VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. VA-80 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. gegužės 12 d. Nr. VA-37

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. VA-80 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos

2023 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 3-1416

 

 

SUDERINTA

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2023 m. balandžio 26 d. raštu Nr. 2R-2525 (3.2.Mr)

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2023 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 1D-2175

 

SUDERINTA

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro

prie Krašto apsaugos ministerijos

2023 m. balandžio 27 d. raštu Nr. (4.1 E) 6K-271

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

2023 m. d. gegužės 08 d. raštu Nr. S-156(2023)

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. VA-80

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko

2023 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. VA-37

redakcija)

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau – EDS) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2.  Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės informacinių sistemų reikalavimus, apibrėžtas sąvokas.

3.    EDS steigimo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 26 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 27 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

4.    EDS kuriama ir tvarkoma, vadovaujantis:

4.1.    Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu;

4.2.    Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

4.3.    Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu;

4.4.    Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

4.5.    Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu;

4.6.    Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

4.7.    Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu patvirtinimo“;

4.8.    Reglamentu (ES) 2016/679;

4.9.    Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;


 

part_fc7bc2baac514300a0560b4d189b2f3a_end

4.10.    Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

4.11.    Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

4.12.    Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės informacinių sistemų reikalavimus.

part_c27b4fcdc0ad47eb8391681ce98375d4_end

5.    EDS tikslas – informacinėmis ir ryšio technologijų priemonėmis mokesčių mokėtojams suteikti visą informaciją, susijusią su mokesčių deklaravimo ir mokesčių apskaičiavimo paslaugomis (toliau – el. paslauga), bei užtikrinti galimybę mokesčių mokėtojams (fiziniams / juridiniams, Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto, neturinčio juridinio asmens statuso, asmenims), kurie naudojasi per EDS teikiamomis el. paslaugomis (toliau – el. paslaugų gavėjas), pateikti VMI su mokesčių administravimu susijusius dokumentus elektroniniu būdu.

6.    Asmens duomenų tvarkymo EDS tikslas – užtikrinti tinkamą EDS el. paslaugų gavėjų ir naudotojų identifikavimą (tapatybės nustatymą), mokesčių mokėtojų teikiamų mokesčių deklaracijų priėmimą ir perdavimą apdoroti kitoms VMI informacinėms sistemoms (toliau – IS), priminimų dėl nepateiktų / nepatikslintų deklaracijų, pranešimų dėl deklaracijose nustatytų klaidų ar deklaracijos nepriėmimo bei pranešimų apie apskaičiuotą arba panaikintą mokestinę prievolę siuntimą mokesčių mokėtojams.

7.    EDS uždaviniai:

7.1.    užtikrinti automatizuotą el. paslaugų naudotojų identifikavimą;

7.2.    kompiuterizuoti ir automatizuoti deklaracijų priėmimo, tikrinimo, registravimo, kontrolės procesus;

7.3.    kompiuterizuoti nuskenuotų deklaracijų (dokumentų) atpažinimą;

7.4.    kompiuterizuoti ir automatizuoti mokesčių mokėtojų informavimo procesą;

7.5.    teikti mokesčių mokėtojams el. paslaugas informacinių ir ryšio technologijų priemonėmis:

7.5.1.   pagal trečiųjų šaltinių duomenis parengtų pažymų peržiūra;

7.5.2. parengtų preliminarių deklaracijų peržiūra ir pateikimas;

7.5.3. elektroninių deklaracijų formų užpildymas ir pateikimas;

7.5.4. elektroninių deklaracijų formų duomenų teikimas per žiniatinklio paslaugą;

7.5.5. suformuotų žemės mokesčio deklaracijų duomenų pažymų peržiūra.

8.    EDS funkcijos:

8.1.    priimti elektroniniu būdu sudarytas mokesčių deklaracijas ir dokumentus, atvaizduoti visais būdais pateiktus dokumentus, deklaracijų apdorojimo rezultatus ir parengtus pranešimus bei pažymas;

8.2.    skenuoti deklaracijas, koreguoti neatitikimus, sudaryti dokumentų paketą, pakartotinai apdoroti EDS atmestus klaidingus dokumentų paketus;

8.3.    priimti skenuotų deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų metaduomenis ir vaizdus iš deklaracijų apdorojimo centro;

8.4.    vykdyti deklaracijų paiešką, teikti deklaracijų ir (ar) kitų pateiktų dokumentų vaizdus bei duomenis;

8.5.    perduoti deklaracijų duomenis kitoms VMI IS ir Mokesčių mokėtojų registrui (toliau – MMR), iš kitų VMI IS ir MMR priimti duomenis / pakeitimus apie mokesčių mokėtojus, importuoti žinynų ir mokesčių administravimo duomenis, priimti pranešimų duomenis, susijusius su deklaracijų teikimu ir mokestinių prievolių apskaičiavimu / panaikinimu iš kitų VMI IS;

8.6.    informuoti mokesčių mokėtojus (el. paslaugų gavėjus) apie EDS paskirtį, registravimąsi el. paslaugų gavėju, EDS naudojimo privalumus, skleisti kitą su apskaičiuotų mokestinių prievolių, deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų teikimu susijusią informaciją.

 

part_df8aee62ed79429bb0c682b6880aa767_end

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO informacinės SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9.    EDS valdytojas yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), kuri yra ir EDS asmens duomenų valdytojas.

10.  EDS tvarkytojai, kurie yra ir EDS asmens duomenų tvarkytojai (išskyrus VMI prie FM), yra:

10.1.    VMI prie FM;

10.2.    Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI);

10.3.    Klaipėdos AVMI;

10.4.    Panevėžio AVMI;

10.5.    Šiaulių AVMI;

10.6.    Vilniaus AVMI.

11.  EDS valdytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas teises ir pareigas, taip pat:

11.1.    tvarko EDS duomenis, laikydamasis Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

11.2.    nustato EDS tikslus bei jų įgyvendinimo priemones;

11.3.    organizuoja EDS naudotojų kvalifikacijos kėlimą;

11.4.    organizuoja deklaracijų formų ir šablonų kūrimą;

11.5.    rengia metodinę medžiagą mokesčių mokėtojų mokymams;

11.6.    metodiškai vadovauja EDS tvarkytojams, koordinuoja jų veiklą, susijusią su EDS duomenų tvarkymu, vykdo šios veiklos priežiūrą;

11.7.    užtikrina Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kituose duomenų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi;

11.8.    valdo EDS, kurioje kaupiami, atnaujinami ir saugomi EDS duomenys, bei nustato duomenų saugos reikalavimus;

11.9.    rengia ir sudaro duomenų gavimo ir teikimo sutartis;

11.10.  analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines EDS tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, reikalingus EDS veiklai užtikrinti.

