APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VYKDANT TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO STEBĖSENĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. AD1-186

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 24 straipsniu:

1. T v i r t i n u  Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                         Olga Vėbrienė

 

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. AD1-186

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VYKDANT TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO STEBĖSENĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti tarnybinių automobilių naudojimo stebėjimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) tvarką, užtikrinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2.    Vykdant tarnybinių automobilių ir tarnybinių automobilių dalijimosi stebėseną (toliau – Stebėsena) vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

3.    Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Atsakingas asmuo – asmuo ar administracijos padalinys, duomenų valdytojo paskirtas atsakingu už duomenų tvarkymą ir apsaugą.

3.2. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas, tačiau duomenų valdytojo vardu yra įgaliotas tvarkyti asmens duomenis.

3.3. Duomenų valdytojas – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 304766622, Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius.

3.4. Darbuotojai – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

4.    Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.

5.    Duomenų valdytojas gali pasitelkti duomenų tvarkytoją tvarkyti Stebėsenos metu surinktus duomenis.

 

II SKYRIUS

STEBĖSENOS TIKSLAS IR APIMTIS

 

6.    Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos vykdoma nuolatinė tarnybinių automobilių Stebėsena (Aprašo 1 priedas).

7.    Stebėsena pradedama vykdyti užvedus tarnybinį automobilį arba kitais būdais aktyvavus stebėjimo įrenginį.

8.    Vykdant Stebėseną Departamente yra siekiama nuolat kontroliuoti, kad tarnybiniai automobiliai būtų naudojami tik tarnybinėms funkcijoms vykdyti, stebėjimo sistemos priemonėmis vykdyti kuro apskaitą, organizuoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės veiksmus.

9.    Vykdant Stebėseną vadovaujamasi Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, 12 punktu.

10.     Vykdant stebėseną tvarkomi (renkami) asmens duomenys:

10.1. tarnybinio automobilio vairuotojas (vardas, pavardė);

10.2. tarnybinio automobilio valstybinis numeris;

10.3. kelionės maršrutas;

10.4. išvykimo ir atvykimo adresas;

10.5. nuvažiuotas atstumas;

10.6. išvykimo ir atvykimo laikas, data.

10.7. degalų įpylimas;

10.8. degalų nupylimas;

10.9. degalų likutis kuro bake;

10.10. odometro parodymai prieš kelionę ir po kelionės;

10.11. realiu laiku automobilio judėjimas;

10.12. staigus pagreitėjimas;

10.13. staigus stabdymas;

10.14. greičio viršijimas;

10.15. degalų sunaudojimas;

10.16. transporto priemonės buvimo vietos nustatymas pagal koordinates.

11. Vykdant Stebėseną vadovaujamasi duomenų kiekio mažinimo principu ir renkami tik tokie duomenys, kurie yra neišvengiamai būtini siekiant Aprašo 8 punkte nustato tikslo. Aprašo 11 punkte nurodyti asmens duomenys negali būti tvarkomi (naudojami) jokiais kitais nei Aprašo 8 punkte nurodytais tikslais ir būdais, išskyrus atvejus, kai toks duomenų naudojimas gali būti laikomas suderinamu su pirminiais duomenų rinkimo tikslais.

12.     Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

12.1. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. įgyvendinant duomenų valdytojui pavestą teisinę prievolę, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarime Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėlių patvirtinimo“;

12.2. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. atliekant užduotį, vykdomą viešojo intereso labui (užtikrinant, kad valstybės lėšos būtų naudojamos taupiai, valstybės tarnautojai elgtųsi nepriekaištingai, nedarytų teisės aktų pažeidimų, nediskredituotų valstybės tarnybos ir kt.).

13.       Stebėsenos duomenys saugomi vienus metus nuo informacijos gavimo dienos, po kurių yra automatiškai sunaikinami. Jeigu Stebėsenos duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais, Stebėsenos duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai pasiekiamas tolesnis duomenų tvarkymo tikslas.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO, DUOMENŲ TVARKYTOJO IR ATSAKINGO ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

14.     Duomenų valdytojas turi šias teises:

14.1spręsti dėl Stebėsenos duomenų rinkimo;

14.2spręsti dėl asmens duomenų teikimo trečiosioms šalims;

14.3rengti ir priimti vidinius teisės aktus, nustatančius Stebėsenos vykdymą;

14.4gauti iš duomenų tvarkytojų visą informaciją, susijusią su Stebėsena ir asmens duomenų tvarkymu;

14.5paskirti atsakingus asmenis;

14.6teikti duomenų tvarkytojui nurodymus dėl duomenų tvarkymo.

