baltos zuvys

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 29 d. Nr. T-146

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Švenčionių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kultūros projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimą T-31 „Dėl kultūrinės veiklos plėtros ir materialinės bazės stiprinimo Švenčionių rajone programos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                                           RIMANTAS KLIPČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-146

 

KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Švenčionių rajono savivaldybės kultūros projektų paraiškų pateikimo, vertinimo organizavimo, savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

2. Kultūros projektams (toliau – Projektas) finansuoti lėšos kasmet numatomos Švenčionių rajono savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų veiklos plano priemonėje „Kultūros, švietimo ir sporto programa“ (toliau – Programa).

3. Projektų finansavimą ir atrankos konkursus iš Švenčionių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto organizuoja Savivaldybės administracija (toliau – Administracija).

4. Paraiškas Projektams finansuoti gali teikti Savivaldybėje registruotos ir joje veiklą vykdančios viešosios ir biudžetinės įstaigos.

5. Paraišką, kai Projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.

6. Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Paraiška – Savivaldybės tarybos patvirtintos formos dokumentas, teikiamas Savivaldybės administracijai šiame Apraše nustatyta tvarka siekiant gauti finansavimą kultūros Projektui įgyvendinti.

6.2. Pareiškėjas – juridinis asmuo, teikiantis paraišką.

6.3. Projekto įgyvendinimo ataskaita – Administracijai pateikiama nustatytos formos ataskaita, iš kurios galima spręsti apie Projekto įvykdymo kokybę, pasiektus rezultatus, apie faktinį lėšų panaudojimą, pridedant vaizdinę, reklaminę medžiagą arba nuorodas į ją, spaudoje skelbtus straipsnius apie Projektą.

6.4. Projekto vykdytojas – už Projekto, finansuoto Savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimą atsakingas pareiškėjas pasirašęs sutartį.

6.5. Komisija – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta kultūros Projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija), nagrinėjanti pateiktas paraiškas ir numatanti lėšas atrinktiems Projektams įgyvendinti.

6.6. Sutartis – Projekto finansavimo sutartis, sudaroma tarp Savivaldybės administracijos ir Projekto vykdytojo.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

7. Informacija apie paraiškų priėmimą skelbiama Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt.

8. Paraiška pildoma pagal nustatytą formą (Aprašo 1 priedas). Forma ir jos priedai pildomi valstybine kalba, tekstas surenkamas kompiuteriu, paraiškos ir papildomos medžiagos puslapiai turi būti sunumeruoti, paraiška pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtinta įstaigos ar organizacijos antspaudu.

9. Užpildyta paraiška, jos priedai ir lydraštis pristatomi Savivaldybės administracijai, siunčiami elektronine forma, registruotu laišku, įteikiami pašto kurjerio adresu: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Organizacijos, kurios paraiškas teikia elektronine forma, privalo jas parengti ir patvirtinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu.

10. Visos gautos paraiškos registruojamos, suteikiant joms registracijos numerį.

11. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingas darbuotojas patikrina ar paraiškos užpildytos tinkamai, ar yra pridėti visi paraiškoje nurodyti dokumentai ir kita reikalinga informacija. Jeigu įstaiga arba organizacija pateikia neišsamią ar netinkamai įformintą paraišką arba pateikia ne visus dokumentus, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingas darbuotojas paraiškoje nurodytu elektroniniu adresu vieną kartą praneša paraiškos teikėjui apie būtinybę pateikti trūkstamą informaciją ir nurodo 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu per nustatytą terminą paraiškos teikėjas nepateikia prašomos informacijos, paraiška nėra vertinama.

12. Finansavimo lėšos skiriamos: architektūros, dailės, fotografijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro, mėgėjų meno ir kitiems kūrybiniams Projektams, prisidedantiems prie kultūros ir meno plėtros, sklaidos, prieinamumo, atvirumo bei atsinaujinimo Švenčionių rajone.

