LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2022 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. 4-885 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 05-001-01-05-07 „SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS SKATINIMO SISTEMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 4-461

Vilnius

 

P a k e i č i u 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                             Aušrinė Armonaitė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro

2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 4-885

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 4-461

redakcija)

 

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO plėtros programos pažangos priemonės NR. 05-001-01-05-07 „SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS SKATINIMO SISTEMĄ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

 

Rodiklio kodas

Rodiklio tipas (rezultato / produkto)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Pradinė rodiklio reikšmė (metai)

Siektinos rodiklio reikšmės

 

Finansavimo šaltinis

Tarpinė reikšmė

2025 m.

Galutinė reikšmė

2030 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

R-05-001-01-05-07-01

Rezultato

Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Proc.

37,9

(2017)

n/a*

 

64,5

 

2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos (toliau –

2021–2027 m. IP),

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (toliau – EGADP), Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti (toliau – VB (PVM), Valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB)

R-05-001-01-05-07-02

Rezultato

Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

Proc.

16,7

(2017)

25

37,7

2021–2027 m. IP,

EGADP, VB (PVM)

R-05-001-01-05-07-03

Rezultato

Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

Eurai

0

(2021)

n/a*

284 157 754

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos,

Bendrojo finansavimo lėšos (toliau – BF)

R-05-001-01-05-07-04

Rezultato

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

Vienų metų etato ekvivalentai

0

(2021)

n/a*

1 976

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-05

Rezultato

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

Vienų metų etato ekvivalentai

0

(2021)

n/a*

255

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-06

Rezultato

Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ**

Įmonės

0

(2021)

 

n/a*

 

 

554

(2029)

 

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-07

Rezultato

Prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ

Įmonės

0

(2021)

n/a*

272

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-08

Rezultato

Vidines inovacijas vykdančios MVĮ

Įmonės

0

(2021)

n/a*

389

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-09

Rezultato

Ikiprekybinio pirkimo dalyvio pateiktas rinkai inovatyvusis produktas

Vienetas

0

(2022)

0

 

26

(2029)

2021–2027 m. IP,

BF

R-05-001-01-05-07-10

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti

Dalyviai

0

(2021)

n/a*

61 011

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

R-05-001-01-05-07-11

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai

Dalyviai

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

R-05-001-01-05-07-12

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį valdymo

Dalyviai

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

R-05-001-01-05-07-13

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį verslumo

Dalyviai

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

R-05-001-01-05-07-14

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį ekologijos

Dalyviai

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

R-05-001-01-05-07-15

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį kiti

Dalyviai

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

R-05-001-01-05-07-16

Rezultato

Paramą gavusios įmonės***

Vienetai

0

(2021)

n/a*

n/a*

EGADP,

VB (PVM)

R-05-001-01-05-07-17

Rezultato

Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos***

Vienetai

0

(2021)

n/a*

n/a*

EGADP,

VB (PVM)

R-05-001-01-05-07-18

Rezultato

Paramą gavusios įmonės, iš jų: vidutinės***

Vienetai

0

(2021)

n/a*

n/a*

EGADP,

VB (PVM)

R-05-001-01-05-07-19

Rezultato

Paramą gavusios įmonės, iš jų: didelės***

Vienetai

0

(2021)

n/a*

n/a*

EGADP,

VB (PVM)

R-05-001-01-05-07-20

Rezultato

Pateiktos paraiškos konkrečiai mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvai****

Vienetai

0

(2022)

n/a*

323

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-21

Rezultato

Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

Eurai

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

R-05-001-01-05-07-22

Rezultato

Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių finansinės priemonės

Eurai

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-23

Rezultato

Inicijuotų ikiprekybinių pirkimų skaičius

Vienetai

0

(2022)

n/a*

15

(2029)

2021–2027 m. IP,

BF

R-05-001-01-05-07-24

Rezultato

Pagal MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetus į MTEPI sritį pritraukta užsienio investuotojų

Vienetai

0

(2022)

 

n/a*

10

(2029)

2021–2027 m. IP

R-05-001-01-05-07-25

 