12EDS tvarkytojai atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas teises ir pareigas, taip pat:

12.1.    VMI prie FM:

12.1.1.   administruoja EDS taikomąją programinę įrangą ir duomenų bazę;

12.1.2.   vykdo EDS naudotojų ir el. paslaugų gavėjų teisių ir rolių administravimą;

12.1.3.   keičia deklaracijų formų pateikimo periodus, publikavimo pradžios ir pabaigos datas;

12.2.    AVMI:

12.2.1.   tvarko EDS duomenis, laikydamosi EDS valdytojo dokumentais įformintų nurodymų, Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

12.2.2.   užtikrina, kad prieiga prie duomenų būtų suteikta tik tiems EDS duomenų tvarkytojo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), kurie yra įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą ir kurių funkcijoms atlikti būtini duomenys;

12.2.3.   techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrina EDS saugą, EDS tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, apsaugą nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, taip pat saugų duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais;

12.2.4.   pagal poreikį laikosi Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytų kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų, t. y. nepasitelkia kito duomenų tvarkytojo be išankstinio rašytinio EDS duomenų valdytojo leidimo. Jeigu EDS duomenų valdytojas suteiks leidimą pasitelkti kitą duomenų tvarkytoją, EDS duomenų tvarkytojo pasitelktam tam kitam duomenų tvarkytojui yra taikomi tokie patys asmens duomenų apsaugos įsipareigojimai ir asmens duomenų saugumo reikalavimai, kokie nustatyti EDS duomenų tvarkytojui. Visų pirma, prievolė užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugų duomenų tvarkymą, reikalavimus. Pirminis EDS duomenų tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas EDS duomenų valdytojui už to kito asmens duomenų tvarkytojo prievolių nevykdymą;

12.2.5.   taikydamos technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, padeda EDS valdytojui įvykdyti prievolę atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis. Jeigu EDS tvarkytojas gauna duomenų subjekto prašymą dėl Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, EDS tvarkytojas privalo šį prašymą persiųsti EDS valdytojui;

12.2.6.   EDS valdytojo nustatyta tvarka padeda EDS valdytojui užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 32–36 straipsniuose nustatytų prievolių laikymąsi, atsižvelgdamos į asmens duomenų tvarkymo pobūdį ir EDS tvarkytojo turimą informaciją. EDS tvarkytojas apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą ar, apie įtariamą asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per 24 valandas) raštu ir (ar) elektroniniu paštu informuoja EDS valdytoją pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 2 dalį ir pateikia pranešimą EDS valdytojo nustatyta tvarka bei imasi priemonių, užkertančių kelią tolesnei žalai dėl įvykusio asmens duomenų saugumo pažeidimo bei mažinančių įvykusio asmens duomenų saugumo pažeidimo padarinius. Jeigu informacijos neįmanoma pateikti tuo pačiu metu, informacija toliau, nepagrįstai nedelsiant, teikiama etapais;

12.2.7.   EDS valdytojo nurodymu pateikia jam visą būtiną informaciją, siekdamos įrodyti, kad vykdomos Reglamente (ES) 2016/679 nustatytos prievolės, taip pat sudaro sąlygas ir padeda EDS valdytojui arba kitam jo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. EDS tvarkytojai nedelsdami informuoja EDS valdytoją, jei, jų nuomone, nurodymas pateikti informaciją pažeidžia Reglamento (ES) 2016/679 ar kitų įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas;

12.2.8.   gavę EDS duomenų valdytojo prašymą, pateikia per EDS duomenų valdytojo nurodytą terminą informaciją, kuri EDS duomenų valdytojui būtina, atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsniu, įskaitant informacijos pateikimą, kai Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (toliau – GYPAS) duomenų valdytojas priima sprendimą kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl išankstinių konsultacijų;

12.2.9.   užbaigęs teikti su asmens duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, EDS tvarkytojas privalo grąžinti EDS valdytojui visus asmens duomenis ir ištrinti esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkytojui taikytini teisės aktai nustato reikalavimą asmens duomenis saugoti;

12.2.10.    tikrina ir keičia deklaracijų duomenis mokesčių administravimo įstatymo ir šių Nuostatų nustatyta tvarka;

12.2.11.    atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinių sistemų ir EDS duomenų tvarkymą, nustatytas funkcijas.

13EDS duomenų teikėjai:

13.1.    VMI prie FM, teikianti šių valstybės informacinių sistemų ir registrų, kurių valdytoja yra VMI prie FM, duomenis:

13.1.1.   Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė sistema (toliau – AIS);

13.1.2.   Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinė sistema (toliau – Audito IS);

13.1.3.   GYPAS;

13.1.4.   Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (toliau – i.SAF);

13.1.5.   Valstybinės mokesčių inspekcijos integruota mokesčių informacinė sistema (toliau – IMIS);

13.1.6.   Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirta informacinė sistema (toliau – ITIS_EU);

13.1.7.   MMR;

13.1.8.   Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų informacinė sistema (toliau – ESKIS);

13.2.    Informacinės visuomenės plėtros komitetas, teikiantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) (valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija) duomenis;

13.3.    mokesčių mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys bei Lietuvos Respublikoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, neturintys juridinio asmens statuso).

14EDS naudojantys fiziniai ir juridiniai asmenys bei Lietuvos Respublikoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, neturintys juridinio asmens statuso, yra el. paslaugų gavėjai. El. paslaugų gavėjai turi šias teises:

14.1.    gauti prieigą prie EDS;

14.2.    įgalioti asmenis, galinčius jų vardu tvarkyti ir (ar) peržiūrėti EDS esančius duomenis (tik jo paties), keisti ir naikinti šiuos įgaliojimus;

14.3.    gauti informaciją apie EDS tvarkomus jo duomenis;

14.4.    Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje nurodytas duomenų subjektų teises, įgyvendinamas Reglamento (ES) 2016/679 nustatytais atvejais ir sąlygomis;

14.5.    kitas teisės aktuose nustatytas teises.

