LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2022 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1034 „DĖL KINEZITERAPIJOS PASLAUGŲ teikimo reikalavimų APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 5 d. Nr. V-409

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kineziterapijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-1034 „Dėl Kineziterapijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Kineziterapijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato kineziterapijos paslaugų teikimo ir organizavimo tvarką, teikiant šias paslaugas kineziterapeutui, priklausančiam šeimos gydytojo komandai, geriatrijos dienos stacionare, teikiant integralią pagalbą, sporto treniruotėse, varžybose ar kituose sporto renginiuose, reikalavimus kineziterapeutams, patalpoms ir medicinos priemonėms.“

2.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kineziterapijos paslaugos gali būti teikiamos ASPĮ asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytu (-ais) veiklos adresu (-ais),  sporto treniruotėse, varžybose ar kituose renginiuose, taip pat nuotoliniu būdu. Šios paslaugos teikiamos individualiai (vienam pacientui) arba pacientų grupėms, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys.

3.   Pripažįstu netekusiu galios 7 punktą.

4.   Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Kineziterapijos paslaugų, teikiant socialinę globą ar integralią pagalbą organizavimas:“.

5.   Pakeičiu 16.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.4. rekomenduojama, kad kineziterapeutas, dirbantis 1 etato krūviu, per 1 darbo dieną suteiktų:

16.4.1. 5 individualias kineziterapijos paslaugas ir 1 nuotolinę konsultaciją arba

16.4.2. 6 individualias kineziterapijos paslaugas.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys