LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-69 „DĖL PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMOS, PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMOS IR PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMOS patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. liepos 13 d. Nr. V-932

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALOS ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMŲ IR ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO IR ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR / AR PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO, MOKYMO PROGRAMŲ KODŲ IR MOKYMO PERIODIŠKUMO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 34 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 43 straipsnio 12 dalimi ir Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 12 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 1.8 ir 1.9 papunkčiais:

1.  T v i r t i n u p r i d e d a m u s:

1.1. Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašą;

1.2. Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir mokymo periodiškumą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                  Juras Požela


 

PATVIRTINTA               

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo        Nr. V-932     

redakcija)                                                                                

 

PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALOS ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMŲ IR ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymo bei šio mokymo metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Atestavimas – privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymo metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių tikrinimas ir vertinimas.

2.2. Mokymo vykdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, turintis teisę verstis privalomuoju pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymu.

2.3. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas – mokymas, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir formuoti įgūdžius, padedančius apsaugoti gyventojų bei sveikatos apsaugos ministro patvirtintų profesijų ir veiklos sričių asmenų sveikatą.

2.4. Privalomasis mokymas – sveikatos apsaugos ministro patvirtintų profesijų ir veiklos sričių asmenų privalomasis sveikatos ir pirmosios pagalbos mokymas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką.

2.5. Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai – mokymas, kurio tikslas – suteikti žinių apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui ir kuris skirtas transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti.

2.6. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas – mokymas, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą.

2.7. Privalomasis sveikatos mokymas – asmenų, kurie dirba pagal profesijas, įrašytas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą ir kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, mokymas.

 

II SKYRIUS

PRIVALOMOJO MOKYMO TVARKA

 

3. Juridinis ar fizinis asmuo, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsniu, yra įgijęs teisę verstis privalomuoju pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymu, privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo 1 priedu, rengia ir tvirtina privalomojo mokymo programą (2 priedas) ir pagal ją moko sveikatos apsaugos ministro nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenis

 

bei asmenis, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

4. Vienoje mokymo grupėje gali būti ne daugiau kaip 25 žmonės, išskyrus privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai grupę, kurioje gali būti ne daugiau kaip 12 žmonių.

5. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinės programos (1 priedas) skirtos asmenims (kodai PP, PG, KP), pradedantiems profesinę ar kitą veiklą. Įgūdžiams įtvirtinti ir naujoms žinioms įgyti rengiamos privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinės programos (kodai PT, KT).

6. Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (kodas HB) skirta visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas. Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios programos (kodai H1–H14) skirtos sveikatos apsaugos ministro nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenims.

7. Asmenys, kurių darbo funkcijos apima kelias veiklos sritis, privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrosios programos (kodas HB) nekartoja, o mokosi ir jų įgytos sveikatos žinios ir įgūdžiai atestuojami pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąsias programas.

8. Asmenims, baigusiems profesinį mokymą ir turintiems formaliojo profesinio mokymo teikėjo išduotą pažymėjimą apie pirmosios pagalbos ar higienos įgūdžių mokymo kursų baigimą, papildomai mokytis prieš pradedant dirbti arba pereinant dirbti į kitą darbą nereikia. Tokie asmenys mokosi ir jų įgytos sveikatos žinios ir įgūdžiai atestuojami pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąsias programas (jeigu toks mokymas yra numatytas).

9. Privalomojo pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo periodiškumas nustatytas sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše, mokymo programų koduose ir mokymo periodiškume.

10. Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa (kodas A1) skirta šio Tvarkos aprašo 2.5 papunktyje nurodytiems asmenims.

11. Ne mažiau kaip 60 proc. privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programų trukmės ir ne mažiau kaip 30 proc. privalomojo higienos įgūdžių mokymo programų trukmės turi būti skiriama praktiniams užsiėmimams (pratyboms) ir užduotims atlikti.

12. Privalomojo mokymo programos (2 priedas) turi būti papildomos ir atnaujinamos, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, bet ne rečiau kaip kas 5 metai.

13. Privalomojo mokymo programų teorinių žinių testo klausimai turi būti papildomi, o privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymo programų atveju – praktinės užduotys turi būti papildomos ir atnaujinamos, atsižvelgiant į teisės aktų, privalomojo mokymo programų turinio pakeitimus, bet ne rečiau kaip kas 2 metai.