13. Pirmumo teisė Projekto vykdymo finansavimui gauti suteikiama pareiškėjams, turintiems teikiamam Projektui papildomus finansavimo šaltinius, pagrįstus tai įrodančiais dokumentais.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Paraiškas atrenka ir vertina iš 5 narių sudaryta Komisija. Komisijos sudėtį tvirtina ir Komisijos pirmininką skiria Savivaldybės administracijos direktorius. Nariais gali būti Savivaldybės administracijos darbuotojai ir Savivaldybės tarybos nariai.

15. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkui nesant, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja rajono savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas – Komisijos sekretorius, kuris paraiškų nevertina. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiuo Aprašu.

16. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko nustatytu laiku, gali būti vykdomi nuotoliniu būdu. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

17. Pirmojo posėdžio metu, prieš pradėdami darbą, Komisijos nariai ir sekretorius privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 6 priedas) užtikrinant konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos ir nešališkumo deklaraciją (Aprašo 7 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto vengimo.

18. Komisijos pirmininkas gautas paraiškas paskirsto Komisijos nariams. Vieną paraišką vertina 2 (du) Komisijos nariai užpildydami vertinimo formą (Aprašo 2 priedas). Jei 2 (dviejų) Komisijos narių vertinimas dėl Projekto atitikties nesutampa, paraišką vertina trečias Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys, kurio vertinimas yra galutinis.

19. Paraiškų vertinimo terminas negali būti ilgesnis nei 15 (penkiolika) darbo dienų. 

20. Komisija, įvertinusi Paraiškas, pateikia Administracijos direktoriui protokolą ir rekomenduojamų finansuoti Projektų sąrašą, kuriame nurodomas Projekto pavadinimas, pareiškėjas (įstaiga arba organizacija), siūloma skirti lėšų suma.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS, SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

21. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingas darbuotojas, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas, parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus

įsakymo Projektą dėl biudžeto lėšų skyrimo.

22. Biudžeto lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma įstaigos ar organizacijos pavadinimas, Projekto pavadinimas, skiriama lėšų suma eurais. Informacija apie kultūros Projektų finansavimą skelbiama interneto svetainėje www.svencionys.lt.

23. Įstaiga, gavusi finansavimą, per 5 darbo dienas pateikia patikslintą išlaidų sąmatą (Aprašo 3 priedas), atitinkančią Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtą lėšų sumą.

24. Tinkamos finansuoti išlaidos yra prekėms, priemonėms bei paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su Projekto veiklomis, įsigyti.

25. Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties sudarymo diena, bet tokiu atveju Savivaldybės biudžeto lėšomis kompensuojamos tik tokios Projekto išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei sutarties sudarymo metais.

26. Finansavimas neskiriamas:

26.1. jei organizacija ar įstaiga yra neatsiskaičiusi už ankstesniais metais iš Savivaldybės gautų lėšų panaudojimą savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka arba gautas lėšas panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį;

26.2. darbuotojų atlyginimams, patalpų nuomos mokesčiui, komunaliniams patarnavimams, labdarai, patalpų remontui ir kitoms reikmėms, nesusijusioms su vykdomu Projektu, įsigyti.

27. Projekto vykdytojo vadovas su Administracijos direktoriumi sudaro Biudžeto lėšų naudojimo sutartį (Aprašo 4 priedas), kurioje numatomi įstaigos ar organizacijos įsipareigojimai, lėšų, įsigyto turto naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos.

28. Jei Projekto vykdytojas dėl objektyvių priežasčių negali įgyvendinti Projekto, jis privalo ne vėliau kaip per 20 dienų, raštu informuoti Savivaldybės administracijos direktorių.

29. Jeigu patikrinus nurodytas ataskaitas nustatoma pažeidimų, Savivaldybės administracija gali nustatyti terminą jiems pašalinti. Jeigu per nurodytą terminą nustatyti pažeidimai nepašalinami, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

 

30. Už Projekto įgyvendinimą, tikslinį lėšų panaudojimą, ataskaitų pateikimą nustatytais terminais atsako gavusios finansavimą įstaigos ar organizacijos vadovas įstatymų numatyta tvarka.