15.     Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

15.1užtikrinti asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi;

15.2įgyvendinti duomenų subjektų teises Reglamente nustatyta tvarka;

15.3užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones;

15.4parinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų tokių priemonių laikymąsi;

15.5užtikrinti Apraše nustatytą duomenų subjektų informavimą apie Stebėsenos metu tvarkomus asmens duomenis ir visą kitą informaciją, kurią nustato Reglamento 13 straipsnis;

15.6užtikrinti, kad prieiga prie Stebėsenos duomenų būtų suteikta tik Apraše nustatyta tvarka įgaliotiems asmenims;

15.7užtikrinti, kad Stebėsenos apimtis nebūtų didesnė nei nustatyta Apraše;

15.8užtikrinti, kad Stebėsenos duomenys būtų saugomi ir naikinami laikantis Apraše nustatytų terminų;

15.9užtikrinti, kad Stebėsenos duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Aprašu, Reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

16.     Duomenų valdytojas vykdo šias funkcijas:

16.1nustato Stebėsenos tikslus, priemones ir apimtį;

16.2organizuoja Stebėsenos sistemos diegimo darbus;

16.3suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti Stebėsenos metu surinktus asmens duomenis;

16.4analizuoja technologines, metodologines ir organizacines duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus užtikrinti tinkamą Stebėsenos vykdymą;

16.5vykdo kitas funkcijas, reikalingas Aprašo 14 ir 15 punktuose nurodytoms duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

17.     Duomenų tvarkytojas ir (ar) atsakingas asmuo vykdo šias funkcijas:

17.1organizuoja Stebėsenos įrangos diegimą ir (ar) priežiūrą;

17.2inicijuoja ir įgyvendina būtinas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones siekiant užtikrinti, kad Stebėsenos duomenys būtų pasiekiami tik iš duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo vidinio kompiuterių tinklo ir prieigos teisės prie Stebėsenos duomenų būtų suteiktos tik duomenų valdytojo įgaliotiems asmenims;

17.3nustato Stebėsenos įrangos veikimo parametrus arba organizuoja jų nustatymą;

17.4stebi ir prižiūri Stebėsenos įrangos veikimą, šalina arba organizuoja sutrikimų šalinimą;

17.5registruoja Stebėsenos duomenų tvarkymo sistemos saugumo incidentus, informuoja apie juos duomenų valdytojo saugos įgaliotinį, Departamento asmens duomenų apsaugos pareigūną ir teikia pasiūlymus dėl saugos incidentų pašalinimo;

17.6imasi priemonių, būtinų Stebėsenos duomenims apsaugoti nuo galimo neteisėto prisijungimo elektroninėmis priemonėmis;

 

IV SKYRIUS

STEBĖSENOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

 

18.     Duomenų valdytojo iniciatyva Stebėsenos duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik esant teisėtam duomenų teikimo ir gavimo tikslui, kuris yra suderinamas su pirminiais duomenų rinkimo tikslais, egzistuojant Reglamento 6 arba 9 straipsnyje nustatytai teisėtai duomenų tvarkymo sąlygai ir kai duomenis tvarkyti (teikti) neišvengiamai būtina. 

19.     Stebėsenos duomenis duomenų valdytojas gali pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymus ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

20.     Sprendimą dėl Stebėsenos duomenų teikimo priima duomenų valdytojo vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 

 

V SKYRIUS

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

 

21. Prieigos teisės ir įgaliojimai tvarkyti Stebėsenos duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami tokia tvarka:

21.1. prieiga prie Stebėsenos įrangos ir įgaliojimai tvarkyti Stebėsenos duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami duomenų valdytojo sprendimu. Aprašo 4 priede nurodytas sąrašas pareigų, kurias einantiems asmenims suteikiama prieiga prie Stebėsenos įrangos duomenų ir teisė tvarkyti Stebėsenos metu surinktus asmens duomenis;

21.2. už prieigos prie Stebėsenos duomenų suteikimo ar naikinimo vykdymą atsakingi duomenų valdytojo paskirti atsakingi asmenys;

21.3. duomenų tvarkytojai, paskirti Departamento direktoriaus sprendimu, privalo pasirašyti Konfidencialumo įsipareigojimą, kurio forma pateikta Aprašo 2 priede;

21.4. su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti yra suteiktos teisės.