 

III SKYRIUS

SVEIKATOS ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ ATESTAVIMO TVARKA

 

14. Asmenų, pasirengusių savarankiškai, išskyrus asmenis, kuriems privalomas mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, ar baigusių privalomojo mokymo kursus, teorinių žinių ir įgūdžių atestavimą organizuoja ir atlieka mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo.

15. Teorinių žinių ir įgūdžių įvertinimas atliekamas tokia tvarka:

15.1. teorinių žinių testai sudaromi iš 20 klausimų, atsitiktinai pasirinktų iš ne mažiau kaip 100 klausimų, parengtų mokymų vykdytojo;

15.2. teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų klausimų;

15.3. privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymų praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis, atsitiktinai pasirinkta iš ne mažiau kaip 30 užduočių, parengtų mokymo vykdytojo;

15.4. praktinės užduoties atlikimas vertinamas teigiamai teisingai atlikus pateiktą užduotį.

16. Išlaikiusiems teorinių žinių testą, o privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo atveju – ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo išduoda Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimo tekste nurodomi mokymus vykdančio fizinio ar juridinio asmens rekvizitai, juridinių asmenų registro kodas ar fizinio asmens verslo liudijimo (individualios veiklos vykdymo pažymos) išdavimo data ir numeris, pažymėjimo numeris, atestuoto asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, mėnuo ir diena, profesijos ir veiklos srities pavadinimas, pagrindinio ar tęstinio mokymo programos, pagal kurią buvo atestuotas, trukmė, pavadinimas ir kodas, pažymėjimo galiojimo laikas (jeigu nustatytas mokymo periodiškumas). Pažymėjimas išduodamas po kiekvienos sveikatos žinių ir įgūdžių atestacijos, turi būti pasirašytas jį išdavusio fizinio arba juridinio asmens ir užregistruojamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų registre (toliau – Registras). Registre įrašomi šie duomenys: Pažymėjimo registracijos numeris, registravimo data, privalomojo mokymo programos pavadinimas (kodas) ir trukmė (akad. val.), atestuoto asmens vardas ir pavardė, profesijos (veiklos srities) kodas.

17. Pažymėjimų registravimą ir teorinių žinių atestavimą nenuotoliniu būdu galima vykdyti naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis.

18. Neišlaikiusiems teorinių žinių testo ar gavusiems neigiamą praktinės užduoties įvertinimą asmenims, ne anksčiau kaip po 3 kalendorinių dienų po vykusio privalomojo mokymo metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo, leidžiama vieną kartą perlaikyti teorinių žinių testą ir (ar) atlikti praktinę užduotį. Neišlaikius pakartotinio teorinių žinių testo ir (arba) gavus neigiamą praktinės užduoties įvertinimą, Pažymėjimas neišduodamas ir siūloma kartoti (išklausyti) privalomojo mokymo programą.

19. Pažymėjimai, išduoti asmenims, atestuotiems pagal Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PG) ar Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (KP), prilyginami asmenų, atestuotų pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP), pažymėjimams. Jiems mokytis ir (ar) būti atestuotiems pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP) nereikia.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Asmeniui, praradusiam ar sugadinusiam Pažymėjimą, išduodamas Pažymėjimo dublikatas ir apie tai įrašoma Registre.

21. Privalomąjį mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo, informaciją Registre saugo 10 metų, teorinių žinių testų ir praktinių užduočių vertinimo dokumentus – 2 metus.

22. Už privalomojo mokymo kokybę, Pažymėjimų išdavimo tvarkos ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos sąlygų pažeidimus atsako privalomojo mokymo veikla besiverčiantis fizinis arba juridinis asmuo.

23. Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduoti dokumentai, patvirtinantys įgytas sveikatos žinias ir įgūdžius nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenims bei asmenims, kuriems specialioji teisė buvo atimta už tai, kad padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, yra prilyginami Pažymėjimams, jei siekiant tokius dokumentus gauti buvo įvykdyti tokie patys ar iš esmės panašūs reikalavimai, kokie yra nustatyti šiame Tvarkos apraše siekiant gauti Pažymėjimą.

