VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS IR ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO AKTŲ (KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ) REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. balandžio 20 d. Nr. 1V-44

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8, 11, 20 straipsniais, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais, Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Statybos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitus;

1.2. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitus;

1.3. Statinio statybos rangovo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitus;

1.4. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitus;

1.5. Statinio statybos vadovo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitus;

1.6. Statinio projekto ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitus;

1.7. Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitus;

1.8. Statinio ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitus.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. 1V-91 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir pildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. birželio 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                     Eglė Kuklierienė