Rezultato

Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis

Procentai

0

(2022)

n/a*

398

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-26

 

Rezultato

Investicijas gavusių įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidų padidėjimas projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo

Procentai

0

(2022)

n/a*

60

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-27

Rezultato

Preakceleruotų startuolių skaičius projekto įgyvendinimo metu

Vienetai

0

(2023)

n/a*

140

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-01

Produkto

 

 

Įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas dėl Inovacijų agentūros įsteigimo ir inovacinės veiklos skatinimo funkcijų Inovacijų agentūrai perdavimo

Vienetai

n/a*

n/a*

1

(2022 m. I ketv.)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-001-01-05-07-02

Produkto

Įsigalioję pakeisti inovacinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Įsigalioję teisės aktai

n/a*

 

n/a*

n/a

(2021 m. IV ketv.)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-001-01-05-07-03

 

Produkto

 

Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus*****

Vienetai

n/a*

n/a*

5

(2022 m. III ketv.,

2023 m. I ketv.)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-01-01-05-07-04

 

Produkto

 

Investicijas gavusių startuolių skaičius

Vienetai

0

(2021)

35

(2023 m.

IV ketv.)

112

(2026 m. I ketv.)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-001-01-05-07-05

Produkto

Įsteigtas LT Space Hub

Vienetai

0

(2021)

n/a*

1

(2022 m. IV ketv.)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-001-01-05-07-06

Produkto

Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius ******

Vienetai

0

(2022)

n/a*

100

(2026 m. I ketv.)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-001-01-05-07-07

Produkto

Įsigaliojusi atnaujinta paskatų verslui investuoti į MTEP sistema

Įsigalioję teisės aktai

n/a*

 

n/a*

n/a

(2022 m. IV ketv.)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-001-01-05-07-08

Produkto

Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

Įmonės

0

 

595

(2024)

1926

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos, BF

P-05-001-01-05-07-09

Produkto

Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

Įmonės

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

P-05-001-01-05-07-10

Produkto

Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

Įmonės

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

P-05-001-01-05-07-11

Produkto

Paramą gavusios įmonės, iš kurių: vidutinės įmonės

Įmonės

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

P-05-001-01-05-07-12

Produkto

Paramą gavusios įmonės, iš kurių: didelės įmonės

Įmonės

n/a*

n/a*

n/a*

2021–2027 m. IP, privačios lėšos,

BF

P-05-001-01-05-07-13

Produkto

Paramą dotacijomis gavusios įmonės

Įmonės

0

 

495

(2024)

1626

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos,

BF

P-05-001-01-05-07-14

Produkto

Nefinansinę paramą gavusios įmonės

Įmonės

0

 

195

(2024)

443

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-15

Produkto

Paramą gavusios naujos įmonės

Įmonės

0

 

357

(2024)

839

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-05-001-01-05-07-16

Produkto

Paramą gavusios sparčiai augančios įmonės

Įmonės

0

 

357

(2024)

839

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

P-05-001-01-05-07-17

Produkto

Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės

Įmonės

0

 

0

(2024)

 

153

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-18

Produkto

Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese

Institucinių suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

0

 

0

(2024)

278

(2029)

2021–2027 m. IP,

BF

P-05-001-01-05-07-19

Produkto

MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

Įmonės

0

 

0

(2024)

 

4990

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos,

BF

P-05-001-01-05-07-20

Produkto

Nefinansinę paramą gaunančių įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų skaičius

Vienetai

0

0

(2024)

200

(2029)

2021–2027 m. IP,

BF

 

P-05-001-01-05-07-21

Produkto

Pagal MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetus užmegzti kontaktai MTEPI srityje

Vienetai

0

0

(2024)

207

(2029)

2021–2027 m. IP

 

P-05-001-01-05-07-22

Produkto

Inovatyvių viešųjų pirkimų skaičius

Vienetai

0

n/a*

60

(2023)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-001-01-05-07-23

Produkto

Įmonių sukurtų inovatyvių produktų skaičius

Vienetai

0

n/a*

15

(2029)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-001-01-05-07-24

Produkto

Finansuotų GovTech projektų skaičius

Vienetai

0

20

(2023)

20

(2023)

VB

P-05-001-01-05-07-25

Produkto

Įmonių užmegztų tarptautinių partnerysčių skaičius

Vienetai

n/a*

n/a*

20

(2026 IV ketv.)

