Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 763 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TVARKOMŲ REGISTRŲ OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIŲ REGISTRŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS,
DOKUMENTŲ IR (AR) JŲ KOPIJŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ SĄRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 25 d. Nr. 816

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

3. Asmenų pageidavimu Nekilnojamojo turto registro objektai, išskyrus teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, gali būti registruojami, nekilnojamojo daikto kadastro duomenys gali būti įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą, Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenys, išskyrus hipotekos (įkeitimo), juridinio fakto apie notaro atliktą vykdomąjį įrašą registravimą (duomenų keitimą, išregistravimą), gali būti keičiami, vidutinė rinkos vertė gali būti nustatoma, perskaičiuojama ir įrašoma, mėgėjų sodo teritorijų ribos pažymimos ir įrašas gali būti padaromas bei žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikra nekilnojamojo daikto kadastro duomenims pakeisti gali būti atliekama šiame punkte nustatyta skubos tvarka, papildomai mokant tokio dydžio priedus:“.

2. Papildyti 34 punktu:

34. Atlyginimo už teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimą, kai teikiami apie šias teritorijas valstybės registruose, kadastruose ir (ar) valstybės informacinėse sistemose sukaupti duomenys, dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į atlyginimo dydį, nurodytą Sąrašo 13.21 papunktyje, ir taikant 0,023 koeficientą.“

3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Asmenų pageidavimu Nekilnojamojo turto registro duomenys, išskyrus nurodytuosius Sąrašo 13.4.7, 13.4.9, 13.4.21, 13.4.242, 13.4.26–13.4.28 ir
13.4.59–13.4.67 papunkčiuose, gali būti teikiami bei dokumentų kopijos parengiamos, tvirtinamos ir pateikiamos šiame punkte nustatyta skubos tvarka, papildomai mokant tokio dydžio priedus:

4.1. per penkias darbo dienas – 30 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 13.4.1–13.4.6, 13.4.10–13.4.20, 13.4.22–13.4.241, 13.4.25 ir 13.4.29–13.4.52 papunkčiuose, dydžio;

4.2. per tris darbo dienas – 50 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 13.4.1–13.4.6,
13.4.10–13.4.20, 13.4.22–
13.4.241, 13.4.25 ir 13.4.29–13.4.52 papunkčiuose, dydžio;

4.3. per vieną darbo dieną – 100 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 13.4.1–13.4.6, 13.4.8, 13.4.10–13.4.20, 13.4.22–13.4.241, 13.4.25 ir 13.4.29–13.4.52 papunkčiuose, dydžio.“

4. Papildyti 13.21 papunkčiu:

„13.21.

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimas

10,89 euro;“.

 

5. Papildyti 13.4.241 ir 13.4.242 papunkčiais:

13.4.241.

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribų duomenys skaitmenine forma

1,77 euro;

13.4.242.

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ribų duomenys „sistema–sistema“ būdu

0,07 euro;“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                  Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                 Ewelina Dobrowolska