Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 10 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPOS KONVENCIJOS DĖL EKSTRADICIJOS

 

TREČIASIS PAPILDOMAS PROTOKOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 m. lapkričio 10 d., Strasbūras

 

 

 


Šį Protokolą pasirašiusios Europos Tarybos valstybės narės,

 

laikydamosi nuomonės, kad Europos Tarybos tikslas yra labiau suvienyti savo narius;

 

trokšdamos stiprinti savo atskirus ir bendrus gebėjimus kovoti su nusikalstamumu;

 

atsižvelgdamos į Europos konvencijos dėl ekstradicijos (Europos sutarčių serija Nr. 24), pateiktos pasirašyti 1957 m. gruodžio 13 d. Paryžiuje (toliau – Konvencija), taip pat į dviejų papildomų jos protokolų (Europos sutarčių serijos Nr. 86 ir 98), atitinkamai priimtų 1975 m. spalio 15 d. ir 1978 m. kovo 17 d. Strasbūre, nuostatas;

 

manydamos, kad yra pageidautina tam tikrais aspektais papildyti Konvenciją siekiant supaprastinti ir paspartinti ekstradicijos procedūrą, jeigu prašomas išduoti asmuo sutinka su ekstradicija,

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

Pareiga išduoti supaprastinta tvarka

 

Susitariančiosios Šalys įsipareigoja išduoti viena kitai šiame Protokole nustatyta supaprastinta tvarka pagal Konvencijos 1 straipsnį prašomus išduoti asmenis, jeigu šie asmenys su tuo sutinka ir jeigu yra gautas prašomosios Šalies sutikimas.

 

 

 

2 straipsnis

 

Procedūros pradėjimas

 

1. Jeigu prašomam išduoti asmeniui prašoma taikyti laikinąjį sulaikymą pagal Konvencijos 16 straipsnį, šio Protokolo 1 straipsnyje nurodytai ekstradicijai netaikomas Konvencijos 12 straipsnyje nustatytas reikalavimas pateikti prašymą išduoti ir jo patvirtinamuosius dokumentus. Prašomoji Šalis, kad būtų taikomi šio Protokolo 3–5 straipsniai ir kad prašomoji Šalis priimtų galutinį sprendimą dėl ekstradicijos supaprastinta tvarka, laiko tinkama toliau nurodytą prašančiosios Šalies pateiktą informaciją:

 

a) prašomo išduoti asmens tapatybę, įskaitant jo pilietybę arba pilietybes, jeigu jis ją (jas) turi;

 

b) instituciją, prašančią taikyti sulaikymą;

 

c) arešto orderio ar kitokio tokios pat teisinės galios dokumento arba vykdytino nuosprendžio ir patvirtinimo, kad asmenį prašoma išduoti pagal Konvencijos 1 straipsnį, buvimą;

 

d) nusikaltimo pobūdį ir teisinį apibūdinimą, įskaitant maksimalią bausmę arba galutiniu nuosprendžiu paskirtą bausmę, įskaitant tai, ar kuri nors nuosprendžio dalis jau įvykdyta;

 

e) informaciją apie senaties terminą ir jo sustabdymą;

 

f) aplinkybių, kuriomis padarytas nusikaltimas, aprašymą, įskaitant laiką, vietą ir prašomo išduoti asmens dalyvavimo darant nusikalstamą veiką laipsnį;

 

g) kiek tai yra įmanoma, nusikaltimo padarinius;

 

h) tais atvejais, kai ekstradicijos prašoma, kad būtų įvykdytas galutinis nuosprendis, informaciją, ar nuosprendis buvo priimtas už akių.

 

2. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalį, gali būti prašoma papildomos informacijos, jeigu toje dalyje nurodytos informacijos nepakanka tam, kad prašomoji Šalis galėtų priimti sprendimą dėl ekstradicijos.

 

3. Jeigu prašomoji Šalis gavo prašymą dėl ekstradicijos pagal Konvencijos 12 straipsnį, šis Protokolas taikomas mutatis mutandis.

 

 

 

3 straipsnis

 

Pareiga pranešti asmeniui

 

Jeigu prašomas išduoti asmuo yra sulaikomas pagal Konvencijos 16 straipsnį, prašomosios Šalies kompetentinga institucija, vadovaudamasi savo teise ir be nepagrįsto delsimo, šiam asmeniui praneša apie su juo susijusį prašymą dėl galimybės taikyti supaprastintą ekstradicijos procedūrą pagal šį Protokolą.