22. Prieiga prie Stebėsenos duomenų naikinama pasibaigus atsakingo asmens darbo (valstybės tarnybos) santykiams, pasikeitus darbo (valstybės tarnybos) funkcijoms (jei joms vykdyti nereikalinga prieiga prie Stebėsenos duomenų), taip pat nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį su asmens duomenų tvarkytoju ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

23. Atsarginės Stebėsenos duomenų kopijos Departamente nedaromos.

24. Siekiant užtikrinti duomenų subjektų teises ir laisves ir kad nebūtų perdėtai stebimas darbuotojų elgesys, imamasi papildomų techninių ir organizacinių saugumo priemonių:

24.1. darbuotojo duomenų stebėjimas realiu laiku gali būti vykdomas tik įgyvendinant Aprašo 8 punkte nustatytą tikslą;

24.2. įgyvendinant Aprašo 8 punkte nustatytą tikslą draudžiama nuolat stebėti darbuotojo judėjimą realiu laiku, jeigu nekyla pagrįstų įtarimų dėl tarnybinių automobilių naudojimo asmeniniais tikslais arba įtarimų dėl darbuotojui kilusio pavojaus.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMAS IR REAGAVIMAS Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS

 

25. Duomenų valdytojo darbuotojai, pastebėję Stebėsenos duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), taip pat netikslius, neišsamius duomenis ir pan., apie tai raštu ar el. paštu praneša duomenų valdytojo paskirtam duomenų apsaugos pareigūnui. Jam nesant duomenų valdytojo darbuotojai apie duomenų saugumo pažeidimą informuoja duomenų valdytojo paskirtą saugos įgaliotinį.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

26. Bet kuris asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys tvarkomi Stebėsenos metu turi šias teises:

26.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Aprašo 3 priedas);

26.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

26.3. kai duomenys tvarkomi nesilaikant Reglamento ir (ar) Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų teisės, reikalauti sunaikinti (ištrinti) savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Už Aprašo nuostatų pažeidimą atsakingiems asmenims ir darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

28. Darbuotojai su Aprašu yra supažindinami per Departamento vieningą dokumentų valdymo sistemą.

29. Aprašo 3 priedą darbuotojai yra įpareigoti pasirašyti per mėnesį nuo Aprašo įsigaliojimo dienos ir pateikti Departamento duomenų apsaugos pareigūnui el. p. dap@aad.am.lt

30. Aprašas ne rečiau kaip kartą per dvejus metus peržiūrimas ir, prireikus ar pasikeitus Stebėsenos duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, Departamento duomenų apsaugos pareigūno iniciatyva atnaujinamas.

___________________

 

 

Asmens duomenų tvarkymo

vykdant tarnybinių automobilių

naudojimo stebėseną, tvarkos

aprašo

1 priedas

 

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ, KURIUOSE VYKDOMA TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO STEBĖSENA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.


Automobilio markė ir modelis

Valstybinis numeris

1.  

Audi 100 A6

CFE 434

2.  

Citroen Berlingo

DHC 552

3.  

Ford Focus

CFO 842

4.  

Ford Focus 1,8 TDCi

ARN 539

5.  

Ford Kuga

JAG 191

6.  

Ford Kuga

JAG 192

7.  

Ford Kuga

JAG 194

8.  

Ford Kuga

JAG 195

9.  

Ford Kuga

JAG 198

10.

Ford Mondeo

DFP 414

11.

Ford Mondeo

DZD 297

12.

ISUZU D-MAX

FHL 772

13.

ISUZU D-MAX

FHL 774

14.

ISUZU D-MAX

FHL 779

15.

ISUZU D-MAX

FHL 784

16.

ISUZU D-MAX

FHL 785

17.

ISUZU D-MAX

FHO 324

18.

ISUZU D-MAX

FHO 397

19.

ISUZU D-MAX

FHO 403

20.

ISUZU D-MAX

FHO 408

21.

ISUZU D-MAX

FNZ 083

22.

ISUZU D-MAX

HAM 062

23.

ISUZU D-MAX

HTT 766

24.

ISUZU D-MAX

HUB 865

25.

ISUZU D-MAX

HUB 875

26.

ISUZU D-MAX

HUB 876

27.

ISUZU D-MAX

HUB 879

28.

ISUZU D-MAX

HUB 881

29.

ISUZU D-MAX

HUB 889

30.

ISUZU D-MAX

HUB 891

31.

ISUZU D-MAX

HUH 197

32.

ISUZU D-MAX

HUH 206

33.

ISUZU D-MAX

HUH 210

34.

ISUZU D-MAX

HUH 211

35.

ISUZU D-MAX

HUH 218

36.

ISUZU D-MAX

HUH 220

37.

ISUZU D-MAX

HUH 221

38.

ISUZU D-MAX

HUH 223

39.

ISUZU D-MAX

HUH 784

40.