15El. paslaugų gavėjai turi šias pareigas:

15.1.    tvarkyti (teikti naujus, tikslinti, papildyti) savo EDS kaupiamus duomenis;

15.2.    gavę informaciją apie neteisingus EDS duomenis, juos ištaisyti ir (ar) patikslinti;

15.3.    kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Elektroninio deklaravimo informacinės SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

16EDS duomenų bazėje tvarkomi duomenys:

16.1.  fizinių / juridinių asmenų duomenų grupė:

16.1.1.   mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas (jei yra keli kodai, tai naudojamas naujausias pagal datą);

16.1.2.   asmens kodas ir kodą išdavusios valstybės kodas;

16.1.3.   mokesčių mokėtojo įregistravimo ir išregistravimo iš MMR datos;

16.1.4.   pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas;

16.1.5.   PVM mokėtojo įregistravimo ir išregistravimo iš PVM mokėtojų datos;

16.1.6.   mokesčių mokėtojo tipas (fizinis asmuo, juridinis asmuo bei Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens statuso);

16.1.7.   fizinio asmens vardas;

16.1.8.   fizinio asmens pavardė;

16.1.9.   fizinio asmens gimimo data;

16.1.10.    fizinio asmens mirties data;

16.1.11.    juridinio asmens arba Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto, neturinčio juridinio asmens statuso, pavadinimas;

16.1.12.    juridinio asmens ar Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto, neturinčio juridinio asmens statuso, buveinės adresas;

16.1.13.    kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

16.1.14.    asmens teisinio statuso kodas;

16.1.15.    teisinio statuso pavadinimas;

16.1.16.    požymis, ar asmuo yra mokesčių mokėtojas;

16.1.17.    mokesčių mokėtojo EDS atstovo identifikacinis kodas;

16.1.18.    mokesčių mokėtojo EDS atstovo vardas, pavardė;

16.1.19.    EDS atstovui suteiktos teisės (dokumentų peržiūros teisės, dokumentų teikimo teisės, pažymų teisės, pasirašymo el. parašu teisės, EDS atstovų administravimo teisė);

16.1.20.    teisių galiojimo datos;

16.1.21.    fizinio asmens vykdytos veiklos formos;

16.1.22.    fizinio asmens vykdytos veiklos laikotarpiai;

16.2.  sutarčių duomenų grupė:

16.2.1.   sutarties tipas;

16.2.2.   sutarties versija;

16.2.3.   sutarties sudarymo būdas;

16.2.4.   mokesčių mokėtojo rekvizitai (fizinio / juridinio asmens / Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto, neturinčio juridinio asmens statuso, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens / Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto, neturinčio juridinio asmens statuso, pavadinimas);

16.2.5.   sutarties statusas;

16.2.6.   sutarties registravimo data;

16.2.7.   sutarties registravimo numeris;

16.2.8.   fizinio asmens, patvirtinusio sutartį, asmens kodas, vardas, pavardė;

16.2.9.   sutarties patvirtinimo data;

16.2.10. sutarties nutraukimo data;

16.2.11. sutartį nutraukusio fizinio asmens kodas;

16.2.12. sutarties nutraukimo priežastis;

16.2.13. sutarties priedo tipas;

16.2.14. sutarties priedo sudarymo būdas;

16.2.15. sutarties priedo statusas;

16.2.16. mokesčių mokėtojo EDS atstovo rekvizitai (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė);

16.2.17. atstovavimo laikotarpis;

16.2.18. dokumentų peržiūros teisės;

16.2.19. dokumentų teikimo teisės;

16.2.20. pasirašymo teisės;

16.2.21. sutarties keitimo teisė;

16.2.22. sutarties priedo patvirtinimo data;

16.2.23. sutarties priedą patvirtinusio fizinio asmens rekvizitai (fizinio asmens kodas, fizinio asmens vardas, pavardė);

16.2.24. sutarties priedo registravimo data;

16.2.25. sutarties priedo registravimo numeris;

16.3.  deklaracijų formų duomenų grupė:

16.3.1.   formos identifikatorius;

16.3.2.   formos kodas;

16.3.3.   formos pavadinimas;

16.3.4.   formos aprašymas;

16.3.5.   formos versija;

16.3.6.   formos galiojimo pradžios data;

16.3.7.   formos galiojimo pabaigos data;

16.3.8.   internetinio (angl. online) užpildymo požymis;

16.3.9.   deklaravimo grupė;

16.3.10.    deklaracijos failo patvirtinimo terminas (dienomis);

16.3.11.    vaizdų saugojimo terminas (metais);

16.3.12.    dokumento senaties terminas (metais);

16.3.13.    formos lauko kodas;

16.3.14.    formos lauko pavadinimas;

16.3.15.    požymis, ar lauką privaloma užpildyti;

16.3.16.    požymis, ar į lauką duomenys įkeliami automatiškai;

16.3.17.    duomenų tipas;

16.3.18.    mokestinio laikotarpio pavadinimas;

16.3.19.    mokestinio laikotarpio pradžios mėnuo;

16.3.20.    mokestinio laikotarpio trukmė (mėnesiais);

16.3.21.    atsiskaitymo trukmė po laikotarpio (mėnesiais);

16.3.22.    atsiskaitymo diena;

16.3.23.    mokestinio laikotarpio pastabos;

16.3.24.    požymis, ar pranešimus generuoti automatiškai;

16.3.25.    klaidos kodas;

16.3.26.    klaidos pavadinimas;

16.3.27.    klaidos tipas;

16.3.28.    formos lauko, susijusio su klaida, kodas;

16.3.29.    formos lauko, susijusio su klaida, pavadinimas;

16.3.30.    klaidos taikymo pradžios data;

16.3.31.    klaidos taikymo pabaigos data;

16.4.    deklaracijų duomenų grupė:

16.4.1.   deklaracijos identifikatorius;

16.4.2.   deklaracijos pateikimo data;

16.4.3.   deklaracijos registracijos data;

16.4.4.   deklaravusio asmens informacija (fizinio / juridinio asmens kodas, fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens / Lietuvos Respublikoje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto, neturinčio juridinio asmens statuso, pavadinimas);

