valstybinĖS vartotojų teisių apsaugos tarnybOS
DIREKTORIaUS ir Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos DIREKTORIaUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybinĖS vartotojų teisių apsaugos tarnybOS DIREKTORIaUS ir Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos DIREKTORIaUS 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-34/1-122 „DĖL TURISTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. liepos 2 d. Nr. 1-92/V-137

Vilnius

 

 

Pakeičiame Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-34/1-122 „Dėl turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto 2.1. ir 2.2. papunkčius ir juos išdėstome taip:

2.1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Maisto produktų, turizmo ir rekreacinių paslaugų departamento direktoriui;

2.2. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojui.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Feliksas Petrauskas

 

 

Direktorė                                                                                                                  Raimonda Balnienė