LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LOBISTINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2021 m. balandžio 2 d. Nr. 2-86

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi ir 11 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi ir 25 straipsnio 1 ir 2 dalimis:

1.  T v i r t i n u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų susitikimų, kitokio susižinojimo ir jų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Į p a r e i g o j u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Informacinių technologijų valdybą iki 2021 m. gegužės 15 d. atlikti visus darbus, reikalingus šiam įsakymui įgyvendinti.

3.  S k e l b i u šį įsakymą:

3.1. Teisės aktų registre.

3.2. STT interneto svetainėje.

4.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus jo 2 ir 3 punktą, įsigalioja 2021 m. gegužės 15 d.

5.  S k e l b i u netekusiu galios Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 2-321 „Dėl Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Žydrūnas Bartkus

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos direktoriaus

2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 2-86

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DARBUOTOJŲ SUSITIKIMŲ, KITOKIO SUSIŽINOJIMO IR JŲ ATŽVILGIU VYKDYTOS LOBISTINĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) darbuotojų susitikimų, kitokio susižinojimo ir jų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato STT pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – STT darbuotojai) susitikimų ar kitokio susižinojimo su asmenimis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai domisi įslaptinta ar kita neskelbtina informacija, bando padaryti galimai neteisėtą įtaką priimamiems sprendimams, arba susitikimų ar kitokio susižinojimo, galinčio turėti reikšmės STT ir STT darbuotojų saugumui ar nepriklausomumui, taip pat STT darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo ir šios veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarką.

2.  Aprašo paskirtis – užtikrinti STT ir STT darbuotojų saugumą, nepriklausomumą, įslaptintos informacijos ir kitos neskelbtinos informacijos apsaugą, tinkamą bei laiku atliekamą viešųjų ir privačių interesų derinimą ir deklaravimą STT bei STT darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos skaidrumą ir užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.

3.  Aprašo nuostatos dėl STT darbuotojų susitikimų ar kitokio susižinojimo su asmenimis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai domisi įslaptinta ar kita neskelbtina informacija, bando padaryti galimai neteisėtą įtaką priimamiems sprendimams, arba dėl susitikimų ar kitokio susižinojimo, galinčio turėti reikšmės STT ir STT darbuotojų saugumui ar nepriklausomumui, nėra taikomos:

3.1. STT darbuotojų susitikimams ar kitokiam susižinojimui su slaptai bendradarbiaujančiais asmenimis ir asmenimis, teikiančiais pagalbą kriminalinėje žvalgyboje ar dalyvaujančiais ikiteisminiame tyrime, taip pat susitikimams ar kitokiam susižinojimui, susijusiems su tiesioginių funkcijų (pavedimų) vykdymu, kuris įforminamas kituose dokumentuose (tarnybiniai pranešimai, pažymos, ataskaitos, protokolai ir kt.);

3.2. STT pareigūno, vykdančio atstovo spaudai funkcijas, oficialiems susitikimams su žurnalistais.

4.  Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Ikiteisminio tyrimo duomenys ikiteisminio tyrimo byloje esanti informacija, kuri gauta įstatymų ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nustatyta tvarka, proceso dalyvių asmens duomenys, kurie saugomi atskirai nuo kitos ikiteisminio tyrimo medžiagos, kita informacija, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro pripažinta ikiteisminio tyrimo duomenimis, taip pat duomenys, esantys nutrauktose ir sustabdytose ikiteisminio tyrimo bylose. 

4.2. Įslaptinta informacija – informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos veikla, detaliajame sąraše, patvirtintame STT direktoriaus įsakymu.

4.3. Kita neskelbtina informacija – STT ir STT darbuotojo disponuojama informacija, kuri, remiantis teisės aktais, skirta tik STT darbuotojų tiesioginėms funkcijoms atlikti ir kuria draudžiama disponuoti taip, kad ji būtų atskleista tretiesiems asmenims.