16.4.5.   deklaracijos formos kodas, versija, pavadinimas;

16.4.6.   deklaracijos formos tipas;

16.4.7.   deklaravimo laikotarpio informacija (laikotarpio pradžios data, laikotarpio pabaigos data, metai, ketvirtis);

16.4.8.   deklaracijos tikslinimo informacija (pirminė, patikslinta, neaiški);

16.4.9.   deklaracijos statusas;

16.4.10.    deklaracijos pateikimo tipas;

16.4.11.    registracijos numeris žurnale;

16.4.12.    pirminio pateikimo data;

16.4.13.    mokesčių mokėtojo savivaldybės kodas;

16.4.14.    deklaracijos turinys, visi joje nurodyti asmens duomenys (EDS esančių deklaracijų formų sąrašas pateiktas Nuostatų priede);

16.4.15.    deklaracijų preliminarūs duomenys:

16.4.15.1. Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų GPM308P „Apmokestinamosios pajamos“, GPM308N „Neapmokestinamosios pajamos“, GPM308V „Individualios veiklos pajamos“, GMP308R „Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse“, GPM308T „Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos“, GPM308L „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“, GPM308K „Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“, GPM308U „Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas“, GPM308S „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, duomenys (toliau – GPM308 deklaracija), Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G formų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, duomenys (toliau – GPM311 deklaracija);

16.4.15.2. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“, duomenys (toliau – FR0430 deklaracija);

16.4.15.3. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos ir jos priedų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, duomenys;

16.4.15.4. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos, Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formos, Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos ir jos papildomo lapo, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, duomenys (toliau – FR0600 deklaracija);

16.4.16.    deklaracijų klaidų informacija:

16.4.16.1. klaidos registracijos data;

16.4.16.2. klaidos kodas;

16.4.16.3. klaidos aprašymas;

16.4.16.4. klaidos statusas;

16.4.16.5. klaidos šaltinis;

16.4.17.    pažymos, parengtos pagal trečiųjų šaltinių VMI pateiktus duomenis;

16.4.18.    pažymos, parengtos pagal VMI IS teikiamus duomenis (žemės mokesčio deklaracijų duomenys sudaromi, vadovaujantis Žemės mokesčio administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčio inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“);

16.4.19.    nedeklaruoto mokesčio pakaitinių mokestinių prievolių duomenys: FR0600, FR0430, GPM308, GPM311, Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos KIT711S priedo „Nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“, KIT711F priedo „Informacija apie juridinio asmens iš fizinių asmenų perimtą nekilnojamąjį turtą“ bei KIT711A priedo „Avansinis nekilnojamojo turto mokestis pagal savivaldybes“, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“, deklaracijų prievolių duomenys;

16.5.    siunčiamų pranešimų ir priminimų duomenų grupė:

16.5.1.   pranešimo identifikatorius;

16.5.2.   pranešimo pavadinimas;

16.5.3.   pranešimo tipas;

16.5.4.   pranešimo potipis;

16.5.5.   pranešimo statusas;

16.5.6.   pranešimo statuso data;

16.5.7.   pranešimo inicijavimo data;

16.5.8.   pranešimų siuntimo būdas;

16.5.9.   pranešimų aktualumo statusas;

16.5.10.    pranešimo, priminimo keitimo priežasties aktualumas;

16.5.11.    pranešimo iniciatorius (vidinio naudotojo, atlikusio iniciavimą, aktyvi pozicija);

16.5.12.    pranešimo išsiuntimo data;

16.5.13.    mokesčių mokėtojo, kuriam siunčiamas pranešimas, vardas, pavardė, identifikacinis kodas;

16.5.14.    pranešimo registracijos numeris;

16.5.15.    patvirtinimo požymis;

16.5.16.    patvirtinimo data;

16.5.17.    pranešimo turinio duomenys XML formatu;

16.5.18.    gyvenamosios vietos ir (arba) elektroninio pašto adresas;

16.5.19.    pranešimo grąžinimo data;

16.5.20.    pranešimo grąžinimo priežastis;

16.6.    mokesčių mokėtojų mokesčių tikrinimų duomenys:

16.6.1.      asmens identifikavimo kodas;

16.6.2.      tikrinimo pradžios data;

16.6.3.      tikrinimo pabaigos data;

16.6.4.      tikrinimo temos:

16.6.4.1.   tikrinimo temos kodas;

16.6.4.2.   tikrinamo laikotarpio pradžia;

16.6.4.3.   tikrinamo laikotarpio pabaiga;

16.6.5.      patikrinimo (tyrimo) būsena;

16.7.    naudotojų valdymo duomenų grupė:

16.7.1.      sistemos naudotojo prisijungimo vardas;

16.7.2.      tipas (vidinis, išorinis);

16.7.3.      statusas;

16.7.4.      galiojimo pradžios data;

16.7.5.      galiojimo pabaigos data;

16.7.6.   VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas ir pavardė;

16.7.7.      išorinio naudotojo (el. paslaugų gavėjo) vardas ir pavardė;

16.7.8.      išorinio naudotojo (el. paslaugų gavėjo) asmens kodas;

16.7.9.      asmens kodas ir kodą išdavusios valstybės kodas;

16.7.10.    elektroninio pašto adresas;

16.7.11.    priskirtų rolių duomenys:

16.7.11.1. rolės identifikatorius;

16.7.11.2. matymo sritis;

16.7.11.3. galiojimo pradžios data;

16.7.11.4. galiojimo pabaigos data;

16.8.    susipažinimo su EDS naudojimosi taisyklėmis duomenų grupė:

16.8.1.   susipažinimo požymis;

16.8.2.   susipažinimo data;

16.9.    EDS žinynų grupė:

16.9.1.   dokumentų priedų sukūrimo būdai;

16.9.2.   dokumentų priedų būsenos;

16.9.3.   dokumentų tipai;

16.9.4.   dokumentų pagrindiniai statusai;

16.9.5.   dokumentų papildomi statusai;

16.9.6.   dokumentų aktualumo statusai;

16.9.7.   dokumentų korekcijos veiksmo statusai;

16.9.8.   dokumento pateikimo būdai;

16.9.9.   dokumentų klaidų statusai;

16.9.10.    priminimų pateikti deklaraciją statusai.