EGADP,

VB (PVM)

P-05-001-01-05-07-26

Produkto

Akceleravimo programos dalyvių pritrauktų investicijų suma

Eurai

0

n/a*

4 000 000

(2026 m. I ketv.)

EGADP,

VB

P-05-001-01-05-07-27

Produkto

Ne mažesnę nei 30 tūkst. Eur investiciją pritraukusių startuolių skaičius

Vienetai

0

n/a*

45

(2026 m. I ketv.)

EGADP,

VB

P-05-001-01-05-07-28

Produkto

Akceleravimo programą baigusių dalyvių skaičius

Vienetai

0

n/a*

60

(2026 m. I ketv.)

EGADP,

VB

Pastabos:

1. * Rodiklio žymuo „n/a“ reiškia „neaktualu“ pagal Finansų ministerijos ir Europos Komisijos pastabas.

2. ** Rodiklio R-05-001-01-05-07-06 – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje nurodyta siektina rezultato rodiklio reikšmė yra 551. Bus teikiamas siūlymas tikslinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programą, siekiant suvienodinti rezultato rodiklio reikšmes. Vertinant rodiklio pasiekimą skaičiuojamos tik MVĮ gavusios paramą per šios pažangos priemonės veiklas (poveikles) Nr.: 6.3, 7, 9.3 ir 9.4.

3. *** Rodikliai R-05-001-01-05-07-16, R-05-001-01-05-07-17, R-05-001-01-05-07-18 ir R-05-001-01-05-07-19 – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos, paramą gavusios įmonės, iš jų: vidutinės, ir paramą gavusios įmonės, iš jų: didelės, yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrieji rodikliai, kurie neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis – iki 2027 m. I ketv.

4. **** Rodiklio R-05-001-01-05-07-20 – Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje įtrauktas kaip specialusis rezultato rodiklis. Bus teikiamas siūlymas tikslinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programą, siekiant įtraukti šį rezultato rodiklį į minėtą plėtros programą.

5. ***** Vertinant rodiklio P-05-001-01-05-07-03 „Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus“ pasiekimą skaičiuojamos veiklos „2. Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą“ ir poveiklių „3.1. Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas“, „3.2. Pritraukti tarptautinį akceleratorių“,  „3.3. Įsteigti Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centrą“, „3.4. Pagerinti verslo prieigą prie finansinių šaltinių (Inovacijų fondas)“ vykdymui administruojančios institucijos paskelbtų kvietimų pareiškėjams skaičius.

6. ****** Rodiklį P-05-001-01-05-07-06 „Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius“ sudaro 3 subrodikliai: 1. „Inovatyvių viešųjų pirkimų skaičius“, 2. „Industry Lab 4.0“ ir 3. „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“. Subrodikliai „Industry Lab 4.0“ ir „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ bus įgyvendinami pažangos priemone Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“.

 

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1

2

1.1. Valstybės biudžeto lėšos

35 169,700

1.1.1.1.1.            Valstybės biudžeto lėšos

28 187,0001

1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

6 982,7002

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

9 470,5833

1.2.2.8.1. Bendrojo finansavimo lėšos (finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo):

9 470,583

iš jų Sostinės regionas

7 750,000

iš jų Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

1 720,583

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

434 210, 510

1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

52 070,000

1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos:

382 140,510

iš jų Sostinės regionas

76 641,226

iš jų Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

305 499,284

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos

 

2. Kitos lėšos

287 251,872

2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos

 

2.2. Privačios lėšos

287 251,872

2.3. Kitos viešosios lėšos

 

IŠ VISO:

766 102,665

Pastabos:

1. 2022–2030 m. pažangos priemonei įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto (finansavimo šaltinio kodas 1.1.1.1.1) lėšų poreikis 31 079 tūkst. Eur.

