herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. NUTARIMO NR. 03-17 „DĖL VIEŠOJO VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ SĄRAŠO IR VIEŠOJO TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ SĄRAŠO TVARKYMO TAISYKLIŲ, VIEŠŲJŲ VARTOJIMO KREDITO TARPININKŲ SĄRAŠŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 21 d. Nr. 03-82

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Pakeisti Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Asmuo įrašomas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, jeigu jis atitinka Vartojimo kredito įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktų reikalavimus ir pateikia Lietuvos bankui Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje išvardytus dokumentus, duomenis ir informaciją, parengtus pagal Taisyklių 1 priede nurodytą prašymo įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą formą ir Taisyklių 3 priede nurodytą lentelę, ir Lietuvos bankas priima sprendimą įrašyti jį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. Lietuvos bankas vartojimo kredito davėją, turintį Lietuvos banko išduotą kredito įstaigos veiklos licenciją, įrašo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą licencijos išdavimo dieną, o vartojimo kredito davėją, turintį kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą licenciją, – kitos valstybės narės priežiūros institucijos pranešimo, gauto Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka, gavimo dieną.

1.2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Asmuo į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą įrašomas, jeigu jis atitinka Vartojimo kredito įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktų reikalavimus ir pateikia Vartojimo kredito įstatymo 251 straipsnio 6 dalyje išvardytus dokumentus, duomenis ir informaciją, parengtus pagal Taisyklių 2 priede nurodytą prašymo įrašyti į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą formą ir Taisyklių 4 priede nurodytą lentelę, ir Lietuvos bankas priima sprendimą įrašyti jį į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.

1.3. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Vartojimo kredito davėjas ir tarpusavio skolinimo platformos operatorius Lietuvos banko sprendimu išbraukiamas iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo arba viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 11 ir 13 dalyse nustatytais pagrindais arba atšaukus kredito įstaigos licenciją, arba kitų valstybių narių kredito įstaigoms netekus teisės teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje per įsteigtą filialą arba neįsteigus filialo.“

1.4. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Jeigu pasikeičia pagal Vartojimo kredito įstatymą ir Taisykles Lietuvos bankui pateikti duomenys, dokumentai arba informacija, vartojimo kredito davėjas ir tarpusavio skolinimo platformos operatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo arba sužinojimo apie pasikeitimą dienos informuoja Lietuvos banką ir pateikia atnaujintus duomenis, dokumentus arba informaciją, išskyrus Taisyklių 1 priedo 15 punkte nurodytą lentelę ir 16 punkte nurodyto dokumento formą, Taisyklių 2 priedo 16 punkte nurodytą lentelę ir 17 punkte nurodyto dokumento formą.

1.5. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.7. Papildyti 3 priedu (pridedama).

1.8. Papildyti 4 priedu (pridedama).

2. Nustatyti, kad Lietuvos banke iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos gauti, bet nebaigti nagrinėti prašymai baigiami nagrinėti pagal prašymo pateikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

 

 

 

Valdybos narys,

pavaduojantis Valdybos pirmininką                                                                     Simonas Krėpšta


 

Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo

tarpusavio skolinimo platformos operatorių

sąrašo tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

Prašymo įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą forma

 

I SKYRIUS

DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ VARTOJIMO KREDITO DAVĖJUI

 

1. Asmens vardas ir pavardė (pavadinimas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, elektroninio pašto adresas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Atstovo teises ir pareigas patvirtinantys dokumentai.

Pridedama |_| lapai (-ų).

II SKYRIUS

DUOMENYS APIE VARTOJIMO KREDITO DAVĖJĄ

 

5. Pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. Juridinio asmens kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. Buveinės adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. Registro, kuriame registruotas vartojimo kredito davėjas, duomenys (registro pavadinimas, registro tvarkytojas ir jo adresas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9. Duomenys ryšiams palaikyti:

9.1. telefonas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.2. elektroninio pašto adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10. Interneto svetainės adresas  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                        

11. Prekių ženklai, kurie yra (bus) naudojami teikiant vartojimo kreditus

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

12. Planuojami teikti vartojimo kreditai (nurodyti planuojamų teikti vartojimo kreditų sutarčių rūšis, pvz., susietojo vartojimo kredito sutartys, sąskaitos kreditavimo sutartys ir pan.) ir planuojamos veiklos apimtis per 6 mėnesius nuo įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą dienos (vartojimo kredito sutarčių skaičius, vienetais, ir bendra išmokėtų vartojimo kreditų suma, eurais)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

13. Vartojimo kredito davėjo steigimo dokumentai.

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

14. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklės.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

15. Informacija apie vartojimo kredito davėjo patvirtintų vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklių nuostatas (pateikiama užpildyta Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklės) 3 priede nurodyta lentelė).