17Nuostatų 16.1.1–16.1.17, 16.1.21–16.1.22 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš MMR.

18.  Nuostatų 16.1.1, 16.4.9, 16.4.15, 16.4.16, 16.5.1–16.5.4, 16.5.11, 16.5.13, 16.5.17, 16.5.18 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš ITIS_EU.

19.  Nuostatų 16.1.1, 16.1.21–16.1.22, 16.4.9, 16.4.15, 16.4.16, 16.4.18, 16.5.1–16.5.4, 16.5.11, 16.5.13, 16.5.17, 16.4.19 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš IMIS.

20.  Nuostatų 16.1.1, 16.4.9, 16.4.16, 16.5.1–16.5.4, 16.5.11, 16.5.13, 16.5.17, 16.5.18 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš AIS.

21.  Nuostatų 16.1.1, 16.4.9, 16.4.15–16.4.17, 16.5.1–16.5.4, 16.5.11, 16.5.13, 16.5.17, 16.5.18 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš GYPAS.

22.  Nuostatų 16.1.1, 16.4.9, 16.4.15, 16.4.16 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš i.SAF.

23.  Nuostatų 16.6.1–16.6.5 papunkčiuose nurodyti duomenys teikiami iš Audito IS.

24.  Nuostatų 16.1.18–16.1.21, 16.4.14 papunkčiuose nurodytus duomenis teikia mokesčių mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys ar Lietuvos Respublikoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, neturintys juridinio asmens statuso).

25Duomenys, reikalingi asmeniui el. paslaugų gavimo metu (asmens kodas, vardas, pavardė) identifikuoti, gaunami iš VIISP.

26Nuostatų 16.1.13 papunktyje nurodyti duomenys teikiami iš ESKIS.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Elektroninio deklaravimo informacinės SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

27EDS sudarytas iš posistemių:

27.1.    Deklaracijų formų projektavimo ir kūrimo posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.1.1.    ruošti deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų formų maketus. Tai apima deklaracijų formos maketo, tinkamo spausdinti spausdintuvu ar spaustuvėje, ruošimą;

27.1.2.    ruošti formų atpažinimo šablonus. Tai apima formų atpažinimo šablonų, skirtų skenuotų deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų laukams išskirti ir jų užpildymo kontrolei, ruošimą;

27.1.3.    parengti užpildyti ir spausdinti deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų (formų) šablonus su integruotomis užpildymo ir klaidų kontrolės taisyklėmis bei paaiškinimais;

27.2.    Deklaracijų atpažinimo posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.2.1.    paruošti popierines deklaracijas ir (ar) kitus dokumentus skenuoti. Tai apima popierinių deklaracijų, kurių formos pateiktos EDS duomenų bazėje, vizualią užpildymo kontrolę ir perdavimą skenuoti;

27.2.2.    skenuoti deklaracijas. Tai apima deklaracijų skenavimo, atpažinimo ir atpažinimo patikrinimo operacijas;

27.2.3.    koreguoti patikrinimo metu nustatytų skenuotų deklaracijų duomenų neatitikimus;

27.2.4.    suformuoti dokumento paketą, sudarytą iš struktūrizuotos duomenų bylos ir skenuoto dokumento vaizdo;

27.2.5.    pakartotinai apdoroti EDS atmestus dokumentų paketus, parengti (suformuoti) pakartotinį dokumento paketą į EDS;

27.2.6.    pagal nustatymus perduoti suformuotus paketus, fiksuoti perdavimo būsenos kitimą, susiejant su apdorojimo rezultatais EDS;

27.3.    Archyvo valdymo posistemis (RS_SQL). Šio posistemio pagrindinė funkcija – fizinio popierinių deklaracijų archyvo tvarkymas ir valdymas, popierinį dokumentą susiejant su elektroniniu dokumentu. Ši funkcija skirta į fizinį archyvą pateikiamo dokumento registravimui, paieškai bei dokumento naudojimo registravimui užtikrinti;

27.4.    Integracijos posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.4.1.    perduoti deklaracijų duomenis kitoms VMI IS;

27.4.2.    priimti šiuos mokesčių mokėtojų ir jų atstovų duomenis: MM įregistravimo / išregistravimo data, atstovavimo laikotarpis, kontaktinė informacija ir kita;

27.4.3.    EDS naudojamų žinynų ir mokesčių administravimo duomenų, gautų iš kitų VMI IS, importavimas ir atnaujinimas EDS;

27.4.4.    priimti klaidų pranešimus iš VMI IS. Tai apima informacijos apie klaidas deklaracijose, nustatytas deklaracijų apdorojimo VMI IS proceso metu, priėmimą ir įregistravimą EDS, tolesnį jos perdavimą EDS naudotojams;

27.4.5.    priimti deklaracijas, pateiktas per buhalterinės apskaitos informacines sistemas (žiniatinklio paslaugų būdu);

27.4.6.    formuoti pažymas, deklaravimo pažymas, kitus specifinius deklaravimo elektroniniu būdu teikiamus dokumentus, VMI IS suformuotus dokumentus perduoti į EDS pagal suderintus duomenų formatus;

27.4.7.    perduoti iš dalies ar visiškai užpildytų deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų duomenis, suformuotus VMI IS pagal VMI turimus duomenis, į EDS pagal suderintus formatus;

27.5.    EDS formų administravimo posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.5.1.    tvarkyti EDS klasifikatorius ir darbo parametrus. Tai apima EDS klasifikatorių, užtikrinančių jos funkcionalumą, papildymą laiku, EDS pateikiamų formų registravimo bei kitų parametrų, sąlygojančių atskirų funkcijų vykdymo ypatumus, periodišką keitimą, papildymą;

27.5.2.    registruoti deklaracijas apdorojančias VMI IS. Tai apima deklaracijas apdorojančių VMI IS registraciją, deklaracijų formų, perduodamų šioms VMI IS, priskyrimą;

27.6.    EDS rengiamų pranešimų posistemis. Šio posistemio pagrindinė funkcija – nustatyti EDS rengiamų pranešimų atvaizdavimo šablonus, priskirti juos apdorojamoms formoms, nustatyti siuntimo taisykles ir siuntimo būdus;