2. 2022–2030 m. pažangos priemonei įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM apmokėti, poreikis 6 982,7 tūkst. Eur, bet 2022–2023 m. skirta tik 6 566,7 kst. Eur.

3. 2022–2030 m. pažangos priemonei įgyvendinti reikalingų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšų poreikis 9 470,583 tūkst. Eur, bet 2022–2023 m. šios lėšos nėra skirtos.


part_c150132c2fd44e73a36f64120d62c311_end

part_f1c4b8c6d7e24e9f81e8956bcfc2aa8f_end

part_ab32a6be01e34130a8e6fb982a27f3a6_end

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

 

Veikla

Veiklos (poveiklės, projekto) tipas

Galimi pareiškėjai

Projektų

atrankos būdas

 

Tiesiogiai prisidedama prie HP

(Taip / Ne)

Finansavimo forma

Finansavimo suma (tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis (-iai)

Rodiklio pavadinimas ir tipas

Siektina galutinė rodiklio reikšmė

(ir metai)

 

Administruojančioji institucija

Dalyvaujanti institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Efektyvinti inovacijų politikos įgyvendinimą įsteigiant vieną inovacijų skatinimo agentūrą ir optimizuojant šiuo metu veikiančių agentūrų tinklą

 

I

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

5 070

 

896,7

EGADP

 

VB (PVM)

 

P – Įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas dėl Inovacijų agentūros įsteigimo ir inovacinės veiklos skatinimo funkcijų Inovacijų agentūrai perdavimo

1

(2022 m. I ketv.)

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Įsigalioję pakeisti inovacinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai

n/a

(2021 m. IV ketv.)

P – Įsigaliojusi atnaujinta paskatų verslui investuoti į MTEP sistema

n/a

(2022 m. IV ketv.)

1.1.1. Projektas „Inovacijų agentūros infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas konsoliduotai agentūros veiklai“

I

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

5 000

 

882

EGADP

 

VB (PVM)

 

P – Įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas dėl Inovacijų agentūros įsteigimo ir inovacinės veiklos skatinimo funkcijų Inovacijų agentūrai perdavimo

1

(2022 m. I ketv.)

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1.1.2. Projektas „Galimybių studija dėl paskatų verslui investuoti į MTEP“

I

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

P

Taip

D

70

 

14,7

EGADP

 

VB (PVM)

P – Įsigaliojusi atnaujinta paskatų verslui investuoti į MTEP sistema

n/a

(2022 m. IV ketv.)

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2. Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą

I

VšĮ Inovacijų agentūra

 

 

P

Taip

D

5 000

 

1 050

EGADP

 

VB (PVM)

P – Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus

1

(2022 m. III ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius

100

(2026 m. I ketv.)

P – Inovatyvių viešųjų pirkimų skaičius

60

(2023 m. IV ketv.)

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

64,5

(2030)

R – Inovatyvios  MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: vidutinės

n/a

3. Skatinti startuolių ekosistemos plėtrą

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

3.1. Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas

I

VšĮ Inovacijų agentūra

 

P

Taip

D

5 000

 

1 050

EGADP

 

VB (PVM)

P – Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus

1

(2023 m. I ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

P – Investicijas  gavusių startuolių skaičius

15

(2026 m. I ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

3.2. Pritraukti tarptautinį akceleratorių

(3.9 pastaba)

I

VšĮ Inovacijų agentūra

 

P

Taip

D

15 000

 

3 150

EGADP

 

VB (PVM)

P – Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus

1

(2023 m. I ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Investicijas  gavusių startuolių skaičius

45

(2026 m. I ketv.)

P – Akceleravimo programos dalyvių pritrauktų investicijų suma

4 000 000

(2026 m. I ketv.)

P – Ne mažesnę nei 30 tūkst. Eur investiciją pritraukusių startuolių skaičius

45

(2026 m. I ketv.)

P – Akceleravimo programą baigusių dalyvių skaičius

60

(2026 m. I ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

3.2.1. Projektas „Tarptautinio akceleratoriaus pritraukimas“

I

VšĮ Inovacijų agentūra

 

P

Taip

D

15 000

 

3 150

EGADP

 

VB (PVM)

P – Investicijas  gavusių startuolių skaičius

45

(2026 m. I ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Akceleravimo programos dalyvių pritrauktų investicijų suma

4 000 000

(2026 m. I ketv.)