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

16. Vartojimo kredito davėjo parengtos ir patvirtintos paraiškos ar kito dokumento, kuriame iš vartojimo kredito gavėjo surenkama kreditingumo vertinimui atlikti reikalinga informacija, forma.

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

17. Informacija apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose tikrinamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumas.

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

18. Vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąrašas, jeigu asmuo naudojasi vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis, ir nuoroda į interneto svetainę, kurioje skelbiamas šis sąrašas.

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

III SKYRIUS

VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO VADOVAI IR ASMENYS, KURIEMS TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI PRIKLAUSANTI BALSAVIMO TEISIŲ ARBA ĮSTATINIO KAPITALO DALIS YRA LYGI ARBA VIRŠIJA 20 PROCENTŲ ARBA KURIE GALI DARYTI TIESIOGINĮ IR (ARBA) NETIESIOGINĮ LEMIAMĄ POVEIKĮ VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO VEIKLAI

 

19. Duomenys apie vartojimo kredito davėjo vadovus ir asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį vartojimo kredito davėjo veiklai (pateikiami vadovaujantis Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių 13 punktu).

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

______________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė, parašas)

 

______________

 

part_9b02c194d8554a1aab49e41dd95e7527_end


 

Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo

tarpusavio skolinimo platformos operatorių

sąrašo tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

Prašymo įrašyti į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą forma

 

I SKYRIUS

DUOMENYS APIE PRAŠYMĄ TEIKIANTĮ ASMENĮ, ATSTOVAUJANTĮ TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIUI

 

1. Asmens vardas ir pavardė (pavadinimas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Asmens duomenys ryšiams palaikyti (telefonas, elektroninio pašto adresas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Atstovo teises ir pareigas patvirtinantys dokumentai.

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

II SKYRIUS

DUOMENYS APIE TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIŲ

 

5. Pavadinimas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6. Juridinio asmens kodas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. Buveinės adresas (nurodomas ir pašto kodas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. Registro, kuriame registruotas tarpusavio skolinimo platformos operatorius, duomenys (registro pavadinimas, registro tvarkytojas ir jo adresas)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9. Duomenys ryšiams palaikyti:

9.1. telefonas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9.2. elektroninio pašto adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10. Interneto svetainės adresas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

11. Prekių ženklai, kurie yra (bus) naudojami teikiant tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus paslaugas |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

12. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus steigimo dokumentai.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

13. Įstatinio kapitalo dydis |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

14. Planuojamos veiklos apimtis per 6 mėnesius nuo įrašymo į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą dienos (vartojimo kredito sutarčių skaičius, vienetais, ir bendra išmokėtų vartojimo kreditų suma, eurais)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       

15. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklės.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

16. Informacija apie tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus patvirtintų vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklių nuostatas (pateikiama užpildyta Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklės) 4 priede nurodyta lentelė).

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

17. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus parengtos ir patvirtintos paraiškos ar kito dokumento, kuriame iš vartojimo kredito gavėjo surenkama kreditingumo vertinimui atlikti reikalinga informacija, forma.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

18. Veiklos tęstinumo planas.

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

19. Informacija apie registrus ir informacines sistemas, kuriuose tikrinamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumas.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

20. Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vardu veikiančių tarpininkų sąrašas, jeigu asmuo naudojasi tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus tarpininkų paslaugomis, ir nuoroda į interneto svetainę, kurioje skelbiamas šis sąrašas.

