VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 23 d. Nr. 1K-125

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-570 „Dėl Suaugusiųjų psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų

paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos  programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją)“:

1.1.1. Pripažįstu netekusiu galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

 

„3944

Mobili slaugos paslauga“

 

1.1.2. Pakeičiu paslaugų grupės, žymimos kodu „91“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

„91

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje,  ir užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną“

 

 

 

1.2. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 01 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) / 91 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3905“, pavadinimo „Pakartotinio sveikatos būklės vertinimo paslauga, teikiama mobiliosios komandos (užsieniečio laikinojo apgyvendinimo vietoje)“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

 

„3944

Mobili slaugos paslauga (teikiama užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centre)“

 

1.3. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 / Ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 02 / Dienos stacionaro paslaugoms“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „1497“, pavadinimo „Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos (vaikų ir paauglių psichiatrija II A)“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

 

„3945

Psichoterapijos dienos stacionaro paslauga (teikiama suaugusiesiems)“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas 1.2 papunktyje nurodytoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms nuo 2022 m. kovo 1 d. ir 1.3. papunktyje nurodytoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms nuo 2022 m. kovo 22 d..

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Gintaras Kacevičius