31. Įstaiga ar organizacija pasibaigus Programos vykdymo laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 d. už Projektui įgyvendinti gautas lėšas atsiskaito pateikdama Savivaldybės administracijai Projekto įgyvendinimo ataskaitą (Aprašo 5 priedas), metinę Finansų ministro patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2) kartu su lėšų panaudojimo bei apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijomis.

32. Nepanaudotos Projekto lėšos turi būti grąžintos į Švenčionių rajono savivaldybės biudžetą iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos.

33. Išaiškėjus, kad Projektui įgyvendinti biudžeto lėšos naudojamos ne pagal patikslintą Projekto sąmatą, Projekto finansavimas sustabdomas, o lėšos turi būti grąžinamos į Savivaldybės biudžetą.

34. Iškilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Paraiškos ir ataskaitų dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

37. Biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą kontroliuoja Kontrolės ir audito tarnyba ir rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

38. Šiame Apraše įtvirtintos taisyklės taikomos tiek, kiek šios srities teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

____________________

 

part_34e59c2bb6b246049546c75a7af72f9d_end


 

Kultūros projektų finansavimo Švenčionių

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos

aprašo

1 priedas 

 

 

 

 

(Projekto teikėjo pavadinimas)

 

 

(kodas, adresas, telefonas)

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai

 

 

PROJEKTO PARAIŠKA

_____________

(data)

 

 

I. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

1.1.  Pareiškėjo pavadinimas

 

1.2.  Pareiškėjo teisinė forma

 

1.3.  Juridinio asmens kodas

 

1.4. Banko duomenys (pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris)

 

1.5. Pareiškėjo vadovas /įgaliotas asmuo (vardas, pavardė, pareigos tel. Nr., el. paštas)

 

1.6. Kontaktinis asmuo / Projekto vadovas (vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

2.1. Projekto pavadinimas

 

2.2. Įgyvendinimo trukmė (pradžia – pabaiga), vieta

 

2.3. Projekto partneriai (jei renginys vykdomas su partneriais, tai nurodykite juos (organizacijos pavadinimas) ir aprašykite partnerio įtraukimo į Projektą naudą, kokiomis veiklomis partneris prisideda prie Projekto tikslo)

 

2.4. Projektui įgyvendinti prašoma lėšų suma (eurais)

 

 

III. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

3.1. Trumpas Projekto aprašymas, jo idėja – ne daugiau kaip 15 eilučių (detalizuoti, kaip bus įgyvendinamas numatytas tikslas ir uždaviniai, aiškiai argumentuoti idėjos aktualumą, nurodyti poreikį vykdyti veiklas)

 

3.2. Projekto tikslas ir uždaviniai (turi būti konkretūs, realūs), aprašyti, ko siekiama Projekto veiklomis

 

3.3. Projekto dalyvių tikslinė (-ės) grupė (-ės):

3.3.1. įvardinti konkrečias tikslines grupes, kam skirtas Projektas (apibūdinti, į kurią asmenų grupę orientuojamasi įgyvendinant Projekto veiklas);

3.3.2. įvardinti, kiek dalyvių ir į kokias veiklas planuojama įtraukti tikslines Projekto grupes;

 

3.4. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus Projektą (aprašyti, ko siekiama įgyvendinant Projekte numatytas veiklas ir kaip tai paveiks tikslinę Projekto grupę, t. y. kaip įgyvendintos veiklos prisidės prie tikslinės Projekto grupės gerovės didinimo. Išskirti kiekybinius ir kokybinius rezultatus)

 

 

 

IV. PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS

 

Projekto sklaida ir viešinimo strategija (priemonės, būdai, mastas)

 

 

V. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

 

Veiklų sąrašas (planuojami atlikti darbai, veiklos, renginiai ir kita veikla)

Mėnuo

Atsakingas vykdytojas

Planuojamos išlaidos (eurais) ir finansavimo šaltinis

5.1.