ISUZU D-MAX

HUH 790

41.

ISUZU D-MAX

HUH 792

42.

ISUZU D-MAX

HUH 795

43.

ISUZU D-MAX

HUH 802

44.

ISUZU D-MAX

HUL 378

45.

ISUZU D-MAX

HUL 381

46.

ISUZU D-MAX

HUL 382

47.

ISUZU D-MAX

HUL 392

48.

ISUZU D-MAX

HUL 393

49.

ISUZU D-MAX

HUL 394

50.

ISUZU D-MAX

HUL 395

51.

ISUZU D-MAX

HUL 397

52.

ISUZU D-MAX

HUL 398

53.

ISUZU D-MAX

HUL 402

54.

ISUZU D-MAX

HUL 845

55.

ISUZU D-MAX

HUL 846

56.

ISUZU D-MAX

HUL 847

57.

ISUZU D-MAX

HUL 849

58.

ISUZU D-MAX

HUL 852

59.

ISUZU D-MAX

JPD 318

60.

ISUZU D-MAX

JPD 322

61.

ISUZU D-MAX

JSZ 610

62.

ISUZU D-MAX Double Cab

HUB 890

63.

KIA Sportage

ETL 995

64.

KIA Sportage

ETL 996

65.

KIA Sportage

ETL 997

66.

KIA Sportage

ETN 934

67.

KIA Sportage

ETN 935

68.

KIA Sportage

ETN 936

69.

KIA Sportage

ETN 937

70.

KIA Sportage

ETN 938

71.

KIA Sportage

ETN 940

72.

KIA Sportage

ETN 941

73.

KIA Sportage

ETN 942

74.

KIA Sportage

ETN 943

75.

KIA Sportage

ETN 944

76.

KIA Sportage

ETU 017

77.

KIA Sportage

ETU 018

78.

KIA Sportage

ETZ 272

79.

KIA Sportage

EZD 243

80.

KIA Sportage

EZD 245

81.

KIA Sportage

EZD 246

82.

KIA Sportage

EZD 920

83.

KIA Sportage

EZD 921

84.

KIA Sportage

EZD 922

85.

KIA Sportage

EZD 923

86.

KIA Sportage

EZD 925

87.

KIA Sportage

EZD 926

88.

KIA Sportage

EZH 499

89.

KIA Sportage

EZH 501

90.

KIA Sportage

EZH 502

91.

KIA Sportage

EZH 503

92.

KIA Sportage

EZH 504

93.

KIA Sportage

EZH 506

94.

KIA Sportage

EZH 507

95.

KIA Sportage

EZJ 637

96.

KIA Sportage

EZJ 639

97.

KIA Sportage

EZJ 642

98.

KIA Sportage

ERU 454

99.

KIA Sportage

ERU 455

100.

KIA Sportage

ERU 456

101.

KIA Sportage

ERU 458

102.

KIA Sportage

ERU 461

103.

KIA Sportage

HHK 746

104.

Mercedes-Benz Vito

BBJ 878

105.

Mercedes-Benz Vito Tourer

JGA 813

106.

Mitsubishi L200

BCT 114

107.

Mitsubishi L200

BCT 117

108.

Mitsubishi L200

BDL 503

109.

Mitsubishi L200

BDL 910

110.

Mitsubishi L200

JSZ 218

111.

Mitsubishi L200

BDL 932

112.

Mitsubishi L200

BDL 933

113.

Mitsubishi L200

BDL 935

114.

Mitsubishi L200

BDL 937

115.

Mitsubishi Outlander

HUO 573

116.

Mitsubishi Outlander

HUO 574

117.

Mitsubishi Outlander

HUO 576

118.

Mitsubishi Outlander

HUO 578

119.

Mitsubishi Pajero

HUO 541

120.

Nisan Patrol

VVD 807

121.

Nissan Note City

EGE 031

122.

Nissan PRIMERA

AGM 223

123.

Renault Trafic

EDD 399

124.

Subaru Forester

EBS 857

125.

Subaru Forester

EEF 516

126.

Subaru Forester

HZU 613

127.

Subaru Forester

HZU 614

128.

Subaru Forester

HZU 615

129.

Subaru Forester

HZU 617

130.

Subaru Forester

HZU 618

131.

Subaru Forester

HZU 619

132.

Subaru Forester 2,0

EGE 455

133.

Subaru Legacy

DOP 650

134.

Subaru Legacy

EBS 847

135.

Subaru Legacy

HUO 564

136.

Subaru Legacy

HUO 567

137.

Subaru Legacy

HUO 569

138.

Subaru Legacy

HUO 636

139.

