Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR. 90 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES 8 PUNKTĄ“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 669

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 90 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 8 punktą“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS ĮSTATYMĄ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 4 straipsnio 41 dalimi, 7 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Įgalioti:

1viešąją įstaigą „Ekoagros“ atlikti Vyriausybės įgaliotos įstaigos funkcijas, nustatytas Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 41 dalyje;

2Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją, atsižvelgiant į turimus asignavimus, prireikus nustatyti ir tvirtinti žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros paramos įgyvendinimo priemones;

3. viešąją įstaigą Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą atlikti Vyriausybės įgaliotos įstaigos funkcijas, nustatytas Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas, išskyrus šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytą 2 punktą, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Kęstutis Navickas