5.  Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatyme, kituose įstatymuose ar teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

SUSITIKIMŲ IR KITOKIO SUSIŽINOJIMO DEKLARAVIMAS

 

6. STT darbuotojai privalo laiku, tinkamai ir Taisyklėse nustatyta tvarka deklaruoti apie savo susitikimą ar kitokį susižinojimą, jeigu asmuo, su kuriuo susitinka ar kitaip susižino:

6.1. domisi STT įslaptinta informacija;

6.2. domisi STT ikiteisminio tyrimo duomenimis;

6.3. domisi STT darbuotojų vykdomomis funkcijomis ir informacija apie privatų gyvenimą, asmenines ir dalykines savybes, kuri leistų ateityje kompromituoti STT pareigūną ar darbuotoją;

6.4. domisi valstybės ar žinybinių registrų, informacinių sistemų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės institucijų, įstaigų, įmonių bei kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų duomenų bankais, kitomis duomenų rinkmenomis, kurias naudoja STT;

6.5. domisi kita STT disponuojama neskelbtina informacija;

6.6. prašo atlikti kokius nors veiksmus, kurie būtų susiję su STT darbuotojų vykdomomis funkcijomis, ar šių veiksmų neatlikti;

6.7. kitokiu būdu bando padaryti įtaką STT darbuotojų priimamiems sprendimams.

7. STT darbuotojai privalo deklaruoti apie susitikimą ar kitokį susižinojimą ir tuo atveju, kai nėra 6 punkte išvardintų sąlygų, tačiau susitikimas ar kitoks susižinojimas gali turėti įtakos: STT ir STT darbuotojų saugumui ir nepriklausomumui, yra ar gali būti susijęs su STT atliekamais ar planuojamais atlikti ikiteisminiais ar kriminalinės žvalgybos tyrimais, gautų skundų, pranešimų ar pareiškimų nagrinėjimu. Tokio pobūdžio susitikimas ar kitoks susižinojimas laikytinas kaip galintis turėti įtakos aukščiau išvardintiems, jeigu gali sudaryti sąlygas:

7.1. viešųjų ir privačių interesų konflikto kilimui;

7.2. STT darbuotojo šantažavimui;

7.3. neigiamam visuomenės STT vertinimui.

8. Jei STT darbuotojas, vykdydamas pavestas funkcijas, sužino informaciją apie STT vykdomus ar planuojamus vykdyti ikiteisminius ar kriminalinės žvalgybos tyrimus, gautų skundų, pranešimų ar pareiškimų nagrinėjimą, o žinoma tapusi informacija yra susijusi su jam asmeniškai pažįstamais asmenimis, su kuriais anksčiau palaikė ar palaiko tiesioginius ryšius, jis privalo tokius ryšius deklaruoti.

9. STT darbuotojai gali pranešti apie susitikimą ar kitokį susižinojimą ir kitais nenustatytais atvejais, jeigu jie nusprendžia, kad pranešimas padės užtikrinti STT ir STT darbuotojų saugumą ir nepriklausomumą.

10. STT darbuotojai turi teisę nepranešti apie susitikimą ar kitokį susižinojimą, nurodytą Taisyklių 6.3–6.7 papunkčiuose ir 7 punkte, su artimaisiais giminaičiais ar šeimos nariais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnio apibrėžtį.

11. STT darbuotojai, iš anksto žinodami apie susitikimą ar kitokį susižinojimą, nurodytą Taisyklių 6 ir 7 punktuose, turi apie tai žodžiu informuoti tiesioginį viršininką (jo nesant – jį pavaduojantį pareigūną) ir Saugumo skyriaus viršininką (jo nesant – jį pavaduojantį pareigūną).

12. STT darbuotojai, pranešdami apie būsimą susitikimą ar kitokį susižinojimą, turi nurodyti:

12.1. asmens, su kuriuo bus susitinkama ar kitaip susižinoma, duomenis (jeigu nežinoma, kitus asmenį apibūdinančius požymius);

12.2. susitikimo ar kitokio susižinojimo vietą, laiką ir būdą;

12.3. susitikimo ar kitokio susižinojimo tikslą.