24. Privalomojo mokymo veiklos priežiūrą šalyje sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

________________

 

 

Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALOS ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMŲ APRAŠAS

 

Programos kodas

Mokymo programos pavadinimas*

Privalomos temos

Mokymo trukmė**

(akademinėmis valandomis)

1

2

3

4

PP

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018)

 

1. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba ir medicinos pagalbos organizavimas. Psichologinės pagalbos principai.

2. Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

3. Kraujavimo stabdymas. Šautinės, durtinės ir plėštinės žaizdos. Tvarstymas.

4. Nukentėjusiojo parengimas transportuoti. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas, traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems anafilaksiją, suspaudimą, elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, bandžiusiems pasikarti, užspringusiems, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, apalpus, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, prasidėjus gimdymui (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

6. Darbo vietos ar veiklos ypatumai, galimų nelaimingų atsitikimų prevencija. Apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis simptomai. Pirmoji pagalba nuodingosioms ir pavojingoms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

7. Pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

8

PT

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

(002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018)

1. Pradinio gaivinimo įgūdžių kartojimas, pradinis gaivinimas naudojant išorinį defibriliatorių; vaikų, naujagimių, nėščiųjų ir pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai.

2. Imobilizavimo būdai ir priemonės, nukentėjusiojo parengimas transportuoti, pagalbos teikimas transportuojant. Psichologinė pagalba.

3. Pirmosios pagalbos teikimas apsinuodijimų, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką). Bendrieji iki stacionarinės pagalbos ypatumai.

4. Pirmosios pagalbos naujovės.

4

PG

Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(004, 005)

1. Pradinis gaivinimas.

2. Kraujavimo stabdymas, tvarstymas.

3. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas.

4. Traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems elektros traumą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno.

6. Gyvybės požymiai, klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, nukentėjusiojo būklės įvertinimas, trauminio šoko požymiai.

7. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba. Psichologinės pagalbos principai.

8. Pirmosios pagalbos rinkiniai, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

9. Įvykio vietos saugumo įvertinimas, greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, nukentėjusiojo parengimas transportuoti ir pagalbos teikimas transportuojant.

10. Asmeniui, patyrusiam anafilaksiją, terminį ar cheminį nudegimą, šautines žaizdas ar suspaudimą, pirmosios pagalbos teikimo tvarka.

11. Ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (netekus sąmonės, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, prasidėjus gimdymui) pirmosios pagalbos teikimo tvarka. Bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai.

18

KP

Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(001)

1. Karių pirmosios pagalbos teikimo ypatumai, karių pirmosios pagalbos priemonės ir jų panaudojimas.

2. Pirmosios pagalbos teikimas karinėje aplinkoje.

3. Pirmosios pagalbos teikimas cheminio, biologinio, radiacinio ir branduolinio (CBRB) užteršimo sąlygomis.

4. Individualių profilaktinių medicinos priemonių taikymas.

5. Užkrečiamųjų ligų požymiai ir profilaktika.

6. Psichologinės pagalbos principai.

7. Sužeistųjų evakuacijos organizavimas ir vykdymas.

30

 

 

KT

Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

(001)

 

1. Pirmosios pagalbos teikimas karinėje aplinkoje.

2. Sužeistųjų evakuacijos organizavimas ir vykdymas.

3. Pirmosios pagalbos naujovės.

20

HB

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa

(007, 008, 009, 010, 011, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Asmens higienos, rankų plovimo svarba ir rankų plovimo taisyklės. Asmeninės saugos priemonės.

2. Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų grupės, sukėlėjų savybės, dezinfekcija, sterilizacija.

3. Užkrečiamosios ligos, jų sukėlėjai, plitimo keliai.

4. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos principai. Imunitetas. Skiepai.

2

H1

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (007, 018)

 

1. Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų socialinės globos organizavimo, vaikų ugdymo proceso bendruosius sveikatos saugos reikalavimus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

2. Teritorijos, patalpų, apšvietimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo reikalavimai.

3. Teritorijos, patalpų, įrenginių priežiūra.

4. Dienos režimo ir maitinimo organizavimas.

5. Ugdymo proceso higiena.

6. Vaikų sveikatos priežiūra (užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai).

6

H2

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(008)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusių asmenų socialinės globos organizavimo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorijos, patalpų įrengimo, apšvietimo, mikroklimato, triukšmo, vėdinimo, vandens tiekimo reikalavimai.

3. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

4. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.

5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas.

6. Maitinimo organizavimas.

7. Paslaugų gavėjų asmens higiena, aprūpinimas lovos skalbiniais, rankšluosčiais, drabužiais.

6

H3

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(009)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys grožio paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Patalpų, naudojamo inventoriaus, įrangos ir jų priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

3. Kosmetikos gaminių, dažų, papuošalų, naudojamų teikiant grožio paslaugas, reikalavimai.

4. Informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę pažeistų (sužalotų) kūno vietų priežiūrą, atvejai, kai paslauga (procedūra) negali būti teikiama paslaugos vartotojui.

5. Instrumentų (įrankių) priežiūros, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimai.

6. Reikalavimai asmenims, teikiantiems grožio paslaugas, jų asmeninės apsaugos priemonės.

7. Užkrečiamųjų, odos ir alerginių ligų profilaktika.

6

H4

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(010)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys soliariumo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Soliariumo patalpų, įrangos ir jų priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

3. Ultravioletinės spinduliuotės poveikis, odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius, deginimosi soliariume taisyklės, kontraindikacijos, nesaikingo deginimosi pasekmės. Piktybiniai odos susirgimai ir jų profilaktika.

4. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.

6

H5

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(011)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo bei kitų poilsio ir pramogų paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Patalpų, skirtų kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo procedūroms, poilsio bei pramogų paslaugoms teikti, reikalavimai. Baseinų ir pirčių reikalavimai.

3. Patalpų, sporto ir sveikatingumo įrangos bei inventoriaus priežiūra, valymas, dezinfekavimas.

4. Geriamojo vandens, vandens, naudojamo dušuose, pirtyse, baseinuose, vandens paruošimas ir kokybės reikalavimai.

5. Užkrečiamųjų ligų (odos, žarnyno ligų,  legioneliozės) profilaktika.

6. Reikalavimai asmenims, teikiantiems sporto, sveikatingumo ir kitas pramogų paslaugas.

6

H6

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(013)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys apgyvendinimo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorijos, patalpų, įrengimo, inventoriaus visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

3. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

4. Vandens tiekimas, geriamojo vandens kontrolė, legioneliozės profilaktika.

5. Vandens telkinių, baseinų, pirčių reikalavimai.

6. Atliekų tvarkymas, kenkėjų kontrolė.

7. Paslaugas teikiančių darbuotojų higienos reikalavimai.

8. Užkrečiamųjų ligų profilaktika (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

6

H7

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(017) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys maisto higienos ir bendruosius keleivinio transporto visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Mikroklimatinės patalpų sąlygos, vėdinimo, vandens, nuotekų tvarkymo, įrenginių ir įrankių, maisto gaminimo ir indų plovimo, gatavos produkcijos priėmimo, išdavimo ir laikymo geros higienos praktikos reikalavimai.

3. Atliekų surinkimas ir tvarkymas, valymas, plovimas, dezinfekavimas, buitinių parazitų kontrolė.

4. Darbuotojų asmens higiena.

5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.

6

H8

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(019)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys teritorinių policijos įstaigų areštinių ir laisvės atėmimo vietų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorinių policijos įstaigų areštinių ir laisvės atėmimo vietų įrengimo ir priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

3. Teritorinėse policijos įstaigų areštinėse, laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų mitybos ir asmens higienos reikalavimai.

4. Profesinės ekspozicijos krauju prevencijos pagrindai.

5. Lytiškai plintančių infekcijų, žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) plitimo, įgyto imunodeficito sindromo (AIDS), hepatitų B ir C profilaktika.

6

H9

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(020)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius vandens tiekimo įmonių visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Apsaugos zonos.

2. Geriamojo vandens kokybės reikalavimai, sanitarinis vandens tiekimo šaltinių saugumas.

3. Vandenyje esančios nuodingosios medžiagos, vandens užterštumas organinėmis, cheminėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis, vandens valymo ir dezinfekcijos būdai.

4. Per vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika.

5. Patalpų, įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, tiekti, priežiūra, valymas, dezinfekcija.

6

H10

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(021) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Maisto saugos principai, maisto saugą reglamentuojantys teisės aktai.

2. Maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimai (asmens higiena, bendrieji ir specialieji reikalavimai patalpoms, įskaitant valymą, plovimą, dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją, įrangai, transportui, maisto saugojimui, laikymui, perdirbimui, pakavimui).

3. Kryžminės taršos prevencija.

4. Nesaugaus maisto atšaukimas iš rinkos.

5. Maisto ir ne maisto atliekų tvarkymas.

6. Apsinuodijimų maistu ir alergijų profilaktika.

7. Informacijos pateikimas maisto produktų ženklinimo etiketėse, kainų etiketėse, valgiaraščiuose.

8. Maisto tvarkymo subjektuose taikoma savikontrolė pagal  Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos principus.

9. Geros higienos praktikos (GHP) taisyklės (pritaikoma tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal įstaigos ir darbuotojų veiklos specifiką).

10. Higienos reikalavimų laikymosi, profilaktinių sveikatos patikrinimų ir skiepų svarba.

11. Per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, sukėlėjų savybės, pagrindiniai ligų prevencijos principai.

10

H11

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(022)

1. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) priežiūra, valymo būdai ir technologijos (valymas, valiklių, dezinfekantų, kitų biocidų naudojimas, patalpų vėdinimas, kenkėjų kontrolė).

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

3. Alerginių, profesinių ir kitų ligų profilaktinės priemonės, asmeninių apsaugos priemonių naudojimo (dėvėjimo) reikšmė rankų, kvėpavimo takų, akių apsaugai.

 

6

H12

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(023)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys skalbyklų paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Bendrieji skalbyklų įrengimo ir priežiūros reikalavimai. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

3. Skalbyklų specialieji reikalavimai (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus):

3.1. Skalbyklų, kuriose neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, specialieji reikalavimai.

3.2. Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančių skalbyklų specialieji reikalavimai.

3.3. Reikalavimai savitarnos skalbykloms.

4. Technologinio proceso (nešvarių skalbinių priėmimas, švarių ir nešvarių skalbinių laikymas, skalbimas, džiovinimas, lyginimas, pakavimas, švarių skalbinių išdavimas) visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

5. Skalbimo būdai ir technologijos, skalbimo ir dezinfekcijos priemonių reikalavimai, jų galimas poveikis sveikatai.

6. Skalbinių surinkimo, rūšiavimo, laikymo ir gabenimo į skalbyklą visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

7. Reikalavimai skalbyklų darbuotojams. Asmeninės apsaugos priemonės, jų reikšmė profesinių ir kitų ligų profilaktikai.

6

H13

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(024)

1. Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių medicininių atliekų grupės ir jų ypatumai.

2. Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių medicininių atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo, pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo ir laikino laikymo esminiai reikalavimai.

3. Per kraują ir kitus kūno skysčius plintančios infekcijos (hepatitas B, hepatitas C, ŽIV ir kt.), profesinės ekspozicijos prevencija (imunoprofilaktika, priemonės įvykus ekspozicijos incidentui).

4. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, saugaus darbo įgūdžių formavimas.

5. ŽIV plitimo profilaktika.

6

H14

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(025)

1. Laidojimo patalpų vėdinimo, apšvietimo, vandentiekio ir kanalizacijos, valymo ir dezinfekcijos higienos reikalavimai.

2. Per kraują, žarnyną, odą, kvėpavimo takus plintančių infekcijų profilaktika.

3. Darbuotojų asmens higienos ir saugaus darbo įgūdžių formavimas, asmeninės apsaugos priemonės.

4. Medicininių atliekų tvarkymo principai, atliekų surinkimas, rūšiavimas, pakavimas, ženklinimas, saugojimas, kenksmingumo pašalinimas.

6

A1

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa

(026)

1. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikis žmogaus sveikatai ir jo aplinkai, piktnaudžiavimo jomis socialiniai padariniai ir teisinė atsakomybė.

2. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamas poveikis elgsenai, gebėjimui vairuoti, saugiam eismui keliuose ar įtaka nelaimingiems atsitikimams oreivystėje, laivyboje, medžioklėje ir žvejyboje.

3. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

4. Pažeidimo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų galimų pasekmių bei atsakomybės analizė.

4

 

* Skliaustuose nurodomi profesijų ir veiklos sričių kodai pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir mokymo periodiškumą.