P – Ne mažesnę nei 30 tūkst. Eur investiciją pritraukusių startuolių skaičius

45

(2026 m. I ketv.)

P – Akceleravimo programą baigusių dalyvių skaičius

60

(2026 m. I ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

3.3. Vykdyti startuolių inkubavimo veiklas Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centre

I

Mokslo ir technologijų parkai, turintys susitarimą su EKA dėl verslo inkubavimo centro veiklos vykdymo

P

Taip

D

500

 

105

EGADP

 

VB (PVM)

P – Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus

1

(2022 m. III ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Investicijas gavusių startuolių skaičius

20

(2026 m. I ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

3.4. Pagerinti verslo prieigą prie finansinių šaltinių (Inovacijų fondas)

 

 

 

I

 

 

 

Nacionalinės plėtros įstaigos arba Europos investicijų bankas, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, valstybinis bankas arba įstaiga, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys teisės subjektai

-

 

 

 

 

Taip

 

 

 

FP

 

 

 

20 000

 

 

416

EGADP

 

 

VB (PVM)

P – Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus

1

(2023)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Investicijas gavusių startuolių skaičius

32

(2026 m. I ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

3.5. Įsteigti LT Space Hub ir įgyvendinti veiklas

(3.5 pastaba)

I

 

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

1 500

 

315

EGADP

 

VB (PVM)

P – Įmonių sukurtų inovatyvių produktų skaičius

15

(2029 m. IV ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

P – Įsteigtas LT Space Hub

1

(2022 m. IV ketv.)

P – Įmonių užmegztų tarptautinių partnerysčių skaičius

20

(2026 m. IV ketv.)

3.5.1. Projektas „Space Hub LT plėtra ir veiklų įgyvendinimas“

I

 

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

1 500

 

315

EGADP

 

VB (PVM)

P – Įmonių sukurtų inovatyvių produktų skaičius

15

(2029 m. IV ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

P – Įsteigtas LT Space Hub

1

(2022 m. IV ketv.)

P – Įmonių užmegztų tarptautinių partnerysčių skaičius

20

(2026 m. IV ketv.)

4. Atlikti esamos etalonų sistemos įvertinimo studiją, pateikiant rekomendacijas dėl jos tobulinimo ir plėtros

(1 pastaba)

A

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

-

Ne

D

-

-

-

-

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

5. Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Sudaryti sąlygas startuoliams kurtis bei skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus ir inkubavimo paslaugas

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

(3.3 pastaba)

 

 

 

 

 

I

Technologijų plėtros ir inovacijų skatinimo viešųjų paslaugų teikėjai (juridiniai asmenys) 

K

Taip

D

17 000

 

 

2 550

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

574 

(2029)

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių: mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių: vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

283

(2029)

P – Nefinansinę paramą gavusios įmonės

443

(2029)

P – Paramą gavusios naujos įmonės

813

(2029)

P – Paramą gavusios sparčiai augančios įmonės

813

(2029)

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

1548

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

2 550 000

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Preakceleruotų startuolių skaičius projekto įgyvendinimo metu

140

5.2. Skatinti produkto idėjos vystymą (akceleravimo veiklos), skatinti investicijas pagal startuolių brandos lygį

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

Nacionalinės plėtros įstaigos arba Europos investicijų bankas, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, valstybinis bankas arba įstaiga, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys teisės subjektai

-

Taip

FP

33 000

 

 

8 735, 294

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

19

(2029)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių: mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių: vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės

26

(2029)

P – Paramą gavusios naujos įmonės

26

(2029)

P – Paramą gavusios sparčiai augančios įmonės

26

(2029)

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

194

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

8 735 294

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių: finansinės priemonės

n/a

6. Skatinti inovacijų pasiūlą

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

6.1. Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) produktų kūrimo veiklas, sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose ir skatinti ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Sostinės regionas)