Subaru Legacy

CFN 798

140.

Subaru Legacy Outback

HUO 568

141.

Subaru Legacy Outback

HUO 566

142.

Suzuki Grand Vitara

CZS 233

143.

Suzuki Grand Vitara

CZS 237

144.

Suzuki Grand Vitara

CZS 248

145.

Suzuki Grand Vitara

CZS 255

146.

Suzuki Grand Vitara

DCE 389

147.

Suzuki Grand Vitara

DCE 391

148.

Suzuki Grand Vitara

DCF 640

149.

Suzuki Grand Vitara

DCH 954

150.

Suzuki Grand Vitara

DCJ 073

151.

Suzuki Grand Vitara

DCO 994

152.

Suzuki Grand Vitara

DCP 586

153.

Suzuki Grand Vitara

DCP 587

154.

Suzuki Grand Vitara

DCP 588

155.

Suzuki Grand Vitara

DCP 589

156.

Suzuki Grand Vitara

DCP 592

157.

Suzuki Grand Vitara

DDC 076

158.

Suzuki Grand Vitara

DDF 578

159.

Suzuki Grand Vitara

DDF 580

160.

Suzuki Grand Vitara

DDF 582

161.

Suzuki Grand Vitara

DDF 604

162.

Suzuki Grand Vitara

DDF 618

163.

Suzuki Grand Vitara

DDF 624

164.

Suzuki Grand Vitara

DDF 630

165.

Suzuki Grand Vitara

DDF 633

166.

Suzuki Grand Vitara

DDF 637

167.

Suzuki Grand Vitara

DDF 639

168.

Suzuki Grand Vitara

DFM 446

169.

Suzuki Grand Vitara

EDE 426

170.

Suzuki Grand Vitara

ETG 410

171.

Suzuki Grand Vitara

FDT 971

172.

Suzuki Grand Vitara

CZS 251

173.

Suzuki Grand Vitara

DCO 992

174.

Suzuki Grand Vitara

DCO 995

175.

ŠKODA FABIA

CFH 014

176.

ŠKODA FABIA

CFH 015

177.

ŠKODA FABIA

CGE 465

178.

ŠKODA FABIA

DDB 572

179.

ŠKODA FABIA

DDB 577

180.

ŠKODA FABIA

DDB 578

181.

ŠKODA FABIA

DDB 604

182.

ŠKODA FABIA

DDJ 429

183.

ŠKODA FABIA

DDJ 430

184.

ŠKODA FABIA

DDJ 431

185.

ŠKODA FABIA

DDJ 433

186.

ŠKODA FABIA

DDJ 434

187.

ŠKODA FABIA

DDZ 993

188.

ŠKODA FABIA

DDZ 994

189.

ŠKODA FABIA

DDZ 996

190.

ŠKODA FABIA

DEA 641

191.

ŠKODA FABIA

DEG 725

192.

ŠKODA FABIA

DEG 734

193.

ŠKODA FABIA

DEG 738

194.

ŠKODA FABIA

DEG 743

195.

ŠKODA FABIA

DEG 744

196.

ŠKODA FABIA

DEG 745

197.

ŠKODA FABIA

DEG 746

198.

ŠKODA FABIA

DEG 754

199.

ŠKODA FABIA Classic

EEA 569

200.

ŠKODA FABIA Classic

EEA 571

201.

ŠKODA FABIA COMBI

DDE 811

202.

ŠKODA FABIA COMBI

DDE 812

203.

ŠKODA FABIA COMBI

DDE 815

204.

ŠKODA FABIA COMBI

DDE 816

205.

ŠKODA FABIA COMBI

DDE 822

206.

ŠKODA FABIA COMBI

DDP 644

207.

ŠKODA FABIA COMBI

DDP 646

208.

ŠKODA FABIA COMBI

DDP 647

209.

ŠKODA FABIA COMBI

DDP 648

210.

ŠKODA FABIA COMBI

DDP 649

211.

ŠKODA FABIA COMBI

DEG 739

212.

ŠKODA FABIA COMBI

DEG 751

213.

ŠKODA FABIA TDI

DEA 632

214.

ŠKODA FABIA TDI

DEA 637

215.

ŠKODA FABIA TDI

DEA 644

216.

ŠKODA FABIA TDI

DFJ 105

217.

ŠKODA FABIA TDI

FCH 130

218.

ŠKODA Yeti

HUV 091

219.

ŠKODA Yeti

HUV 092

220.

ŠKODA Yeti

HUV 094

221.

ŠKODA Yeti

HUV 102

222.

ŠKODA Yeti

HZL 629

223.