 

 

 

4 straipsnis

 

Sutikimas dėl ekstradicijos

 

1. Prašomas išduoti asmuo prašomosios Šalies kompetentingai teisminei institucijai pagal šios Šalies teisę turi duoti sutikimą, o jei taikytina – aiškiai atsisakyti teisės į išimties taisyklę.

 

2. Kiekviena Šalis imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutikimas, o jei taikytina – atsisakymas turėtų būti išreikšti taip, kad būtų aišku, jog atitinkamas asmuo juos išreiškė savanoriškai, žinodamas visus teisinius padarinius. Šiuo tikslu prašomas išduoti asmuo turi teisę į advokatą. Prireikus prašomoji Šalis užtikrina, kad prašomam išduoti asmeniui padėtų vertėjas.

 

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutikimas arba, jei taikytina, atsisakymas turi būti užregistruoti pagal prašomosios Šalies teisę.

 

4. Laikantis šio straipsnio 5 dalies nuostatų, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutikimas arba, jei taikytina, atsisakymas yra neatšaukiami.

 

5. Bet kuri valstybė, pasirašydama šį Protokolą arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, arba bet kada vėliau, gali pareikšti, kad sutikimas ir, jei taikytina, teisės į išimties taisyklę atsisakymas gali būti atšaukti. Sutikimas gali būti atšauktas iki kol prašomoji Šalis priims galutinį sprendimą dėl ekstradicijos supaprastinta tvarka. Tokiu atveju, skaičiuojant Konvencijos 16 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, neatsižvelgiama į laikotarpį nuo pranešimo apie sutikimą iki jo atšaukimo dienos. Teisės į išimties taisyklę atsisakymas gali būti atšauktas iki atitinkamo asmens perdavimo. Bet koks sutikimo dėl ekstradicijos arba teisės į išimties taisyklę atsisakymo atšaukimas užregistruojamas pagal prašomosios Šalies teisę ir apie jį nedelsiant pranešama prašančiajai Šaliai.

 

 

 

5 straipsnis

 

Teisės į išimties taisyklę atsisakymas

 

Kiekviena valstybė, pasirašydama šį Protokolą arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, arba bet kada vėliau, gali pareikšti, kad Konvencijos 14 straipsnyje nustatytos taisyklės netaikomos, jeigu šios valstybės išduodamas asmuo pagal šio Protokolo 4 straipsnį:

 

a)  sutinka su ekstradicija arba

 

b)  sutinka su ekstradicija ir aiškiai atsisako savo teisės į išimties taisyklę.

 

 

 

6 straipsnis

 

Pranešimai laikinojo sulaikymo atveju

 

1. Kad prašančioji Šalis, kai taikytina, galėtų pateikti prašymą dėl ekstradicijos pagal Konvencijos 12 straipsnį, prašomoji Šalis kuo greičiau ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo laikinojo sulaikymo prašančiajai Šaliai praneša, ar prašomas išduoti asmuo davė savo sutikimą dėl ekstradicijos.

 

2. Išimtiniais atvejais, jeigu prašomoji Šalis nusprendžia netaikyti supaprastintos tvarkos, neatsižvelgiant į tai, kad prašomas išduoti asmuo davė sutikimą, prašomoji Šalis  praneša apie tai prašančiajai Šaliai pakankamai anksti, kad pastaroji galėtų pateikti prašymą dėl ekstradicijos iki pasibaigiant Konvencijos 16 straipsnyje nustatytam keturiasdešimties dienų laikotarpiui.

 

 

 

7 straipsnis

 

Pranešimas apie sprendimą

 

Jeigu prašomas išduoti asmuo davė savo sutikimą dėl ekstradicijos, prašomoji Šalis praneša prašančiajai Šaliai apie savo sprendimą dėl ekstradicijos supaprastinta tvarka per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kai asmuo davė sutikimą.

 

 

 

8 straipsnis

 

Pranešimo priemonės

 

Pagal šį Protokolą pranešimai gali būti siunčiami elektroninėmis arba bet kokiomis kitomis priemonėmis, kuriomis gali būti užtikrinami rašytiniai įrodymai, tokiomis sąlygomis, kuriomis Šalys galėtų nustatyti pranešimų autentiškumą, taip pat per Tarptautinę kriminalinės policijos organizaciją (Interpolą). Bet kuriuo atveju atitinkama Šalis paprašyta ir bet kada turi pateikti dokumentų originalus arba autentifikuotas jų kopijas.