I

Nacionalinės plėtros įstaigos arba Europos investicijų bankas, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, valstybinis bankas arba įstaiga, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys teisės subjektai

-

Taip

FP

53 891,226

 

 

80 836,839

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

51

(2029)

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių: mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės

n/a

P – Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės

72

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

80 836 839

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių finansinės priemonės

n/a

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

92

(2029)

 

6.2. Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

(3.1, 3.7 ir 3.8 pastabos)

I

MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

K

Taip

D

134 753, 200

 

 

117 103, 871

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

 

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

384

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių: didelės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

417

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

117 103 871

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

145

(2029)

 

R – Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis

398

(2029)

6.3. Vykdyti specializuotas konsultavimo veiklas

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

7 092, 274

 

 

7 092, 274

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

 

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

289

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

313

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

7 092 274

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

385

(2029)

 

7. Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

15 000

 

 

2 647,059

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

 

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

291

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

316

(2029)

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

64,5

(2030)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

2 647 059

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

117

(2029)

 

R – Prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ

272

(2029)

R – Vidines inovacijas vykdančios MVĮ

389

(2029)

8. Skatinti inovacijas viešajame sektoriuje (ikiprekybinius pirkimus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Sudaryti paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti (Sostinės regionas)

I

Perkančiosios organizacijos ir įmonės

K

Taip

D

3 600

 

 

 

 

3 600

(2 pastaba)

2021–2027 m. IP

 

 

 

BF

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

29

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės )

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

29

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

3 600 000

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Ikiprekybinio pirkimo dalyvio pateiktas rinkai inovatyvusis produktas

11

(2029)

 

8.2. Sudaryti paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

 

I

Perkančiosios organizacijos ir įmonės

K

Taip

D

5 400

 

 

 

952,941

(2 pastaba)

2021–2027 m. IP

 

 

BF

 

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

41

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

44

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

952 942

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Ikiprekybinio pirkimo dalyvio pateiktas rinkai inovatyvusis produktas

15

(2029)

 

8.3. Stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudaryti paskatas verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose

(Sostinės regione)

I

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

P

 

Taip

 

D

 

400

 

 

 

400

(2 pastaba)

 

2021–2027 m. IP

 

 

BF

 

P – Nefinansinę paramą gaunančių įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų skaičius

97

(2029)

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

R – Inicijuotų ikiprekybinių pirkimų skaičius

6

(2029)

 

8.4.Stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudaryti paskatas verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

600

 

 

 

105,882

(2 pastaba)

2021–2027 m. IP

 

 

BF

 

P – Nefinansinę paramą gaunančių įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų skaičius

103

(2029)

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

R – Inicijuotų ikiprekybinių pirkimų skaičius

9

(2029)

9. Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse– MTEPI iniciatyvose

 

 

 

 

 

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

 

 

9.1. Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus

(Sostinės regionas)

(3.2 pastaba)

I

MVĮ

K

Taip

D

750

 

 

750

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

81

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

81

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

750 000

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai

192

(2029)

R – Investicijas gavusių įmonių MTEP išlaidų padidėjimas projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo

 

30

(2029)

 

9.2. Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

(3.2 pastaba)

I

MVĮ

K

Taip

D

750

 

 

750

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

85

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

91

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

750 000

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai

131

(2029)

R – Investicijas gavusių įmonių MTEP išlaidų padidėjimas projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo

30

(2029)

 

9.3. Stiprinti APV paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose

(Sostinės regionas)

I

Inovacijų grupės koordinatorius

K

Taip

D

9  250

 

 

9  250

 

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

13

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių: didelės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

13

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

9 250 000

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

17

(2029)

 

9.4. Stiprinti APV paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

Inovacijų grupės koordinatorius

K

Taip

D

11 113,810

 

 

11 113, 810

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

24

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

26

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

11 113 810

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

32

(2029)

 

10. Skatinti tiesioginių užsienio investicijų

(toliau – TUI) pritraukimą į MTEP

 

 

 

 

 

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

 

 

