LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-385 „DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS CENTRŲ VADOVAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 28 d. Nr. ĮV-233

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-385 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ LIETUVOS NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO IR SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS CENTRŲ VADOVAMS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 7 straipsnio 8 dalimi,

tvirtinu Specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir savivaldybių kultūros centrų vadovams (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. ĮV-173 „Dėl kultūros ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-385 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”1.2 papunktį ir 2 punktą.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

4.  N u s t a t a u, kad 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia Specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir savivaldybių kultūros centrų vadovams 3.2 papunkčio redakcija:

3.2. Savivaldybių kultūros centrų vadovai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;“.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                          Simonas Kairys


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-385

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2023 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. ĮV-233

redakcija)

 

 

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI lietuvos nacionalinio kultūros centro IR SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS CENTRŲ VADOVAMS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir savivaldybių kultūros centrų vadovams (toliau – kvalifikaciniai reikalavimai) nustato specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir savivaldybių kultūros centrų (toliau – kultūros centrai) vadovams, taikomus organizuojant konkursus šioms pareigoms eiti.

2. Kvalifikaciniuose reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI KULTŪROS CENTRŲ VADOVAMS

 

3. Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir savivaldybių kultūros centrų vadovai turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

3.1. Lietuvos nacionalinio kultūros centro vadovas turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

3.2. Savivaldybių kultūros centrų vadovai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą, baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams.

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“ ir kitus su kultūros centro administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti;

3.4. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;

3.6. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių):

3.6.1. Lietuvos nacionalinio kultūros centro vadovas – ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.6.2. savivaldybių kultūros centrų vadovai – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.7. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Teams).

 

______________

part_7a9e005c7590434c9f30686f021ebd1f_end