13. STT darbuotojai po įvykusio susitikimo ar kitokio susižinojimo su asmeniu, kuris domėjosi 6 punkte nurodyta informacija, arba kai susitikimas ar kitoks susižinojimas galėjo turėti įtakos STT ir STT darbuotojų saugumui ir nepriklausomumui, galėjo būti ar buvo susijęs su STT atliekamais ar planuojamais atlikti ikiteisminiais ar kriminalinės žvalgybos tyrimais, gautų skundų, pranešimų ar pareiškimų nagrinėjimu, privalo nedelsdami žodžiu pranešti savo tiesioginiam viršininkui (jo nesant – jį pavaduojančiam pareigūnui) ir STT Saugumo skyriaus viršininkui (jo nesant – jį pavaduojančiam pareigūnui) bei ne vėliau kaip kitą darbo dieną užpildo susižinojimo deklaraciją STT intraneto svetainėje. Susižinojimo deklaracijoje turi būti nurodyta:

13.1. ar apie susitikimą ar kitokį susižinojimą prieš ir po jo buvo informuotas žodžiu tiesioginis viršininkas (jo nesant – jį pavaduojantis pareigūnas) ir STT Saugumo skyriaus viršininkas (jo nesant – jį pavaduojantis pareigūnas);

13.2. asmens, su kuriuo buvo susitikta ar kitaip susižinota, vardas ir pavardė, darbovietė, einamos pareigos ir kita svarbi informacija;

13.3. susitikimo ar kitokios susižinojimo aplinkybės (laikas, vieta, susižinojimo būdas);

13.4. temos, kuriomis buvo kalbama, kokių paslaugų, susijusių su STT darbuotojų vykdomomis funkcijomis, buvo prašoma, asmenų sąsajos su STT atliekamais ar planuojamais atlikti ikiteisminiais ar kriminalinės žvalgybos tyrimais, gautų skundų, pranešimų ar pareiškimų nagrinėjimu;

13.5. kita svarbi informacija.

14. Prieiga prie 13 punkte nurodytų deklaracijų duomenų prieinama tik pačiam STT darbuotojui ir STT Saugumo skyriui.

15. STT darbuotojas privalo parengti tarnybinį pranešimą tuo atveju, kai jame bus tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiama įslaptinta informacija, adresuojant jį STT Saugumo skyriaus viršininkui (jo nesant – jį pavaduojančiam pareigūnui), ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo įvykusio susitikimo ar kitokio susižinojimo.

16. STT darbuotojas, kuris susitikimo ar kitokio susižinojimo metu buvo kurstomas padaryti nusikalstamą ar kitokią neteisėtą veiką, privalo nedelsdamas apie tai surašyti išsamų tarnybinį pranešimą STT direktoriui raštu ar per STT dokumentų valdymo sistemą.

 

III SKYRIUS

LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMAS

 

17. STT darbuotojų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą Lobistinės veiklos įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka privalo deklaruoti STT darbuotojai, kurie pagal teisės aktų jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant (toliau – Deklaruojantis asmuo).

18. Deklaruojantis asmuo privalo deklaruoti jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą dėl kiekvieno teisės akto projekto ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto pradžios (žodinio ar rašytinio (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis) teisės akto projekto nuostatų aptarimo su lobistu).

19. Deklaruojantis asmuo, deklaruodamas jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą, STT intraneto svetainėje užpildo asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaraciją (toliau – Deklaracija). Kai dėl objektyvių priežasčių negalima pateikti Deklaracijos naudojantis STT intraneto svetainėje esančiomis priemonėmis, Deklaracijos per dokumentų valdymo sistemą pateikiamos susipažinti STT Saugumo skyriui. Deklaracijoje nurodoma:

19.1. asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, pareigos, vardas ir pavardė;

19.2. lobistinės veiklos pradžios data;

19.3. lobisto vardas ir pavardė (kai lobistas fizinis asmuo) arba juridinio asmens vardu lobistinę veiklą vykdančio juridinio asmens dalyvio pavadinimas, valdymo organo nario ar darbuotojo vardas ir pavardė;