** Sveikatos žinių atestavimo trukmė į bendrą privalomojo mokymo programos trukmę įtraukta.

 

 

 

______________

 

 

Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Privalomojo mokymo programos formos pavyzdys)

 

....................................................................................................................................................

(Programos kodas ir pavadinimas)

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Ši privalomojo ...............................................................................................................

(Įrašyti programos pavadinimą ir kodą)

skirta   

............................................................................................................................................... mokyti.

(Įrašyti tikslinės grupės (profesijų ir veiklos sričių) pavadinimą ir kodą

 

2. Mokymo dalyvis, baigęs mokymą, turi žinoti: .........

 

3. Mokymo dalyvis, baigęs mokymą, turi gebėti: ........

 

II SKYRIUS

MOKYMO PLANAS

 

Temos pavadinimas

 

Turinys

 

Akademinių valandų skaičius

iš viso

paskaitoms

pratyboms

1. .....

 

 

 

 

2. .....

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

III SKYRIUS

MOKYMO METODAI

(Aprašomi mokymo metodai ir formos)

 

.............................................................................................................................................................

(Fizinio asmens, parengusio ir vykdančio mokymo programą vardas, pavardė, parašas, data arba juridinio asmens, parengusio ir patvirtinusio mokymo programą, pavadinimas, įsakymo data ir numeris)

 

IV SKYRIUS

PRIEDAI

 

1. Informacija apie dėstytojų atitiktį nustatytiems reikalavimams (informacija apie dėstytojų išsilavinimą, turimas licencijas ir sertifikatus, darbo patirtį ir kvalifikacijos tobulinimą, susijusį su šia programa).

2. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijų verstis privalomuoju pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymu, išduotų fiziniam arba juridiniam asmeniui, kopijos.

3. Mokymo priemonių sąrašas.

4. Literatūros sąrašas.

 

 

PATVIRTINTA                       

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-932

redakcija)       

 

 

ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR / AR PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS,

PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS, MOKYMO PROGRAMŲ KODAI IR MOKYMO PERIODIŠKUMAS

 

Profesijų (veiklos sričių) kodai

Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai

Mokymo programos kodas

Mokymo periodiškumas

1

2

3

4

001

Kariai

KP

Pradedant tarnybą

KT

Kas penkeri metai

002

Ikiteisminį tyrimą vykdantys ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyriaus pareigūnai

PP

 

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

003

Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus

PP

Prieš įsigyjant ginklą

PT

Kas penkeri metai

004

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai

PG

Prieš pradedant dirbti

(išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus bei policijos pareigūnus, baigusius pirminio profesinio mokymo programos pirmosios pagalbos mokymo kursus)

PT

Kas treji metai

005

Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai

PG

Prieš pradedant dirbti

PT

Kasmet

006

Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje)

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

007

Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas

PP, HB, H1

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

008

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

PP, HB, H2

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

009

Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H3

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

010

Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H4

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

011

Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H5

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

012

Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

013

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

 

PP, HB, H6

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

014

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

015

Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai

 

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Dirbant – kas penkeri metai

 

016

AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai

 

PP

Prieš pradedant vairuoti

017

Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius

(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

PP, HB, H7

Prieš pradedant dirbti

PT

 

Kas penkeri metai

018

Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

 

PP, HB, H1

Prieš pradedant dirbti

PT

 

Kas penkeri metai

019

Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai

 

 

PP, HB, H8

Prieš pradedant dirbti

020

Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai

HB, H9

Prieš pradedant dirbti

H9

Kas dveji metai

021

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines)

maisto tvarkymą organizuojantys darbuotojai, padalinių, pamainų vadovai ir technologai

HB, H10

Prieš pradedant dirbti

H10

Kas penkeri metai

 

tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

HB, H10

Prieš pradedant dirbti

H10

Kas dveji metai

022

Švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra 

HB, H11

Prieš pradedant dirbti

023

Skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai

HB, H12

Prieš pradedant dirbti

024

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti)

HB, H13

Prieš pradedant dirbti

025

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai

HB, H14

Prieš pradedant dirbti

026

Transporto priemonių vairuotojai, orlaivio įgulos nariai, orlaivių techninę priežiūrą atliekantys asmenys, skrydžių vadovai, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidę asmenys, laivų vairuotojai ir tam tikras pareigas jūrų laive einantys asmenys, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

A1

Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti

 

________________