 

 

 

9 straipsnis

 

Išduotino asmens perdavimas

 

Perdavimas turi įvykti kuo greičiau, pageidautina – per dešimt dienų nuo pranešimo apie sprendimą dėl ekstradicijos dienos.

 

 

 

10 straipsnis

 

Sutikimas, duotas pasibaigus 6 straipsnyje nustatytam terminui

 

Jeigu prašomas išduoti asmuo davė savo sutikimą pasibaigus šio Protokolo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytam dešimties dienų laikotarpiui, prašomoji Šalis taiko šiame Protokole nustatytą supaprastintą tvarką, jeigu ji dar nėra gavusi prašymo dėl ekstradicijos pagal Konvencijos 12 straipsnį.

 

 

 

11 straipsnis

 

Vežimas tranzitu

 

Vežimo tranzitu Konvencijos 21 straipsnyje nustatytomis sąlygomis atveju, jeigu asmuo turi būti išduotas prašančiajai Šaliai supaprastinta tvarka, taikomos tokios nuostatos:

 

a) prašyme dėl vežimo tranzitu turi būti nurodyta šio Protokolo 2 straipsnio 1 dalyje reikalaujama informacija;

 

b) Šalis, kurios prašoma leidimo vežti tranzitu, gali prašyti papildomos informacijos, jeigu a punkte nurodytos informacijos nepakanka šiai Šaliai sprendimui dėl vežimo tranzitu priimti.

 

 

 

12 straipsnis

 

Santykis su Konvencija ir kitais tarptautiniais dokumentais

 

1. Šiame Protokole vartojami žodžiai ir sąvokos aiškinami pagal Konvenciją. Šio Protokolo Šalims Konvencijos nuostatos taikomos mutatis mutandis tiek, kiek jos yra suderinamos su šio Protokolo nuostatomis.

 

2. Šio Protokolo nuostatos neturi poveikio Konvencijos 28 straipsnio 2 ir 3 dalių, susijusių su Konvencijos ir dvišalių arba daugiašalių susitarimų santykiu, taikymui.

 

 

 

13 straipsnis

 

Draugiškas sprendimas

 

Europos Tarybos Europos nusikaltimų problemų komitetas informuojamas apie šio Protokolo taikymą ir imasi visų priemonių, būtinų padėti draugiškai sureguliuoti visus sunkumus, kurių gali kilti aiškinant ir taikant šį Protokolą.

 

 

 

14 straipsnis

 

Pasirašymas ir įsigaliojimas

 

1. Šį Protokolą gali pasirašyti Konvencijos šalys arba ją pasirašiusios Europos Tarybos valstybės narės. Protokolas turi būti ratifikuotas, priimtas ar patvirtintas. Pasirašiusioji valstybė negali ratifikuoti, priimti ar patvirtinti šio Protokolo, jeigu prieš tai nėra ratifikavusi, priėmusi ar patvirtinusi Konvencijos, nebent ji tai padaro vienu metu. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

 

2. Šis Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio dieną pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo trečiojo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento deponavimo.

 

3. Bet kuriai pasirašiusiajai valstybei, kuri paskui deponuoja savo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentą, šis Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio dieną pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo deponavimo dienos.

 

 

 


15 straipsnis

 

Prisijungimas

 

1. Bet kuri valstybė, kuri nėra Europos Tarybos narė, jeigu ji yra prisijungusi prie Konvencijos, gali prisijungti prie šio Protokolo jam įsigaliojus.

 

2. Prisijungiama deponuojant prisijungimo dokumentą Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

 

3. Bet kuriai prisijungiančiai valstybei Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio dieną pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prisijungimo dokumento deponavimo dienos.

 

 

 

16 straipsnis

 

Teritorinis taikymas

 

1. Bet kuri valstybė, pasirašydama šį Protokolą arba deponuodama ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, gali nurodyti teritoriją arba teritorijas, kurioms taikomas šis Protokolas.