10.1 Skatinti APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklas Lietuvoje

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

(3.6 pastaba)

I

 

 

 

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

P

Taip

D

3 000

2021–2027 m. IP

 

 

P – Pagal MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetus užmegzti kontaktai MTEPI srityje

207

(2029)

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

R – Pagal MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetus į MTEPI sritį pritraukta užsienio investuotojų

10

(2029)

10.1.1. Projektas „Tiesioginių užsienio investicijų plėtra vidurio ir vakarų Lietuvos regione”

I

 

 

 

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

P

Taip

D

3 000

2021–2027 m. IP

 

 

P – Pagal MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetus užmegzti kontaktai MTEPI srityje

207

(2029)

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

R – Pagal MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetus į MTEPI sritį pritraukta užsienio investuotojų

10

(2029)

10.2. Skatinti APV TUI: MTEP vykdymą ir bendradarbiavimą bei technologijų perdavimą tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

 

 

MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

K

Taip

D

27 000

 

 

24 923, 077

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

12

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

13

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

24 923 077

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos

n/a

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

18

(2029)

 

11. Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius

(Sostinės regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

5 000

 

 

5 000

 

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

1 418

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti

 

17 241

(2029)

 

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį valdymo

 

 

n/a

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį verslumo

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį ekologijos

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį kiti

 

 

n/a

11.2. Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

15 000

 

 

2 647,06

 

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

2 007

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti

 

24 671

(2029)

 

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį valdymo

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį verslumo

 

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį: ekologijos

 

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį kiti

 

 

 

n/a

12. Ugdyti MVĮ ir kitų  verslumo galimybių paieškos procese (toliau – VGPP) dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

(Sostinės regionas)

(3.4 pastaba)

I

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

3 750

 

 

3 750

(2 pastaba)

 

2021–2027 m. IP

 

BF

P – Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese

146

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

1 063

(2029)

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti

 

12 931

(2029)

 

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai

n/a

 

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį valdymo

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį verslumo

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį ekologijos

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį kiti

n/a

12.1.1. Projektas „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių bei kitų verslininkystės galimybių paieškos procese dalyvaujančių subjektų inovacinių pajėgumų ugdymas Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose (InoSkills)“

(4 pastaba)

 

I

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

7 500

 

 

 

4 411,76

(2 pastaba)

 

2021–2027 m. IP

 

 

BF

P – Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese

278

(2029)

 

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

1 565

(2029)

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti

19 099

(2029)

 

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai

n/a

 

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį valdymo

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį verslumo

n/a

 

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį ekologijos

n/a

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį kiti

n/a

12.2. Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

(3.4 pastaba)

I

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

3 750

 

 

661,76

(2 pastaba)

 

2021–2027 m. IP

 

BF

P – Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese

132

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

502

(2029)

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti

6 168

(2029)

 

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį techniniai

n/a

 

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį valdymo

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį verslumo

n/a

 

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį ekologijos

n/a

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti, pagal įgūdžių rūšį kiti

n/a

13. Skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

Nacionalinės plėtros įstaigos arba Europos investicijų bankas, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, valstybinis bankas arba įstaiga, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys teisės subjektai

-

Taip

FP

32 040

 

 

13 852,588

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

 

 

 

P – Paramą gavusios įmonės (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės)

33

(2029)

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės

n/a

P – Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinė įmonės

n/a

P – Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės

55

(2029)

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

234

(2029)

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės

13 852 588

(2029)

 

R – Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių finansinės priemonės

n/a

 

14. GovTech sprendimų skatinimas

I

Perkančiosios organizacijos

 

K

Taip

D

1 000

VB

P– Finansuotų GovTech projektų skaičius

20

(2023)

VšĮ Inovacijų agentūra

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

15. Dalyvavimas NATO inovacinėse veiklose

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios MVĮ

64,5

(2030)

 

 

15.1. Lietuvos dalyvavimo mokesčio pervedimas NATO (DIANA)

I

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

-

Taip

D

130

(5 pastaba)

VB

 

 

 

 

 