ŠKODA Yeti

HZL 632

224.

ŠKODA Yeti

HZL 635

225.

ŠKODA Yeti

HZL 638

226.

ŠKODA Yeti

HZL 639

227.

ŠKODA Yeti

HZL 641

228.

ŠKODA Octavia

CGE 466

229.

ŠKODA Octavia

HUV 996

230.

ŠKODA Octavia

HZL 013

231.

ŠKODA Octavia Scout

HZL 014

232.

ŠKODA Octavia Scout

HZL 015

233.

ŠKODA Octavia Scout

HZL 017

234.

ŠKODA Octavia Scout

HZL 019

235.

ŠKODA Superb

EFZ 091

236.

Toyota Land Cruiser

BFZ 431

237.

Toyota Land Cruiser

ZAY 374

238.

Toyota Land Cruiser 100

CET 775

239.

Toyota Previa

AEL 926

240.

VW Golf

RVO 367

241.

VW Golf Variant

RVO 358

242.

VW Tiguan

FFN 205

243.

VW Tiguan

FFN 207

244.

VW Tiguan

FFN 208

245.

VW Tiguan

FFN 209

246.

VW Tiguan

FFN 210

247.

VW Tiguan

FFN 211

248.

VW Tiguan

FFN 215

249.

VW Tiguan

FFN 216

250.

VW Tiguan

FFN 221

251.

VW Tiguan

FFN 225

252.

VW Tiguan

FFN 229

253.

VW Tiguan

FFN 230

254.

VW Tiguan

FFN 231

255.

VW Tiguan

FFN 233

256.

VW Tiguan

FFN 234

257.

VW Tiguan

FFN 239

258.

VW Tiguan

FFN 240

259.

VW Tiguan

FFN 242

260.

VW Tiguan

FFN 243

261.

VW Tiguan

FFN 244

262.

VW Tiguan

FFN 245

263.

VW Tiguan

FFN 246

264.

VW Tiguan

FFN 341

265.

VW Tiguan

FFN 345

266.

VW Tiguan

FFN 347

267.

VW Tiguan

FFN 350

268.

VW Tiguan

FFN 351

269.

VW Tiguan

FFN 353

270.

VW Tiguan

FFN 355

271.

VW Tiguan

FFN 357

272.

VW Tiguan

FFN 358

273.

VW Tiguan

FFN 359

274.

VW Tiguan

FFN 361

275.

VW Tiguan

FFN 362

276.

VW Tiguan

FFN 363

277.

VW Tiguan

FFN 364

278.

VW Tiguan

FFN 365

279.

VW Tiguan

FFN 366

280.

VW Tiguan

FFN 368

281.

VW Tiguan

FFN 369

282.

VW Tiguan

FFN 371

283.

VW Tiguan

FFN 372

284.

VW Tiguan

FFN 376

285.

VW Tiguan

FFN 377

286.

VW Tiguan

FFN 378

287.

VW Tiguan

FFN 380

288.

VW Tiguan

FFN 381

289.

VW Tiguan

FFN 382

290.

VW Tiguan

FFN 383

291.

VW Tiguan

FFN 384

292.

VW Tiguan

FFN 385

293.

VW Tiguan

FFN 386

294.

VW Tiguan

FFN 387

295.

VW Tiguan

FFN 388

296.

VW Tiguan

FFN 391

297.

VW Tiguan

FFN 392

298.

VW Tiguan

FFN 393

299.

VW Tiguan

FFN 394

300.

VW Tiguan

FFN 396

301.

VW Tiguan

FFN 408

302.

VW Tiguan

FFN 411

303.

VW Tiguan

FFN 413

304.

VW Tiguan

FFN 415

305.

VW Tiguan

FFN 417

306.

VW Tiguan

FFN 418

307.

VW Tiguan

FFN 192

308.

VW Tiguan

FFN 193

309.

VW Tiguan

FFN 194

310.

VW Tiguan

FFN 195

311.

VW Tiguan

FFN 196

312.

VW Tiguan

FFN 213

313.

VW Tiguan

FFN 217

314.

VW Tiguan

FFN 219

315.

VW Tiguan

FFN 223

316.

VW Tiguan

FFN 226

317.

VW Tiguan

FFN 227

318.

VW Tiguan

FFN 232

319.

VW Tiguan

FFN 235

320.

VW Tiguan

FFN 236

321.

VW Tiguan

FFN 238

322.

VW Tiguan

FFN 360

323.

VW Tiguan

FFN 367

324.

VW Tiguan

FFN 375

325.

VW Tiguan

FFN 390

326.

VW Transporter

EST 328

327.

