LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. VII-116 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. VII-84 „Dėl Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. VIII-34

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ nuostatas, Lietuvos mokslo taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti 2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-116 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. VII-84 „Dėl Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintą Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašą:

1.1. Pakeisti Aprašo 7 punktą ir išdėstyti jį taip:

7. Doktorantas gali gauti ne didesnę kaip 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (bazinės socialinės išmokos dydis – 38 Eur, patvirtintas Lietuvos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“) stipendiją per mėnesį ir paramą doktoranto akademinei išvykai – ne didesnę kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžio.“

1.2. Pakeisti Aprašo 19.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„19.1. dienpinigiams (arba maitinimo išlaidoms), neviršijant Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1K-293 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ nustatytų dienpinigių normų (toliau – Finansų ministro nustatytos normos);“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                  Dainius H. Pauža