19.4. lobistinės veiklos užsakovo vardas ir pavardė ar pavadinimas;

19.5. lobistinės veiklos naudos gavėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas;

19.6. teisės akto, teisės akto projekto, dėl kurio vykdyta lobistinė veikla, pavadinimas;

19.7. teisės akto, teisės akto projekto, dėl kurio vykdyta lobistinė veikla, lobisto norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas;

19.8. ar asmeniui, kuriam lobistine veikla buvo siekiama daryti įtaką, buvo pateiktas konkretus teisės akto projektas ir siūloma inicijuoti šio teisės akto projekto svarstymą;

19.9. papildomi komentarai.

20. Tais atvejais, kai lobistinė veikla vykdoma iškart kelių STT darbuotojų atžvilgiu, leidžiama užpildyti vieną Deklaraciją, kurioje nurodomi visi STT darbuotojai, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla. Tokią deklaraciją pasirašo arba užpildo aukščiausias pareigas einantis STT darbuotojas. Esant papildomai lobistinei veiklai dėl to paties teisės akto projekto, STT pareigūnai privalo informuoti atitinkamą Deklaraciją pasirašiusį asmenį ir šis privalo papildyti Deklaraciją naujais duomenimis.

21. Jei Deklaruojančiam asmeniui nėra žinoma visa informacija, kuri turi būti nurodoma Deklaracijoje, Deklaruojantis asmuo turi nurodyti tik tą informaciją, kuri jam yra žinoma ir (ar) viešai skelbiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje skelbiamame lobistų sąraše.

22. STT darbuotojų Deklaracijų autentiškumas patvirtinamas elektroniniu parašu.

23. Lobistine veikla nėra laikoma veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 7 straipsnyje, taip kaip ji aiškinama Rekomendacinėse gairėse „Dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai“, patvirtintose Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimu KS-171.

 

IV SKYRIUS

DEKLARAVIMO PROCESO PRIEŽIŪRA

 

24. Aprašo nuostatų laikymąsi STT koordinuoja ir kontroliuoja STT Saugumo skyrius.

25. STT Saugumo skyrius:

25.1. prižiūri, ar Deklaruojantys asmenys laiku ir tinkamai pateikia Deklaracijas;

25.2. jeigu yra gauta pagrįsta informacija apie tai, kad Deklaruojantis asmuo nesilaiko Aprašo nuostatų, informuoja Deklaruojantį asmenį apie Apraše jam nustatytas pareigas;

25.3. jeigu yra gauta pagrįsta informacija, kad galimai buvo pažeistas Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas, kreipiasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją;

25.4. konsultuojasi su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija dėl tinkamo, laiku atliekamo ir proporcingo Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo STT.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Deklaruojančių asmenų užpildytos Deklaracijos bei šio aprašo II skyriuje nustatyta tvarka pateikti pranešimai viešai neskelbiami. Su Deklaruojančių asmenų užpildytomis Deklaracijomis, be šių asmenų tiesioginių vadovų, taip pat turi teisę susipažinti STT direktorius, STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas, STT direktoriaus pavaduotojai STT funkcijų užtikrinimo tikslu.

27. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos prašymu informacija apie Deklaruojančių asmenų deklaruotą jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka pateikiama Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kuri įstatymų nustatyta tvarka prižiūri lobistinę veiklą.

28. Už Deklaracijos nepateikimą, pavėluotą Deklaracijos pateikimą, žinomai neteisingą deklaruotinų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą (išskyrus atvejus, kai Deklaruojantis asmuo dėl objektyvių priežasčių nežino šių duomenų) teisės aktų nustatyta tvarka atsako Deklaruojantis asmuo.

29. Deklaracijos, pateiktos šio Aprašo II ir III skyriuje nustatyta tvarka, saugomos trejus metus po darbo ar tarnybos santykių pasibaigimo su STT darbuotoju, jeigu įstatymai ar teisės aktai nenustato kito termino. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitų metų sausio 1 dienos.

30. Už šio aprašo pažeidimus STT darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________