JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

 

DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2023 M. RUGPJŪČIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 2V-228 (1.4E) DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SOCIALINĖS SUTELKTIES PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖs NR. 09-003-02-02-05 „PLĖTOTI LAIKU ATLIEKAMO EFEKTYVAUS DARBO SU JAUNIMU SISTEMĄ“ ĮGYVENDINIMO PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2023 m. rugsėjo 8 d. Nr. 2V-255(1.4E)

 

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u  2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ įgyvendinimo partnerių atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą  Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu 2V-228 (1.4E) Dėl 2021–2030 metų Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ įgyvendinimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1Pakeičiu 10.1.2 ir 10.1.3 papunkčių numeraciją ir šiuos papunkčius išdėstau taip:

10.1.2.  užtikrina jaunimo darbuotojų stiprinimą – Projekto Partnerių darbuotojų mokymus, kompetencijų tobulinimą, supervizijas;

10.1.3. organizuoja, administruoja viso Projekto ir koordinuoja partnerių Sostinės ir Vakarų ir vidurio Lietuvos regionuose veiklą;

2.  Pakeičiu 19.1.3 papunktį ir išdėstau jį taip

19.1.3. 90 dalyvių kasmet, jeigu skirta lėšų 3 jaunimo darbuotojo-atvejo koordinatoriaus(-ių) etatams išlaikyti.

3Pakeičiu 21.1.3 papunktį ir išdėstau jį taip:

21.1.3. 90 dalyvių kasmet, jeigu skirta lėšų 3 jaunimo darbuotojo-atvejo koordinatoriaus(-ių) etatams išlaikyti.

4Pakeičiu 27.5 papunktį ir išdėstau jį taip:

27.5. dokumentai, patvirtinantys Pareiškėjo atitikimą privalomoms sąlygoms, įvardintoms Aprašo 14.3 papunktyje (steigėjo raštiškas pasižadėjimas arba steigėjo raštiško pasižadėjimo projekto kopija (steigėjo patvirtintą pasižadėjimą pateikiant iki paraiškos perdavimo Ekspertams dienos).

5Pakeičiu Aprašo 4 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

6Pakeičiu Aprašo 5 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                   Justina Alsytė-Gogelienė

pavaduojanti direktorių