15.2. Lietuvos dalyvavimas NATO inovacijų fonde

I

Nacionalinė plėtros įstaiga

-

Taip

FP

24 240

(6 pastaba)

VB

 

 

 

 

 

16. Dalyvavimas dvišalio bendradarbiavimo programų remiamuose MTEPI projektuose

 

 

 

 

 

 

VB

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

 

 

16.1. Dalyvavimas dvišalio bendradarbiavimo programų remiamuose MTEPI projektuose

I

MVĮ

K

Taip

D

2124

(7 pastaba)

VB

 

 

 

 

 

16.2. Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose

I

Visos įmonės

K

Taip

D

693

 

VB

 

 

 

 

 

Pastabos:

1.          Veikla „Atlikti esamos etalonų sistemos įvertinimo studiją, pateikiant rekomendacijas dėl jos tobulinimo ir plėtros“ bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą (60 tūkst. Eur) iš valstybės biudžeto. Siekiamas rezultatas: P – Esamos etalonų sistemos įvertinimo studija. Siektina galutinė rodiklio reikšmė – 1 vnt.

2.          Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos (BF) (9 470,583 tūkst. Eur) pažangos priemonės įgyvendinimui 2022–2023 m. nėra skirtos.

3.          Projektų finansavimo sąlygos nustatytos 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo:

3.1.      1 priede – 6 veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ 6.2 poveiklės „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

3.2.      2 priede – 9 veiklos „ Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose “ 9.1 poveiklės „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus“ (Sostinės regionas) ir 9.2 poveiklės „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

3.3.      3 priede – 5 veiklos „Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą“ 5.1 poveiklės „Sudaryti sąlygas startuoliams kurtis bei skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus ir inkubavimo paslaugas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

3.4.      4 priede – 12 veiklos „Ugdyti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių ir kitų verslumo galimybių paieškos procese dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus“. 12.1 poveiklės „Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus (Sostinės regionas)“ ir 12.2 poveiklės „Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

3.5.      7 priede – 3 veiklos „ Skatinti startuolių ekosistemos plėtrą“ 3.5 poveiklės „Įsteigti LT Space Hub ir įgyvendinti veiklas“.

3.6.      8 priede – 10 veiklos „Skatinti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą“ 10.1 poveiklės „Skatinti aukštos pridėtinės vertės tiesioginių užsienio investicijų paieškos ir pritraukimo veiklas Lietuvoje (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

3.7.      9 priede – 6 veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ 6.2 poveiklėsInvestuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

3.8.      10 priede – 6 veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ 6.2 poveiklėsInvestuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

3.9.      11 priede – 3 veiklos „ Skatinti startuolių ekosistemos plėtrą“ 3.2 poveiklės „Pritraukti tarptautinį akceleratorių.

4.         12 veiklos „Ugdyti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių ir kitų verslumo galimybių paieškos procese dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus“. 12.1 poveiklės „Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus (Sostinės regionas)“ ir 12.2 poveiklės „Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ įgyvendinamos per vieną projektą – 12.1.1 „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) bei kitų verslininkystės galimybių paieškos procese (VGPP) dalyvaujančių subjektų darbuotojų inovacijų vadybos gebėjimų ugdymas Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose (InoSkills)“. Prie projekto nurodyta abiejų poveiklių įgyvendinimui skirta bendra vertė ir suminiai rodikliai.

5.         Poveiklei „15.1. Lietuvos dalyvavimo mokesčio pervedimas NATO (DIANA)“ nuo 2024 m. finansavimas planuojamas kaip tęstinė veikla.

6.         Poveiklę „15.2 Lietuvos dalyvavimas NATO inovacijų fonde“  planuojama vykdyti 2022–2037 m. (2022–2030 m. laikotarpiu lėšų poreikis 24,24 mln. Eur, iš viso lėšų poreikis – 30,26 mln. Eur).

7.         Poveiklei 16.1. Dalyvavimas dvišalio bendradarbiavimo programų remiamuose MTEPI projektuose“ įgyvendinti lėšų poreikis 4 956 tūkst. Eur.

 

___________________

part_eef2a3728bc1421db8b283851ff7ab53_end