27.7.    EDS išorinio portalo posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.7.1.    informuoti mokesčių mokėtojus (EDS naudotojus) apie EDS paskirtį, registravimąsi EDS naudotoju, EDS naudojimo privalumus, skleisti kitą su apskaičiuotų mokestinių prievolių, deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų teikimu susijusią informaciją;

27.7.2.    pateikti elektroniniu būdu suformuotas deklaracijas ir (ar) kitus dokumentus, peržiūrėti visais būdais pateiktus dokumentus, deklaracijų apdorojimo rezultatus ir suformuotus pranešimus;

27.7.3.    parsisiųsti tikslinti bet kuriuo būdu pateiktų deklaracijų duomenis;

27.7.4.    EDS naudotojams leisti keisti jų informavimo ir registravimo parametrus, suteikti / panaikinti teises atstovauti kitiems naudotojams EDS;

27.8.    EDS vidinio portalo posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.8.1.    vykdyti VMI aptarnavimo specialistų funkcijas, susijusias su deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų apdorojimu ir mokesčių administravimu;

27.8.2.    koreguoti skenavimo būdu pateiktų deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų duomenis, nustačius klaidų ar esant apdorojimo problemų;

27.8.3.    tvarkyti EDS naudotojų duomenis ir jų teises EDS;

27.8.4.    peržiūrėti ir stebėti mokesčių mokėtojų pateiktų deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų duomenis, deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų būsenas;

27.8.5.    tvarkyti aktualijose esamus dokumentus ir pranešimus;

27.8.6.    formuoti ir siųsti neišsiųstus pranešimus mokesčių mokėtojams, teikiantiems deklaracijas ir (ar) kitus dokumentus popieriniu būdu, dėl deklaracijose nustatytų klaidų ar deklaracijos nepriėmimo;

27.8.7.    formuoti ir siųsti pranešimus apie apskaičiuotus / perskaičiuotus mokesčius (pvz., žemės mokestis);

27.8.8.    formuoti ir siųsti aktualius priminimus dėl nepateiktų ar nepatikslintų deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų;

27.8.9.    tvarkyti sulaikytas deklaracijas;

27.9.    Ataskaitų portalo posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.9.1.    dokumentų eksportavimo iš skenavimo centrų būsenos ir eksporto statistikos peržiūra ir stebėjimas (pagal skenavimo centrus, formas, laikotarpius, atskirus dokumentus (paketus), kitus parametrus), siekiant užtikrinti duomenų perdavimo vientisumą;

27.9.2.    formuoti statistines ataskaitas pagal EDS naudotojų (VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų) poreikius ir jas spausdinti;

27.10.     Elektroninio parašo reikalavimų užtikrinimo posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.10.1.    pasirašyti asmens parengtus deklaravimo ir kitus mokestinius dokumentus, teikiamus per EDS, asmens elektroniniu parašu pagal nustatytą specifikaciją ir reikalavimus;

27.10.2.    patikrinti pasirašytų dokumentų elektroninio parašo galiojimą ir atitikimą deklaruojančiam asmeniui;

27.10.3.    autorizuoti EDS naudotojus, panaudojant mobilias ir stacionarias elektroninio parašo infrastruktūras;

27.11.     EDS išorinio portalo turinio valdymo posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.11.1.    užtikrinti, kad EDS išorinio portalo turinys atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, atlikti EDS išorinio portalo turinio pakeitimus;

27.11.2.    užtikrinti galimybę EDS išorinį portalą rengti keliomis kalbomis;

27.11.3.    gerinti EDS išorinio portalo teikiamų paslaugų ir informacijos pateikimo kokybę;

27.12.     Alternatyvių EDS formų projektavimo ir kūrimo posistemis. Šio posistemio funkcijos:

27.12.1.    parengti užpildyti ir spausdinti deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų (formų) šablonus su integruotomis užpildymo ir klaidų kontrolės taisyklėmis bei paaiškinimais;

27.12.2.    atlikti sukurtų formų ar formų versijų testavimus;

27.13.     Alternatyvių EDS formų, kurios nenaudoja .mxfd šablonų ir .ffdata struktūros duomenų, administravimo posistemis. Šio posistemio funkcijos  ̶  tvarkyti EDS klasifikatorius ir darbo parametrus, naudojamus Alternatyviose formose. Tai apima EDS klasifikatorius, užtikrinančius Alternatyvios formos funkcionalumą, papildymą laiku, Alternatyvių EDS pateikiamų formų registravimo bei kitų parametrų, sąlygojančių atskirų funkcijų vykdymo ypatumus, periodišką keitimą, papildymą;

27.14.     Alternatyvus EDS formų užpildymo ir peržiūros posistemis, skirtas deklaracijoms ir kitiems dokumentams užpildyti ir peržiūrėti.

28EDS turi vykdyti nuolatinį deklaracijos būklės, nuo kurios priklauso deklaracijos duomenų vertinimas, tolesni veiksmai su deklaracija bei mokesčių mokėtojo informavimas, sekimą:

28.1.    aptikus kritinių klaidų, dėl kurių neįmanoma nustatyti mokesčių mokėtojo arba teikiamo dokumento formos, deklaracija atmetama, duomenys nekaupiami;

28.2.    deklaracijos, neturinčios kritinių klaidų, arba deklaracijos be klaidų yra priimamos, išsaugomi deklaracijos ir klaidų duomenys bei rengiami pranešimai mokesčių mokėtojams.

 

V SKYRIUS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Elektroninio deklaravimo informacinės SISTEMOS DUOMENŲ TeIkimas Ir nAudojImas

 

29EDS duomenys yra vieši, kaip tai suprantama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme. EDS duomenys Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų ir (arba) kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka gali būti teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – duomenų gavėjai), susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

30EDS duomenys, įskaitant ir asmens duomenis, teikiami ir gaunami, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Reglamentu (ES) 2016/679, Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ir gavimą.

31.  Duomenys daugkartinio teikimo atveju teikiami pagal VMI prie FM ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos (formatas, teikimo būdai, kitos), tvarka ir teikiamų asmens duomenų dydis. Duomenys vienkartinio duomenų teikimo atveju teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų dydis.