 

 

 

5.2.

 

 

 

5.3.

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

VI. PROJEKTO SĄMATA

 

6.1. Suma (eurais), reikalinga Projektui įgyvendinti

 

6.2. Iš Švenčionių rajono savivaldybės prašoma suma (eurais)

 

 

6.3. Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti kitus finansavimo šaltinius ir sumas)

 

 

 

6.4. Išlaidų sąmata

 

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Vnt. kaina

Kiekis

Suma, prašoma iš savivaldybės, Eur

 

I.

 

Veiklos pavadinimas (turi sutapti su Projekto veiklos plano 5.1 punktu)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

.........

 

 

 

 

Iš viso

 

II.

Veiklos pavadinimas (turi sutapti su Projekto veiklos plano 5.2 punktu)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

.........

 

 

 

 

III.

Veiklos pavadinimas (turi sutapti su Projekto veiklos plano 5.3 punktu)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

.........

 

 

 

 

Iš viso

 

Iš viso

 

 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA

 

 

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

7.1. Projekto teikėjo įstatų (nuostatų) kopija (biudžetinėms įstaigoms netaikoma)

 

7.2. Jei Projekto paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija

 

7.3. Jeigu Projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija

 

7.4. Jei Projektas finansuojamas iš kitų šaltinių, pridedamos tai įrodančios dokumentų kopijos

 

7.5. Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti (sąskaitos, sutartys, sąmatoje nurodytas sumas pagrindžiantys dokumentai ir kt.)

 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga, tvirtinu, kad einamais metais teikiamo Projekto nesu pateikęs/neteiksiu į kitą Savivaldybės lėšomis finansuojamų Projektų konkursą. 

Gavęs finansavimą, įsipareigoju Projekto reklaminėje medžiagoje nurodyti, kad Projektą remia Švenčionių rajono savivaldybė.

Įsipareigoju, gavęs finansavimą, patikslinti sąmatą ir laiku pateikti Savivaldybės administracijai Projekto įgyvendinimo ataskaitą.

 

 

 

Įstaigos/organizacijos vadovas                _____________                 ____________________

(parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

 

Projekto vykdytojas                                 _____________                 ____________________

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

A.V.

 

____________________

 

part_fcd7ab2711b6418cbd0a1a1b55628323_end


 

Kultūros projektų finansavimo Švenčionių

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos

aprašo

2 priedas

 

 

VERTINIMO FORMA

 

Projekto registracijos numeris _________________________________________________

Projekto pavadinimas _________________________________________________________

Pareiškėjo pavadinimas ____________________________________________________

 

Vertinimo kriterijai:

Galimi balai

Vertintojo skirti balai

Projekto tikslo, uždavinių ir veiklų dermė

0–2 (Projekto tikslą atitinka ne mažiau kaip pusė iš keliamų uždavinių ir veiklų – 1; visi uždaviniai ir veiklos atitinka tikslą – 2)

 

Laukiamų rezultatų kultūrinė meninė kokybė, vertė ir nauda gyventojams ir svečiams

0–4 (aukšta kokybė, vertė ir nauda 3-4; vidutinė 1-2, menkavertis kultūrine menine ir vertės/naudos Projektas – 0)

 

Informacijos apie Projektą sklaidos įvairovė

0–2 (viešinimo šaltinių įvairovė didesnė kaip 3 – 2; mažesnė kaip 3 – 1; viešinimo planas nepateiktas –0)

 

Sąmatos pagrįstumas: išlaidos atitinka Projekto veiklas, pagrįstos rinkos kainos ir kiekio skaičiavimais 

0–2 (sąmata atitinka veiklas, pagrįsta skaičiavimais – 2; iš dalies – 1; menkai – 0)

 

