dalyvių visumos, kokybė (pagal Konsorciumo sudėties tinkamumą, Projekto dalyvių vienas kito papildymą bei sinergiją, užduočių paskirstymą, taip pat jų galimybes tęsti bendradarbiavimą Projektui pasibaigus)

 

 

4. Valdymo efektyvumas ir biudžetas

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Valdymo struktūros ir procedūrų tinkamumas

Projekto įgyvendinamumas pagal biudžetą bei trukmę

Planuojamų išteklių (personalo, įrangos …) paskirstymo ir pagrindimo tinkamumas

 

 

5. Projekto rezultatų, jų sklaidos ir panaudojimo galimas poveikis

Didžiausias balas – 5

Slenkstinis balas – 3

 

Projekto poveikis (pagal aktualių žmogiškųjų gebėjimų ugdymą susijusiose mokslinių tyrimų srityse)

Kompetencijos sklaidos, rezultatų panaudojimo ir žinių sklaidos priemonių tinkamumas bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis bei plačiąja visuomene

Intelektinės nuosavybės valdymo efektyvumas

 

 

Bendra balų suma

Didžiausias balas – 25

Slenkstinis balas – 17

Ar pagal kiekvieną kriterijų Paraiškos balai yra tokie patys, ar didesni nei slenkstiniai balai ir bendra balų suma yra tokia pati, ar didesnė nei slenkstinis balas?

Ne

Taip

Pagrindimas (ne daugiau kaip 1000 ženklų)

 

 

 

 

 

 

Projektui siūloma skirti lėšų suma:.................................................................................

Pagrindimas (Jei Projektui siūloma lėšų suma skiriasi nuo prašomos):...............................

 

Ar Paraiška susijusi su jautriais etiniais klausimais? Jei taip, pakomentuokite, ar Paraiškoje siūlomi tinkami jautrių etikos klausimų sprendimo būdai.

 

 

Individualaus eksperto (JAK bendrapirmininkio) vardas, pavardė Data

 

 

 


Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

7 priedas

 

BENDRŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTO METINĖS ATASKAITOS PAVYZDINĖ FORMA

 

Paraiškos registracijos numeris:

Projekto sutarties numeris:

Bendrų mokslinių tyrimų projekto pavadinimas:

Paramos gavėjo pavadinimas:

Projekto mokslinių tyrimų sritis:

 

Aplinkos apsaugos mokslai ir technologijos

 

Sveikatos (gyvybės) mokslai

 

Gamtos mokslai

 

Projekto ataskaitinio laikotarpio tikslai

Apžvelkite Projekto sutartyje numatytus atsiskaitomojo laikotarpio Projekto tikslus.

Trumpai aprašykite ankstesnes ekspertų rekomendacijas (Jei tokių yra) ir nurodykite, kaip į jas buvo atsižvelgta.

 

Projekto įgyvendinimo pažanga ir pasiekimai per ataskaitinį laikotarpį

 

 

Pagal Projekto sutartį trumpai apžvelkite atliktus darbus.

Aprašydami kiekvieną Projekto veiklą, nurodytą Projekto sutartyje („Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“), pateikite šią informaciją1:

·     trumpai aprašykite pažangą, siekiant numatytų tikslų, pateikite svarbiausią informaciją apie įgyvendinimo eigą, pasiektus rodiklius;

·     išskirkite svarbiausius rezultatus ir pasiekimus;

·     jei reikia, paaiškinkite nukrypimų nuo Projekto sutarties priežastis, jų įtaką kitoms veikloms, lėšų panaudojimui ir planavimui;

·     trumpai pateikite informaciją apie lėšų panaudojimą;

·     jei reikia, pasiūlykite taisomąsias priemones.

 

Mokslinių rezultatų suvestinė

Projekto veiklose dalyvaujantys doktorantai (podoktorantūros) stažuotojai

 

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygos2

 

Mokslo straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) ISI Web of Science duomenų bazėje (Nurodykite: leidžiami Lietuvoje, Šveicarijoje, kitose užsienio šalyse)2

 

Patentinės paraiškos, patentai

 

Naujos technologijos

 

Nauji gaminiai

 

 

Kita (Nurodykite)

 

Išvados

 

 

1galimybė pridėti dokumentą su formulėmis, grafikais ir t. t.

2pridedamos kopijos.