32Duomenims teikti naudojamas duomenų teikimo protokolas ir duomenų perdavimo būdai, atitinkantys duomenų mainų saugumui teisės aktuose keliamus reikalavimus. Duomenys teikiami tik per tam skirtas saugias duomenų perdavimo sąsajas.

33EDS duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokiu formatu, kokiu naudojama EDS, t. y. duomenys papildomai nėra apdorojami. Jei EDS duomenų turinys ir formatas neatitinka duomenų gavėjo poreikių, EDS valdytojas, jei yra techninių galimybių, gali duomenis pateikti kitu formatu, kuris turi būti numatytas duomenų teikimo sutartyje.

34Duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.

35Duomenų gavėjai privalo laikytis šių duomenų naudojimo sąlygų ir tvarkos:

35.1.    vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, savo lėšomis įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų tvarkomų duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką;

35.2.    duomenis gauti ir juos naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti, juos gaunant, duomenų nekeisti;

35.3.    neatskleisti, neskelbti, nesuteikti kitokios galimybės tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais duomenimis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nenustato kitaip;

35.4.    sunaikinti gautus duomenis, kai jie tampa nereikalingi naudoti tiems tikslams, kuriems jie buvo gauti;

35.5.    apie pastebėtas klaidas duomenyse nedelsdami informuoti EDS valdytoją elektroniniu paštu ar oficialiu raštu, pateikdami jį per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį ar atsiųsdami paštu VMI prie FM buveinės adresu.

36Duomenų gavėjai, duomenų subjektai, registro ar kitos informacinės sistemos tvarkytojai, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti, patikslinti klaidingus ar netikslius EDS tvarkomus duomenis, apie tai pranešdami EDS valdytojui rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Pateikdami tokį prašymą, duomenų gavėjai ar duomenų subjektai, esant galimybei, privalo pateikti ir duomenų teisingumą patvirtinančius dokumentus. EDS valdytojas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisyti neteisingus, netikslius EDS duomenis ir apie atliktą ar neatliktą duomenų ištaisymą informuoti to pareikalavusį asmenį ir duomenų gavėjus, kuriems buvo pateikti šie duomenys.

37Informacinės sistemos duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka, o asmens duomenys – vadovaujantis Nuostatų 31 punktu ir Reglamentu (ES) 2016/679.

38.  Duomenys neteikiami, jeigu duomenų gavėjui gauti šiuos duomenis nėra teisinio pagrindo, numatyto Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose, jo prašyme nenurodytas arba nurodytas nekonkretus duomenų tvarkymo tikslas ir (arba) neaiškus prašomų duomenų dydis. Atsisakymas teikti duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Elektroninio deklaravimo informacinės SISTEMOS DUOMENŲ SAUGA

 

39.  EDS organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės, skirtos EDS duomenų konfidencialumui, prieinamumui ir vientisumui užtikrinti, įgyvendinamos, vadovaujantis:

39.1.    Reglamentu (ES) 2016/679;

39.2.    Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

39.3.    Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

39.4.    Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

39.5.    Lietuvos standartais LST EN ISO/IEC 27001, LST EN ISO/IEC 27002;

39.6.    kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų elektroninės informacijos tvarkymą, bei kitais duomenų saugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

40.  EDS duomenų saugą organizuoja EDS valdytojas, vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Duomenų saugos nuostatai), ir saugos politikos įgyvendinimo dokumentais, reglamentuojančiais elektroninės informacijos tvarkymą valstybės informacinėse sistemose.

41.  Už EDS duomenų tvarkymo ir teikimo teisėtumą, duomenų saugos reikalavimų nustatymą atsako EDS valdytojas.

42.  Už EDS duomenų saugą (konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą) pagal kompetenciją atsako EDS valdytojas ir tvarkytojai.

43Naudotojai, kurie tvarko EDS asmens duomenis, privalo laikytis Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ir saugoti asmens duomenų paslaptį. Pareiga EDS naudotojui saugoti asmens duomenų paslaptį galioja, ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Už pareigos saugoti asmens duomenų paslaptį pažeidimą šiame punkte nurodyti asmenys atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

44Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, asmens duomenys EDS duomenų bazėse saugomi einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriuose nustatytas ilgesnis duomenų panaudojimo terminas, šie duomenys sunaikinami, praėjus 5 metams po mokesčių mokėtojo veiklos pabaigos ar kito įvykio (veiksmo), kuriam įvykus duomenys nenaudojami.

45EDS naudotojų veiksmų ir kitų duomenų saugai svarbių įvykių žurnalų įrašai saugomi 1 metus ir 2 mėnesius.

46Deklaracijų saugojimo archyve terminas nustatytas, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Mokesčių deklaracijos ir kiti dokumentai saugomi 10 kalendorinių metų nuo dokumento gavimo datos.

47EDS duomenų bazių atsarginės kopijos daromos, saugomos ir sunaikinamos, vadovaujantis VMI prie FM teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninės informacijos tvarkymą valstybės informacinėse sistemose.

 

VII SKYRIUS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Elektroninio deklaravimo informacinės SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

48EDS kūrimas, tvarkymas, priežiūra ir plėtra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos paramos struktūrinius fondus.

 

VIII SKYRIUS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Elektroninio deklaravimo informacinės SISTEMOS moderNIZAVIMAS ir lIKVIDAVIMAS

 

49EDS modernizuojama arba likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Prireikus, nustatomos papildomos modernizavimo arba likvidavimo tvarkos sąlygos.

50Likviduojami EDS duomenys yra perduodami kitai IS, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka reglamentuota Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. VA-33 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo“.

_________________

part_af722555cb744e0bb2bd8dbb97c8d8c1_end


 

Valstybinės mokesčių inspekcijos

Elektroninio deklaravimo

informacinės sistemos nuostatų

priedas

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO SISTEMOJE ESANČIŲ FORMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Formos kodas

Formos pavadinimas

Forma patvirtinta

1.

AKC409 v.2

Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų didmeninėje prekyboje ataskaita (tik tikslinimui už 2021 m. ir ankstesnius mokestinius laikotarpius)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“

2.

AKC410 v.2

Degalinės mėnesio operacijų ataskaita (tik tikslinimui už 2021 m. ir ankstesnius mokestinius laikotarpius)

3.

AKC412 v.2

Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaita

4.

FR0001 v.1

Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

5.

FR0002 v.1

Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

6.

