herbas-didelis-jb

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. T-417

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 839 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-26 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. spendimo Nr. T-372 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ 1 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. spendimo Nr. T-387 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl 2017 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų 6 procentų mokinio krepšelio lėšų mokymo reikmėms tenkinti paskirstymo“ pakeitimo“ 1 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. T-376 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-338 „Dėl dalyvavimo Europos futbolo asociacijos (UEFA) moterų futbolo čempionų lygos varžybose“ pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-67 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 39 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-5 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas 113 690,7 tūkst. Eur, iš jų:

praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus, 11 091,8 tūkst. Eur, skolintos lėšos 2 500 tūkst. Eur (pridedama);

1.2. Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus išlaidoms ir turtui įsigyti111 190,7 tūkst. Eur, iš jų:

1.2.1. savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 53 919,6 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.2. savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą (toliau – savivaldybės biudžetas) – 4 212,1 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.3. savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš praėjusių metų nepanaudotos pajamų dalies, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus,9 388,2 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.4. mokinio krepšeliui finansuoti – 23 708,1 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.5. valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2 764,8 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.6. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 2 889 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.7. projektams Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuoti – 2 911,5 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.8. asignavimams iš kitų valstybės biudžeto dotacijų, lėšų finansuoti – 7 890,1 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.9. asignavimams, skirtiems iš valstybės biudžeto lėšų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, finansuoti – 606,1 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.10. asignavimams, skirtiems iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, finansuoti – 315,3 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.11. asignavimams, skirtiems iš valstybės biudžeto lėšų pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti, finansuoti – 85,9 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.12. projektams skolintomis lėšomis finansuoti – 2 500,0 tūkst. Eur (pridedama);

1.3. Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus išlaidoms ir turtui įsigyti pagal valstybės funkcijas – 111 190,7 tūkst. Eur (pridedama);

1.4. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžetą – 4212,1 tūkst. Eur (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai išanalizuoja įsiskolinimų priežastis ir imasi priemonių įsiskolinimui sumažinti, o sudarydami ir tvirtindami 2017 metų išlaidų sąmatas, numato reikiamų asignavimų dalį 2017 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas;

2.3. 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.4. praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus, gali būti naudojama savivaldybės biudžeto kasos operacijoms vykdyti, jei yra savivaldybės biudžeto lėšų stygius;

2.5. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų, nesudaro darbų atlikimo ir paslaugų pirkimo sutarčių, kol nėra tam tikslui numatytų lėšų atitinkamoje programoje;

2.6. šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Artūras Visockas