VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ VYKDYTI KELEIVIŲ TARPTAUTINIUS VEŽIMUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2BE-196

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E) „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu:

1. T v i r t i n u  Dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                               Darius Sadaunykas


 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2016 m. rugpjūčio 3 d.

įsakymu Nr. 2BE-196

 

 

DOKUMENTŲ VYKDYTI KELEIVIŲ TARPTAUTINIUS VEŽIMUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato užsienio valstybių leidimų, kelionės lapų ar jų knygų ir sertifikatų išdavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. užsienio valstybės leidimas – užsienio valstybės leidimas teikti vienkartinę paslaugą, gautas pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės dvišalę arba daugiašalę sutartį;

2.2. sertifikatas – sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp Europos Sąjungos valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009) nuostatas.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (EB) Nr. 1073/2009, Susitarime dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus susitarimas) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 138) (toliau – Interbus susitarimas), Susitarime dėl tarptautinio keleivių vežimo nemaršrutiniais tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais (ASOR) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 124) (toliau – ASOR susitarimas), Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E) „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“.

4. Vežėjas, pageidaujantis gauti užsienio valstybių leidimų, kelionės lapų ar jų knygų arba sertifikatų, pateikia užpildytą ir pasirašytą atitinkamą prašymą, kurio forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 2B-240 „Dėl prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“.

5. Šio Aprašo 4 punkte nurodyti prašymai pateikiami, atsakymai į prašymus parengiami ir išsiunčiami (įteikiami) Inspekcijos regionų departamentų paslaugų administravimo skyriuose (toliau – Inspekcijos skyrius) Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklės), nustatyta tvarka. Prašymai išduoti užsienio valstybių leidimų arba kelionės lapų ar jų knygų taip pat gali būti pateikiami siunčiant paštu arba per pasiuntinį.

6. Vežėjas, nesutinkantis su Inspekcijos atsakymu į jo prašymą, turi teisę paduoti skundą, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

7. Užsienio valstybių leidimai išduodami vežėjams, vežantiems keleivius už atlyginimą ir turintiems nors vieną Bendrijos licencijos vežti keleivius kopiją, arba vežėjams, vežantiems keleivius savo sąskaita ir turintiems nors vieną sertifikatą.

8. Prašymą išduoti užsienio valstybių leidimų vežėjas gali pateikti ne anksčiau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki pirmojo reiso vykdymo dienos, nurodytos prašyme.

9. Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas, išduodamas užsienio valstybių leidimus, juose nurodo vežėjo ir kelių transporto priemonės duomenis, pasirašo ir patvirtina Inspekcijos regiono departamento antspaudu.

10. Užsienio valstybių leidimai išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos skyrių, arba išsiunčiami paštu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo, kai prašyme nurodoma, kad Inspekcijos skyrius užsienio valstybių leidimus išsiųstų paštu Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

11. Užsienio valstybių leidimai įteikiami vežėju esančiam fiziniam asmeniui, juridinio asmens vadovui, transporto vadybininkui arba kitam vežėjo įgaliotam asmeniui, pateikusiam Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

12. Užsienio valstybės leidimas neišduodamas, jeigu vežėjui keleivių vežimui ta pačia transporto priemone yra išduotas ir Inspekcijos skyriui negrąžintas tos pačios rūšies (dvišalis, tranzitinis, bendrasis ar trečiųjų šalių) užsienio valstybės leidimas, išskyrus atvejus, kai vežėjas dėl objektyvių priežasčių nespėja arba nespės grąžinti anksčiau gauto užsienio valstybės leidimo iki naujos kelionės, kuriai reikia užsienio valstybės leidimo ta pačia transporto priemone, pradžios, t. y. tarp šių kelionių pabaigos ir pradžios, nurodytų prašymuose išduoti užsienio valstybių leidimus, yra mažiau kaip 2 darbo dienos.

13. Vežėjas, praradęs užsienio valstybės leidimą, Inspekcijos skyriui privalo raštu pateikti paaiškinimą apie užsienio valstybės leidimo praradimo aplinkybes. Tokiu atveju užsienio valstybės leidimas laikomas grąžintu. Kitas užsienio valstybės leidimas išduodamas bendra tvarka.

14. Užsienio valstybių leidimai išduodami vežėjo vardu ir negali būti perleidžiami.

 

III SKYRIUS

KELIONĖS LAPŲ AR JŲ KNYGŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

15. Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 ar Interbus susitarime numatytų kelionės lapų knygos išduodamos vežėjams, vežantiems keleivius už atlyginimą ir turintiems nors vieną Bendrijos licencijos vežti keleivius kopiją.

16. ASOR susitarime numatyti kelionės lapai išduodami vežėjams, vežantiems keleivius savo sąskaita ir turintiems nors vieną sertifikatą. Vežėjui pageidaujant gali būti išduodamas pageidaujamas kelionės lapų skaičius (ne daugiau kaip 5 kelionės lapai dviem egzemplioriais).

17. Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas, išduodamas kelionės lapus ar jų knygas, kelionės lapuose ar jų knygose įrašo vežėjo duomenis, pasirašo ir patvirtina Inspekcijos regiono departamento antspaudu.

18. Kelionės lapai ar jų knygos išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos skyrių, arba išsiunčiami paštu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo, kai prašyme nurodoma, kad Inspekcijos skyrius kelionės lapus ar jų knygas išsiųstų paštu Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

19. Kelionės lapai ar jų knygos įteikiami vežėju esančiam fiziniam asmeniui, juridinio asmens vadovui, transporto vadybininkui arba kitam vežėjo įgaliotam asmeniui, pateikusiam Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

20. Kelionės lapai ar jų knyga turi būti saugomi vežėjo buveinėje ir negali būti perduoti kitam vežėjui.

 

IV SKYRIUS

SERTIFIKATŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

21. Sertifikatai išduodami vežėjams, atitinkantiems Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 2 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas, t. y. neturintiems nė vienos rūšies licencijos verstis keleivių vežimu autobusais, o naudojamos transporto priemonės yra vežėjo nuosavybė, vežėjo įgytos išsimokėtinai ar pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį.

22. Prie prašymo išduoti sertifikatą vežėjas prideda dokumentą (-us), kuriuo (-ais) patvirtinama, kad transporto priemonė yra jo nuosavybė, įgyta išsimokėtinai arba pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį.

23. Sertifikatai išduodami arba atsisakoma juos išduoti (nurodžius priežastis raštu) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo Inspekcijos skyriuje dienos.

24. Sertifikatą užpildo Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas 3 egzemplioriais, o vežėju esantis fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo sertifikate pasirašydamas patvirtina, kad sertifikate nurodyti duomenys yra teisingi. Sertifikato pirmieji 2 egzemplioriai įteikiami vežėjui, trečiasis sertifikato egzempliorius lieka Inspekcijos skyriuje.

25. Sertifikatai įteikiami vežėju esančiam fiziniam asmeniui, juridinio asmens vadovui arba kitam vežėjo įgaliotam asmeniui, pateikusiam Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

26. Sertifikatas išduodamas 5 metams ir negali būti perduotas kitam asmeniui arba naudojamas kitai transporto priemonei.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Vežėjai, įsigiję Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 numatytų kelionės lapų knygų, teikia šių lapų naudojimo ataskaitas Ataskaitų apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 2B-182 „Dėl Ataskaitų apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

_______________