 

2. Bet kuri valstybė bet kada vėliau pareiškimu Europos Tarybos generaliniam sekretoriui gali išplėsti šio Protokolo taikymą bet kuriai kitai pareiškime nurodytai teritorijai. Tokiai teritorijai Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio dieną pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo dienos, kurią Generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą.

 

3. Bet koks pareiškimas, padarytas pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, šiame pareiškime nurodytai bet kokiai teritorijai gali būti atšauktas pranešimu Europos Tarybos generaliniam sekretoriui. Atšaukimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo tos dienos, kurią Generalinis sekretorius gauna tokį pranešimą.

 

 

 

17 straipsnis

 

Pareiškimai ir išlygos

 

1. Valstybės padarytos išlygos dėl bet kurios Konvencijos arba dviejų papildomų jos protokolų nuostatos taikytinos ir šiam Protokolui, nebent ši valstybė, pasirašydama šį Protokolą arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, pareiškia ką kita. Tas pats taikoma bet kuriam pareiškimui, padarytam dėl bet kurios Konvencijos arba dviejų papildomų jos protokolų nuostatos arba pagal tokią nuostatą.

 

2. Bet kuri valstybė, pasirašydama šį Protokolą arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, gali pareikšti, kad pasilieka sau teisę visiškai arba iš dalies nesutikti su šio Protokolo 2 straipsnio 1 dalimi. Jokių kitų išlygų negali būti daroma.

 

3. Bet kuri valstybė, pasirašydama šį Protokolą arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, arba bet kada vėliau, gali padaryti šio Protokolo 4 straipsnio 5 dalyje ir 5 straipsnyje numatytus pareiškimus.

 

4. Bet kuri valstybė pareiškimu Europos Tarybos generaliniam sekretoriui  gali visiškai arba iš dalies atšaukti pagal šį Protokolą padarytą išlygą arba pareiškimą ir šis atšaukimas įsigalioja nuo atšaukimo pareiškimo gavimo dienos.

 

5. Bet kuri Šalis, padariusi išlygą dėl šio Protokolo 2 straipsnio 1 dalies, pagal šio straipsnio 2 dalį negali reikalauti, kad kita Šalis taikytų minėtą nuostatą. Tačiau jeigu jos išlyga yra dalinė arba sąlyginė, ji gali reikalauti, kad minėta nuostata būtų taikoma tiek, kiek ji pati su ja sutiko.

 

 

 

18 straipsnis

 

Denonsavimas

 

1. Bet kuri Šalis, kiek tai yra su ja susiję, pranešimu Europos Tarybos generaliniam sekretoriui  gali denonsuoti šį Protokolą.

 

2. Toks denonsavimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui, skaičiuojamam nuo tos dienos, kai Europos Tarybos generalinis sekretorius gavo pranešimą.

 

3. Konvencijos denonsavimas savaime reiškia šio Protokolo denonsavimą.

 

 

 

19 straipsnis

 

Pranešimai

 

Europos Tarybos generalinis sekretorius Europos Tarybos valstybėms narėms ir bet kuriai prie šio Protokolo prisijungusiai valstybei praneša apie:

 

a)  bet kokį pasirašymą;

 

b) bet kokio ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumento deponavimą;

 

c) bet kokią šio Protokolo įsigaliojimo datą pagal 14 ir 15 straipsnius;

 

d) bet kokį pareiškimą, padarytą pagal 4 straipsnio 5 dalį, 5 straipsnį, 16 straipsnį ir 17 straipsnio 1 dalį ir bet kokį šio pareiškimo atšaukimą;

 

e) bet kokią išlygą, padarytą pagal 17 straipsnio 2 dalį, ir bet kokį šios išlygos atšaukimą;

 

f) bet kokį pranešimą, gautą pagal 18 straipsnio nuostatas, ir denonsavimo įsigaliojimo datą;

 

g) bet kurį kitą veiksmą, pareiškimą arba pranešimą, susijusį su šiuo Protokolu.

 

 

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

 

 

Pasirašyta 2010 m. lapkričio 10 d. Strasbūre anglų ir prancūzų kalbomis, abu tekstai yra autentiški ir sudaryti vienu egzemplioriumi, kuris deponuojamas Europos Tarybos archyvuose. Europos Tarybos generalinis sekretorius persiunčia patvirtintas kopijas kiekvienai Europos Tarybos valstybei narei ir valstybėms, kurios nėra narės, tačiau kurios yra prisijungusios prie Konvencijos.