 

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

8 priedas

 

INSTITUCIJŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO METINĖS ATASKAITOS PAVYZDINĖ FORMA

 

Paraiškos registracijos numeris:

Projekto sutarties numeris:

Institucijų partnerystės projekto pavadinimas:

Paramos gavėjo pavadinimas:

Projekto mokslinių tyrimų sritis:

 

1 Humanitariniai mokslai                                                      4 Biomedicinos mokslai

 

2 Socialiniai mokslai                                                  5 Technologijos

 

3 Fiziniai mokslai                                                                  6 Žemės ūkio mokslai

 

 

Projekto ataskaitinio laikotarpio tikslai

Apžvelkite Projekto sutartyje numatytus atsiskaitomojo laikotarpio Projekto tikslus.

Trumpai aprašykite ankstesnes ekspertų rekomendacijas (Jei tokių yra) ir nurodykite, kaip į jas buvo atsižvelgta.

Projekto įgyvendinimo pažanga ir pasiekimai per ataskaitinį laikotarpį

 

 

Pagal Projekto sutartį trumpai apžvelkite atliktus darbus.

Aprašydami kiekvieną Projekto veiklą, nurodytą Projekto sutartyje („Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“), pateikite šią informaciją1:

·     trumpai aprašykite pažangą, siekiant numatytų tikslų, pateikite svarbiausią informaciją apie įgyvendinimo eigą, pasiektus rodiklius;

·     išskirkite svarbiausius rezultatus ir pasiekimus;

·     jei reikia, paaiškinkite nukrypimų nuo Projekto sutarties priežastis, jų įtaką kitoms veikloms, lėšų panaudojimui ir planavimui;

·     trumpai pateikite informaciją apie lėšų panaudojimą;

·     jei reikia, pasiūlykite taisomąsias priemones.

Projekto rezultatų suvestinė

Išdėstykite pagrindinius per ataskaitinį laikotarpį pasiektus Projekto rezultatus.

Išvardinkite pagrindinius mokslinius rezultatus:

·    Projekto veiklose dalyvaujantys doktorantai (podoktorantūros) stažuotojai

·    Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos knygos, straipsnių rinkiniai2

·    Mokslo straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Science ar kitoje duomenų bazėje (Nurodykite: leidžiami Lietuvoje, kitose užsienio šalyse)2

·    Patentinės paraiškos, patentai

·    Naujos technologijos

·    Nauji gaminiai

·    Kita (Nurodykite)

Išvados

 

1galimybė pridėti dokumentą su formulėmis, grafikais ir t. t.

2pridedamos kopijos.


Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

9 priedas

 

BENDRŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTO METINĖS ATASKAITOS EKSPERTINIO ĮVERTINIMO FORMA

 

Paraiškos registracijos numeris:

Projekto sutarties numeris:

Bendrų mokslinių tyrimų projekto pavadinimas:

Paramos gavėjo pavadinimas:

 

Kriterijus

Taip/Ne

Išsamus įvertinimo paaiškinimas

Ar atlikti moksliniai tyrimai ir kitos veiklos atitinka Projekto tikslus ir darbo planą (vertinama pagal „Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką“)? Ar pasiekti Projekto ataskaitinio laikotarpio rodikliai?

 

 

Ar ataskaitinio laikotarpio metu gauti moksliniai rezultatai yra vertingi, svarbūs ir novatoriški? Ar jie atitinka Projekto planą?

 

 

Eksperto (JAK) galutinė išvada

 

Kitos pastabos

 

 

 

Eksperto (JAK bendrapirmininkio) vardas (-ai), pavardė (-ės)

 

Data


Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo aprašo

10 priedas

 

INSTITUCIJŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO METINĖS ATASKAITOS EKSPERTINIO ĮVERTINIMO FORMA

 

Paraiškos registracijos numeris:

Projekto sutarties numeris:

Institucijų partnerystės projekto pavadinimas:

Paramos gavėjo pavadinimas:

 

Kriterijus

Taip/Ne

Išsamus įvertinimo paaiškinimas

Ar atliktos veiklos atitinka Projekto tikslus ir darbo planą (pagal „Projekto veiklų įgyvendinimo grafiką“)? Ar pasiekti Projekto ataskaitinio laikotarpio rodikliai?

 

 

Ar ataskaitinio laikotarpio metu gauti moksliniai ir bendradarbiavimo veiklų rezultatai yra svarbūs? Ar jie atitinka Projekto planą?

 

 

Eksperto(JAK) galutinė išvada

 

Kitos pastabos

 

 

 

 

Eksperto (JAK bendrapirmininkio) vardas (-ai), pavardė (-ės)

 

Data