LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-453 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-355 „DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS TURGAVIETĖSE DARBO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. 3D-162

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:       

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.15 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.;

2.2. nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. už duomenų pateikimą atsakingas asmuo gali rinktis Taisyklėse nurodytus duomenis apie į turgavietę ar viešąją prekybos vietą atsivežtą (gautą), turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje parduotą, paliekamą saugoti ir nurašytą (t. y. sugedusią, sugadintą, dėl natūralios netekties, utilizuotą) ar išsivežtą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus pateikti Turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnale arba Turgavietės e. žurnale.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Kęstutis Navickas