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

III SKYRIUS

TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS VADOVAI IR ASMENYS, KURIEMS TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI PRIKLAUSANTI BALSAVIMO TEISIŲ ARBA ĮSTATINIO KAPITALO DALIS YRA LYGI ARBA VIRŠIJA 20 PROCENTŲ ARBA KURIE GALI DARYTI TIESIOGINĮ IR (ARBA) NETIESIOGINĮ LEMIAMĄ POVEIKĮ TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS VEIKLAI

 

21. Duomenys apie tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovus ir asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai (pateikiami vadovaujantis Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių 13 punktu).

 

Pridedama |_| lapai (-ų).

 

Užpildymo data |_|_|_|_|_|_|_|_|

______________________________________________

(prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė, parašas)

 

______________

part_c7b98b59dfbf434ebdfa36405c82a806_end


 

Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo

tarpusavio skolinimo platformos operatorių

sąrašo tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

 

INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITO DAVĖJO PATVIRTINTŲ VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMO TAISYKLIŲ ATITIKTĮ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMĄ IR ATSAKINGĄJĮ SKOLINIMĄ, NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

 

 

Vartojimo kredito davėjas patvirtina, kad:

1. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti bendrieji reikalavimai  

1.1. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui atlikti reikalingos informacijos surinkimo būdai, forma ir šioje formoje pateikiama informacija;

Nurodyti taisyklių punktus.

1.2. kokia iš vartojimo kredito gavėjo surinkta informacija kokiuose vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui atlikti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose yra patikrinama;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.3. laikotarpis nuo atlikto vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo iki vartojimo kredito sutarties sudarymo, kurį vartojimo kredito davėjas ketina taikyti;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.4. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo metu surinktos (vertintos) informacijos, duomenų ir dokumentų saugojimo terminas;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.5. vartojimo kredito gavėjo kreditingumui vertinti naudojamo rizikos vertinimo modelio taikymo ypatumai (jeigu toks modelis taikomas).

Nurodyti taisyklių punktus.

2. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo pajamas rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

2.1. vertinamų vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšys (pajamos, gaunamos pagal darbo sutartį; pajamos, gaunamos pagal autorinę sutartį; pajamos, gaunamos iš turto nuomos, ir kt.);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.2. kiekvienos vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšies tvarumo vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.3. įrodymai, kuriais grindžiamos tvarios vartojimo kredito gavėjo pajamos pagal vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšį;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.4. atvejai, kai vartojimo kredito davėjas tvariomis pajamomis pripažįsta kito nei keturių paskutinių mėnesių laikotarpio vartojimo kredito gavėjo pajamas;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.5. informacijos apie galimą vartojimo kredito gavėjo pajamų padidėjimą arba sumažėjimą ateityje rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.6. vartojimo kredito gavėjo pajamų, kurių gavimo laikotarpis yra trumpesnis už vartojimo kredito sutarties trukmę, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.7. vartojimo kredito gavėjų, kurių pajamos gali gerokai kisti (pvz., dividendai, pajamos iš investicinės veiklos, nekilnojamojo turto pardavimo pajamos ir pan.), kurie dirba sezoninius darbus, gauna nereguliarias pajamas arba dėl kurių tvarumo abejojama, pajamų vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.8. vartojimo kredito gavėjo pajamų vertinimo principai darbovietės keitimo atveju;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.9. vartojimo kredito gavėjo pajamų vertinimo principai, kai vartojimo kredito gavėjo nurodytos pajamos nesutampa su duomenimis, gautais iš naudojamų registrų, informacinių sistemų arba kitų šaltinių;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.10. vartojimo kredito gavėjo pajamų, liekančių sumokėjus vartojimo kredito gavėjo mokamą įmoką, vertinimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo finansinius įsipareigojimus rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

3.1. vertinamų vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų rūšys (kiti vartojimo kreditai, kreditai, susiję su nekilnojamuoju turtu, finansinė nuoma ir kt.);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.2. vartojimo kredito gavėjo turimų finansinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminas yra trumpesnis už sudaromos vartojimo kredito sutarties terminą, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.3. vartojimo kredito gavėjo pagal laidavimo (garantijos) sutartį prisiimtų finansinių įsipareigojimų vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.4. vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų vertinimo principai, kai vartojimo kredito gavėjo nurodyti finansiniai įsipareigojimai nesutampa su duomenimis, gautais iš naudojamų registrų, informacinių sistemų ar kitų šaltinių.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

4. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo kredito istoriją ir įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

4.1. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo ne mažiau kaip šešių paskutinių mėnesių kredito istoriją, įskaitant informaciją apie vartojimo kredito gavėjo netinkamai vykdomus arba netinkamai vykdytus įsipareigojimus finansų įstaigoms, rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

4.2. informacijos apie vartojimo kredito gavėjo įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir vertinimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti vartojimo kredito gavėjo visų įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio (toliau – DSTI santykis) apskaičiavimo ir taikymo reikalavimai

5.1. DSTI santykio apskaičiavimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5.2. DSTI santykio taikymo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5.3. kreditų, kurių daliniai grąžinimai nenumatyti (neterminuota kredito sutartis, sąskaitos kreditavimo sutartis ir pan.), įsipareigojimo dydžio apskaičiavimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti kreditingumo vertinimo reikalavimai, kai vartojimo kredito gavėjas yra susituokęs

6.1. būdai, kuriais nustatoma vartojimo kredito paskirtis (t. y. ar vartojimo kreditas skirtas asmeninėms, ar šeimos reikmėms tenkinti);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.2. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamas rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.3. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio turimus finansinius įsipareigojimus rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.4. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio turimus įsiskolinimus  finansų įstaigoms rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.5. atvejai, kai vartojimo kredito davėjas gali nerinkti ir nevertinti informacijos bei įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamas, išlaidas ir asmeninius įsipareigojimus finansų įstaigoms.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti kiti vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo reikalavimai

7.1. bendraskolių, kurie nėra susituokę, kreditingumo vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.2. kitų reikšmingų aplinkybių, susijusių su vartojimo kredito gavėjo finansine padėtimi ir (arba) galimybėmis tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

 

7.3. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo principai, kai vartojimo kredito sutarties šalys susitaria pakeisti bendrą vartojimo kredito sumą;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.4. atsisakymo sudaryti vartojimo kredito sutartį pagrindai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.5. vartojimo kredito davėjo taikomo kreditingumo vertinimo proceso peržiūros ir keitimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

______________

part_06b60bf3be3744368f89bffc56566353_end


 

Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo

tarpusavio skolinimo platformos operatorių

sąrašo tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

 

INFORMACIJA APIE TARPUSAVIO SKOLINIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS PATVIRTINTŲ VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMO TAISYKLIŲ ATITIKTĮ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMĄ IR ATSAKINGĄJĮ SKOLINIMĄ, NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

 

 

Tarpusavio skolinimo platformos operatorius patvirtina, kad:

1. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti bendrieji reikalavimai  

1.1. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui atlikti reikalingos informacijos surinkimo būdai, forma ir šioje formoje pateikiama informacija;

Nurodyti taisyklių punktus.

1.2. kokia iš vartojimo kredito gavėjo surinkta informacija kokiuose vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimui atlikti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose yra patikrinama;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.3. laikotarpis nuo atlikto vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo iki vartojimo kredito sutarties sudarymo, kurį tarpusavio skolinimo platformos operatorius ketina taikyti;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.4. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo metu surinktos (vertintos) informacijos, duomenų ir dokumentų saugojimo terminas;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

1.5. vartojimo kredito gavėjo kreditingumui vertinti naudojamo rizikos vertinimo modelio taikymo ypatumai (jeigu toks modelis taikomas).

Nurodyti taisyklių punktus.

2. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo pajamas rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

