LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos DIREKTORIAUS 2017 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMo NR. 2-46 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ Pakeitimo

 

2021 m. sausio 5 d. Nr. 2-11

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymu Nr. XIV-127:

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.        Papildau Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą nauju 51 punktu ir išdėstau jį taip:

51 . Jei pareigybei nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas viršija maksimalų leistiną Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3 ar 4 priede nustatytą pareiginės algos koeficientą, pareigybei pagal pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį nustatomas maksimalus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3 ar 4 priede numatytas pastoviosios dalies koeficientas.“

1.2.        Pakeičiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedą „Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (be profesinio darbo patirties)“ ir išdėstau jį taip:

„Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies Koeficientai

(be profesinio darbo patirties)

 

Pareigybė

Atskaitos koefi-cientas

Kriterijus

Pasto-viosios dalies koefi-cientas

Kriterijus

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Vyriausiasis specialistas (psichologas), A1 lygis*

5,0

1

0,5

0,7

0

1

0,45

(8,65)[1]

20 proc.

0

Vyriausiasis specialistas [sekretorius-referentas], A2 lygis

5,0

1

0,5

0,5

0

0,5

0,5

8,0

0

0

Vyriausiasis specialistas [programuotojas], A2 lygis

8,4

(maksimalus pareigybei)

 

 

 

 

 

 

8,4

0

30 proc.

Vyriausiasis specialistas [kompiuterių tinklo administratorius], A2 lygis

8,4

(maksimalus pareigybei)

 

 

 

 

 

 

8,4

0

30 proc.

Vyriausiasis specialistas [vyriausiasis turto administravimo specialistas], A2 lygis

5,0

1

0,5

0,5

0

0,5

0,5

8,0

0

0

Vyriausiasis specialistas [vyriausiasis automobilių priežiūros specialistas], A2 lygis

5,0

1

0,5

0,5

0

0,5

0,5

8,0

0

0

Energetikas, B lygis

4,6

0,6

0,3

0,5

0

0,5

0,35

6,85

0

0

Specialistas [valdybos viršininko padėjėjas], C lygis

4,2

0,4

0,3

0,5

0,1

0,3

0,5

(6,3)[2]

0

0

Specialistas [ikiteisminio tyrimo pareigūno padėjėjas], C lygis

4,2

0,4

0,3

0,2

0

0,3

0,2

5,6

0

0

Valytojas

4,2

0

0

0

0

0

0

4,2

0

0“

 

_____________________

 

1.3.           Pakeičiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 3 priedą „A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė“ ir išdėstau jį taip:

 

 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių

pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

Pareigybės pavadinimas ir lygis

Pastoviosios dalies koeficientai, baziniais dydžiais

Profesinio darbo patirtis, metais

Iki 2

nuo 2 iki 5

nuo 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

5,0-8,4

5,1-9,4

5,2-10,5

5,3-11,6

Vyriausiasis specialistas [psichologas], A1 lygis*

(8,4*1,2)

10,08

(9,35*1,2)

11,22

(10,09*1,2) 12,11

(10,9*1,2) 13,08

Vyriausiasis specialistas [programuotojas], A2 lygis**

(8,4*1,3) 10,92

(9,4*1,3) 12,22

(10,5*1,3) 13,65

(11,6*1,3) 15,08

Vyriausiasis specialistas [kompiuterių tinklo administratorius], A2 lygis**

(8,4*1,3) 10,92

(9,4*1,3) 12,22

(10,5*1,3) 13,65

(11,6*1,3) 15,08

Vyriausiasis specialistas [sekretorius-referentas), A2 lygis

8,0

8,7

9,44

10,25

Vyriausiasis specialistas [vyriausiasis turto administravimo specialistas], A2 lygis

8,0

8,7

9,44

10,25

Vyriausiasis specialistas [vyriausiasis automobilių priežiūros specialistas], A2 lygis

8,0

8,7

9,44

10,25

B lygis

4,6-8,1

4,7-8,2

4,8-8,4

4,9-8,9

Energetikas, B lygis

6,85

7,55

8,29

8,9[3]

* – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas 20 procentų

** - pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas padidintas 30 procentų

 

1.4.    Pakeičiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 priedą „Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė“ ir išdėstau jį taip:

 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES

KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

Pareigybės pavadinimas ir lygis

Pastoviosios dalies koeficientai, baziniais dydžiais

Profesinio darbo patirtis, metais

iki 2

nuo 2 iki 5

nuo 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

4,2-5,9

4,3-6,0

4,4-6,2

4,5-7,8

Specialistas [valdybos viršininko padėjėjas], C lygis

5,9

6,0

6,2

7,06

Specialistas [ikiteisminio tyrimo pareigūno padėjėjas], C lygis

5,6

5,66

5,75

6,36

Valytojas, C lygis

4,2

4,26

4,35

4,96“

 

2.    N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nustatyti pastoviosios koeficientai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

3.    P a v e d u:

3.1.        Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Veiklos administravimo valdybos Pirkimų ir dokumentų valdymo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;

3.2.        Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Komunikacijos skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Žydrūnas Bartkus[1] 2 Koeficientas viršija maksimalų leistiną pareigybei, remiantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 51 punktu, nustatomas maksimalus leistinas

 

[3] Koeficientas viršija maksimalų leistiną pareigybei, remiantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 51 punktu, nustatomas maksimalus leistinas