AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. V4-191 „DĖL DUOMENŲ APIE FIZINIO ASMENS BANKROTO PROCESĄ TEIKIMO IR SKELBIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. V4-26

Vilnius

 

 

P a k e i č i u įsakymo „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V4-191 „Dėl Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V4-174 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punkte nurodyta informacija apie fizinių asmenų bankroto procesus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, kuriuose pirmasis kreditorių susirinkimas įvyko po 2023-01-01, privalo būti pradedama teikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, t. y. po pirmojo kreditorių susirinkimo, tačiau  nemokumo administratorius (po 2023-01-01) turi teisę šią informaciją pradėti teikti iki pirmojo kreditorių susirinkimo, bet ne anksčiau kaip įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinami kreditorių reikalavimai. Informacija apie iki 2022-12-31 pradėtus ir vykdomus fizinių asmenų bankroto procesus (išskyrus nemokumo procesus, dėl kurių iki 2022-12-31 buvo parengtas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas), pagal Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 15 punkto struktūrą (jei nemokumo administratorius pagal iki 2022-12-31 galiojusius teisės aktus atitinkamą informaciją (duomenis) privalėjo turėti), pateikiama ne vėliau kaip iki 2023-06-30.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Audrius Linartas