Nissan Navara

HDF 676

328.

Toyota Land Cruiser

JTS 800

_______________

 

 

Asmens duomenų tvarkymo

vykdant tarnybinių automobilių

naudojimo stebėseną, tvarkos

aprašo

2 priedas

 

(Konfidencialumo įsipareigojimo forma)

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

_______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, vardas ir pavardė, pareigos)

 

 

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

___________ Nr. ___________

(data)

_____________

(vieta)

 

Aš, __________________________, būdamas paskirtas asmeniu, atsakingu už tarnybinių automobilių stebėseną,                          

1. Suprantu, kad:

1.1. esu įgaliotas tvarkyti tarnybinių automobilių ir tarnybinių dalijimosi automobilių stebėsenos duomenis ir privalau laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo, konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas);

1.2. draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, sudaryti sąlygas neįgaliotiems asmenims susipažinti su tvarkomais duomenimis (sudaryti sąlygas stebėti tokius duomenis gyvai, daryti duomenų įrašus ir pan.);

1.3. netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2. Įsipareigoju:

2.1. saugoti asmens duomenų paslaptį;

2.2. informaciją, kuri man taps žinoma vykdant duomenų tvarkymą, tvarkyti tik siekdamas man pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

2.3. tvarkyti duomenis Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka;

2.4. neatskleisti ir neperduoti stebėjimo metu sužinotos informacijos trečiosioms šalims, taip pat neperduoti ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija;

2.5. pranešti savo tiesioginiam vadovui ir už duomenų apsaugą atsakingam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę duomenų saugumui;

2.6. saugoti duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam duomenų atskleidimui, pakeitimui, sunaikinimui ar bet kokiam kitokiam neteisėtam tvarkymui.

3. Žinau, kad:

3.1. duomenys Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkomi siekiant Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo nustatytu tikslu ir negali būti tvarkomi jokiais kitais su šiais tikslais nesuderinamais atvejais;

3.2. už netinkamą šio įsipareigojimo vykdymą ir asmens duomenų apsaugą nustatančių teisės aktų pažeidimus turėsiu atsakyti nustatyta tvarka;

3.3. asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto duomenų tvarkymo ar kitų duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą Reglamente ir Asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

3.4. šis įsipareigojimas galios visą sutarties vykdymo laiką, o šio įsipareigojimo 2.4 papunktyje numatytas įsipareigojimas – neribotą laiką.

 

__________________                             _________________                               _____________

(pareigų pavadinimas)                              (vardas, pavardė)                                           (parašas)                                                                                                         

 

 

Asmens duomenų tvarkymo

vykdant tarnybinių

automobilių naudojimo stebėseną,

tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

(valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbinančio pagal darbo sutartį, pareigos, vardas, pavardė)

 

INFORMAVIMAS APIE VIETOS NUSTATYMO ĮRENGINIO RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

(data)

 

(vieta)

Aš,

,

 

(vardas, pavardė)

 

esu informuotas (-a), kad vietos nustatymo įrenginio (toliau – GPS) renkami duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 304766622, buveinės adresas Smolensko g. 15, Vilnius, vykdant transporto priemonės stebėseną valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, tarnybinių funkcijų atlikimo metu siekiant apsaugoti patikėtą transporto priemonę.

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

 

 

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

Asmens duomenų tvarkymo

vykdant tarnybinių

automobilių naudojimo stebėseną,

tvarkos aprašo

4 priedas

 

PAREIGŲ, KURIAS EINANTIEMS ASMENIMS SUTEIKIAMA PRIEIGA PRIE APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO STEBĖSENOS ĮRANGOS DUOMENŲ IR TEISĖS TVARKYTI STEBĖSENOS METU SURINKTUS ASMENS DUOMENIS, SĄRAŠAS

 

1Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas (prieiga prie visų Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

2Departamento direktorius (prieiga prie visų Departamento tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

3Departamento direktoriaus pavaduotojas (prieiga prie visų Departamento tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

4Departamento vyresnysis patarėjas (prieiga prie visų Departamento tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

5Departamento patarėjas (prieiga prie visų Departamento tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

6Departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjas (prieiga prie visų Departamento tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

7 Departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (prieiga prie visų Departamento tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

8Departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Veiklos organizavimo skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

9Departamento Administravimo departamento direktorius (prieiga prie Departamento Administravimo departamentui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

10Departamento Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

11Departamento Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (ūkio funkcijas atliekantiems Departamento Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus specialistams regionuose suteikiama prieiga tik prie konkretaus regiono tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

12Departamento Teisės departamento direktorius (prieiga prie Departamento Teisės departamentui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