FR0313 v.2

Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“

7.

FR0430 v.2

Avansinio pelno mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

8.

FR0438 v.2

Ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

9.

FR0457 v.3

Fizinio asmens pranešimas apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo)“

10.

FR0459 v.1

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formos, jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“

11.

FR0463 v.1

Privalomų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-179 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

12.

FR0463 v.2

Privalomų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracija

13.

FR0477 v.2

Paramos teikimo metinė ataskaita

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“

14.

FR0477 v.3

Paramos teikimo metinė ataskaita

15.

FR0477 v.4

Paramos teikimo metinė ataskaita

16.

FR0477 v.5

Paramos teikimo metinė ataskaita

17.

FR0478 v.3

Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita

18.

FR0478 v.4

Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita

19.

FR0478 v.5

Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita

20.

FR0478 v.6

Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita

21.

FR0512 v.5

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

22.

FR0516 v.1

Metinė pridėtinės vertės mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymu
Nr. V-140 „Dėl Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“

23.

FR0516 v.2

Metinė pridėtinės vertės mokesčio deklaracija

24.

FR0521 v.3

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61 / D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“

25.

FR0522 v.3

Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių aplinkos teršimo šaltinių deklaracija

26.

FR0522 v.4

Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracija

27.

FR0523 v.3

Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis deklaracija

28.

FR0524 v.4

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracija

29.

FR0524 v.5

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracija

30.

FR0526 v.3

Pranešimas apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“

31.

FR0528 v.3

Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-27 „Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

32.

FR0531 v.4

Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“

33.

FR0564 v.3

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

34.

FR0564 v.4

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita

35.

FR0566 v.2

Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

36.

FR0567 v.1

Naftos ir dujų išteklių mokesčio metinė deklaracija (tik tikslinimui už 2014 m. ir ankstesnius mokestinius laikotarpius)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

37.

FR0583 v.1

Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-290 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“

38.

FR0584 v.3

Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija

39.

FR0584 v.4

Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracija

40.

FR0585 v.2

Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-325 „Dėl Paveldimo turto mokesčio deklaracijos, kai turtas paveldėtas užsienio valstybėse, FR0585 formos ir jos priedo FR0585P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

41.

FR0600 v.2

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“

42.

FR0608 v.2

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita

43.

FR0611 v.1

Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. VA-85 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas FR0611 formos ir jos papildomo lapo FR0611P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“

44.

FR0612 v.2

Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui 5972 statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“

45.

FR0613 v.1

Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir / ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-67 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir / ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“

46.

FR0614 v.1

Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų grąžintas paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už studijas ir / ar profesinį mokymą padengti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-68 „Dėl juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų grąžintas paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už studijas ir / ar profesinį mokymą padengti, FR0614 formos ir jos papildomo lapo FR0614P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“

47.

FR0615 v.2

Juridinių asmenų duomenys apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų įmokas į pensijų kaupimo fondus FR0615 formos ir jos papildomo lapo FR0615P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“

48.

FR0617K v.1

Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“

49.

FR0620 v.2

Naujos transporto priemonės teikimo į kitą valstybę narę deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. VA-41 „Dėl naujų transporto priemonių tiekimo į kitą valstybę narę“

50.

FR0630 v.10

Akcizų deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

51.

FR0630 v.11

Akcizų deklaracija

52.

FR0630 v.8

Akcizų deklaracija

53.

FR0630 v.9

Akcizų deklaracija

54.

FR0630A v.10

Asmens akcizų deklaracija

55.

FR0630A v.11

Asmens akcizų deklaracija

56.

FR0630A v.8

Asmens akcizų deklaracija

57.

FR0630A v.9

Asmens akcizų deklaracija

58.

FR0640 v.2

Dividendų pelno mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

59.

FR0711 v.3

Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. VA-172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F formų ir jų užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“

60.

FR0766 v.2

Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimas apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-146 „Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

61.

FR0770 v.2

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169 „Dėl Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“

62.

FR1070 v.2

Pranešimas apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių ir Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 formos patvirtinimo“

63.

FR1147 v.1

Pranešimas apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-117 „Dėl Pranešimo apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, FR1147 formos ir jos FR1147U, FR1147D priedų užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“

64.

GPM308 v.3

Metinė pajamų deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

65.

GPM309 v.2

Metinė nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

66.

GPM311 v.1

Metinė pajamų deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

67.

GPM312 v.1

Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

68.

GPM313 v.1

Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

69.

GPM314 v.1

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinė pajamų mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

70.

KIT708 v.3

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614 / VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“

71.

KIT709 v.1

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija

72.

KIT711 v.2

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

73.

KIT715 v.1

Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-47 „Dėl Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

74.

KIT715 v.2

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija

75.

KIT717 v.2

Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-5 / VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo“

76.

PLN203 v.1

Mėnesio ataskaita apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“

77.

PLN204 v.5

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“

78.

PLN204 v.6

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

79.

PLN204 v.7

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

80.

PLN204 v.8

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

81.

PLN204A v.4

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

82.

PLN204A v.6

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

83.

PLN204A v.7

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

84.

PLN204N v.5

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

85.

PLN204N v.6

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

86.

PLN204N v.7

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys)

87.

PLN204U v.5

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę)

88.

PLN204U v.6

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę)

89.

PLN204U v.7

Metinė pelno mokesčio deklaracija (pildo užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę)

90.

PLN205 v.2

Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. VA-70 „Dėl Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

91.

PLN211 v.1

Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VA-14 „Dėl Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos PLN211 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

92.

PRC907 v.1

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimas apie sudarytus sandorius

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-92 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

93.

PRC907 v.2

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimas apie sudarytus sandorius

94.

PRC911 v.1

Mokesčių mokėtojo pranešimas apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-114 „Dėl Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

95.

PRC913 v.1

Juridinių asmenų duomenys apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-28 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“

96.

PRC915 v.1

Pranešimas apie gautus (priimtus) atsiskaitymus ir / ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl Pranešimo apie gautus (priimtus) atsiskaitymus ir / ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais PRC915 formos, papildomo lapo PRC915P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

97.

RRC910 v.1

Pranešimas apie užsienio asmenų finansines sąskaitas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“

 

_________________

part_f881d5f62df4466cbc34d77016e02dab_end