2.1. vertinamų vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšys (pajamos, gaunamos pagal darbo sutartį; pajamos, gaunamos pagal autorinę sutartį; pajamos, gaunamos iš turto nuomos, ir kt.);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.2. kiekvienos vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšies tvarumo vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.3. įrodymai, kuriais grindžiamos tvarios vartojimo kredito gavėjo pajamos pagal vartojimo kredito gavėjo pajamų rūšį;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.4. atvejai, kai tarpusavio skolinimo platformos operatorius tvariomis pajamomis pripažįsta kito nei keturių paskutinių mėnesių laikotarpio vartojimo kredito gavėjo pajamas;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.5. informacijos apie galimą vartojimo kredito gavėjo pajamų padidėjimą arba sumažėjimą ateityje rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.6. vartojimo kredito gavėjo pajamų, kurių gavimo laikotarpis yra trumpesnis už vartojimo kredito sutarties trukmę, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.7. vartojimo kredito gavėjų, kurių pajamos gali gerokai kisti (pvz., dividendai, pajamos iš investicinės veiklos, nekilnojamojo turto pardavimo pajamos ir pan.), kurie dirba sezoninius darbus, gauna nereguliarias pajamas arba dėl kurių tvarumo abejojama, pajamų vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.8. vartojimo kredito gavėjo pajamų vertinimo principai darbovietės keitimo atveju;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.9. vartojimo kredito gavėjo pajamų vertinimo principai, kai vartojimo kredito gavėjo nurodytos pajamos nesutampa su duomenimis, gautais iš naudojamų registrų, informacinių sistemų arba kitų šaltinių;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

2.10. vartojimo kredito gavėjo pajamų, liekančių sumokėjus vartojimo kredito gavėjo mokamą įmoką, vertinimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo finansinius įsipareigojimus rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

3.1. vertinamų vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų rūšys (kiti vartojimo kreditai, kreditai, susiję su nekilnojamuoju turtu, finansinė nuoma ir kt.);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.2. vartojimo kredito gavėjo turimų finansinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminas yra trumpesnis už sudaromos vartojimo kredito sutarties terminą, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.3. vartojimo kredito gavėjo pagal laidavimo (garantijos) sutartį prisiimtų finansinių įsipareigojimų vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

3.4. vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų vertinimo principai, kai vartojimo kredito gavėjo nurodyti finansiniai įsipareigojimai nesutampa su duomenimis, gautais iš naudojamų registrų, informacinių sistemų ar kitų šaltinių.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

4. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo kredito istoriją ir įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir jų vertinimo reikalavimai

4.1. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo ne mažiau kaip šešių paskutinių mėnesių kredito istoriją, įskaitant informaciją apie vartojimo kredito gavėjo netinkamai vykdomus arba netinkamai vykdytus įsipareigojimus finansų įstaigoms, rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

4.2. informacijos apie vartojimo kredito gavėjo įsiskolinimus finansų įstaigoms rinkimo ir vertinimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti vartojimo kredito gavėjo visų įsipareigojimų pagal vartojimo kredito ir kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio (toliau – DSTI santykis) apskaičiavimo ir taikymo reikalavimai

5.1. DSTI santykio apskaičiavimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5.2. DSTI santykio taikymo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

5.3. kreditų, kurių daliniai grąžinimai nenumatyti (neterminuota kredito sutartis, sąskaitos kreditavimo sutartis ir pan.), įsipareigojimo dydžio apskaičiavimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti kreditingumo vertinimo reikalavimai, kai vartojimo kredito gavėjas yra susituokęs

6.1. būdai, kuriais nustatoma vartojimo kredito paskirtis (t. y. ar vartojimo kreditas skirtas asmeninėms, ar šeimos reikmėms tenkinti);

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.2. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamas rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.3. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio turimus finansinius įsipareigojimus rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.4. informacijos ir įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio turimus įsiskolinimus  finansų įstaigoms rinkimo ir vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

6.5. atvejai, kai tarpusavio skolinimo platformos operatorius gali nerinkti ir nevertinti informacijos bei įrodymų apie vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamas, išlaidas ir asmeninius įsipareigojimus finansų įstaigoms.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7. Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklėse nustatyti kiti vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo reikalavimai:

7.1. bendraskolių, kurie nėra susituokę, kreditingumo vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.2. kitų reikšmingų aplinkybių, susijusių su vartojimo kredito gavėjo finansine padėtimi ir (arba) galimybėmis tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus, vertinimo principai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.3. vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo principai, kai vartojimo kredito sutarties šalys susitaria pakeisti bendrą vartojimo kredito sumą;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.4. atsisakymo sudaryti vartojimo kredito sutartį pagrindai;

Nurodyti taisyklių punktus.

 

7.5. tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus taikomo kreditingumo vertinimo proceso peržiūros ir keitimo principai.

Nurodyti taisyklių punktus.

 

 

______________

 

 

part_50fd6c5bd9cd48bc946e59e7b03590f1_end