Projekto perspektyva ir tęstinumas 

0–1 (1 balas skiriamas, jei Projekto veiklos turi tęstinumą pasibaigus jo vykdymui); be tęstinumo – 0

 

Turimi papildomi Projekto finansavimo ar kiti Projekto veikloms paramos šaltiniai

0–3 (50 proc. ir daugiau Projekto sąmatos – 3 balai; 25 proc. – 2; 15 proc. – 1 balas); mažiau kaip 15 proc. – 0)

 

Projekto veiklų planavimo (grafiko) kokybė

0–1 ( parengtas išsamus, nuoseklus veiklų grafikas su datomis, terminais – 1; veiklos aprašytos, bet grafikas neparengtas – 0)

 

Bendras paraiškos vertinimo balas

15

 

 

Projekto privalumai_________________________________________________________________

Projekto trūkumai__________________________________________________________________

 

Vertintojas                 _____________________          ______________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

____________________

 

part_4f08f965c2ee40ac8d6e3d38cae387ae_end


 

Kultūros projektų finansavimo Švenčionių

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos

aprašo

3 priedas

 

 

 

(Projekto teikėjo pavadinimas)

 

 

(Projekto pavadinimas)

 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai

 

PATIKSLINTA KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS PARAIŠKA

 

____________

(data)

 

 

I. PATIKSLINTAS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Projekto įgyvendinimo planas (informaciją įrašyti tik prie tų biudžetinių metų mėnesių, kuriais bus vykdomas Projektas):

Mėnuo

Veiklos pavadinimas

Veiklos aprašymas

 

Veiklos vykdymo vieta

 

Išlaidos, Eur

 

Sausis

 

 

 

 

 

Vasaris

 

 

 

 

 

Kovas

 

 

 

 

 

Balandis

 

 

 

 

 

Gegužė

 

 

 

 

 

Birželis

 

 

 

 

 

Liepa

 

 

 

 

 

Rugpjūtis

 

 

 

 

 

Rugsėjis

 

 

 

 

 

Spalis

 

 

 

 

 

Lapkritis

 

 

 

 

 

Gruodis

 

 

 

 

 


 

II. PATIKSLINTA PROJEKTO SĄMATA

 

Projekto įgyvendinimui reikalinga suma

(eurais)

 

Iš Švenčionių rajono savivaldybės prašoma suma (eurais)

 

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Reikalinga lėšų suma (Eur)

Savivaldybės lėšų suma (Eur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga, tvirtinu, kad einamais metais teikiamo Projekto nesu pateikęs/neteiksiu į kitą Savivaldybės lėšomis finansuojamų Projektų konkursą. 

Gavęs finansavimą, įsipareigoju Projekto reklaminėje medžiagoje nurodyti, kad Projektą remia Švenčionių rajono savivaldybė.

Įsipareigoju laiku pateikti Savivaldybės administracijai Projekto įgyvendinimo ataskaitą.

 

 

Įstaigos/organizacijos vadovas                _____________                 ____________________

(parašas)                                           (vardas, pavardė)

 

 

Projekto vykdytojas                                 _____________                 ____________________

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

A.V.

 

_______________________

 

part_229a220914e649619ea4b327d7b6ea9f_end

 


 

Kultūros projektų finansavimo Švenčionių

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos

aprašo

4 priedas

 

 

BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO

SUTARTIS Nr.

____________________

(data)

Švenčionys

 

1.  SUTARTIES ŠALYS

Švenčionių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus _____________(data) įsakymu Nr.______, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus ____________________________, ir ______________ (įstaiga ar organizacija) (toliau – Projekto vykdytojas) ____________________________, atstovaujamas ________________________, sudarė šią sutartį:

 

2.  SUTARTIES TURINYS

2.1.    Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti ____________________________ programos Projektą ________________________________________________________________ (toliau sutartyje – Projektas) ir naudoti Projektui įgyvendinti skirtą finansavimą pagal sutarties priede nurodytą sąmatą;

2.2.    Savivaldybė įsipareigoja skirti Projekto vykdytojui ________ eurų Projektui įgyvendinti pagal sutarties priede nurodytą sąmatą.