13Departamento Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

14Departamento Teisės departamento Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Teisės departamento Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

15Departamento Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Teisės departamento Klaipėdos administracinių bylų nagrinėjimo skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

16Departamento Teisės departamento Panevėžio administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Teisės departamento Panevėžio administracinių bylų nagrinėjimo skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

17Departamento Teisės departamento Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Teisės departamento Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

18Departamento Aplinkos kokybės departamento direktorius (prieiga prie Departamento Aplinkos kokybės departamentui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

19Departamento Aplinkos kokybės departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Aplinkos kokybės departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

20Departamento Aplinkos kokybės departamento Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Aplinkos kokybės departamento Gamtos išteklių apsaugos skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

21Departamento Aplinkos kokybės departamento Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Aplinkos kokybės departamento Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

22Departamento Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

23Departamento Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

24Departamento Aplinkos kokybės departamento Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Aplinkos kokybės departamento Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

25Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento direktorius (prieiga prie Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

26Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Kauno apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Kauno apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

27Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Klaipėdos apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Klaipėdos apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

28Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

29Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Vilniaus apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus vedėjas (prieiga prie Departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Vilniaus apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriui priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

30Departamento Alytaus valdybos viršininkas (prieiga prie Departamento Alytaus valdybai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

31Departamento Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

32Departamento Alytaus valdybos Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Alytaus valdybos Druskininkų aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

33Departamento Alytaus valdybos Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Alytaus valdybos Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

34Departamento Kauno valdybos viršininkas (prieiga prie Departamento Kauno valdybai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

35Departamento Kauno valdybos Jonavos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Kauno valdybos Jonavos aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

36Departamento Kauno valdybos Kaišiadorių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Kauno valdybos Kaišiadorių aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

37Departamento Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

38Departamento Kauno valdybos Raseinių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Kauno valdybos Raseinių aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

39Departamento Kauno valdybos Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Kauno valdybos Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

40Departamento Marijampolės valdybos viršininkas (prieiga prie Departamento Marijampolės valdybai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

41Departamento Marijampolės valdybos Kalvarijos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Marijampolės valdybos Kalvarijos aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

42Departamento Marijampolės valdybos Kazlų Rūdos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Marijampolės valdybos Kazlų Rūdos aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

43Departamento Marijampolės valdybos Marijampolės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Marijampolės valdybos Marijampolės aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

44Departamento Marijampolės valdybos Marijampolės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Marijampolės valdybos Marijampolės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

45Departamento Utenos valdybos viršininkas (prieiga prie Departamento Utenos valdybai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

46Departamento Utenos valdybos Anykščių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Utenos valdybos Anykščių aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

47Departamento Utenos valdybos Ignalinos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Utenos valdybos Ignalinos aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

48Departamento Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

49Departamento Utenos valdybos Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Utenos valdybos Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

50Departamento Klaipėdos valdybos viršininkas (prieiga prie Departamento Klaipėdos valdybai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

51Departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

52Departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

53Departamento Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

54Departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Klaipėdos valdybos Šilutės aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

55Departamento Klaipėdos valdybos Jūros aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Klaipėdos valdybos Jūros aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

56Departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos valdybos Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

57Departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos valdybos Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Klaipėdos valdybos Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

58Departamento Šiaulių valdybos viršininkas (prieiga prie Departamento Šiaulių valdybai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

59Departamento Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

60Departamento Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

61Departamento Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

62Departamento Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

63Departamento Šiaulių valdybos Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Šiaulių valdybos Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

64Departamento Panevėžio valdybos viršininkas (prieiga prie Departamento Panevėžio valdybai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

65Departamento Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

66Departamento Panevėžio valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Panevėžio valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

67Departamento Panevėžio valdybos Panevėžio aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Panevėžio valdybos Panevėžio aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

68Departamento Panevėžio valdybos Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Panevėžio valdybos Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

69Departamento Vilniaus valdybos viršininkas (prieiga prie Departamento Vilniaus valdybai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

70Departamento Vilniaus valdybos Šalčininkų aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Vilniaus valdybos Šalčininkų aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

71Departamento Vilniaus valdybos Švenčionių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Vilniaus valdybos Švenčionių aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

72Departamento Vilniaus valdybos Trakų aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Vilniaus valdybos Trakų aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

73Departamento Vilniaus valdybos Ukmergės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Vilniaus valdybos Ukmergės aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

74Departamento Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

75Departamento Vilniaus valdybos Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Vilniaus valdybos Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

76Departamento Vilniaus valdybos Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas (prieiga prie Departamento Vilniaus valdybos Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai priskirtų tarnybinių automobilių stebėsenos duomenų).

___________________