 

3.  ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.    Projekto vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1. atsiskaityti už gautų lėšų panaudojimą Savivaldybės administracijai, pateikdama Projekto įgyvendinimo ataskaitą (Aprašo 5 priedas) ir metinę Finansų ministro patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr.2) pasibaigus programos vykdymo laikotarpiui, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 d.;

3.1.2. kartu su Biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita (Aprašo 5 priedas) pateikti visų pirminių buhalterinių dokumentų, patvirtinančių patirtas ir apmokėtas išlaidas, kopijas, patvirtintas Projekto vykdytojo antspaudu ir vadovo parašu;

3.1.3. pristatyti Projektą visuomenei (per žiniasklaidos priemones, leidinius, susitikimus su visuomene, kitomis organizacijomis ir pan.), nurodydama Savivaldybę kaip Projektą finansavusią instituciją;

3.2.    Projekto vykdytojas turi teisę:

3.2.1. dėl iš anksto nenumatytų priežasčių ar dėl atsiradusių aplinkybių, kurioms esant Projekto veikla būtų neįmanoma, atsisakyti vykdyti Projektą. Tokiu atveju Savivaldybės administracijos direktorių informuoti raštu, o į Projekto vykdytojo sąskaitą pervestas lėšas grąžinti Savivaldybei per 10 dienų nuo informacijos pateikimo;

3.2.2. inicijuoti sutarties pakeitimo bei nutraukimo svarstymą.

3.3. Savivaldybė turi teisę tikrinti, ar Projekto vykdytojas laikosi šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Savivaldybės atstovai gali apsilankyti Projekto vykdytojas vykdomuose Projekto renginiuose ar pristatant Projektą visuomenei.

3.4. Savivaldybė įsipareigoja teikti visokeriopą informacinę – konsultacinę pagalbą, padedančią laikytis sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

 

4. LĖŠŲ PERVEDIMO TVARKA IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO SĄLYGOS

4.1. Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos padengti tik tokias išlaidas, kurios faktiškai patirtos Projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Jei Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžia yra ankstesnė nei Sutarties sudarymo data, skirtomis lėšomis gali būti padengiamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos Sutarties sudarymo metais.

4.2.    Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos tik išlaidoms, nurodytoms sutarties priede „Išlaidų sąmata“;

4.3.    Įvykdžius Projektą, jei Projekto vykdytojas kalendoriniais metais nepanaudoja visų jai skirtų lėšų ar panaudoja ne pagal paskirtį, lėšos turi būti grąžintos iki einamųjų metų gruodžio 23 d. į Savivaldybės sąskaitą, nurodytą sutartyje.

 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

5.1.    Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo ir galioja iki visų įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties, įvykdymo;

5.2.    Sutarties galiojimas gali būti nutrauktas, atskiros sutarties dalys pakeistos abiejų šalių susitarimu;

5.3.    Jeigu sutarties šalys nevykdo sutartyje numatytų sąlygų arba nustačius, kad pateikiami neteisingi duomenys, sutartis gali būti sustabdyta arba nutraukta vienašališkai, apie tai raštu pranešus kitai šaliai;

5.4.    Sutartį nutraukus dėl Projekto vykdytojo kaltės, Projekto vykdytojas per 10 dienų privalo grąžinti visą iš Savivaldybės biudžeto gautą sumą.

 

6.  KITOS SĄLYGOS

6.1.    Sutartis yra sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

6.2.    Prie šios sutarties  pridedama sąmata, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.

 

7.  JURIDINIŲ ŠALIŲ ADRESAI

 

Savivaldybė                                                                                        Projekto vykdytojas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Kodas 188766722

Vilniaus g. 19A, LT-18116 Švenčionys

Tel.

A.  s. 

bankas

 

Administracijos direktorius

A.V. A.V.

 

_______________________

 

part_cb24358661a943f9bd6ca4bee116822b_end


 

Kultūros projektų finansavimo Švenčionių

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos

aprašo

5 priedas

 

 

 

_____________________________________________________________________

(paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos, institucijos, partnerio pavadinimas)

 

_____________________________________________________________________

(kodas, adresas, telefonas)

 

 

PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA

_____________________

(data)

 

 

Projekto pavadinimas

 

Sutarties data ir numeris

 

Faktinis Projekto įgyvendinimo laikotarpis

nuo iki

 

 

Projekto veikla, rezultatai

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Veiklos įgyvendinimo data

Pasiekti rezultatai (kiekybiniai, kokybiniai)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vykdymui skirta ________________ eurų iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

Panaudota _____________ eurų.

 

Išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas

Eil. Nr.

Išlaidos pagal patvirtintą sąmatą prie sutarties

Faktines išlaidas patvirtinantys dokumentai (sutartys, perdavimo–priėmimo aktai, sąskaitos, PVM sąskaitos faktūros ir kt.)

Išlaidos

Suma eurais

Pavadinimas

Data

Numeris

Suma eurais

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

________________________                 ______________                      ______________________

(Projekto vadovas)                                              (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

_______________________

 

part_4b43bd2f8af84ea8ad0faddf808be992_end


 

Kultūros projektų finansavimo Švenčionių

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos

aprašo

6 priedas

 

 

 

KULTŪROS PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS PIRMININKO, PAVADUOTOJO, NARIO AR SEKRETORIAUS KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

 

______________

(data)

 

Aš________________________________________________________, būdamas (-a)

(vardas ir pavardė)

Kultūros projektų vertinimo komisijos pirmininku (-e), pirmininko pavaduotoju (-a), nariu (-e)

(konkurso pavadinimas)

ar komisijos sekretoriumi (-e):

PASIŽADU:

1. Saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, esant komisijos nariu (-e).

2. Man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos.

3. Nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

4. Savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgijau dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant komisijos sprendimą, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

1. Informacija, kurios konfidencialumą nurodė paraiškos tiekėjas.

2. Informacija, kurios atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti konkursą organizuojančiai įstaigai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

 

 

 

________________________                 ___________                      _________________

(nurodomos pareigos komisijoje)                (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

 

 

_________________________

 

part_5804a60026204ed28a65c5ac9d49af04_end


 

Kultūros projektų finansavimo Švenčionių

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos

aprašo

7 priedas

 

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA DĖL OBJEKTYVIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO

 

_____________________

(data)

 

 

 

Aš________________________________________________________, būdamas (-a)

(vardas ir pavardė)

Kultūros projektų vertinimo komisijos pirmininku (-e), pirmininko pavaduotoju (-a), nariu (-e)

(konkurso pavadinimas)

ar komisijos sekretoriumi (-e):

1. Pasižadu savo pareigas atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) įstatymų viršenybės, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo principais.

2. Pasižadu informuoti komisijos pirmininką arba pirmininko pavaduotoją apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, jei man dalyvaujant, rengiant, svarstant ar priimant komisijos sprendimus:

2.1. Šiame konkurse dalyvauja asmenys, iš kurių aš ar man artimi asmenys gauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2. Aš ar man artimi asmenys yra konkurse dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys;

2.3. Šiame konkurse dalyvauja asmenys, susiję su manimi darbo santykiais.

2.4. Dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

3. Jeigu paaiškėtų, kad mano dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant komisijos sprendimus gali sukelti interesų konfliktą, pasižadu nedelsdamas (-a) informuoti apie tai komisijos pirmininką arba pirmininko pavaduotoją ir nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros.

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

 

_________________________               ______________               _____________________

(nurodomos pareigos komisijoje)                   (parašas)                         (vardas, pavardė)

 

 

________________________

 

part_a2fcc35fc0bb450dba43495465de2a11_end